«Про облікову політику на підприємстві»
Скачати 239.32 Kb.
Назва«Про облікову політику на підприємстві»
Сторінка1/2
Дата конвертації01.02.2014
Розмір239.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2
З Р А З О К

Наказ №_____

«Про облікову політику на підприємстві»

м. _____________________

«___» __________20__ р.

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-ХІУ, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та іншіх нормативних актів, які встановлюють порядок ведення обліку на підприємстві, складання та подання фінансової звітності

НАКАЗУЮ:

встановити наступні принципи, методи і процедури, що будуть використовуватись підприємством для складання та подання фінансової звітності і формувати облікову політику підприємства:

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-ХІУ (далі – Закон про бухгалтерський облік), встановити з 1 січня 20__ року у ТОВ «____________» такі засади організації бухгалтерського обліку:

1.1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.*

_________________

* Відповідно до п.4 ст.8 Закону про бухгалтерський облік, підприємство самостійно може обрати форму організації бухгалтерського обліку. Облік може здійснювати бухгалтер, спеціаліст з бухгалтерського обліку (підприємець), аудиторська фірма чи сам власник (або керівник).

1.1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

1.2. Права й обов’язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

1.2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухгалтерський облік головний бухгалтер підприємства:

1.2.1.1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

1.2.1.2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

1.2.1.3. бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства.

1.2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими для виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства.

1.2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах згідно з переліком, наведеним у додатку №1 до цього наказу.

1.2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду його власником(ми), згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

1.2.3.1. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

1.3. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій, а також зразки підписів відповідних осіб за переліком наведеному у додатку №2 до цього наказу.

1.3.1. Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями.

1.4. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності, а також зразки підписів відповідних осіб за переліком наведеному у додатку №3 до цього наказу.

1.4.1. Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених операцій законодавчим актам та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

1.5. Обов’язок щодо складання фінансової звітності та іншої звітності на вимогу власників, органів статистики покласти на головного бухгалтера.

1.6. Затвердити правила й графік документообігу відповідно до додатка №4 до цього наказу за переліком документів, затверджених керівником.*

_________________

* Графік документообігу не є обов’язковим документом. Рішення про його необхідність підприємство приймає залежно від об’єму документообігу, кількості взаємозв’язаних структурних підрозділів та співробітників, відповідальних за складання та підписання первинних документів.

^ 2. Ведення бухгалтерського обліку

2.1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювати із застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми 1С:Бухгалтерія. Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп’ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.

2.2. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами, відповідно до додатка №5 до цього наказу.*

___________________

* Цей перелік затверджується відповідно до отраслі та видів діяльності, які здійснює підприємство.

2.3. Затвердити форми первинних облікових документів (зведених первинних документів), які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами, у додатку № 6 до цього наказу.

2.4. До бланків суворої звітності відносити:*

___________________

* (наводиться перелік бланків суворої звітності, які використовує підприємство згідно з постановою КМУ від 19.04.1993 р. №283)

2.4.1. Затвердити перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності у роботі, а також зразки підписів відповідних осіб за переліком наведеному у додатку №6 до цього наказу.

2.4.2 Надати право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод директору підприємства.

2.5. Згідно з п. 1.3 Положення №88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою.

2.6. Установити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски). Строки зберігання встановлюються відповідно до законодавства.

2.7. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.12.1999 №291, робочий план рахунків відповідно до додатка №7 до цього наказу.

2.8. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів та зобов’язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів:

2.8.1. Інвентаризація активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства у період з 15 листопада до 30 грудня в обов’язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).

2.8.2. У всіх інших випадках об’єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності. (Згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69 (далі – Інструкція №69) наводиться повний перелік об’єктів та періодичність (або умови) інвентаризації).

2.8.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов’язань, списання основних засобів, малоцінних, інших матеріальних цінностей тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію згідно з додатком №8 до цього наказу.

2.8.3.1. Права й обов’язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Інструкцією №69.

2.8.3.2. Додатково до завдань, обумовлених Інструкцією №69, на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладаються завдання з визначення ефективності застосовуваних на підприємстві принципів, методів і процедур облікової політики; з проведення робіт щодо оцінки активів та зобов’язань; з розробки та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний звітний рік, проведення внутрішнього контролю на підприємстві.

2.8.4. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на місяць.

^ 3. Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій

3.1. Основні засоби

3.1.1. Нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів здійснювати за методами: *

________________

* У розділі «Основні засоби» слід звернути увагу на вибір методів нарахування амортизації. Відповідно до п.26 П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємство обирає метод (методи) нарахування амортизації основних засобів. У податковому обліку нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (п.п. 145.1.9 п.145.1 ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі – ПКУ)). Але у ПКУ є певні обмеження, зокрема стосовно мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, тому потрібно врахувати й п.п.145.1.5 п.145.1 ст.145 ПКУ.

3.1.2. До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА) належать матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання яких більш ніж 1 рік та первісна вартість яких менш 2 500 грн. *

________________

* Згідно з п.п.14.1.138 п.14.1 ст.14 ПКУ.

3.1.3. Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом

або в першому місяці використання у розмірі 100 відсотків його вартості (треба вибрати).

3.1.4. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що веде до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів

або первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством (треба вибрати).

^ 3.2. Нематеріальні активи

3.2.1. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати за методами:*

______________________

* У розділі «Нематеріальні активи» слід звернути увагу на вибір методів нарахування амортизації. Відповідно до п.27 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 №242 (зі змінами та доповненнями), підприємство самостійно обирає метод (методи) нарахування амортизації нематеріальних активів. Якщо умови отримання майбутніх економічних вигод від їх використання неможливо визначити, то використовується прямолінійний метод. У ПКУ амортизація нематеріальних активів встановлена п.п.145.1.1 п.145.1 ст.145 ПКУ за методами п.п.145.1.5 п.145.1 ст.145.

3.3. Запаси

3.3.1. Оцінку вибуття запасів здійснювати за методом: *

___________________

* Первинна вартість запасів визначається відповідно до п.16 – 22 П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 №246 (із змінами). Необхідно обрати метод оцінки з урахуванням того, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.

3.3.2. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

- у бухгалтерії – у кількісно-сумовому вимірі;

- на складах – у кількісному вираженні.

3.3.3. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

^ 3.4. Дебіторська заборгованість

3.4.1. Величину резерву сумнівних боргів* розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників).

Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.

Для розрахунку суми резерву сумнівних боргів застосовувати такі коефіцієнти:

- на суми дебіторської заборгованості строком до одного місяця – не створюється;

- на суми дебіторської заборгованості строком більше одного місяця – коефіцієнт 0,1;

- на суми дебіторської заборгованості строком від 1 до 6 місяців – коефіцієнт 0,2;

- на суми дебіторської заборгованості строком від 6 до 12 місяців – коефіцієнт 0,5;

- на суми дебіторської заборгованості понад 12 місяців – коефіцієнт 0,9 від відповідної суми залишку такої заборгованості за реалізовані продукцію, товари, виконані роботи (надані послуги) на кінець кожного кварталу.

Або

величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів (треба вибрати).

____________

* Створення резерву сумнівних боргів є необхідним. Якщо раніше це був суто бухгалтерський термін, то тепер згідно з пп. «г» п.п. 138.10.6 п.138.10 ст. 138 ПКУ витрати на створення резерву сумнівної заборгованості визнаються витратами з метою оподаткування, в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ. Тобто, якщо у нас буде прострочена дебіторська заборгованість, вона буде включатися до витрат лише у тому випадку, якщо на її суму був створений резерв. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 № 237 (із змінами), забороняє створювати резерв на суму безнадійної заборгованості. Резерв створюється на суму сумнівної заборгованості. Тобто резерв потрібно створити вчасно. А уже у момент, коли така заборгованість визнається безнадійною, можна її списати.

Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» резерв сумнівних боргів може створюватися за двома методами: за методом класифікації дебіторської заборгованості (складніший метод, який визнає коефіцієнти заборгованості) та простішим методом, за яким величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості.

^ 3.5. Резерви майбутніх витрат і платежів*

3.5.1. Резерв забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам нараховується щомісячно у вигляді добутка фактично нарахованої робітникам заробітної плати та коефіцієнту, розрахованого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці. В розрахунок при створенні цього забезпечення припадають суми нарахувань ЕСВ (згідно з листом Міністерства фінансів України від 24.05.2007 № 31-34000-10-10/10654).

______________________

* Резерви майбутніх витрат і платежів жодним чином не впливають на податковий облік. Як створюємо ми резерв відпусток в бухгалтерському обліку, то він не має жодного відношення до податкового обліку.

3.6. Зобов’язання*

3.6.1. Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов’язання.

3.6.2. Поточні зобов’язання відображаються за сумою погашення.

______________________

* Зобов’язання визнається згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 № 20 (із змінами), якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

3.7. Дохід*

3.7.1. До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені у наступних звітних періодах.

______________________

*Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 № 290 (із змінами).

3.8. Витрати*

3.8.1. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об’єкт витрат на базі заробітної плати виробничників (або на іншій базі розподілу) виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

3.8.2. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожну одиницю продукції на базі заробітної плати виробничників (або на іншій базі розподілу) при нормальній потужності.

Встановити нормальну потужність ______________.

3.8.3. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут тощо), кваліфікуються відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Вказані витрати вважаються витратами періоду

3.8.4. До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному періоді, але підлягають віднесенню до витрат у майбутніх звітних періодах.

_______________

*Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 №318, витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, а у Звіті про фінансові результати – одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. До виробничої собівартості продукції включаються: прямі витрати; загальновиробничі витрати.

Розділ «Витрати» стосується не усіх. Загальновиробничі витрати в податковому і в бухгалтерському обліку включаються до собівартості за одними правилами. Для того, щоб правильно розрахувати загально виробничі витратинеобхідно в обліковій політиці передбачити по-перше, базу розподілу, по-друге, встановити нормальну потужність виробництва.

^ 4. Кордон суттєвості.

4.1. Встановити кордон суттєвості для фінансової звітності у розмірі 1000,00 грн.*

__________________

*Необхідність встановлення кордону суттєвості виникає із поняття «суттєва інформація», встановленого НП(С)БО №1  «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (із змінами).

^ 5. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

5.1. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року згідно з П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 №137 (із змінами).

5.2. Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Контроль за виконанням конкретних пунктів наказу покладається на: головного бухгалтера, заступника директора з питань збуту, завідуючого складом (та інш., згідно з штатним розкладом підприємства).

Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керівник підприємства ____________________________________

З наказом ознайомлені: ____________________________________

____________________________________

____________________________________

Додаток №1 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»

Перелік документів ТОВ «_________________»,

які засвідчуються підписом головного бухгалтера

 1. Прибутковий касовий ордер.

 2. Видатковий касовий ордер.

 3. Касова книга.

 4. Акт на списання автотранспортних засобів.

 5. Відомість на виплату грошей.

 6. Довіреність.

 7. Фінансова звітність.

 8. Податкова звітність.

(Доповнюється переліком документів, відповідно до діяльності Вашого підприємства).

Керівник підприємства ____________________________________

З наказом ознайомлений:

Головний бухгалтер

Ласкава

Ласкава І.В.

Дата
Додаток №2 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»

Перелік посадових осіб (із зразками підписів) ТОВ «_________________»,

які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій

 1. Правом укладання та підписання господарських договорів наділяється:

- заступник директора зі збуту Юрченко Т.Л. Зразок підпису_______________.

 1. Правом дозволу на відвантаження товарів зі складу наділяються:

 • завідуючий складом Петров М.М. Зразок підпису_________________;

 • кладовщик Михайленко П.С. Зразок підпису___________________.

 1. Правом дозволу на отримання грошових коштів наділяється:

 • касир Горобець О.І. Зразок підпису __________________.

 1. Правом дозволу проведення закупівлі сільськогосподарських продуктів наділяється:

 • менеджер з закупівлі Веремеєнко О.П. Зразок підпису__________________.

(Доповнюється переліком посадових осіб, відповідно до діяльності Вашого підприємства).

Керівник підприємства ____________________________________

З наказом ознайомлені: ____________________________________


Завідуючий складом

Петров

Петров М.М.

ДатаМенеджер з закупівлі

Веремеєнко

Веремеєнко О.П.

ДатаКладовщик

Михайленко

Михайленко П.С.

ДатаКасир

Горобець

Горобець О.І.

Дата
Додаток №3 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»

Перелік посадових осіб (із зразками підписів) ТОВ «_________________»,

яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності. 1. Завідуючий складом Петров М.М. Зразок підпису_________________.
 1. Кладовщик Михайленко П.С. Зразок підпису___________________.
 1. Начальник цеху Зойченко Т.Г. Зразок підпису__________________. 1. Бригадир Самійленко М.М. Зразок підпису_____________________.(Доповнюється переліком посадових осіб, відповідно до діяльності Вашого підприємства).

Керівник підприємства ____________________________________

З наказом ознайомлені:


Завідуючий складом

Петров

Петров М.М.

ДатаНачальник цеху

Зойченко

Зойченко Т.Г.

ДатаКладовщик

Михайленко

Михайленко П.С.

ДатаБригадир

Самійленко

Самійленко М.М.

Дата
Додаток №4 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»
Правила й графік документообігу ТОВ «_________________»


№ п/п

Найменування документа

Хто склав

Кількість екземплярів

Термін передачі документа

^ Кому переданий

Термін виконання (передачі)

1

2

3

4

5

6

7

1

Прибутковий касовий ордер

Бухгалтер Петрова Т.П.

1

щодня

Бухгалтерії Ласкавій І.В.

щодня

2

Видатковий касовий ордер

Бухгалтер Петрова Т.П.

1

щодня

Бухгалтерії Ласкавій І.В.

щодня

3

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Бухгалтер Петрова Т.П.

1

щодня

Бухгалтерії Ласкавій І.В.

щодня

4

Касова книга

Касир Горобець О.І.

1

щодня

Бухгалтерії Ласкавій І.В.

щодня

5

Табель обліку робочого часу

Начальник цеху Зойченко Т.Г., завідуючий складом Петров М.М.

1

1 и 16 числа кожного місяця

Бухгалтерии Петрова Т.П

5 и 20 числа кожного місяця

6

Матеріальний звіт

Начальник цеху Зойченко Т.Г., завідуючий складом Петров М.М.

1

1 числа кожного місяця

Бухгалтерии Петрова Т.П

5 числа кожного місяця

(Доповнюється переліком документів, відповідно до діяльності Вашого підприємства).

С графиком ознайомлені:

Касир

Горобець

Горобець. О.І.

ДатаГоловний бухгалтер

Ласкава

Ласкава І.В.

ДатаНачальник цеху

Зойченко

Зойченко Т.Г.

ДатаЗавідуючий складом

Петров

Петров М.М.

ДатаБухгалтер

Петрова

Петрова Т.П.

Дата

Додаток №5 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»

Перелік первинних документів, які застосовуються ТОВ «_________________» у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами

№ п/п

Найменування документа

Назва форми

1

2

3

1

Прибутковий касовий ордер

№ КО-1

2

Видатковий касовий ордер

№ КО-2

3

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

№ КО-3

4

Касова книга

№ КО-4

5

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

№ ОЗ-1

6

Акт списання основних засобів

№ ОЗ-3

7

Інвентарна картка обліку основних засобів

№ ОЗ-6

8

Прибутковий ордер

№ М-4

9

Акт про приймання матеріалів

№ М-7

10

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

№ М-11

(Доповнюється переліком документів, відповідно до діяльності Вашого підприємства).

Керівник підприємства ____________________________________

Додаток №6 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»

Перелік посадових осіб (із зразками підписів) ТОВ «_________________»,

які використовують бланки суворої звітності у роботі


 1. Завідуючий складом Петров М.М. Зразок підпису_________________.
 1. Менеджер з закупівлі Веремеєнко О.П. Зразок підпису___________________.
 1. Начальник цеху Зойченко Т.Г. Зразок підпису__________________.(Доповнюється переліком посадових осіб, відповідно до діяльності Вашого підприємства).

Керівник підприємства ____________________________________

З наказом ознайомлені:


Завідуючий складом

Петров

Петров М.М.

ДатаНачальник цеху

Зойченко

Зойченко Т.Г.

ДатаМенеджер з закупівлі

Веремеєнко

Веремеєнко О.П.

Дата
Додаток №7 до наказу №1 від «___»______________20___

«Про облікову політику на підприємстві»

Робочий план рахунків ТОВ «_________________»
  1   2

Схожі:

«Про облікову політику на підприємстві» iconБаканов М. И. Теория економического анализа/ М. И. Баканов, А. Д. Шеремет
Аналіз факторів впливу на прибуток, політику розподілу та використання прибутку на досліджуваному підприємстві 51
«Про облікову політику на підприємстві» icon"Поняття"
Аспекти менеджменту, що відображають структуру державних, політичних та економічних інститутів, здійснювану ними політику, законодавство,...
«Про облікову політику на підприємстві» iconПринципи ціноутворення
Ринкове ціноутворення базується на загальних об’єктивних І суб’єктивних законах, що діють у суспільстві. Головним з них є закони...
«Про облікову політику на підприємстві» icon"Общий (укр.)"
Аспекти менеджменту, що відображають структуру державних, політичних та економічних інститутів, здійснювану ними політику, законодавство,...
«Про облікову політику на підприємстві» icon26 Ви працюєте на підприємстві «Зодіак» економістом
Ви працюєте на підприємстві «Зодіак» економістом. Перед Вами була поставлена задача: визначити рівень виробництва, необхідний для...
«Про облікову політику на підприємстві» icon1 Основні риси соціальної політики сучасної України
Розглядаючи питання про виникнення політики, необхідно відразу ж уточнити, про що саме йдеться — про походження політики як реального...
«Про облікову політику на підприємстві» iconПро Порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів...
...
«Про облікову політику на підприємстві» iconПункт 74 Великобурлуцька районна державна адміністрація
Згідно статистичної звітності станом на 01. 06. 2011 р. існувала заборгованість з виплати заробітної плати на 1 економічно-активному...
«Про облікову політику на підприємстві» iconНаказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість...
Наказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві...
«Про облікову політику на підприємстві» icon1. Теоретичні аспекти формування системи управління персоналом на підприємстві, що здійснює зед
Структура та склад елементів системи управління персоналом на підприємстві, що здійснює зед
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка