Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині
Скачати 349.1 Kb.
НазваКлас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині
Сторінка1/4
Дата конвертації08.10.2013
Розмір349.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4
Діагностична контрольна робота з геометрії

  1. клас

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожної частини (5; 4; 3–всього 12балів).

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання. Текст завдань переписувати не обов’язково.

Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності.
Зразок підпису роботи
Діагностична контрольна робота
з геометрії
учня (учениці) 11_____ класу
______________________________

назва навчального закладу
______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку
Варіант _____
^ Звіт з математики

Місто (район)_________________________________________
Табл.1. Кількісний звіт

Кількість учнів

Писало


Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Табл.2. ^ Якісний звіт


Всього

учнів


Писало


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість

учнів

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
^ Аналітичний звіт: матеріал, засвоєний учнями якісно; допущені типові помилки, причини та шляхи їх подолання.
Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи, то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.
Виконавець підпис прізвище, ініціали

Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки площин можна провести через точки А, В, С? (мал. 1)

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) не можна визначити.
2. Укажіть геометричну фігуру, якою може бути проекція ромба при паралельному проектуванні.

А) трапецією; Б) трикутником; В) точкою; Г) відрізком.

3. На малюнку КОα, ОВа. Порівняйте довжини відрізків КА і КВ (мал. 2)

А) КА<КВ; Б) КА=КВ;

В) КА>КВ; Г) не можна визначити.

4. Точка М належить площині грані АВСD прямокутного паралелепіпеда АВСDA1B1C1D1 (мал. 3). Знайдіть кут між прямими A1D1 і СМ, якщо кут ВСМ дорівнює 140º.

А) 40º; Б) 50º;

В) 90º; Г) 140º.


5. Ортогональною проекцією многокутника площею S є многокутник площею S1 = . Яке з чисел не може бути значенням параметра S?

А) 6; Б) 5; В) ; Г) 29.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Бісектриса одного з кутів паралелограма точкою перетину ділить сторону на два рівних відрізки довжиною 15 см. Знайдіть периметр паралелограма.

^ 7. Побудуйте переріз піраміди SABC площиною, що проходить через точки M, K, P, що належать ребрам SA, SB, AC відповідно.
ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Дано трикутник АВС, в якому АВ = 9 см, ВС = 12 см, АС = 15 см. На стороні АВ взято точку М так, що АМ : МВ = 2 : 1. Через точку М проведено площину, яка паралельна стороні АС і перетинає сторону ВС в точці К. Знайдіть площу трикутника МВК.

Варіант 2

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки площин можна провести через точки А, В, С (мал. 1)?

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) не можна визначити.


2. Укажіть геометричну фігуру, якою не може бути проекція кола при паралельному проектуванні.

А) відрізком; Б) точкою; В) еліпсом; Г) колом.

3. На мал. 2 АВ  дотична до кола з центром у точці О, точка В  точка дотику, ОС  (АОВ), довжина відрізка ОС дорівнює радіусу кола. Знайдіть кут між площинами АВС і АОВ.

А) 90º; Б) 60º;

В) 45º; Г)30º.


4. Площа трикутника дорівнює 24 см2 , а його ортогональної проекції   см2. Знайдіть кут між площиною проекції та площиною даного трикутника.

А) 60º; Б) 30º; В) 90º; Г) 45º.

5. Відрізок NB  перпендикуляр до площини правильного трикутника АВС, М  середина сторони АС (мал. 3). Укажіть кут між площинами АNС і АВС.

А) NBM; Б) NAB;

В) NCB; Г) NMB.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Довжина кола, вписаного у рівнобічну трапецію, дорівнює 12π см. Обчисліть площу трапеції, якщо різниця основ цієї трапеції дорівнює 10 см.

7. Через вершину В рівнобедреного трикутника АВС (АВ = ВС) до площини трикутника проведено перпендикуляр BD довжиною 5 см. Знайдіть відстань від точки D до сторони АС, якщо АС = 8 см, АВ = 6 см.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування . Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Доведіть, що коли площина перетинає площину трапеції по прямій, яка містить її середню лінію, то вона паралельна основам трапеції.

Варіант 3

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки спільних точок має площина α і площина, яка проходить через точку А і пряму (мал. 1)?

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) три.

2. Якою фігурою може бути паралельна проекція квадрата на площину?

А) трикутником; Б) трапецією;

В) паралелограмом; Г) точкою.

3. На мал.2 КОα, ОВа. Порівняйте довжини відрізків КА і КС.

А) КА < КС; Б) КА = КС;

^ В) КА > КС; Г) не можна визначити.


4. На мал.3 зображено правильну чотирикутну піраміду SABCD. SO  висота. Якою є градусна міра кута між площинами SOA і SOD?

А) 45°; Б) 30°;

В) 60°; Г) 90°.


5. Ортогональною проекцією многокутника площею S =  є многокутник площею S1. Яке з чисел не може бути значенням параметра S1?

А) 3; Б) 5; В) 7; Г) 9.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Катет прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а гіпотенуза відноситься до другого катета як 17 : 8. Знайдіть сторони трикутника.

7. Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, що проходить через вершини С, D1 та точку F на ребрі АА1.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Дано трикутник АВС, в якому АВ = 16 см, АС = 12 см, ВС = 20 см. На стороні АВ взято точку М так, що ВМ : МА = 3 : 1. Через точку М проведено площину, яка перетинає сторону АС в точці К. Знайдіть площу трикутника АМК, якщо відомо, що дана площина паралельна ВС.

Варіант 4

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Дано дві прямі a і b , що перетинаються. Через точку А, яка лежить на прямій а, проведено пряму с паралельно прямій b. Скільки різних площин можна провести через ці три прямі?

А) одну; Б) дві; В) три; Г) жодної.

2. Якою фігурою може бути паралельна проекція прямокутника на площину?

А) трикутником; Б) трапецією; В) відрізком; Г) точкою.

3. На мал.1 точка О-центр вписаного в трикутник АВС кола, ОМ  (АВС), ОК  АС. Відстані від точки М до точок А і К дорівнюють a і b відповідно. Порівняйте величини a і b, якщо це можливо.

А) ; Б) ;

В) ; Г) порівняти неможливо.


4. Точка М належить площині грані АВСD прямокутного паралелепіпеда АВСDA1B1C1D1 (мал. 2). Знайдіть кут між прямими A1В1 і СМ, якщо кут ВСМ дорівнює 140º.
  1   2   3   4

Схожі:

Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconВизначення рівноцінності варіантів тестових завдань за дискримінантною...
Нь до тем «Закономірності спадковості», «Закономірності мінливості» І «Генотип як цілісна система»). Зазвичай такі добірки завдань...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині icon1. Основи теорії організації
За кожною дисципліною завдання складається з теоретичного питання, тестових запитань та комплексу задач, які є базовими. Кожен студент...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconОблік
Формою первинної документації з обліку обслуговування користувачів є «Щоденник роботи шкільної бібліотеки», який складається з 3-х...
Клас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань. У І частині iconРеферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках,...
Мета роботи: виклад на основі аналізу чинного законодавства головних теоретичних положень щодо юридичної природи договору банківського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка