Види самостійної роботи




Скачати 101.4 Kb.
НазваВиди самостійної роботи
Дата конвертації01.02.2014
Розмір101.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Перелік завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання і кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначені кафедрою під час розробки Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” і включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність підприємств” для студентів спеціальності 8106 “Облік і аудит” (табл.1 (для денної форми навчання), табл.2 (для заочної форми навчання)).

Більш детальний порядок оцінювання знань студента з дисципліни “Звітність підприємств” подано в розділі Система поточного і підсумкового контролю.

Кожний студент роздруковує для себе та для викладача Карту самостійної роботи студента з «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Звітність підприємств», що розміщені на сайті університету.

В Карті самостійної роботи кожний студент вказує обов’язкові завдання, а також є обрану вибіркову складову самостійної роботи з обов’язковим визначенням тематики такого вибіркового завдання. Протягом семестру кожний студент виконує обов’язкові і вибіркові завдання, вказані ним в Карті самостійної роботи, і відповідно до встановлених термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

^ Таблиця 1.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність підприємств”


для студентів денної форми навчання спеціальності 8106 “Облік і аудит”

Студент ___________________________________________________________________

ПІБ , група
^

Види самостійної роботи


Орієнтовні затрати часу, акад.год.

Планові терміни виконання (тижні навчання)

Форми контролю і звітності

Максимальна кількість балів
^

І. Обов’язкові


1.1. Виконання практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань

30

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Перевірка правильності виконання практичних завдань

25

Захист виконаних практичних завдань

20

1.2. Підготовка до модульної контрольної роботи (повторення програмного матеріалу дисципліни)

50

Згідно встановленого кафедрою графіка

Модульна контрольна робота

50
^

Усього балів за обов’язкові види СРС


95

ІІ. Вибіркові


2.1. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в законодавстві щодо організації і методики складання фінансової чи статистичної звітності за останні 12 місяців

10

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

5

2.2. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань щодо організації і методики складання фінансової чи статистичної звітності в періодичних виданнях* за останні 12 місяців

10

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

5

2.3. Підготовка виступу на наукову конференцію

10

Протягом семестру

Виступ на науковій конференції

5
^

Усього балів за вибіркові види СРС


5

Усього

100

-

-

100

______________ __________________________________

Дата ПІБ підпис

Таблиця 2.

Карта самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність підприємств” для студентів заочної форми навчання спеціальності 8106 “Облік і аудит”

Студент _________________________________________________________________

ПІБ група
^

Види самостійної роботи


Орієнтовні затрати часу, акад.год.

Планові терміни виконання (тижні навчання)

Форми контролю і звітності

Максимальна кількість балів
^

І. Обов’язкові


1.1. Виконання практичних завдань в Робочому зошиті для виконання практичних завдань

30

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Перевірка правильності виконання практичних завдань

20

Захист виконаних практичних завдань

15

1.2. Підготовка до модульної контрольної роботи (повторення програмного матеріалу дисципліни)

20

Згідно встановленого кафедрою графіка

Модульна контрольна робота

10
^

Усього балів за обов’язкові види СРС


45

ІІ. Вибіркові


2.1. Написання реферату за поданою тематикою

10

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

5

2.2. Аналітичний (критичний ) огляд (есе) змін в законодавстві щодо організації і методики складання фінансової чи статистичної звітності за останні 12 місяців

10

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

5

2.3. Аналітичний (критичний) огляд проблемних питань щодо організації і методики складання фінансової чи статистичної звітності в періодичних виданнях* за останні 12 місяців

10

Протягом семестру за графіком, встановленим викладачем

Обговорення (захист) проведеної роботи під час практичних занять чи ІКР

5

2.4. Підготовка виступу на наукову конференцію

10

Протягом семестру

Виступ на науковій конференції

5
^

Усього балів за вибіркові види СРС


5

Загальна кількість балів за СРС


50
^

ІІІ. Семестровий контроль





Підготовка до іспиту (повторення програмного матеріалу дисципліни)

30

Вересень

Письмова екзаменаційна робота

50

Усього

90

-

-

100

_____________ _______________ Дата ПІБ підпис

* Періодичні видання

 1. Баланс

 2. Баланс-Агро

 3. Бухгалтер

 4. Бухгалтерія (право, податки, консультації)

 5. Бухгалтерія в сільському господарстві.

 6. Бухгалтерський облік і аудит

 7. Вісник бухгалтера і аудитора

 8. Вісник податкової служби України.

 9. Все про бухгалтерський облік.

 10. Главбух

 11. Дебет-Кредит

 12. Економіка АПК

 13. Облік і фінанси АПК

 14. Податки та бухгалтерський облік


Вимоги до оформлення вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)

Завдання виконується на аркушах паперу формату А4, які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу та кафедри, вид вибіркової складової самостійної роботи, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, спеціальність, факультет та група студента, рік виконання роботи).

Обсяг виконаного завдання не може бути меншим, ніж 12 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля - 14.

При написанні виконаного завдання має бути використано не менше 5 літературних джерел, з обов’язковим посиланням за змістом на список використаної літератури. Виконане завдання має бути побудоване за такою структурою:

 • титульна сторінка;

 • зміст (вступ, перелік питань, що досліджуються, та висновки);

 • вступ (1сторінка);

 • основна частина, де розкривається зміст відповідно до обраної тематики (9-10 арк.);

 • висновки щодо проведених досліджень (1-2 сторінки);

 • список використаної літератури;

 • додатки (а саме складені (заповнені)форми звітності, розрахунки тощо відповідно до обраної тематики).

Тематика для виконання вибіркових видів СРС (крім підготовки виступу на науковій конференції)

1. Організація і методика складання Балансу (ф. №1).

2. Організація і методика складання Звіту про фінансові результати (ф. №2).

3. Організація і методика складання Звіту про рух грошових коштів (ф. №3).

4. Організація і методика складання Звіту про власний капітал (ф. №4).

5. Організація і методика складання Приміток до річного фінансового звіту (ф. №5).

6. Організація і методика складання фінансового звіту за сегментами (ф.№ 6).

7. Організація і методика складання текстової частини Приміток до річної фінансової звітності.

8. Організація і методика складання Балансу суб’єкта малого підприємництва.

9. Організація і методика складання Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва.

10. Організація і методика зведення фінансової звітності в органах управління.

11. Організація складання звітності в придбаних і об’єднаних підприємствах.

12. Організація і методика консолідації фінансової звітності.

13. Вплив зміни облікової політики на зміни у фінансовій звітності.

14. Вплив зміни облікових оцінок на зміни у фінансовій звітності.

15. Події після дати балансу та порядок їх відображення у фінансових звітах.

16. Порядок і методика виправлення помилок, виявлених у поточному бухгалтерському обліку і квартальній фінансовій звітності.

17. Порядок і методика виправлення помилок, допущених у фінансових звітах за минулі роки

18. Зміни у вступному балансі на початок фінансового року та причини їх виникнення.

19. Вплив інфляцій на користування показників фінансової звітності.

20. Організація і методика складання статистичного спостереження «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 200_р» (ф. № 9-б-сг).

21. Організація і методика складання статистичного спостереження «Підсумки збору врожаю на 1 грудня 200_р.» (ф. №29-сг).

22. Організація і методика складання статистичного спостереження «Стан тваринництва на «_» ________» 200_р.» (ф. №24 -сг).

23. Організація і методика складання статистичного спостереження «Стан тваринництва на «_» ________» 200_р.» (ф. №24).

24. Організація і методика складання статистичного спостереження « Баланс сільськогосподарської продукції» (ф. № 16 - сг).

25. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за 200_рік» (ф. № 21 - заг).

26. Організація і методика складання статистичного спостереження «Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня 200_ р.» (ф. № 10 -мех)

27. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_ рік» (ф. №1 – (риба)).

28. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про роботу автотранспорту» (ф. № 2 – тр).

29. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт з праці» (ф. № 1-ПВ).

30. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про використання робочого часу» (ф. № 3 - ПВ).

31. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)» (ф. № 1 - інв).

32. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про капітальні інвестиції» (ф. № 2 – інв).

33. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» (ф. № 11 - оз).

34. Організація і методика складання статистичного спостереження «Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 200_рік» (ф. № 50 - сг).

35. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про фінансові результати та дебіторську заборгованість» (ф. № 1- Б).

36. Організація і методика складання статистичного спостереження «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (ф. № 1 - підприємництво).

37. Організація і методика складання статистичного спостереження «Основні показники господарської і фінансової діяльності за 200_ рік» (ф. № 2 – ферм).

Схожі:

Види самостійної роботи iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія...
Під час самостійної роботи студенти опрацьовують історичні документи та відповідну літературу, підручники, виконують контрольну роботу,...
Види самостійної роботи iconКалендарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи для...
Ендотоксикоз в хірургії: основні причини, патогенез. Ендотоксичний шок. Синдром поліорганної недостатності. Комплексна діагностика...
Види самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Види самостійної роботи iconЗаконукра ї н и
Види спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види...
Види самостійної роботи iconЗатверджено
До самостійної роботи машиніста автогудронатора допускаються водії, які досягли 18 років, визнані придатними для даної роботи медичною...
Види самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Види самостійної роботи iconЗадачами даної роботи є
Усе це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів І активізації їхньої самостійної роботи на...
Види самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Види самостійної роботи iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Види самостійної роботи iconУроком на тему «Приготування млинців»
На уроці використані інтерактивні форми мультимедійної презентації. Учні показали високий рівень професійних знань та вмінь, навики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка