Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності,
Скачати 197.21 Kb.
НазваЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності,
Дата конвертації02.10.2013
Розмір197.21 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Закон


ЗМІСТВступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку підзвітних сум 5

1.1. Аналітичний облік підзвітних сум 6

1.2. Синтетичний облік і відображення у звітності 8Вступ


Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. Законом передбачено:

1) державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку і звітності;

2) застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та не суперечать міжнародним стандартам;

3) розробка галузевими міністерствами та іншими органами виконавчої влади методичних рекомендацій щодо застосування національних П(С)БО відповідно до галузевих особливостей;

4) напрямки діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку тощо.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

  • створення єдиних правил ведення бухгалтерською обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів;

  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

З 20.07.2002 р., набула чинності Постанова № 977, що внесло істотні зміни в постанову Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон" від 23.04.99 р. № 663.

Відповідно до змін з 20.07.2002 p. [24]:

1) збільшилися суми добових витрат при відрядженні за кордон;

2) не використовується для перерахунку граничних норм добових в іноземну валюту прогнозний офіційний обмінний курс при видачі авансу. Тепер слід застосовувати при видачі добових у вигляді авансу офіційний курс НБУ, що діє на день одержання коштів з каси уповноваженого банку;

3) розмір норм добових по відрядженнях не може бути нижчим від норм, установлених у додатку до Постанови № 977;

4) встановлено розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників.

Отже, актуальність теми дослідження полягає в тому, що запровадження в економічне життя України ринкових відносин, провокує до розвитку окремих фірм не державного характеру, що в свою чергу вимагає грамотної політики в галузях управління цими фірмами, це стосується і обліку результатів діяльності підприємств. Так як попередня вітчизняна наука розглядала вищезазначені проблеми з точки зору планової економіки, то й відповідно управлінські питання розглядались під призмою класового підходу, а, отже, створення нового підходу – актуалізація та модернізація управлінських питань стоять відкритими. В курсовій роботі робляться спроби зробити аналіз методів та шляхів обліку підзвітних сум в суспільстві з ринковою економікою, використовуючи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід.

^ Метою курсової роботи є розгляд проблеми обліку підзвітних сум.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є проблеми бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження є облік підзвітних сум підприємства.
^

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку підзвітних сум


За неможливості оплатити витрати через банк або касу здійснюють видачу підзвітних сум. Готівку видають працівникам підприємства на господарські потреби й витрати у відрядженні. Підзвітні суми видають на певний строк і з певною метою [29, 159].

^ Службове відрядження – поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншої місцевості для виконання службового доручення не за місцем основної роботи.

Порядок і умови відрядження працівників визначаються Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13. 03. 1998 p. № 59, однак її положення дійсні в частині, що не суперечить пп. 5.4.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22. 05. 1997 p.

Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для/майбутніх витрат згідно наказу (розпорядження) керівника підприємства.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має наступні субрахунки (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Субрахунки, що відкриваються до рахунку 37

"Розрахунки з різними дебіторами" [21, 459]

№ суб­рахунку

Назва субрахунку

Характеристика

1

2

3

371

Розрахунки за виданими авансами

Передбачений для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також по оплаті продукції та робіт, прийнятих замовником по частковій готовності

372

Розрахунки з підзвітними особами

Ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Цей субрахунок використовується для обліку грошових коштів, виданих в підзвіт працівникам (зі спискового складу) на адміністративно-господарські, операційні витрати та службові відрядження

1

2

3

373

Розрахунки за нарахо­ва­ними доходами

Ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню

374

Розрахунки за претензіями

Ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими ним та визнаними штрафами, пенею, неустойками

375

Розрахунки за відшко­ду­ван­ням зав­да­них збитків

Ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків в результаті недостач і втрат від псування цінностей, недостач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено

376

Розрахунки за позиками чле­нам кредит­них спілок

Ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Виникають з приводу розрахунків за іншими опера­ціями, облік яких не відображається на інших субра­ху­н­ках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіто­рами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівни­ка­ми (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки. Для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит, по наданих позиках, по відшкодуванню матеріального збитку, видачі в розстрочку форменого одягу, страховому відшкодуванню страхових сум працівникам тощо
^

1.1. Аналітичний облік підзвітних сум


Бухгалтерський облік виданих підзвітних коштів ведуть на активно пасивному субрахунку № 372 "Розрахунки з підзвітними особами". На дебеті відображають основні суми, видані під звіт з каси, а одержані за чеками – з рахунків в банках або грошовим переказом через органи зв'язку. На кредиті відображають суми, що підтверджуються відповідними звітами і документами, а також внесені до каси готівкою для погашення невикористаних авансів.

^ Аналітичний облік ведеться в розрізі фізичних осіб, які одержали грошові кошти під звіт. Сальдо на рахунку № 372 вказує на залишки одержаних під звіт авансів, по яких ще не надано звіти. Кредитове сальдо відображає розмір перевитрат за авансовим звітом порівняно з сумою, одержаною під звіт. Надбавки, одержані замість добових, на субрахунку № 372 не відображаються [28, 658].

У випадках, коли видані під звіт суми не обґрунтовано підтверджуваль­ними документами й не повернено до каси у визначений термін, підприємство має право утримати їх з чергових виплат, що належать даній особі. Аванси, одержані під звіт в іноземній валюті, обліковуються на окремому субрахунку, наприклад, "Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті". В особових аналітичних рахунках підзвітних осіб відображають вид валюти та її еквівалент в українській грошовій одиниці. У синтетичному обліку операції в іноземній валюті відображають у переведенні в українську грошову одиницю.

^ ПРОВОДКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДЗВІТНИМИ СУМАМИ [28, 659]

1. При видачі коштів з каси підзвітній особі:

Дебет субрахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

^ Кредит рахунка № 301 "Kaca"

2. При наданні авансового звіту:

Дебет рахунка № 92 "Адміністративні витрати"

Кредит субрахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами", а потім (в кінці звітного періоду) в порядку закриття рахунка № 92 "Адміністративні витрати":

^ Дебет pax. № 79 "Фінансові результати"

Кредит pax. № 92 "Адміністративні витрати".

3. За умови придбання матеріальних цінностей у магазинах за рахунок підзвітних сум на підставі Авансового звіту:

^ Дебет субрахунка № 201 "Сировина і матеріали"

Дебет субрахунка № 203 "Паливо"

Дебет субрахунка № 207 "Запасні частини"

Дебет субрахунка № 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (терміном експлуатації до одного року)

Кредит рахунка № 312 "Розрахунки з підзвітними особами"

^ 4. Якщо залишок невикористаних підзвітних сум внесено до каси або списується в рахунок заробітної плати підзвітної особи:

Дебет рахунка № 301 "Каса"

Дебет рахунка № 66 "Розрахунки з оплати праці"

Кредит субрахунку № 312 "Розрахунки з підзвітними особами".
^

1.2. Синтетичний облік і відображення у звітності


Синтетичний і аналітичний обліки рахунка № 372 ведуться в журналі-ордері № 7, а при скороченій журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 03, відомості № 02, при спрощеній формі – у відомості № В-5.

Журнал-ордер №7 ведеться в аналітичному розрізі, тобто за кожною підзвітною особою. До журналу-ордера № 7 залишки на початок місяця переносяться з аналогічного журналу за минулий місяць. Попередньо видані під звіт суми, а також відшкодовані перевитрати за авансовим звітом й повернення до каси невикористаних коштів записуються із звіту касира, а розділ "Витрачено з підзвітних сум" заповнюється на підставі авансових звітів. Дані про утримання підзвітних сум із заробітної плати беруться з Розрахунково-платіжної відомості (карток, роздруківки тощо) [28, 660].

Підсумкові дані журналу-ордера № 7 і розшифровки дебету рахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами" записуються до Головної книги.

^ Видача чекових книжок підзвітним особам відображається записом:

Дебет субрахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Кредит субрахунка № 331 "Грошові документи"

Використані чеки на підставі звіту підзвітної особи на їх суму:

Дебет рахунка № 331 "Грошові документи"

^ Кредит рахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Дебет рахунка № 331 "Грошові документи"

Кредит рахунка № 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з підзвітними особами наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з підзвітними особами

(субрах. № 372)

№ пор.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

За Планом, що діяв до 01.01.2000 p.

За новим Планом з 01.01.2000 p.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1.

Видано під звіт на господарські потреби або на витрати по відрядженнях

71

50

372

30

2.

Перераховано грошові кошти підзвітній особі за місцем її знаходження

71

51, 52

372

311, 312

3.

Відшкодовані перевитрати підзвітних сум

71

50

372

30

4.

Видані під звіт чекові книжки

71

56-2

372

331

5.

Придбання підзвітною особою матеріальних цінностей (на підставі відповідних первинних документів та авансового звіту)

05, 06, 07, 08 та ін.

71

201, 203, 205, 207 та ін.

372

6.

Витрати на відрядження та інші грошові витрати, пов'язані з господарською діяльністю в межах встановлених норм .

20, 25 та ін.

71

23, 91 та ін.

372

7.

Вирахувані з заробітної плати перевитрати підзвітних сум (за які підзвітні особи повністю не звітувалися)

70

71

66

372

8.

Повернення до каси невикористаної підзвітної суми

50

71

30

372

9.

Суми, використані понад встановлені суми

81

71

949

372

10.

Придбані й оприбутковані на склад товари (згідно з авансовим звітом підзвітної особи)

41

71

28

372

11.

Суми по використаних чеках на підставі звіту підзвітної особи

56/2

71

331

372


Облік розрахунків з підзвітними особами наведено нижче (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Відображення в обліку операцій з розрахунку

з підзвітними особами [21, 463]

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

30 "Каса"

2

Списано на рахунки витрат витрати, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, в межах норм

23 "Виробництво",

91 "Загальновиробничі витрати",

92 "Адміністративні витрати",

93 "Витрати на збут"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

3

Використано підзвітні суми для придбання основних засобів інших необоротних матеріальних активів

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

4

Відображені податкові розрахунки з ПДВ

64 "Розрахунки за податками й платежами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

5

Списана безнадійна дебіторська заборгованість підзвітної особи

94 "Інші витрати операційної діяльності"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

6

Відображено перевитрачання підзвітною особою сум понад встановлені норми (на відшкодування цієї суми є згода керівника)

977 "Інші витрата звичайної діяльності"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

7

Повернуті в касу залишки невикористаних сум списуються з підзвітних осіб

30 "Каса"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"


Крім операцій, зазначених вище, необхідно звернути увагу на деякі особливості обліку розрахунків з підзвітними особами при відрядженнях за кордон. У відповідності до Положення про відшкодування витрат на службові відрядження в межах України та за кордон аванс на закордонне відрядження повинен видаватись у валюті тієї країни, до якої працівник відряджається, або у вільноконвертованій валюті.

Розглянемо ці операції на конкретному прикладі [21, 465].

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

Отримані з валютного рахунку кошти в касу для видачі авансу на службове відрядження (курс НБУ 5,2 грн./дол. США)

302 "Каса в іноземній валюті"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

100 дол. США

520 грн.

2

Видано підзвітній особі аванс на закордонне відрядження

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

302 "Каса в іноземній валюті"

100 дол. США

520 грн.

3

Відображено курсову різницю по підзвітних коштах на дату затвердження авансового звіту (в разі зростання курсу до 5,4 грн./дол. США)

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

20 грн.

4

Затверджено авансовий звіт в межах норм

92 "Адміністра­тивні витрати"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

95 дол. США

513 грн.

5

Залишок виданого авансу повернуто в касу

302 "Каса в іноземній валюті"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

5 дол. США

27 грн.


Відомості про розрахунки з підзвітними особами відображаються в журналі-ордері № 7, який, подібно до розглянутого нами раніше журналу-ордеру № 6, одночасно є аналітичною відомістю суб'єктів, розрахунки з котрими там відображені (див. зразок 1.3). Отже, журнал-ордер № 7 і відомість підзвітних осіб поєднані в один регістр.

Зразок 1.3

^ ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7 за січень ц.р. [21, 466]

ПІБ Підзвітної особи

Сальдо на початок місяця

Д-т 372 з кредиту рахунків:

Разом по дебе­ту

К-т 372 у дебет рахунків:

Разом по кре­диту

Сальдо на кінець місяця

Д-т

К-т

30

31

22

92

91

30

641

66

Д-т

К-т

Петрова П.А.

2020

20

Луговська Л.А.


100
100
95

95

5
РАЗОМ

20100
100
95


20

115

5

З даного журналу-ордеру № 7 можна прочитати, що:

1. ^ Підзвітна особа Петрова П.А. заборгувала підприємству на початок місяця 20 грн. Причину виникнення боргу можна знайти,

проаналізувавши попередній місяць. Ці 20 грн. бухгалтер у звітному місяці утримав із заробітної плати:

Д-т pax. 66 "Розрахунки з оплати праці", К-т pax. 30 "Каса" – здійснено утримання із заробітної плати.

При цьому, у відомості з нарахування заробітної плати по рядку з прізвищем певного працівника ця сума має бути проведеною у дебетовій частині pax. 66 з кредиту pax. 372. Таким чином, заборгованість буде погашено.

2. ^ Підзвітній особі Луговській Л.А. у звітному місяці видано з каси 100 грн.

Д-т pax. 372 "Розрахунки з підзвітними особами", К-т pax. 30 "Каса" –видано з каси готівку підзвітній особі.

Загальна сума авансових звітів за місяць – 95 грн. на адміністративні витрати. В результаті ми отримуємо дебетове сальдо 5 грн. Їх необхідно стягнути з підзвітної особи.

Обліковим регістром по інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" є журнал-ордер № 8, приклади заповнення якого було розглянуто в лекції 13.

В балансі ф. № 1 дебіторська заборгованість по нетоварних операціях відображається в рядках 180 – 210 II розділу активу балансу.

Отже, синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами здійснюють на рахунку 37, субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" (табл. 1.4) Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображають у балансі підприємства розгорнуто: дебетове сальдо – у складі оборотних активів, кредитове сальдо – в складі зобов'язань. [29, 164].

Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться по кожній підзвітній особі з зазначенням залишку боргу на початок місяця, сум, виданих під звіт і списаних згідно зі звітами, залишку боргу на кінець місяця.

Облік розрахунків з підзвітними особами має забезпечувати правильність і своєчасність розрахунків, тому він ведеться окремо по кожній виданій під звіт сумі й кожній підзвітній особі.

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється в єдиній системі записів.

Таблиця 1.4

Основні бухгалтерські проводки за субрахунком 372

"Розрахунки з підзвітними особами" [29, 165]

№ п/п.

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1.

Видача сум під звіт

372

301

2.

Придбання підзвітними особами товарно-матеріальних цінностей і оплата витрат на їхню доставку


- вартість сировини, матеріалів

201

372
- будівельних матеріалів

205

372
- малоцінних та швидкозношуваних предметів

22

372
- товарів

281

372

3.

Списання використаних сум за службовими відрядженнями

92

372

4.

Повернення невикористаних сум підзвіту

301

372

5.

Утримання невикористаних підзвітних сум із заробітної плати за згодою працівника

661

372


Підставою для заповнення журналу-ордера № 3 і відомості № 3.2 є [29, 165]:

  • касові документи, що свідчать про видачу або повернення підзвітних сум;

  • авансові звіти з доданням документів, що підтверджують цільове використання виданих коштів;

  • наказ, розрахунково-платіжна відомість при утриманні з заробітної плати працівника не повернених своєчасно невикористаних коштів.

Записи в журналі-ордері роблять із надходженням документів.


Схожі:

Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconПро бухгалтерський облік та фінансову
...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconЗакон україни
...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, icon«Про облікову політику на підприємстві»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-хіу, національних положень...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconЗаконукра ї н и
України, незалежно від їх організаційно-правових форм І форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconНака з
Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 року та Положень (стандартів)...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconПорядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками...
Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconЗакон Украини від 22. 05. 97 р. №283/вр “Про оподаткування прибутку...
Закон України “Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні” №996-15 від 16. 07. 1999 // Все про бухгалтерський облік...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconТема: «Організація обліку на підприємстві» зміст
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. №996-14 // ввр. – 1999. – № 40
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм І форм власності, iconВступ Дисципліну «Бухгалтерський облік»
Дисципліну «Бухгалтерський облік» студенти 3 курсу спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Менеджмент організацій»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка