Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит»
НазваКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит»
Сторінка1/47
Дата конвертації15.06.2013
Розмір5.61 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.030509, спеціальностей

7.03050901, 8. 03050901 «Облік і аудит»

^

м. Кам’янець-Подільський


2012

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту


Протокол № 1 від 28.08. 2012 року

Рекомендовано методичною комісією

Навчально-наукового Інституту бізнесу і фінансів

як конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки 6.030509, спеціальностей

7.03050901, 8. 03050901 «Облік і аудит»

протокол № 8 від 26.09.2012 р


Упорядник:

Семенишена Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ННІБіФ ПДАТУ


«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509, спеціальностей 7.03050901, 8. 03050901 «Облік і аудит» / Семенишена Н.В.– Кам.-Под.: ПДАТУ, 2012. — 249С.


Конспект лекцій має на меті допомогти студентам самостійно опанувати теоретичні основи і методичні прийоми організації складання та подання користувачам звітності підприємства.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.


 Семенишена

 2012

^ Змістовий модуль 1. Сутність та значення звітності.

Характеристика і методика формування основних форм фінансової звітності

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємства.

 1. Визначення, класифікація звітності підприємств.

 2. Користувачі звітності підприємств.

 3. Сутність та характеристика елементів фінансової звітності.

 4. Підготовча робота перед складанням річної фінансової звітності

 5. Порядок подання, розгляд, затвердження фінансової звітності підприємств.

1.1. Визначення, класифікація звітності підприємств.

Склад і структура звітності підприємства залежить з одного боку від видів обліку, а з іншого — від інформаційних потреб ко­ристувачів.

Існує три види господарського обліку — внутрішньогосподар­ський (управлінський), бухгалтерський, статистичний, які один одного доповнюють і відповідно три види звітності.

Класифікація видів звітності підприємства за джерелами інформації (рис. 1).Рис. 1. Залежність видів звітності від джерел інформації

Відповідно до чинного законодавства і нормативно-правової бази бухгалтерська фінансова звітність підприємств поділяється на:

 • бухгалтерську;

 • фінансову;

 • консолідовану;

 • зведену.

Бухгалтерська звітність — це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб в інформації різних користувачів. За своїм обсягом ця звітність включає фінансову звітність та внутрішньосистемну (спеціаль­ну), яка задовольняє в інформації органи управління.

^ Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс­тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів за звітний період. До фінансової звітності вхо­дять і Примітки, тобто сукупність показників і пояснень, які за­безпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових зві­тів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено П(С)БО. Під розкриттям слід розуміти надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Ця звітність розрахована на користувачів, які не мають змоги вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інфор­маційних потреб.

^ Консолідована фінансова звітність — це звітність, яка відо­бражає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Цю звітність складає і подає материнське підприємство.

У теперішній час активізувалися процеси злиття компаній, створення дочірніх фірм, які в багатьох випадках мають статус юридичних осіб, але економічно залежать від материнської ком­панії. Складання консолідованої звітності забезпечить потреби материнської компанії в інформації про фінансовий стан, резуль­тати До 1999 р. та зміни у фінансовому стані групи підприємств в цілому. Раніше така звітність була відсутня тому, що материнські та дочірні компанії, як правило, складали відокремлену фінансо­ву звітність. Це ускладнювало аналіз реального фінансового стану групи підприємств в цілому.

^ Зведена фінансова звітність — це звітність, яку складають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, за­снованих на комунальній власності щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.» Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських това­риств, акції (частки, паї), яких перебувають відповідно у держав­ній та комунальній власності.

Зведену фінансову звітність складають також об'єднання під­приємств по всіх підприємствах, які входять до їх складу. Одно­часно слід зазначити, що підприємства, які входять до об'єднань, зобов'язані складати самостійний Баланс.

Усі ці види звітності регламентуються відповідними П(С)БО (1,2,3,4,5,6,19,20,25).

Підприємства в Україні складають і інші види звітності. Так, згідно статті 3 пункту 2 Закону України «Про бухгалтерський об­лік та фінансову звітність в Україні» підприємства складають крім фінансової, податкову, статистичну та інші види звітності. Для складання усіх видів звітності, при умові, що вони викорис­товують грошовий вимірник є дані бухгалтерського обліку. Адже за допомогою бухгалтерського обліку можна уніфікувати всі дані про господарську діяльність підприємства та забезпечити отри­мання повної, правдивої та неупередженої інформації.

^ Статистична звітність — це звітність, яку складають усі суб'єкти господарювання і яка надає інформацію органам держа­вної статистики, для оцінки стану і розвитку економіки держави та планування макроекономічних показників.

^ Податкова звітність — це звітність, яку складають суб'єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає інфор­мацію органам державної податкової адміністрації і характеризує стан розрахунків з державою за податками.

Загалом звітність підприємств можна класифікувати за такими ознаками (рис.2).

^ За порядком регулювання та роллю в управлінні звітність поділяється на державну і внутрішньогосподарську.

Державна звітність встановлюється органами державного • управління України, Міністерством фінансів, Держкомстатом, Державною податковою адміністрацією. Вона включає в себе фі­нансову, податкову і статистичну звітність. Ця звітність містить показники економічного і соціального розвитку підприємств, ре­гіонів, галузей, країни тощо.

^ Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність це звіт­ність окремих внутрішньогосподарських підрозділів підпри­ємств. Вона містить окремі відомості про діяльність підрозділів підприємства за встановленими для них показниками на підставі яких приймаються управлінські рішення.Рис 2. Загальна схема класифікації звітності
^ За місцем використання розрізняють звітність зовнішню і внутрішню.

Зовнішня фінансова звітність використовується як за межами підприємства, так і на підприємстві.

^ Зовнішня фінансова звітність — це, в основному, бухгал­терська, податкова, статистична і спеціальна, що використо­вується як за межами підприємства, так і на підприємстві й обов'язково підписується керівником і головним бухгал­тером.

^ Внутрішня (управлінська) звітність використовується тільки на підприємстві менеджерами різних рівнів.

За змістом звітних даних виділяють типову і спеціалізовану звітність.

У типовій звітності відображаються однакового змісту пока­зники, що характерні для усіх підприємств незалежно від виду діяльності та форми власності.

^ До спеціалізованої звітності відносять звітність, що характе­ризує діяльність підприємств і організацій окремої галузі еконо­міки або її підгалузей.

За обсягом показників звітність поділяється на коротку і повну.

Коротка звітність подається із скороченим числом показни­ків за звітний місяць або квартал.

^ Повна звітність подається за всіма показниками, затвердже­ними в установленому порядку, включаючи й ті, за якими споча­тку були подані короткі звіти.

За періодом складання звітність поділяється на періодичну і річну.

^ Періодична звітність це місячна і квартальна звітність. Вона відображає фінансовий стан і результати діяльності підпри­ємства наростаючим підсумком з початку року за відповідний мі­сяць, квартал.

^ Річна звітність містить показники діяльності підприємства за

звітний (календарний) рік.

За ступенем узагальнення даних звітність поділяється на пе­рвинну і зведену.

Під первинною звітністю розуміють звітність окремих під­приємств. Зведену звітність одержують шляхом підсумову­ванням даних первинної звітності. За відомчою приналежністю така звітність складається всіма міністерствами, відомства­ми, Укоопспілкою, у вищих органах управління, а за територі­альним принципом і галузями економіки — органами статис­тики.

^ За терміном подання розрізняють звітність термінову і зви­чайну. Термінова звітність подається протягом чотирьох днів пі­сля закінчення звітного періоду. Звичайна звітність подається в термін встановлений органом управління, до сфери управління, якого належить підприємство.

^ За способом відправлення звітність поділяється на телеграф­ну, поштову і ту, яка подається власноруч.

Місячна звітність, як правило, надсилається телеграфом (фа­ксом) або надсилається поштовим відправленням.

Квартальна — поштовим відправленням, власноруч. Річна звітність подається власноручно. Форми фінансової звітності та порядок їх заповнення для різ­них суб'єктів господарювання встановлюються такими держав­ними органами:

 • для підприємств (крім банків) — Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України;

 • для банків — Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України;

 • для бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видат­ків — Державним казначейством України.

Таким чином, суб'єкти підприємницької діяльності в Україні зобов'язані подавати державну річну і квартальну фінансову зві­тність, яка складається із таких типових форм (табл).

Таблиця 1

^ СКЛАД РІЧНОЇ І КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

(крім суб'єктів малого підприємництва)

^ Назва форм фінансової звітності

Періоди подання

за квартал

зарік

Баланс (форма № 1)

+

+

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

+

+

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

-

+

Звіт про власний капітал (форма № 4)

-

+

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5)

-

+

Інформація за сегментами (форма 6) — додаток до форми № 5

-

+

Суб'єкти малого підприємництва та представництва інозем­них суб'єктів господарської діяльності за квартал і рік складають фінансову звітність за спрощеними формами в обсязі Балансу (форма № 1-М) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-М).
^ 1.2. Користувачі звітності підприємств.
Безпосередньо фінансова. звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів, щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки управ­ління; оцінки здатності якості управління своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; ви­значення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулюван­ня діяльності підприємства та інших рішень.

Як зазначено в Законі «Про бухгалтерський облік та фінансо­ву звітність в Україні» (ст. 1) та в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (п. 3) користувачами звітності — є фізич­ні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Законом України «Про аудиторську діяльність» (стаття 9) за­значено, що користувачами бухгалтерської звітності можуть бути уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади, юридичні та фізичні особи, зацікавлені в нас­лідках господарської діяльності суб'єктів, в тому числі: власни­ки, засновники господарського суб'єкта, кредитори, інвестори та інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.

Схема користувачів звітності підприємств наведена на рис. 3.Рис. 3. Користувачі фінансової звітності підприємства

Розглянемо інформаційні потреби окремих груп зовнішніх ко­ристувачів.

^ Зовнішні користувачі — це ті підприємства чи фізичні осо­би, які мають певні фінансові інтереси й зацікавлені в інформації про підприємство.

Засновники, учасники (інвестори) — це особи, які внесли свій капітал при створені підприємства, вони стурбовані ризи­ком, притаманним інвестиціям і доходом від цих інвестицій; ак­ціонери зацікавлені в інформації, що дозволяє їм оцінити спро­можність підприємства сплачувати дивіденди.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Схожі:

Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут
«Фінансовий аналіз» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних...
Основи підприємництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних процесів та виробництв” денної та...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconФінансовий облік І" студентами денної та заочної форми навчання галузь...
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Факультет економіки
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» денної та заочної...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconМіжнародна економіка” денної та заочної форм навчання редакційно-видавничий...
Міжнародні фінанси. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної...
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік І аудит» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка