Затверджено XIV з'їздом утос
НазваЗатверджено XIV з'їздом утос
Дата конвертації26.05.2013
Розмір76.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

XIV з'їздом УТОС

23 травня 2001 р.

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ЦЕНТРАЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1. Українське товариство сліпих (УТОС) є всеукраїнською добровільною громадською організацією, яка діє на території України від­повідно до Конституції України, чинного за­конодавства та Статуту УТОС.

2. Українське товариство сліпих здійснює свою діяльність під керівництвом своїх ви­борних органів.

3. У період між з'їздами УТОС всією ро­ботою Товариства керує Центральне правління (ЦП), яке є вищим розпорядчим та виконав­чим органом, відповідальне перед з'їздом, підзвітне йому і у всій своїй практичній діяльності керується чинним законодавством, Ста­тутом УТОС, даним Положенням.

Пленуми Центрального правління скли­каються президією ЦП не рідше як 2 рази на рік.

4. Центральне правління організує свою роботу на основі колегіальності в обговоренні і вирішенні всіх питань по керівництву підві­домчими об'єднаннями, підприємствами та ор­ганізаціями, з установленням відповідальності посадових осіб за стан справ на дорученій ді­лянці роботи.

5. Центральному правлінню безпосеред­ньо підпорядковані обласні організації УТОС, організація УТОС в АР Крим, учбово-виробничі об'єднання (УВО), учбово-виробничі підпри­ємства (УВП) і організації Товариства, щодо яких воно є вищестоящим керівним органом.

6. Для керівництва повсякденною робо­тою структур Товариства на організаційному засіданні пленуму ЦП його члени обирають президію у складі Голови, його заступників і членів президії у кількості, встановленій пле­нумом.

Голова Центрального правління є одно­часно Головою президії ЦП.

Президія ЦП УТОС в період між плену­мами виконує обов'язки Центрального пра­вління, підзвітна йому і користується його правами.

Засідання президії ЦП проводиться не рідше як 1 раз на місяць.

На засіданні президії ЦП розглядаються шляхи розвитку Товариства, питання практич­ного керівництва підвідомчими об'єднаннями, підприємствами та організаціями, звіти їх ке­рівників, перевіряється виконання рішень ке­рівних органів Товариства та розглядаються інші питання, які відносяться до компетенції Центрального правління.

Постанови президії, прийняті в період між пленумами, виносяться на затвердження чергового пленуму ЦП.

7. Центральне правління, як керівний ор­ган Товариства, має виключне право на воло­діння, користування та розпорядження грошо­вими та матеріальними засобами УТОС, висту­пає власником усього його майна. ЦП передає в оперативне управління (володіння) майно підвідомчим ВО, УВП, організаціям УТОС, порядок використання якого визначається їх статутами, затвердженими власником майна.

^

II. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛІННЯЗ метою виконання статутних завдань То­вариства, Центральне правління УТОС:

8. Популяризує діяльність Товариства всі­ма засобами масової інформації. Гласно і від­крито здійснює свої функції, широко інфор­мує членів УТОС про роботу з'їздів, пленумів, президії ЦП, про рішення, що ними прийма­ються.

9. Організує роботу по виконанню Зако­нів України, Указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, які стосуються діяльності Товариства, а також по­станов з'їзду УТОС, та своїх рішень.

10. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Укра­їні» має право у встановленому законом по­рядку вносити пропозиції до органів влади і управління з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

11. Приймає рішення про скликання з'їз­ду УТОС, встановлює норму представництва на з'їзд.

12. Організує, реорганізує, ліквідує обла­сні та первинні організації УТОС, УВО, УВП, Центри реабілітації сліпих, будинки культури, клуби, санаторії та бази і будинки відпочинку, бібліотеки, друкарні, студії звукозапису, спор­тивні комплекси, хорові, музично-естрадні об'єднання та інші установи, які забезпечують виконання статутних завдань.

13. Надає дійову допомогу, контролює і спрямовує виробничо-господарську діяльність УВО, УВП, організацій, роботу обласних орга­нізацій, заслуховує їх звіти, вивчає, узагальнює і поширює позитивний досвід їх роботи.

14. Затверджує статути (Положення) ор­ганізації УТОС в Автономній республіці Крим, обласних, Київської міської, первинних органі­зацій УТОС, Положення про ревізійні комісії цих організацій, зміни і доповнення до вище­згаданих нормативних документів. Затверджує статут учбово-виробничих об'єднань, учбово-виробничих підприємств і організацій УТОС із статусом юридичної особи, а також зміни та доповнення до них.

15. Бере участь у практичному вирішенні проблем реабілітації сліпих, створенні і роз­ширенні матеріально-технічної бази для тру­дового навчання та виховання інвалідів по зору.

16. Розробляє програму соціально-еко­номічного і культурного розвитку Товариства, організує її виконання, в установленому поря­дку звітує про проведену роботу.

17. Визначає пріоритетні напрямки роз­витку діяльності УТОС з урахуванням кон’юнктури ринку, рівня та динаміки ринкових цін на продукцію УВО, УВП Товариства.

18. Організує роботу по підвищенню ефективності виробництва, прибутковості і конкурентноспроможності продукції, сприяє УВО, УВП у встановленні і розвитку коопера­тивних зв'язків з підприємствами різних форм власності.

19. Затверджує Положення та інші відом­чі нормативні акти з різних напрямків діяль­ності Товариства.

20. Затверджує структуру і штати органі­зацій УТОС та кошторис витрат на їх утри­мання.

21. Надає УВО, УВП допомогу на впрова­дження нової техніки, передової технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, раціональному використанню матеріаль­них, трудових та фінансових ресурсів.

22. Аналізує та організовує роботу по збуту продукції Товариства, розробляє основ­ні напрямки маркетингової політики.

23. Організовує та здійснює централізо­вану рекламу продукції Товариства.

24. Контролює та координує роботу ме­режі пунктів роздрібної торгівлі.

25. Надає дійову допомогу УВО, УВП в забезпеченні виробничих процесів сировиною і матеріалами, контролює їх належне збері­гання, економне використання.

26. Контролює використання переданих у відання УВО, УВП та організацій майна Това­риства, розглядає і вирішує питання консер­вації обладнання, продажу, списання, здачі в оренду.

27. У встановленому порядку здійснює комерційну та зовнішньоекономічну діяль­ність, не заборонену чинним законодавством.

28. Створює централізований фонд Това­риства, встановлює для об'єднань, підприємств УТОС норматив відрахування до цього фонду.

29. Затверджує баланс доходів, витрат і бюджет Товариства в цілому, а також його виконання.

30. Надає фінансову підтримку підприєм­ствам, які тимчасово опинилися у скрутному фінансовому становищі.

31. Забезпечує проведення ревізій підвідомчих об'єднань, підприємств, організацій УТОС.

32. Вживає заходи щодо поліпшення умов охорони праці на УВО, УВП, охорони на­вколишнього середовища.

Використовує передовий досвід Товари­ства сліпих інших країн у галузі тифлології.

33. Встановлює порядок видачі членам УТОС різних тифлотехнічних засобів та при­ладів.

34. Сприяє різноманітними формами і засобами розвиткові дошкільних закладів для дітей з глибокою патологією зору, офтальмо­логічних центрів та інших закладів.

35. Разом з органами охорони здоров'я створює на підприємствах Товариства оздоровпункти, оснащує їх необхідним медичним обладнанням.

36. Розглядає стан і визначає завдання по удосконаленню інформаційної, культурно-ма­сової, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в Товаристві.

37. Створює умови для найбільш повного і гармонійного розвитку особистості, задово­ленню духовних запитів сліпих, проводить ре­спубліканські фестивалі художньої самодіяль­ності УВО, УВП, організацій УТОС, дбає про подальший розвиток народної творчості се­ред інвалідів по зору, розкриттю їх творчих здібностей.

38. Проводить огляди-конкурси середобласних організацій УТОС, та огляди-конкурси з різних напрямків діяльності Товари­ства, спортивні змагання, підводить їх під­сумки.

Визначає порядок морального і матеріа­льного заохочення переможців оглядів, спор­тивних змагань.

39. Вживає заходи щодо поліпшення жи­тлово-побутових умов, санаторно-курортного лікування та організації відпочинку сліпих і зрячих, у разі необхідності надає їм матеріа­льну допомогу. Визначає порядок розподілу путівок серед обласних організацій та порядок їх видачі інвалідам по зору.

40. Встановлює строки проведення звіт­но-виборчих зборів (конференцій) в обласних та в первинних організаціях УТОС, розробляє нормативні документи, які регулюють порядок їх проведення.

41. Проводить республіканські науково-практичні конференції, наради, семінари, опи­тування членів Товариства.

42. Проводить роботу по добору, роз­становці і вихованню кадрів, їх підготовці і підвищенню професійного рівня, поліпшенню виконавчої дисципліни, своєчасному укомп­лектуванню вакантних посад керівних праців­ників та спеціалістів системи УТОС.

43. Вносить зміни до структури апарату президії, визначає завдання і функції його структурних підрозділів.

44. Встановлює основну і обліково-конт­рольну номенклатури Центрального правління, затверджує та узгоджує номенклатурних пра­цівників УВО, УВП і організацій УТОС, редак­торів періодичних видань УТОС, начальників відділів апарату президії ЦП.

45. Вирішує питання про преміювання ке­рівних працівників УВО, УВП, організацій, ок­ремих членів Товариства.

46. Визначає порядок і розглядає питан­ня морального та матеріального заохочення працівників УВО, УВП, організацій Товариства, працівників апарату президії ЦП, (нагороджен­ня Грамотами, Почесними Грамотами прези­дії ЦП, цінними подарунками, преміями).

В установленому порядку піднімає клопо­тання про нагородження працівників системи відзнаками Міністерства праці та соціальної політики України, Кабінету Міністрів України і Державними нагородами України.

47. Розглядає пропозиції правлінь облас­них організацій про присвоєння звання «За­служений член УТОС».

48. Організує роз'яснювальну роботу з питань діючого законодавства.

49. Затверджує єдині зразки облікової картки, членського квитка УТОС, зразки печа­ток та штампів для об'єднань, підприємств і організацій Товариства.

50. Представництвує у справах УТОС або за дорученням його членів у Центральних, державних, місцевих органах, кооперативах і громадських організаціях, укладає договори, видає зобов'язання та доручення, порушує справи в судових органах.

51. Підтримує і розвиває культурні, гума­нітарні, комерційні, спортивні зв'язки з міжна­родними та національними організаціями слі­пих зарубіжних країн, проводить з ними обмін делегаціями, укладає договори, угоди та інш.

52. Вирішує інші питання, які випливають із Статуту Українського товариства сліпих.

Схожі:

Затверджено XIV з\Інструкція Про збір членських внесків утос та напрямки їх використання
Законів України «Про об’єднання громадян», «Про власність», Статуту Українського товариства сліпих, затвердженого XII з’їздом утос...
Затверджено XIV з\Xiv з'їзд Українського товариства сліпих
Чотирнадцятий з'їзд утос обрав Головою Центра­льного правління більчича владислава микола­йовича, який згідно з пунктом 34. 4 Статуту...
Затверджено XIV з\4-тої звітної конференції київської міської організації утос
О №3 утос, Козак Віктор Васильович – групорг тпо №1 утос, Сучков Анатолій Михайлович – юрист, член впо №4 утос, Прудка Оксана Петрівна...
Затверджено XIV з\Затверджено Постановою президії цп утос №5-10 від 16 травня 2012 року положення
Оздоровпункти уво, увп утос є самостійними структурними підрозділами підприємств (відносяться до непромислової сфери), діяльність...
Затверджено XIV з\Закон україни
ВР, від 24 березня 1998 року n 208/98-вр, від 6 жовтня 1998 року n 163-xiv, від 20 листопада 1998 року n 277-xiv, від 1 грудня 1998...
Затверджено XIV з\Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення
В зв’язку з затвердженням Верховною Радою України Закону України “ Про бібліотеки та бібліотечну справу”, президія цп утос
Затверджено XIV з\25-ї звітно-виборчої конференції первинної організації
Цп утос болдирев В. В., голова Київського обласного правління утос шупік В. М., головний редактор об’єднаної редакції періодичних...
Затверджено XIV з\Президії Центрального правління утос
Утос, які не використовуються у виробничій та господарській діяльності структур Товариства, недопущення порушень у цих питаннях,...
Затверджено XIV з\Пояснювальна записка до звіту Київської міської організації утос
Правління Київської міської оганізації утос проводило свою поточну роботу згідно постанов вищестоящих організацій, плану роботи та...
Затверджено XIV з\Пояснювальна записка
Київського увп №4 утос проводило свою роботу згідно плану, затвердженого на засіданні правління (прот-л №15 від 06. 02. 07) а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка