Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат "Будівельний Альянс"
Скачати 117.26 Kb.
НазваПротокол №1 загальних зборів акціонерів зат "Будівельний Альянс"
Дата конвертації04.10.2013
Розмір117.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів ЗАТ "Будівельний Альянс"
Дата, час і місце проведення загальних зборів - 01.11.2010р., 13-00, 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 01.11.2010р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 64000000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум загальних зборів - 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Головуючий та секретар загальних зборів – голова зборів – Трандасір Василь Іванович, секретар – Матуляк Ольга Василівна.

Склад реєстраційної комісії – Матуляк Ольга Василівна. Склад лічильної комісії – Матуляк Ольга Василівна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите, мандатами.

Статутний капітал - 16000000 гривень. Кількість простих іменних акцій - 64000000 штук. Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн. Привілейованих акцій - немає. Акцій на пред'явника - немає.

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

 2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік.

 3. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2009 рік.

 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік.

 6. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій; обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій.

Визначення дати припинення ведення реєстру Товариства та припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій.

 1. Зміна найменування Товариства.

 2. Затвердження змін до Статуту Товариства та надання повноважень на підписання змін до Статуту (нової редакції Статуту)Товариства.

 3. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

 4. Прийняття рішення про припинення ЗАТ "Будівельний Альянс" шляхом реорганізації через перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю ЗАТ "Будівельний альянс". Призначення комісії з припинення акціонерного товариства;

 5. Встановлення порядку, умов та строків припинення. Встановлення порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється. Затвердження плану перетворення товариства.


^ 1. По першому пункту порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Надійшла пропозиція обрати голову та секретаря зборів: Трандасір Василь Іванович- голова, Матуляк Ольга Василівна – секретар.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: обрати голову та секретаря зборів: Трандасір Василь Іванович- голова, Матуляк Ольга Василівна – секретар.
^ 2. По другому пункту порядку денного: «Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 рік»

Виступив голова правління ЗАТ «Будівельний альянс» Трандасір Василь Іванович. (доповідь додається)

Питань к доповідачу не поступало.
^ 3. По третьому пункту порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2009 рік»

Виступила голова ревізійної комісії Єрьомкіна І.Г. зі звітом про роботу Ревізійної комісії Товариства в 2009 році, відзначила, що порушень не виявлено, зачитала «Висновки ревізійної комісії» (доповідь додається).

До доповідача надійшли питання від акціонерів на які вона дала повні та чіткі відповіді.
^ 4. По четвертому пункту порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік»

На підставі заслуханих звітів головуючий запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік.
^ 5. По п‘ятому пункту порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік»

Слово надається Голові правління Трандасіру В.І, який зазначив, що ЗАТ «Будівельний альянс» має збитки минулих років, і тому запропонував зменшити збитки товариства за рахунок прибутку за 2009 рік.

Головуючий зборів запропонував затвердити порядок розподілу прибутку за 2009 рік.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: затвердили порядок розподілу прибутку за 2009 рік.
6. По шостому пункту порядку денного: «Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій; обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій. Визначення дати припинення ведення реєстру Товариства та припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій.»

З питання дематеріалізації випуску виступив Трандасір Василь Іванович

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили:

Перевести випуск акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердити рішення про дематеріалізацію.

Підписати договір для обслуговування емісії акцій в бездокументарній формі з депозитарієм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та зі зберігачем ВАТ “МТБ” у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

^ Призупинити ведення реєстру з 04.02.2011р.

Реквізити випуску акцій: Акції прості іменні документарної форми існування у кількості 64000000 (шістдесят чотири мільйони) шт., номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна на суму 16000000 (шістнадцять мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску акції видано Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за реєстраційним № 2/14/1/07 від 30 січня 2007р.

Реквізити депозитарію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», розташований за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, тел. (044) 585-42-40. Код ЄДРПОУ 35917889, зареєстрований Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 498004 від 19.11.2009 р.

Реквізити Зберігача: Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство “Морський транспортний банк”. Скорочене найменування – ВАТ “МТБ”; код за ЄДРПОУ  21650966 Місцезнаходження - 68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна 28; Телефон/факс 0512500156 Прізвище, ім’я, по батькові керівника - Гой Костянтин Геннадійович. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -  бланк серії А01 № 403913, номер запису – 1 554 120 0000 000362, дата – 29.12.2004р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Іллічівської міської ради Одеської області. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 456884 від 28.01.2009р. Строк дії ліцензії: до 16.10.2012р.

Припинити договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів укладений з ТОВ «Реєстраційна компанія «КОРТА-Миколаїв» після передачі реєстру.

Повідомлення про дематеріалізацію кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів має бути зроблено персонально під розпис або рекомендованим листом.
^ 7. По сьомому пункту порядку денного: «Зміна найменування Товариства»

Надійшла пропозиція у зв‘язку із приведенням діяльності товариства до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" вибрати тип товариства як "приватне акціонерне товариство", а також змінити найменування акціонерного товариства з Закрите акціонерне товариство "Будівельний Альянс" на Приватне акціонерне товариство "Будівельний Альянс".

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: Вибрати тип товариства як "приватне акціонерне товариство". Змінити найменування акціонерного товариства з Закрите акціонерне товариство "Будівельний Альянс" на Приватне акціонерне товариство "Будівельний Альянс".
8. По восьмому пункту порядку денного: «Затвердження змін до Статуту Товариства та надання повноважень на підписання змін до Статуту (нової редакції Статуту)Товариства.».

Надійшла пропозиція затвердити Статут ПрАТ "Будівельний Альянс" шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові зборів (Трандасір Василь Іванович) підписати Статут у нотаріуса та здійснити його держреєстрацію.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: затвердити затвердити Статут ПрАТ "Будівельний Альянс" шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові зборів (Трандасір Василь Івановичу) підписати Статут у нотаріуса та здійснити його держреєстрацію.

Рішення прийнято більшістю, що перевищує 2/3 голосів присутніх на зборах.
^ 9. По дев‘ятому пункту порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства.».

Виступив Голова зборів, який запропонував затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства. Положення про виконавчий орган Товариства. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори Товариства.

Положення про Наглядову раду Товариства. Положення про виконавчий орган Товариства. Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
^ 10. По десятому пункту порядку денного: «Прийняття рішення про припинення ЗАТ "Будівельний Альянс" шляхом реорганізації через перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю ЗАТ "Будівельний альянс". Призначення комісії з припинення акціонерного товариства».

Виступив Голова зборів, який запропонував зняти питання «Прийняття рішення про припинення ЗАТ "Будівельний Альянс" шляхом реорганізації через перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю ЗАТ "Будівельний альянс". Призначення комісії з припинення акціонерного товариства» з порядку денного.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: зняти питання «Прийняття рішення про припинення ЗАТ "Будівельний Альянс" шляхом реорганізації через перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю ЗАТ "Будівельний альянс". Призначення комісії з припинення акціонерного товариства» з порядку денного.
^ 11. По одиннадцятому пункту порядку денного: «Встановлення порядку, умов та строків припинення. Встановлення порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється. Затвердження плану перетворення товариства.».

Виступив Голова зборів, який запропонував зняти питання «Встановлення порядку, умов та строків припинення. Встановлення порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється. Затвердження плану перетворення товариства» з порядку денного.

^ Голосували: «ЗА» - 64000000 акцій що складає 100% від числа зареєстрованих на загальних зборах;

«Проти» - немає; «Утрималися» - немає.

Вирішили: зняти питання «Встановлення порядку, умов та строків припинення. Встановлення порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється. Затвердження плану перетворення товариства» з порядку денного.

Голова зборів ____________________ Трандасір Василь Іванович
Секретар зборів ____________________ Матуляк Ольга Василівна
Дата складання протоколу - 01.11.2010р.

Додаток 1 до протоколу 1 від 01.11.2010р. загальних зборів акціонерів ЗАТ "Будівельний Альянс"

Затверджено загальними зборами акціонерів ЗАТ "Будівельний Альянс" (протокол №1 від 01.11.2010р.)
ПРОТОКОЛ

Рішення про дематеріалізацію акцій ^ ЗАТ "Будівельний Альянс"
Реквізити емітента:

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство "Будівельний Альянс";

Скорочене найменування Товариства: ^ ПрАТ "Будівельний Альянс";

(найменування акціонерного товариства було змінено з Закрите акціонерне товариство "Будівельний Альянс" на Приватне акціонерне товариство "Будівельний Альянс")

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31764025

дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво) свідоцтво серія А01 492263, номер запису 1 522 105 0008 001285; дата проведення державної реєстрації 29.11.2001 р., свідоцтво видано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;

місцезнаходження згідно з реєстраційними документами - ^ 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б;

адреса для поштових повідомлень - 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б;

телефон, факс - Тел./ факс: 0512-341092;

перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення – Директор Трандасір Василь Іванович;

вид цінних паперів (із зазначенням типу) - Акції прості іменні документарної форми існування;

дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску) - Свідоцтво про реєстрацію випуску акції видано Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за реєстраційним № 2/14/1/07 від 30 січня 2007р.

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів -UA 4000005615;

номінальна вартість акції даного випуску – ^ 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) грн.;

кількість випущених акцій даного випуску - 64000000 (шістдесят чотири мільйони) штук простих іменних акцій;

загальна номінальна вартість акцій даного випуску – ^ 16000000 (шістнадцять мільйонів) грн.;

Реквізити депозитарію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», розташований за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, тел. (044) 585-42-40. Код ЄДРПОУ 35917889, зареєстрований Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., свідоцтво серія А01, номер запису 1 074 105 0005 033282. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 498004 від 19.11.2009 р.
Реквізити Зберігача: Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство “Морський транспортний банк”. Скорочене найменування – ВАТ “МТБ”; код за ЄДРПОУ  21650966 Місцезнаходження - 68003, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна 28; Телефон/факс 0512500156 Прізвище, ім’я, по батькові керівника - Гой Костянтин Геннадійович. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -  бланк серії А01 № 403913, номер запису – 1 554 120 0000 000362, дата – 29.12.2004р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Іллічівської міської ради Одеської області. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 456884 від 28.01.2009р. Строк дії ліцензії: до 16.10.2012р.
кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах – 64000000 (шістдесят чотири мільйони) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій - ^ 64000000 (шістдесят чотири мільйони) голосів, що складає 100 % від числа зареєстрованих на загальних зборах.
дата припинення ведення реєстру - 04.02.2011р.
повідомлення про дематеріалізацію кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів має бути зроблено персонально під розпис або рекомендованим листом.
вилучення з обігу сертифікатів акцій здійснюється зберігачем при зверненні акціонера.

Голова зборів ____________________ Трандасір Василь Іванович
Секретар зборів ____________________ Матуляк Ольга Василівна
Схожі:

Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconТекст повідомлення акціонерам Товариства про проведення Загальних...
Наглядовою радою Прат «джаліта» 22 лютого 2013р прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconСтрахова Компанія «провідна»
Про обрання членів лічильної комісії, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconПротокол загальних зборів трудового колективу Миколаївського професійного...
Представник Всеукраїнського козацького війська в Миколаївській області – Губчин В. Ф
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconПротокол №1 загальних зборів Благодійної Організації
Кучеренко Володимир Володимирович 19. 03. 1984 р н., паспорт серії ее 349777 виданий Сімферопольським рвгу мвс україни в Криму
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconЧи відбулися збори 19. 12. 2010р.?
До речі, на правлінні кооперативу друге І третє питання не обговорювалось І не вносилось в порядок денний Загальних зборів! А розгляд...
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconЗагальних зборів педпрацівників, техперсоналу
Слухали: директора школи Бондаренко Н. В., яка запропонувала обрати голову та секретаря зборів
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconПідтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)
Запрошення до участі у кваліфікації акціонерів зат «Енергетична сервісна компанія Біомаса»
Протокол №1 загальних зборів акціонерів зат \"Будівельний Альянс\" iconПротокол загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванов-25»
Я, Іванов Іван Іванович, (паспорт серії сс №111111, виданий 01 січня 2011 року Зарічним рв сму умвс україни в Сумській області, іпн...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка