Затверджено
Скачати 392.34 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації20.03.2013
Розмір392.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4
Загальні вимоги до фінансової звітності
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством фінансів України наказ від 31 березня 1999 р. № 87
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 391/3684
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і розкриття її елементів.
2. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.
3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:
Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників).
Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Консолідована фінансова звітність — звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Користувачі звітності — фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).
Принцип бухгалтерського обліку — правило, якого слід дотримуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.
Стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).
Суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.
Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Мета фінансової звітності
4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
5. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
6. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
- придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління;
- оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємства;
- інших рішень.
7. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
Склад та елементи фінансової звітності
8. Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.
9. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).
10. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
- оцінка статті може бути достовірно визначена.
11. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.
Звітний період
12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
13. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може перевищувати 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.
Якісні характеристики фінансової звітності
14. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
15. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
16. Фінансова звітність повинна бути достовірною; інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
17. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти:
- підприємства за різні періоди;
- різних підприємств.
Передумовою порівнянності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.
Принципи підготовки фінансової звітності
18. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
• автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
• безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме;
• періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
• історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет, оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
• нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;
• повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
• послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
• обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
• превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
• єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
Розкриття інформації у фінансовій звітності
19. Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити такі дані:
- про підприємство;
- дату звітності та звітний період;
- валюту звітності та одиницю її вимірювання;
- відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періодів;
- облікову політику підприємства та її зміни;
- консолідацію фінансових звітів;
- припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
- обмеження щодо володіння активами;
- участь у спільних підприємствах;
- виявлені помилки попередніх років та пов'язані з ними коригування;
- переоцінку статей фінансових звітів;
- іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
20. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:
- назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);
- короткий опис основної діяльності підприємства;
- назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;
- середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.
21. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
22. У фінансовій звітності повинні бути зазначені валюта, в якій відображено елементи звітності, і одиниця її вимірювання.
Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього і методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
23. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
23.1. Принципів оцінки статей звітності.
23.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.
24. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.
25. У примітках до фінансових звітів слід розкривати:
25.1. Облікову політику підприємства.
25.2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).
25.3. Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів України В. Пархоменко

^ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. N 87
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

від 21 червня 1999 р. N 398/3691
[В текст внесено зміни та доповнення

Наказами Міністерства фінансів України

від 14 червня 2000 р. N 131

від 30 листопада 2000 р. N 304

від 25 листопада 2002 р. N 989

від 23 травня 2003 р. N 363

від 22 листопада 2004 р. N 731

від 11 грудня 2006 р. N 1176

від 19 грудня 2006 р. N 1213

від 5 березня 2008 р. N 353

від 31 травня 2008 р. N 756

від 14 жовтня 2008 р. N 1238

від 25 вересня 2009 р. N 1125]
"БАЛАНС"
Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).
4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

[В абзац перший пункту 4 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р.]

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.

[В абзац п'ятий пункту 4 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 304 від 30.11.2000 р.]

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

[Абзац дванадцятий пункту 4 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 731 від 22.11.2004 р.]
5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
6. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.

[Абзац перший пункту 6 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 756 від 31.05.2008 р.]

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи.

[Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р.]
7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
8. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.
9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.
  1   2   3   4

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка