Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Скачати 165.2 Kb.
НазваЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Дата конвертації25.06.2013
Розмір165.2 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Закон
ДОГОВІР

на організацію і ведення бухгалтерського обліку у ___________________ сільській раді

село ________________ «01» липня 2010р.

Сільський голова __________________ в особі __________________________

який називається далі "Сільський голова", що діє на під­ставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і головний бухгал­тер ________________ паспорт серії ___ №______________ виданий ____________________________________________, ідентифікаційний код ________________ яка називається далі "Головний бухгалтер", з другої сторони, уклали цей договір про таке.
І. Загальні положення

1.1. За цим договором Головний бухгалтер зобов'язується особистими діями і силами бухгалтерії, що ним формується, здійснювати бухгалтерський облік у Сільській раді, а Сільський голова зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову ви­нагороду і надавати соціально-побутові блага.

1.2. Цей договір є трудовим договором. На підставі договору виникають трудові стосунки між Го­ловним бухгалтером і Сільською радою які з боку останнього реа­лізуються Сільським головою, а в необхідних випадках також іншими працівниками Сільської ради.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю, інші нормативні акти, що регулюють трудові відносини усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності з їхніми працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим договором у частині, що йому не суперечить.

Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й не суперечать договорові, але сторони у про­цесі дій останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.

Терміном "сторони" у договорі позначено Сільського голову (представлену ним Сільську раду) і Головного бухгал­тера.

1.3. Умови договору поширюють свою дію на працівників централізованої бухгалтерії в частині, що визначає їх права і обов'язки стосов­но Головного бухгалтера, Сільського голови та Сільської ради.

Головний бухгалтер забезпечує виконання працівниками централізованої бухгалтерії згаданих умов внесенням відповідних положень до трудових договорів з працівниками.

Договір обов'язковий для установ і працівників Сільської ради у частині умов, що встановлюють права і обов'язки Головного бухгалтера (централізованої бухгалтерії) стосовно установ і пра­цівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням договорів, укладених Сільським головою з відповідними установами (їх керівниками) і працівниками.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Сільському голові (службовій особі, що виконує його обов'язки).

1.5. Рішення Сільського голови, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Головного бухгалтера.

Згідно із законодавством у випадках, коли розпорядження Сільського голови, на думку Головного бухгалтера, не відповідають поширеним на сільську раду законодавству і правилам приймання, зберігання і витрачання грошових кош­тів, матеріальних та інших цінностей, він, не виконуючи роз­порядження, у письмовій формі звертає увагу Сільського голови на незаконність даного ним розпорядження. При отриманні від Сільського голови письмового розпоряд­ження, Головний бухгалтер виконує його.

Уся повнота відповідальності за згадане розпорядження, у випадку визнання його незаконним, лягає на Сільського голову.

1.6. Сільський голова не має права втручатися до опе­ративно-розпорядчої діяльності Головного бухгалтера.

1.7. Діяльність Головного бухгалтера і централізованої бухгалтерії повинна сприяти розвиткові Сільської ради, ефективності використання бюджетних асигнувань місцевого бюджету.

1.8. Головний бухгалтер Забезпечує ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методологічних засад встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей бюджетних установ при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що фінансуються з місцевого бюджету.
1.9. У своїй діяльності Головний бухгалтер керується зако­нодавством, іншими нормативними документами, що поши­рюють свою дію на сільську раду та місцевий бюджет.

1.10. Головний бухгалтер має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й умін­ня, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.11. Оцінка якості виконання Головним бухгалтером своїх обов'язків за договором здійснюється Сільським головою.

1.12. На період відпустки Головного бухгалтера або його відсутності з інших причин обов'язки Головного бухгалтера виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і пра­вами Головного бухгалтера, якщо останнім не встановлюється інше.

1.13. Для головного бухгалтера встановлюється вільний робочий графік, який не перешкоджатиме діяльності сільської ради, взаємодії сільської ради з фінансовими органами та Управлінням Державного Казначейства у Первомайському районі, фондами соціального забезпечення.
2. Функції і обов'язки головного бухгалтера
2.1. Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Сільській раді.

2.2. Головний бухгалтер виконує функції і обов'язки передбачені посадовою інструкцією розробленою відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого 29грудня 2004року №336 Міністерством праці та соціальної політики України. Кодексу законів про працю та інших нормативних документів України.
2.3. Головний бухгалтер здійснює керівництво колективом централізованої бухгалтерії Сільської ради;
2.4. Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками централізованої бухгалтерії конфі­денційності.

2.5. Головний бухгалтер допускає контрольно-ревізійні органи, держав­ну податкову інспекцію, загальнодержавні фонди до перевірки документів і матеріалів, що відносяться до його відання, лише з дозволу Сільського голови.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, що пред'явля­ються згаданим органам, визначається Головним бухгалтером за погодженням з Сільським головою.

Довідки, документи Сільської ради і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без по­вернення Сільській раді) або вилучені ними без дозволу Сільського голови, якщо інший порядок передання доку­ментів не буде встановлений Сільським головою.

Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписані Головним бухгалтером без консультацій з Сільським головою.

Сільський голова може встановити інший порядок на­дання інформації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.6. Сільський голова не має права вимагати від Голо­вного бухгалтера виконання обов'язків (робіт), не обумовле­них цим договором і документами, обов'язковими для Сільської ради і Головного бухгалтера.

Додаткові обов'язки (понад передбачені договором) Голо­вного бухгалтера можуть бути встановлені за згодою сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього договору оформлюються додат­ковою угодою.

2.7. Сільський голова має право: установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Головного бухгалтера, передбачені зако­нодавством і цим договором;

установлювати обов'язки Головного бухгалтера, які хоча й прямо не передбачені законодавством і цим договором, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Головного бухгалтера по забезпеченню бухгалтерського облі­ку і контролю у Сільській раді;

установлювати обов'язки Головного бухгалтера стосовно інших установ, працівників Сільської ради з метою забезпечення координації і погодженості між установами і працівника­ми.

Згадані обов'язки і положення можуть встановлюватися нормативними і іншими документами, затверджуваними (ви­даваними) Сільським головою, а також передбачатися договорами, укладеними ним з відповідними установами і працівниками.

При необхідності Сільський голова може затвердити Положення про бухгалтерію.

2.8. Головний бухгалтер щомісяця надає Сільському голові доповіді про стан справ, що у віданні Головного бухгалтера.

У випадку виявлення незаконних дій службових осіб (при­писки, використання коштів не за призначенням, інші пору­шення і зловживання), а також при виникненні інших обста­вин, що можуть призвести до негативних наслідків для Сільської ради, Головний бухгалтер негайно доповідає про це Сільському голові для вживання відповідних заходів.

На вимогу Сільського голови Головний бухгалтер на­дає йому поточну інформацію про хід справ, що є у віданні Головного бухгалтера.

^ 3. Компетенція і права головного бухгалтера

3.1. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання, що у його віданні, якщо цим договором не передбачене інше.

3.2. Головний бухгалтер має право:

вимагати від керівників установ, службових осіб, а в необхідних випадках і від Сільського голови вживан­ня заходів з підвищення ефективності використання комунальної власності Сільської ради і посиленню її схоронності, а також по забезпечен­ню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;

вимагати перегляду завищених і застарілих норм витра­чання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;

вимагати поліпшення складового і ваговимірювального гос­подарства, належної організації приймання і зберігання сиро­вини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб установ, обслуговування ними управління;

перевіряти в установах Сільської ради дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, збері­гання товарно-матеріальних і інших цінностей;

вести листування з питань діяльності бухгалтерії у межах своєї компетенції;

у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпоряд­кованих йому працівників:

розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, до­кументами Сільської ради і цим договором до компетенції Голо­вного бухгалтера.

3.3. Вимоги Головного бухгалтера щодо порядку оформлен­ня операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх установ Сільської ради.

3.4. Сільський голова забезпечує виконання установами і працівни­ками Сільської ради обов'язків стосовно Головного бухгалтера, централізованої бухгалтерії, а також інших обов'язків, пов'язаних з бухгал­терським обліком, які передбачені законодавством, цим договором і документами Сільської ради.

3.5. Документи, що правлять за основу для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються Сільським головою і Головним бухгалтером.

^ 4. Формування, організація і забезпечення діяльності бухгалтерії

4.1. Передбачені цим договором функції, обов'язки і робо­ти Головний бухгалтер виконує особистими діями і силами централізованої бухгалтерії Сільської ради.

4.2. Сільський голова, у межах наявних у його розпоряд­женні коштів для оплати праці, разом з Головним бухгалтером визначає струк­туру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад централізованої бух­галтерії.

4.3. Головний бухгалтер за погодженням із Сільським головою формує персональний склад централізованої бухгалтерії.

4.4. Працівник централізованої бухгалтерії підпорядковується Головному бухгалтерові безпосередньо.

4.5. Головний бухгалтер у межах своєї компетенції само­стійно розв'язує питання організації діяльності централізованої бухгалтерії.

4.6. Головний бухгалтер самостійно визначає трудовий розпорядок бухгалтерії з дотриманням обов'язкових правил розпорядку, що встановлюються Сільським головою.

4.7. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечувати по­годжену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядко­ваної йому централізованої бухгалтерії.

4.8. Головний бухгалтер встановлює у посадових інструкціях службові обов'язки для працівників централізованої бухгалтерії, за виконання яких во­ни несуть відповідальність.

4.9. Головний бухгалтер самостійно розв'язує питання на­дання працівникам централізованої бухгалтерії відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.

4.10. Працівники централізованої бухгалтерії притягуються до дисциплі­нарної і матеріальної відповідальності Сільським головою за поданням Головного бухгалтера.

4.11. Головному бухгалтерові і працівникам централізованої бухгалтерії забезпечуються усі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання при­міщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, теле­факсів, телексів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устаткуванням, машинописними, копіювальними іншими роботами і послугами, канцелярськими приладами тощо).

4.12. Сільський голова за проханням Головного бух­галтера забезпечує залучення (на договірній і іншій ос­нові) підприємств і організацій для виконання робіт, передба­чених цим договором в частині поліпшення та оптимізації ведення бухгалтерського обліку.

4.13. Сільський голова забезпечує виділення коштів у розмірах встановлених рішенням сесії сільської ради на поточний рік на утримання централізованої бухгалтерії.

^ 5. Оплата праці працівників централізованої бухгалтерії та Головного бухгалтера

5.1. Для оплати і стимулювання праці працівників централізованої бухгал­терії і Головного бухгалтера щороку виділяється фонд оплати праці затверджений рішенням сесії сільської ради про затвердження сільського бюджету на поточний рік.

5.2. Фонд оплати праці визначається виходячи з діючих нормативних документів, а саме:

  1. Законом України «Про оплату праці»;

  2. Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

  3. Наказу Міністерства Освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами та доповненнями;

  4. Кодексом законів про працю України.


5.3. Сільський голова для оплати праці Головного бухгалтера та централізованої бухгалтерії у межах наявних у його розпоряд­женні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або дозволені законодавством, рішенням сесії сільської ради мож­ливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.

5.4. Сільський голова має право відповідно до положення про фонд преміювання, розроблений в сільській раді, на підставі особистої оцінки якості, заохочувати грошовими вина­городами працівників централізованої бухгалтерії та Головного бухгалтера, та самостійно визначає розміри винагороди.

^ 6. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення головного бухгалтера

6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим договором, Головному бухгалтерові виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

Щомісячні виплати розміром у :

  • посадовий оклад встановлений на рівні 10 тарифного розряду тарифної сітки працівників бюджетних установ;

  • надбавку за складність, напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу.

6.2. Головному бухгалтерові надається щорічна відпустка тривалістю у 31 календарний день із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається згідно діючого законодавства.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається погодженням між Головним бухгалтером і Сільським головою.

6.3. Головний бухгалтер користується всіма видами забез­печення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасо­вої непрацездатності тощо).

^ 7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків по договору сторони несуть відповідальність згід­но з законодавством і цим договором.

7.2. Головний бухгалтер несе відповідальність за неналежне виконання цього договору, якого припускається він сам і підлеглі йому працівники бухгалтерії.

7.3. Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслід­ком чого є занедбання бухгалтерського обліку і перекручення у бухгалтерській звітності;

б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядкові прийман­ня, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових кош­тів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

в) несвоєчасного і неправильного вивіряння операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами;

г) порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості і інших втрат;

д) несвоєчасне проведення в установах сільської ради, перевірок і документальних ревізій;

е) складання невірогідної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії, несвоєчасного складання і подання на розгляд і підпис Сільському голові бухгалтерських звітів і ба­лансів;

є) застосування нормативних документів, що втратили свою силу, рівним чином як і документів діючих, але не обов'язкових для сільської ради, які несприятливо впливають на діяльність Сільської ради;

ж) інших порушень законодавства і нормативних докумен­тів про бухгалтерський облік, а також умов цього договору;

7.4. Головний бухгалтер не несе відповідальності за нена­лежне виконання договору, що сталося внаслідок невиконан­ня Сільським головою своїх обов'язків за договором.

Головний бухгалтер не несе відповідальності за негативні наслідки для Сільської ради, спричинені виконанням необґрунтованих розпоряджень Сільського голови.

7.5. Головний бухгалтер несе нарівні з Сільським головою відповідальність:

а) за порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність:

б) за порушення термінів надання бухгалтерських звітів і балансів до відповідних органів.

7.6. Головний бухгалтер відшкодовує збитки, завдані ним Сільській раді у розмірах і у порядку, встановлених законодав­ством про працю.

7.7. Обов'язок по доведенню обґрунтованості притягнення Головного бухгалтера до відповідальності, у тому числі до­строкового звільнення з посади, лежить на Сільському голові.

7.8. Суперечки між сторонами розв'язує суд. За згодою обох сторін суперечки можуть передаватися для розв'язання третейського суду.

^ 8. Зміна і розірвання договору

8.1. Після закінчення року дії цього договору його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності сільської ради і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються внесенням до договору відповідних змін і доповнень.

8.2. Зміни і доповнення до цього договору приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

8.3. Цей договір припиняється:

1) після закінчення терміну дії договору;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Сільського голови до закінчення тер­міну дії договору у випадках, передбачених у пункті 8.4 цього договору;

4) з ініціативи Головного бухгалтера до закінчення терміну дії договору у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, які не застосовуються відповідно до цього договору.

8.4. Головний бухгалтер може бути звільнений з посади, а цей договір розірвано з ініціативи Сільського голови до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Головним бухгал­тером без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим договором;

2) у разі одноразового грубого порушення Головним бухгал­тером законодавства або обов'язків, передбачених договором, у результаті якого для сільської ради настали значні нега­тивні наслідки (зазнано збитків, сплачено штрафи, тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

8.5. Головний бухгалтер може з власної ініціативи розірвати договір до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Сільським головою обов'язків за договором або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Головного бухгалтера, втручаються до його оперативно-розпорядчої ді­яльності, можуть призвести або призвели до несприятливих результатів діяльності сільської ради;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню обов'язків за договором та інших поважних при­чин.

8.6. При залишенні посади Головному бухгалтерові випла­чується вихідна допомога в розмірі передбаченому Кодексом Законів про працю та іншими нормативними документами.

8.7. У разі залишення Сільським головою посади з будь-яких підстав цей договір припиняє свою дію через 2 міс. після залишення своєї посади Сільським головою.

Трудові стосунки Головного бухгалтера з сільською радою про­довжуються, якщо новим Сільським головою у зазначе­ний термін підтверджені умови цього договору або з Голо­вним бухгалтером укладено новий договір.

8.8. Якщо розірвання договору виконується за підставами, передбаченими у договорі, але не встановленими законодав­ством, у трудовій книжці Головного бухгалтера як підстава для звільнення зазначається пункт Основ законодавства про працю, за угодою сторін.

8.9. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Головним бухгалтером, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконуються не піз­ніше як зазначено діючим трудовим законодавством.

8.10. При залишенні Головним бухгалтером посади Сільський голова може надати йому рекомендацію, що містить у собі характеристику його ділових якостей.

^ 9. Термін дії і інші умови договору

9.1. Цей договір діє з «01» липня 2010р. до « 31»жовтня 2010р з правом подальшого подовження за згодою сторін.

9.2. 3 метою перевірки здатності виконання Головним бух­галтером передбачених цим договором обов'язків установ­люється випробування терміном на 1 міс. з початку дії договору.

На період випробування Головний бухгалтер виконує обов'язки за договором у повному обсязі. За період випробування Головного бухгалтера грошова винагорода виплачується згідно умов договору.

Якщо Сільський голова визнає результати випробу­вання незадовільними, він не пізніше 10 днів після закінчення терміну випробування має право розірвати з Головним бухгалтером цей договір. При цьому Сільський голова не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у згаданий термін Сільський голова не викорис­тає своє право на розірвання договору. Головний бухгалтер вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах договору.

9.3. Трудова книжка Головного бухгалтера зберігається і ведеться у сільській раді.

9.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденцій­ності умов цього договору, крім випадків, коли: сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила; сторони посилаються на умови договору при захисті своїх інтересів у суді;

про умови договору інформуються працівники сільської ради й інші особи у зв'язку з необхідністю виконання договору. При цьому умови цього договору, що стосуються окрім сторін інших установ і праців­ників сільської ради, доводяться до їхнього відома розпоряджен­ням Сільського голови, крім умов про оплату праці Го­ловного бухгалтера і його соціально-побутового забезпечення;

сторони інформують про умови договору своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. У частині, не передбаченій цим договором, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на сільську раду, органи місцевого самоврядування, а та­кож документами, виданими Сільським головою у ме­жах своєї компетенції.

^ 10. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ

10.1 Цей договір складено у двох примірниках - по одно­му для кожної сторони.

10.2 Обов’язкові додатки до договору: Додаток 1- Посадова інструкція головного бухгалтера.
10.3. Відомості про Сільську раду: 10.4. Відомості про Головного бухгалтера:

повна назва: ________________ сільська рада Повне ПІБ: ____________________________

адреса: ________________________________ домашня адреса: ____________________________

телефон: ________________________ домашній телефон: _____________________

розрахунковий рахунок ________________ паспорт – серія ____ № ______ виданий ____________.

Банк: ______________________________

Сільський голова Головний бухгалтер _____________________ _______________________

(підпис, печатка) (підпис)


Схожі:

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 42 п. 6 сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconПро пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Літки
Літки відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України «Про...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconПро пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Шевченкове
Шевченкове відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон україни
Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про
Виконувати основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconМ. Луганськ Про укладання договорів згідно ч. 7 ст. 16 Закону України...
Про укладання договорів згідно ч. 7 ст. 16 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» iconПроекти рішень Русалівської сільської ради
З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка