Методичні вказівки
Скачати 340.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/2
Дата конвертації13.12.2013
Розмір340.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Методичні ВКАЗІВКИдля написання курсової роботи

з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

денної форми навчання

Івано-Франківськ, ІФІМ ТНЕУ – 2013Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладач: Вакун О.В. – Івано-Франківськ, 2013. – 22 с.


Укладач:

^ Вакун Оксана Володимирівна

к.е.н., викладач кафедри обліку та фінансів

Рецензенти:

^ Пилипів Надія Іванівна

д.е.н., проф. зав кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Фурса Тетяна Петрівна


к.е.н., доц. кафедри обліку та фінансівЗатверджено на засіданні кафедри обліку та фінансів. Протокол № 1 від 29.08.2013 року.


 1. Загальні положення.


Виконання курсової роботи є однією із форм самостійної роботи студентів в ході навчального процесу, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентом теоретичного матеріалу та вміння його аналізувати і застосувати, підтверджувати грамотність, загальну культуру та ерудицію. Творчий підхід до виконання курсової роботи сприяє формуванню у студентів навичок до наукових досліджень та прикладних розробок.

У процесі підготовки курсової роботи студенти знайомляться і вивчають законодавство України, що регулює методологію бухгалтерського обліку, методику й організацію бухгалтерського обліку, праці вітчизняних та закордонних економістів з відповідної проблематики. Це дає змогу самостійно осмислити ту чи іншу проблему обліку, обрану для дослідження, намітити шляхи її розв’язання й напрямки удосконалення, зробити певні висновки.
^ Мета і вимоги, які пред’являються до курсової роботи.
Мета написання курсової роботи – закріплення і поглиблення знань студентами за конкретними темами з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія» й оволодіння навичками самостійної науково-дослідницької роботи.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

 • бути самостійним дослідженням, присвяченим опису обраних для вивчення питань у сфері теорії бухгалтерського обліку;

 • відповідати загальноприйнятим правилам використання літературних джерел, аналітичних матеріалів, законодавчої бази, що регулює ведення й організацію бухгалтерського обліку;

 • розробки повинні обов’язково містити зазначення проблем, що існують в бухгалтерському обліку та вдосконалення діючої його методики.

Курсова робота – це рукописний текст обсягом 30-35 сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані.

Процес виконання курсової роботи складається з таких основних етапів: 1.Вибір теми курсової роботи.

2. Підбір і вивчення літературних, періодичних, електронних джерел за обраною проблематикою.

3.Складання плану роботи.

4.Написання роботи, її оформлення.

5. Захист курсової роботи.
Вибір теми курсової роботи. Підбір і вивчення літератури
Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми (Додаток 1).

Відповідно до затвердженої тематики студентам надається право самостійного вибору теми курсової роботи, яка повинна відповідати критеріям актуальності та мати практичне значення. Вибираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати таке:

 • ступінь розвитку теми у науковій літературі;

 • наявність публікацій у навчальній, науковій і періодичній літературі;

 • зацікавленість в розробці даного напрямку;

 • необхідність та можливість розробки практичних порад з метою поглиблення теорії чи дослідження практичних результатів.

При виборі теми студент може отримати кваліфіковану консультацію у наукового керівника курсової роботи.

За погодженням з керівником студент може змінити назву теми курсової роботи ( розширити, звузити її) чи запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в переліку тем курсових робіт. Роботи, виконані на теми, не вказані в тематиці та не узгоджені з керівником, до захисту не допускаються.

Відбір і вивчення літератури починається після вибору теми роботи та її об’єкта. Студент вибирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список джерел. Самостійна робота припускає систематичні консультації з науковим керівником, з яким повинен бути погоджений список підібраних джерел.

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен всі джерела інформації: законодавчі акти, підручники, навчальні посібники, монографії, газетні та журнальні статті, інформацію Internet-ресурсів.

Після підбору необхідних даних для написання курсової роботи студент приступає до їх вивчення та систематизації.


 1. ^ Складання плану курсової роботи


На підставі попереднього ознайомлення з різними джерелами студент складає план курсової роботи з додатком списку, опрацьованих джерел. Правильно побудований план курсової роботи є важливою передумовою успішного дослідження, що допомагає організувати роботу над темою, систематизувати матеріал, забезпечити послідовність його викладання. У цілому план наукового дослідження повинен розкривати найважливіші сторони змісту роботи, виявити, в якому саме напрямку намічаються пошуки вирішення поставлених завдань, підказати рішення щодо формування теми та її основних частин.

План курсової роботи студент складає самостійно, з урахуванням задуму, індивідуального підходу та рекомендацій кафедри й наукового керівника.

У процесі складання плану курсової роботи слід виділити два головних етапи:

 1. складання попереднього плану;

 2. складання остаточного плану.

Попередній план складається після того, як студент добре оволодів темою, уточнив її теоретичні передумови, ознайомився з основами питанням, вивчив наукові джерела й проблеми практики. У процесі написання курсової роботи план розвивається, уточнюється, деталізується. Тому в остаточному плані можливі не лише уточнення або зміни, а й поява нових пунктів. Назви пунктів, підпунктів повинні бути прості, точні, виразні та складені із ключових слів.

При розробці плану потрібно дотримуватися таких принципів логічного розміщення матеріалу:

 • повнота – передбачення в роботі всіх важливих та уникнення зайвих елементів;

 • підпорядкованість – кожна частина роботи повинна випливати з теми та мети, а також загальної концепції вирішення поставлених завдань: кожна наступна частина роботи повинна становити продовження її попередньої частини й одночасно основною наступної;

 • виключення – окреме питання не можна розглядати декілька разів у різних місцях роботи.

План до курсової роботи повинен бути простим, без виділення розділів, підрозділів.


 1. Вимоги до оформлення курсової роботи.


Структура курсової роботи.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 1. Титульна сторінка (додаток 2)

 2. Зміст

 3. Вступ

 4. Основна частина – 3-5 пунктів плану

 5. Висновки

 6. Список використаних джерел

 7. Додатки

Зміст розміщують після титульного аркуша, у якому подають всі заголовки пунктів і підпунктів курсової роботи та вказують сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні чітко повторювати заголовки в тексті. Скорочувати чи подавати їх в іншому формулюванні, послідовності, порівняно із заголовками в тексті, не можна.

^ Вступ містить інформацію про предмет дослідження, основні невирішені завдання щодо обраної проблеми.

Зміст пунктів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Виклад основної частини свідчить про вміння студента стисло, логічно та аргументовано подавати матеріал згідно з вимогами та поставленими завданнями. В основній частині розкривають теоретичні підходи до обраної проблеми, погляди різних науковців та вчених на цю проблему, еволюцію (історію розвитку)підходів, сучасний стан вирішення облікової проблеми.

Висновки обумовлюються логікою проведення дослідження, мають форму синтезу наукової інформації, викладеної у основній частині. Висновки є послідовним, логічно побудованим поданням отриманих результатів та їх співвідношенням із загальною метою та конкретними завданнями, сформульованими у вступі. Обсяг висновку – 2-3 сторінки.

У основній частині курсової роботи повинні бути посилання на використані джерела. Список використаних джерел повинен містити не менше 30 джерел.

^ Оформлення курсової роботи.

Курсова робота має бути виконана комп'ютерним способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 15 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою. Текст основної частини курсової роботи може бути поділений на пункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки пунктів та підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам, кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація.

Нумерацію сторінок, пунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші та змісті номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляюсь у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в хронологічному порядку, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1».

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1).

Ілюстрації.

Ілюструють курсову роботу, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Приклад:

^ Рис. 1. Схема розміщення ...

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсовій роботі є: рисунок, схема, діаграма і графік.

Не варто оформляти посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі.

У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де потрібно вказати на неї, розміщують посилання: (рис. 3.1) або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

^ Таблиця 3

Пoказники фінансової стійкості ПП «Добра вода»з/п

Пoказники

Рoзрахунoк (за рядками ф. 1 «Баланс»)

^ На кінець

2010 рoку

На кінець

2011 рoку
1

2

3

4

1.


Кoефіцієнт фінансoвoї

незалежнoсті

р.380 / р. 640

0,453

0,394


Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

^ Загальні правила цитування та посилання на використані джерела.

При написанні курсової роботи студент повинен посилатися па джерела, матеріали, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є, посилання в курсовій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «[6, с. 354]». Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2)». На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

^ Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, або по мірі використання в урсовій роботі.

Додатки.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Кожен додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Справа над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток____» і велика літера, що позначає додаток.

Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А. Один додаток позначається як додаток А.

 1. ^ Захист і критерії оцінювання курсової роботи

Студент представляє курсову роботу на кафедру в термін, встановлений кафедрою. Після перевірки курсової роботи науковим керівником її повертають студенту для підготовки до захисту. Роботу, визнану незадовільною, повертають для виправлення і доробки з урахуванням зауважень.

Під час захисту студент коротко доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції і відповідає на задані запитання за темою дослідження.

Оцінювання курсової роботи здійснюється на основі Положення „Про оцінювання знань студентів ТНЕУ в межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, затвердженої Вченою радою ТНЕУ. Оцінювання курсової роботи здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою на основі показників якості змісту та результатів її захисту.

Переведення балів із 100-бальної шкали в національну та європейську шкали здійснюється відповідно до таблиці 1.

^ Таблиця 1

Шкала оцінювання курсової роботи

Національна система оцінок

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

5- «відмінно»

90-100

A

4 – «добре»

85-89

B

C

75-84

3 – «задовільно»

71-74

D

E

60-70

2 – «незадовільно»

35-59

FX

F

1-34


^ Основні умови одержання оцінки

Відмінно (А). Курсова робота є бездоганною: має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відповіді на запитання членів комісії правильні і стислі.

^ Добре (B,C). Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів комісії в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

^ Задовільно (D,E). Тема курсової роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів комісії правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення курсової роботи.

^ Незадовільно (FX,F). Нечітко сформульована мета курсової роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне, Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.

^ Курсова робота до захисту не допускається, якщо: подана на кафедру після закінчення встановленого терміну; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена на кафедрі; структура не відповідає вимогам; недбало оформлена, неякісно надрукована.


^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф. Ф. Бутинець, В. В. Горецька. – Житомир: ПП ”Рута”, 2004. – 544с.

 2. Бутинець Ф. Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Частина 1 : навч. посіб. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 928 с.

 3. Бутинець Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії : моног. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 324 с.

 4. Бутинець Ф. Ф. Теoрія бухгалтерськoгo oбліку : підруч. [для студентів вузів спеціальнoсті 7.050106 «Oблік і аудит»] / Ф. Ф. Бутинець. – Житoмир : ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [8-є вид.] / за ред проф. Ф.Ф Бутинця. – Житомир : Рута, 2009. – 912 с.

 6. Васюта-Беркут О. І. Теорія бухгалтерського обліку/ О. І Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська; за заг. ред. В. Б. Захожая. – МАУП, 2003. – 176 с.

 7. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : моног. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

 8. Голов С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.

 9. Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах: підручник/ О. М. Губачова, С. І. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432 с.

 10. Давидoв Г. М. Звітність підприємств : навч. пoсіб. / Г. М. Давидoв, Н. С. Шалімoва. – К. : Знання, 2010. – 623 с.

 11. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підруч. / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 422 с .

 12. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg.

 13. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту : навч. посіб. – 2-е вид., випр. – К. : Знання, 2004. – 348 с.

 14. Інструкція пo застoсуванню Плану рахунків бухгалтерськoгo oбліку активів, капіталу, зoбoв’язань і гoспoдарських oперацій підприємств і oрганізацій від 30.01 1999 р. № 291 // Вісник пoдаткoвoї служби України. – 2010. – № 6. – 157 с.

 15. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94.

 16. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320с.

 17. Корінько М. Д., Тітаренко Г. Б. Оцінка в бухгалтерському обліку : теорія, методологія, організація : моногр. – К. : Видавництво ТОВ "Клякса", 2009. – 472 с.

 18. Кочерга С. В. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: навч. посібібник / С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 216 с.

 19. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

 20. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки : монографія / С. Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2010.

 21. Лень В.С. Управлінський облік : навч. посіб. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

 22. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Лишиленко О. В. – К. : ЦНЛ, 2008. – 219 с.

 23. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : моног. – К. : КНЕУ, 2006. – 256 с. 

 24. Матвієць С. Відображення зобов'язань у фінансовій звітності і бухгалтерському обліку // Баланс-Агро. – 2007. – № 6. – С. 37-78.

 25. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. / за ред. В. С. Леня. – К. : ЦНЛ, 2006. – 696 с.

 26. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. / за ред. В. С. Леня. – К. : ЦНЛ, 2006. – 696 с.

 27. Панков Д. А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежом – Экономическое образование / Д. А. Панков. – Москва: Новое знание, 2009. – 251 с.

 28. Петруня Н.В. Класифікація активів підприємств з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності // Збірник наукових праць національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – С. 235-242.

 29. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учебн. пособие для вузов. М. : Аудит, 1996. – 638 с.

 30. Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

 31. Ткач В. И., Ткач М. В. Международная система учета и отчетности. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 160 с.

 32. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. – К. : Знання – Прес, 2003. – 444 с.

Додаток 1
Теми курсової роботи

 1. Система бухгалтерського обліку в Україні.

 2. Основні принципи та вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 3. Бухгалтерський облік, його суть і значення.

 4. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів.

 5. Облік надходження необоротних активів та витрат на їх утримання.

 6. Амортизація основних засобів.

 7. Облік оренди необоротних активів.

 8. Організація та особливості обліку фінансових інвестицій.

 9. Загальні принципи обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

 10. Облік вибуття необоротних активів.

 11. Правові засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

 12. Облік доходів, витрат та результатів операційної діяльності.

 13. Облік доходів, витрат та результатів фінансових операцій та іншої звичайної діяльності.

 14. Облік доходів, витрат і результатів від надзвичайних подій та за будівельними контрактами.

 15. Облік розрахунків за податками і платежами.

 16. Облік податку на прибуток.

 17. Облік податку на додану вартість.

 18. Організація підготовки і подання фінансових звітів.

 19. Баланс як форма фінансової звітності.

 20. Організація підготовки та подання звіту про фінансові результати.

 21. Методика складання звіту про власний капітал.

 22. Визначення, класифікація та визнання запасів.

 23. Облік запасів.

 24. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

 25. Облік фінансових інвестицій.

 26. Облік дебіторської заборгованості.

 27. Облік власного капіталу.

 28. Визнання, оцінка, класифікація та облік зобов’язань.

 29. Облік поточних зобов’язань.

 30. Облік довгострокових зобов’язань.

 31. Облік наявносі та руху нематеріальних активів.

 32. Облік зносу та нарахування амортизації основних фондів.

 33. Облік ремонту основних фондів.

 34. Інвентаризація та переоцінка основних засобів.

 35. Економічний характер, методика та техніка складання фінансової звітності.

 36. Облік придбання запасів та формування їх собівартості.

 37. Порядок розрахунків з постачальниками.

 38. Облік наявності та руху запасів на складах і в бухгалтерії

 39. Інвентаризація запасів.

 40. Облік МШП на складах і в бухгалтерії

 41. Методика розрахунку зносу МШП та порядок їх списання.

 42. Документальне оформлення та облік використання відпрацьованого часу.

 43. Документальне оформлення та облік використання основної заробітної плати.

 44. Документальне оформлення та облік використання додаткової заробітної плати.

 45. Документальне оформлення та облік невикористаного робочого часу.

 46. Облік розрахунків із робітниками.

 47. Склад та класифікація витрат на виробництво.

 48. Облік матеріальних витрат для виробництва продукції.

 49. Склад та облік прямих витрат.

 50. Склад, облік та розподіл непрямих витрат.

 51. Облік та оцінка незавершеного виробництва.

 52. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

 53. Нормативний метод обліку витрат на виробництво.

 54. Облік наявності та руху напівфабрикатів у виробництві.

 55. Облік витрат на допоміжному виробництві.

 56. Документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції.

 57. Облік відвантаженої продукції, зроблених робіт, послуг.

 58. Облік реалізації продукції.

 59. Облік реалізації робіт, послуг.

 60. Облік розрахунків із підзвітними особами.

 61. Облік нематеріальних активів.

 62. Облік капітальних інвестицій.

 63. Облік поточної та довгострокової дебіторської заборгованості.

 64. Облік оборотних активів.

 65. Облік наявності та руху грошових коштів у касі.

 66. Облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у банку.

 67. Облік витрат і доходів майбутніх періодів.

 68. Облік валютних коштів та розрахункових операцій.

 69. Облік вексельних операцій.

 70. Облік цінних паперів.

 71. Порядок формування та облік уставного капіталу на підприємствах різної форми власності.

 72. Порядок формування та облік пайового капіталу.

 73. Порядок формування та облік додаткового капіталу

 74. Склад та порядок формування власного капіталу підприємства.

 75. Порядок розрахунку фінансових результатів та використання прибутку.

 76. Принципи побудови фінансового обліку на підприємстві.

 77. Принципи побудови управлінського обліку на підприємстві.

 78. Принципи побудови податкового обліку на підприємстві.

 79. Методика складання фінансової звітності підприємства.

 80. Методика складання податкової звітності підприємства.

 81. Методика складання статистичної звітності.

 82. Порядок нарахування та сплати податків на підприємстві.

 83. Склад та порядок обліку довгострокових зобов’язань.

 84. Склад та порядок обліку поточних зобов’язань.

 85. Загальна економічна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 86. Історія обліку, теорії обліку та її критичний аналіз.

 87. Етичні та психологічні аспекти роботи бухгалтера.

 88. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх розвиток.

 89. Первинний облік: аналіз складу та напрямки розвитку.

 90. Сутність інформаційних систем розвитку бухгалтерського обліку.

 91. Технологія та організація процесу аналізу.

 92. Використання інформації первинного обліку в процесі аналізу.

 93. Загальні принципи організації обліку на підприємствах з іноземними інвестиціями.

 94. Облік імпорту, експорту товарів, робіт та послуг.

 95. Облік товарообмінних (бартерних) операцій.

 96. Особливості обліку в бюджетних організаціях.

 97. Особливості обліку в сфері торгівлі.

 98. Облік орендних операцій.

 99. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною.

 100. Порівняльний аналіз систем бухгалтерського обліку різних країн світу.


Додаток 2
^ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра обліку та фінансів


К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»

на тему:
Бухгалтерський облік та його види: диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку


Студента 3-го курсу групи _____________________

напряму підготовки 6.03.05.09 «Облік і аудит»

спеціальності ________________________________

_____________________________________________

Науковий керівник:
_____________________________________________


Національна шкала __________________________
Кількість балів: __________ Оцінка ECST______

_____________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


  1   2

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка