Вступ до фаху
Скачати 132.37 Kb.
НазваВступ до фаху
Дата конвертації01.02.2014
Розмір132.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Форма № Н-3.03
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу управління освітою, власник)

ВСТУП ДО ФАХУ

______________________________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу

професійної та практичної підготовки

підготовки бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
напряму : 6.030509 Облік і аудит «ОА»

(шифр і назва напряму)
спеціальності ___________________________________
Шифр за ОПП - ВПП

Донецьк

2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:
^

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ^ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

_____________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

^ РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

професор кафедри «Облік та аудит», к.е.н. Є.В. Стародубцев;


Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною комісією з напряму підготовки ^ 6.030509 Облік і аудит «ОА»

(шифр і назва напряму)
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__
Лист погодження

ПОГОДЖЕНО:
Голова методичної комісії.…………..( 6.030509 Облік і аудит)

Протокол № ___ від «_____» «______________» 20___р.

Голова методичної комісії.…………..( 6.030509 Облік і аудит)

Протокол № ___ від «_____» «______________» 20___р.

Голова методичної комісії.…………..( 6.030509 Облік і аудит)

Протокол № ___ від «_____» «______________» 20___р.

Голова методичної комісії.…………..( 6.030509 Облік і аудит)

Протокол № ___ від «_____» «______________» 20___р.

Голова методичної комісії.…………..( 6.030509 Облік і аудит)

Протокол № ___ від «_____» «______________» 20___р.

Голова методичної комісії.…………..(^ 6.030509 Облік і ауди)

Протокол № ___ від «_____» «______________» 20___р.


Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030509 Облік і аудит.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація професійної підготовки бухгалтера з урахуванням світових освітніх тенденцій.
^ Міждисциплінарні зв’язки:

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» викладається бакалаврам на другому семестрі.

ЇЇ викладанню попередують навчальні дисципліни «Інформатика» та «Історія економіки та економічної думки».

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» забезпечує подальше вивчення таких навчальних дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік I», «Фінансовий облік II»

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Навчальний процес у вищому навчальному закладі.

2. Абетка бухгалтерського обліку.
^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисциплін є - формування у студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» системних знань з концептуальних основ обліку і аудиту, системи вищої економічної освіти для забезпечення знайомства студентів з особливостями майбутньої професії. Дати студентам загальне поняття про бухгалтерський облік і його місце і роль в системі економічних відносин. Ознайомити студентів: з змістом професійної діяльності; з правами, обов’язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення бухгалтерського обліку; з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві; з навчальними дисциплінами, які їм будуть викладатися; методами роботи з інформацією під час навчання в університеті; основними правилами і порядком навчання і вузі.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є з’ясування:

- системи навчання у вищому навчальному закладі;

- особливостей професії бухгалтера;

- предмету бухгалтерського обліку;

- завдань бухгалтерського обліку;

- історії розвитку бухгалтерського обліку;

- місця майбутньої роботи;

- післявузівського підвищення кваліфікації.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • предмет вивчення дисципліни «Вступ до фаху»;

 • функції вищої освіти;

 • структуру вищої освіти;

 • склад навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму 6.030509 «Облік і аудит ;

 • форми навчального процесу;

 • виду контролю знань студента;

 • права та обов’язки студента;

 • систему інформаційного забезпечення;

 • історію бухгалтерського обліку;

 • завдання бухгалтерського обліку;

 • основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.


вміти :


 • обгрунтувати вибір майбутньої професії;

 • використовувати сучасні методи роботи у інформаційному просторі;

 • формувати системно-орієнтовану інформаційну базу;

 • формулювати задачі, які повинен вирішувати фахівець з напряму 6.030509 «Облік і аудит ;

 • самостійно працювати при вивченні дисциплін навчальних планів підготовки фахівців з напряму 6.030509 «Облік і аудит».На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин - 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Навчальний процес у вищому навчальному закладі.

Тема 1. Навчальний процес у вищому навчальному закладі
Організаційні основи діяльності вузу. Головні задачі вузу. Структура вузу. Закон про вищу освіту в України.

Історія Донецького національного технічного університету.

Історія Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

Історія факультету економіки Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

Історія кафедри бухгалтерського обліку та аудиту факультету економіки Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

Історія напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» факультету економіки Навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

Форми навчання (Денна, заочна, очно-заочна, заочна прискорена, екстернат, дистанційна).

Види занять (Лекції, семінари, практичні, лабораторні, практика, науково-дослідна робота студентів, дипломне проектування, консультації).

Форми контролю знань (Контрольні роботи, реферати, індивідуальні завдання, курсові роботи, курсові проекти, заліки, дифіринційовані заліки, іспити, державні іспити).

Методи роботи з літературою. Бібліотека і її фонди. Система каталогів. Правила користування бібліотечним фондом.

Болонська система (Загальні положення. Етапність. Мобільність. Облікові одиниці. Контроль. Бально-рейтингова оцінка підготовки студентів.
^ Тема 2. Поняття про бухгалтерський облік та професію бухгалтера
Причини виникнення бухгалтерського обліку Роль бухгалтерського обліку в управлінні виробництвом.

Вимоги щодо фахівця з напряму 6.030509 «Облік і аудит».

Стисла характеристика професії «Бухгалтер».

Сфера майбутньої роботи.

Освітньо – кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і магістра з бухгалтерського обліку і аудиту.

Етичний кодекс професійних бухгалтерів.
^ Тема 3. Історія бухгалтерського обліку
Історія розвитку бухгалтерського обліку.

Стисла характеристика першої друкованої праці по бухгалтерському обліку «Трактат про рахунки та записи» Лука Пачолі (1484), його значення для розвитку бухгалтерського обліку.
Змістовий модуль 2. Абетка бухгалтерського обліку.
Тема 4. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Стандартизація бухгалтерського обліку. Міжнародні професійні організації бухгалтерів (Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародна федерація бухгалтерів, Робоча група експертів з проблем бухгалтерського обліку при ООН (ISAR)). Історія їх виникнення та розвитку. Мета і завдання.

Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

Класифікація видів обліку.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 № 996.
Тема 5. Вступ у бухгалтерський облік, або абетка бухгалтерського обліку
Основні поняття, що використовуються у господарській діяльності (юридичні та фізичні особи, активи, пасиви, дебітори, кредитори тощо). Користувачі облікової інформації. Способи реєстрації фактів господарської операції. Вплив факторів на оцінку події, яка фіксується. Загально визнанні принципи (правила) ведення бухгалтерського обліку. Оцінка доходів та витрат у бухгалтерському обліку. Рівняння бухгалтерського обліку.

^ Тема 6. Аудиторська діяльність в Україні.

Поняття аудиту. Історія виникнення аудиту і його розвитку в Україні. Вимоги, що надаються до аудитора. Як стати аудитором?

^ Тема 7. Творчі можливості бухгалтерського обліку
У зв’язку з чим професія бухгалтера – творча професія. Бухгалтерський облік не тільки інформаційна система але й дослідницька.

Роль наукових досліджень в підготовці бухгалтерських кадрів.

Участь студентів у науковій роботі. Форми організації наукової роботи студентів. Курсові і дипломні роботи, як різновидність наукової роботи.
^

3. Рекомендована література


 1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.I: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / 2-е вид., доп і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2001.- 512 с.

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 № 996.

  2. Лень В.С., Нехай В.А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.-256с.

  3. Остап”юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посіб. – К: Знання, 2005. – 276с.

  4. Пачоли. Л. Трактат о счетах и записях. – М.: Финансы и статистика. 2001. 1. ^

  Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.


 2. Засоби діагностики успішності навчання

Поточний та підсумковий контроль здійснюється по темам змістових модулів 1 та 2, а також за результатами виконання індивідуальної роботи.
«Система» передбачає розрахунок підсумкової за семестр оцінки успішності студента з навчальної дисципліни «О» за 100 бальною шкалою з подальшим її переведенням у оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS.

Основою «Системи» передбачено, що підсумкова оцінка успішності студента з навчальної дисципліни «О» складається з оцінок успішності студента за кожним і-тим (і – від 1 до Нi) видом роботи студента:

- поточна навчальна робота;

- поточна самостійна робота;

- складання відповідей на завдання експрес контролю, що проводиться під час лекцій;

«Система» передбачає, що кожний і-тий вид поточної роботи студента складається з виконання «Hij» j-тих завдань.

Кожне j-те завдання і-того виду поточної роботи студента оцінюється за 10-ти бальною шкалою оцінкою Оіj.
^ Формування умов оцінювання успішності студента з виконання j-того завдання і-того виду поточної роботи.
Оцінка «0» не виставляється.

Оцінка «1» означає, що завдання не виконано, а студент пропустив 80 і більше відсотків лекційних занять та занять практичної підготовки.

Оцінка «2» означає, що завдання не виконано, а студент пропустив від 50 до 79 відсотків лекційних занять та занять практичної підготовки.

Оцінка «3» означає, що завдання не виконано, а студент пропустив до 50 % лекційних занять та занять практичної підготовки

Оцінка «4» означає, що завдання не виконано, але студент пропустив не більш 50 % лекційних занять та занять практичної підготовки.

Оцінка «5» означає, що студент поверхнево ознайомлений з матеріалом завдання.

Оцінка «6» означає, що завдання виконано на «задовільно» і містить або

неточності у формулюванні відповіді, або неправильні висновки;

Оцінка «7» означає, що у виконаному завданні є недоліки, які не вплинули особливо на висновки та відповіді;

Оцінка «8» означає, що матеріал засвоєно. Відповідь містить окремі помилки, але студент уміє застосовувати свої знання до аналізу кількісної сторони явищ і процесів;

Оцінка «9» означає, що матеріал засвоєно повністю. Студент показав уміння не тільки правильно висвітлювати отримані знання, але й використовувати їх для аналізу і оцінки кількісної сторони явищ і процесів. При цьому в відповіді є незначні недоліки.

Оцінка «10» означає, що студент показав уміння не тільки висвітлювати отримані знання, але і використовувати їх для аналізу і оцінки кількісної сторони явищ і процесів.
«Система» передбачає можливість урахування штрафних санкцій – Шіj за порушення учбового графіку виконання j-того завдання і-того виду поточної роботи.

Штрафні санкції «Шіj» встановлюються в частках від «1» і наводяться в методичних вказівках з виконання кожного завдання кожного виду поточної роботи.

Оцінка успішності студента «Оіj» з виконання j-того завдання і-того виду поточної роботи з урахуванням штрафних санкцій розраховується за формулою:
Оij = Oij * (1-Шіj).

«Система» передбачає, що кожне j-те завдання і-того виду поточної роботи студента має різну питому вагу у формуванні фахових знань студента з навчальної дисципліни. У зв’язку з цим доцільно питому вагу кожного j-того завдання і-того виду роботи студента ранжирувати за допомогою коефіцієнта вагомості j-того завдання і-того виду поточної роботи студента - Кіj.

Коефіцієнти Кіj визначаються від «1» до «10», але їх загальна сума повинна дорівнювати «10».


Коефіцієнт вагомості j-того завдання і-того виду поточної роботи студента - Кіj приводиться в методичних вказівках з його виконання .

Таким чином, якщо з кожного j-того завдання і-того виду поточної роботи, яке має коефіцієнт вагомості Кіj, викладачем студенту визначена оцінка Оіj, можна розрахувати поточну успішність студента з і-того виду роботи Оі.


Після визначення оцінки «Оі» успішності студента з кожного виду його поточної роботи можна розрахувати підсумкову оцінку успішності студента з навчальної дисципліни «О».

При розрахунку підсумкової оцінки успішності студента з навчальної дисципліни слід вважати, що кожний вид поточної роботи студента має різну питому вагу у формуванні його фахових знань з навчальної дисципліни. Вагомість кожного і-того виду поточної роботи студента у формуванні його фахових знань з навчальної дисципліни доцільно ранжирувати за допомогою коефіцієнта вагомості і-того виду поточної роботи -Кі.

Коефіцієнти Кі визначаються від «0» до «1», але їх загальна сума повинна дорівнювати «1».Використання коефіцієнта Кі дозволяє формувати різні складові видів поточної роботи студента..

Призначення коефіцієнту Кі значення «0» вилучає з «Системи» урахування її відповідної складової.

Розрахунок підсумкової успішності студента з навчальної дисципліни можна виконати за формулою:Після визначення оцінки «О» за 100 бальною шкалою,

за допомогою табл..1 оцінка «О» переводиться в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS

Таблиця 1.

Переклад підсумкової оцінки успішності студента з навчальної дисципліни в оцінку за національною шкалою та шкалою ЕСTS

Підсумкова оцінка успішності студента, (балів)

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСTS

96 – 100

5

А


91 – 95

5

B

81 – 90

4

С

71 – 80

4

D

56 – 70

3

E

50 – 55

2

FX

40 – 50

2

FРозрахунок підсумкової оцінки успішності студента можна здійснюється з використанням табл.2.

Таблиця 2

Розрахунок підсумкової оцінки студента з навчальної дисципліни


Види роботи студента

Оцінка (Оі)

Коефіцієнти вагомості (Кі)

Частка кожного виду роботи студента в оцінці його успішності

(Оі*Кі)

Підсумкова оцінка успішності студента з навчальної дисципліни (О)

За національною шкалою

За шкалою ECTS

Навчальна
Самостійна
Оцінка ЗМ1
Оцінка ЗМ2
Усього
Схожі:

Вступ до фаху iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Вступ до фаху iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань „Мистецтво”
Екзамен з фаху „Фотомистецтво” складають абітурієнти, що вступають на напрям „Фотомистецтво”, спеціалізація – „фотохудожник”
Вступ до фаху iconДовідка про стан викладання інформатики в знз району
У школах району працюють 151навчальний оплачуваний кабінет, з них 27- кабінетів інформатики, у 63 кабінетах іншого фаху встановлено...
Вступ до фаху iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань -„Мистецтво”
Екзамен з фаху „Дизайн” складають абітурієнти, що вступають на напрям „Дизайн”, спеціалізації: „дизайн одягу”, „дизайн середовища”,...
Вступ до фаху iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань „Мистецтво”
Екзамен з фаху “Кіно-телемистецтво” складають абітурієнти, що вступають на напрям „Кіно-телемистецтво”, спеціалізації: “режисер телебачення”,...
Вступ до фаху iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань „Мистецтво”
Екзамен з фаху „Хореографія” складають абітурієнти, що вступають на напрям „Хореографія”, спеціалізації: „народне хореографічне мистецтво”,...
Вступ до фаху iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ до фаху iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ до фаху iconВступ до психології
Цей розділ представлений більш детально та розширено у зв’язку з тим, що вступ є дуже важливою ланкою у розумінні історії та логіки...
Вступ до фаху iconПлан вступ 1 вступ
Результати цього дослідження можуть бути використані при розробці концепції соціального захисту в Україні, що, на мій погляд, повинна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка