Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
НазваМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Сторінка1/12
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

АУДИТ І ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

Київ 2007


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

АУДИТ І ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

для студентів факультету соціології

спеціальності “Адміністративний менеджмент”
Київ 2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит і фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)” для студентів факультету соціології спеціальності “Адміністративний менеджмент” денної та заочної форм навчання / Уклад. О. В. Клименко. – Київ: КПІ, 2006. – с.

Укладач: О. В. Клименко, канд. фіз.-мат. наук, доц.
Відповідальний редактор:
Рецензент: Мінкін О. Ю., доц.

Вступ
У ринкових умовах господарювання ефективність управління підприємством у значній мірі визначається якістю інформаційної бази та ретельністю її аналітичної обробки.

Вирішальним фактором успішного розвитку економіки України в сучасних умовах господарювання є автоматизація бухгалтерського обліку, яка дає можливість спростити повсякденну рутинну роботу бухгалтерії, уникнути помилок при перенесенні облікових даних із одного реєстру до іншого при складанні різних довідок і звітів, підвищити якість, точність, об’єктивність і оперативність інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік становить основу інформаційного забезпечення управління підприємством. Згідно ст. 3 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 року, бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством; фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Програми, які пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та формуванням звітності, можна розділити на три групи. Перша група – це великі програмні комплекси для автоматизації роботи бухгалтерій крупних промислових підприємств. Такі програми складаються з взаємопов’язаних модулів для обліку за операціями, які об’єднані центральним модулем. Бухгалтерська інформаційна система великого підприємства створюється на основі автоматизованих робочих місць облікових працівників, які працюють у мережі з централізованим управлінням. Такі програми носять характер індивідуальної розробки, що дуже дорого, або, якщо підприємство придбало готову програму, потребують настроювання на конкретні умови в процесі її впровадження, що також недешево. Друга група – це пакети прикладних програм для малого та середнього бізнесу, це малі та інтегровані системи, які обробляють журнал господарських операцій, визначають обороти та залишки по рахунках, складають оборотний баланс, документи звітності. Програми цієї групи сьогодні користуються на ринку найбільшим попитом і цілком задовольняють вимогам більшості підприємств, оскільки вони відносно недорогі та легко адаптуються до умов конкретного впровадження. Це системи типу “1С Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус” тощо. Третя група – це програми автоматизації окремих ділянок бухгалтерського обліку, тобто автоматизовані робочі місця (АРМ), наприклад, програми типу “Розрахунок заробітної плати”, “Облік матеріалів”, “Облік основних засобів” тощо.

Сучасні програмно-апаратні комп’ютерні системи побудовані на принципах розподіленої обробки даних, що дозволяє працювати з однією базою даних кільком користувачам, тобто є можливість працювати з одним обліковим реєстром декільком бухгалтерам.

Застосування комп’ютерів дозволяє вести аналітичний облік із будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об’єктів, водночас як при застосуванні паперових форм обліку, збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку вимагає збільшення кількості облікових працівників.

Комп’ютерна техніка сьогодні використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Так, системи “1С Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус” містять у своєму складі мінімальні аналітичні можливості, а саме – розрахунок фінансових коефіцієнтів і співвідношень. Система Platinum містить аналітичні пакети автоматизованої обробки великих обсягів інформації, не тільки бухгалтерського, а й управлінського обліку. Інформаційні системи BAAN, R-3, впроваджуються великими виробничими компаніями та дозволяють не тільки узагальнювати та систематизувати бухгалтерські дані, але й у реальному часі контролювати виробничі процеси. Слід зазначити, що у бухгалтерських і управлінських інформаційних системах, не передбачено складних математичних, статистичних процедур і методів. Для цього існують спеціальні прикладні пакети аналізу, наприклад, пакет Statistica, аналітичний пакет у складі табличного процесора Excel, який працює у середовищі Windows. Excel зручний для проведення кореляційного та регресійного аналізу.

^ Мета викладання дисципліни
Вимоги менеджерів підприємств і державних органів до обліку зростають кожного року. Постійно збільшуються обсяги інформації, яка необхідна для роботи підприємства у сучасних умовах господарювання. Сьогодні ведення ефективного обліку на підприємстві неможливе без використання інформаційних технологій.

Бухгалтерська інформаційна система (БуІС) – це система підтримки прийняття рішень бухгалтером, яка забезпечує функцію обліку при управлінні підприємством, установою, організацією тощо. В БуІС здійснюється збір, реєстрація, обробка та зберігання даних про господарську діяльність підприємства, їх передача користувачам для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень.

Головними користувачами бухгалтерської інформації є керівництво та менеджери підприємства, які на основі цієї інформації визначають, аналізують і прогнозують результати діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень. Крім того існують зовнішні користувачі бухгалтерської інформації (акціонери, інвестори, кредитори, покупці, клієнти, аудитори та інспектори податкової служби), які переслідують надто різні цілі. Так, кредитори (банки та фінансові організації) та контрагенти (постачальники, покупці, підрядники, клієнти, партнери з сумісної діяльності, інвестори) мають знати стан підприємства та перспективи його подальшої діяльності. Державні контролюючі органи (податкові, митні, статистичні, аудиторські) перевіряють виконання підприємствами вимог законодавства у галузях їх компетенції.

Сучасні системи автоматизації обліку включають типові рішення для ведення обліку на підприємствах, в організаціях, установах, і реалізують прийняті схеми бухгалтерського та податкового обліку згідно до чинного законодавства. Одночасно, програми для обліку мають гнучко настроюватись на особливості роботи конкретного підприємства з урахуванням його потреб і змін правових норм.

БуІС мають загальні риси, які властиві всім системам автоматизованої обробки економічної інформації. До загальних принципів побудови та функціонування БуІС відносять:

1) принцип першої особи, який полягає у визначенні права прийняття рішення та порядку відповідальності на різних рівнях управління;

2) системний підхід, який передбачає однократне введення у систему інформації та багаторазове її використання, єдність інформаційної бази та комплексне програмне забезпечення;

3) надійність роботи БуІС за допомогою різних засобів, наприклад, дублювання структурних елементів системи;

4) безперервний розвиток, тобто можливості розширення системи без суттєвих організаційних змін;

5) економічність – вигода від БуІС повинна перевищувати витрати на неї;

6) сумісність – БуІС має враховувати організаційну структуру підприємства, інтереси та кваліфікацію людей, які здійснюють бухгалтерський облік, за умови підготовленості їх до роботи в цій системі.

Для БуІС властиві специфічні принципи, у системі здійснюється інтеграція різних видів обліку (оперативного, бухгалтерського, статистичного, податкового, управлінського) на базі єдиної первинної інформації, при цьому злиття цих видів обліку не відбувається, оскільки кожний виконує свої функції та вирішує свої задачі. В БуІС автоматизовано оброблюється інформація на всіх ділянках обліку.

БуІС – єдине джерело достовірної інформації для реалізації основного принципу будь-якої системи управління, принципу оберненого зв’язку, тобто саме бухгалтерська інформація використовується адміністрацією підприємства для прийняття рішень.

В БуІС використовують автоматизовану форму обліку, яка відповідає вимогам використання обчислювальної техніки та принципам бухгалтерського обліку та звітності.

Програма “1С: Підприємство” з типовою конфігурацією “Бухгалтерський облік для України” є однією з найпоширеніших систем автоматизації бухгалтерського обліку в Україні, вона розроблена з урахуванням Національних стандартів бухгалтерського обліку, відповідає Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 для його використання та реалізації прийнятих схем бухгалтерського та податкового обліку.

У програмі автоматизовані основні розділи бухгалтерського обліку: банківські та касові операції, облік необоротних активів, запасів, виробництва продукції, валютних операцій, розрахунки з контрагентами та підзвітними особами, розрахунки з заробітної плати, облік витрат, визначення фінансових результатів, розрахунки з бюджетом тощо.

Відповідно до нормативних актів у галузі оподаткування у програмі реалізовані такі можливості: облік валових витрат і доходів із автоматичним визначенням “першої події”, облік балансової вартості основних засобів, облік балансової вартості валюти, можливість автоматичного формування податкових накладних, облік ПДВ за вхідними податковими накладними.

Програма здійснює автоматизовану підготовку будь-яких первинних документів: платіжних доручень, рахунків, прибуткових і видаткових касових ордерів, накладних, вимог, довіреностей, податкових накладних, книг придбання та продажу тощо, а також їх друк і пошук за різними критеріями: номером, датою, сумою, контрагентом.

Програма включає набір стандартних звітів, які дозволяють бухгалтеру отримати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідною мірою деталізації, а саме: звіти з синтетичного обліку (оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, головну книгу, журнал-ордер і відомість за рахунком); аналіз рахунку за період, за датами; картку рахунку, а також звіти з аналітичного обліку (оборотно-сальдову відомість за рахунком у розрізі об’єктів аналітичного обліку); аналіз рахунку у розрізі об’єктів аналітики; аналіз об’єкта аналітики за рахунками; картку операцій за об’єктом аналітики. Також програма включає форми бухгалтерської та податкової звітності.

Рух засобів підприємства обліковується у вигляді операцій і проводок. Операція може містити кілька проводок. Проводка не існує відокремлено від операції. Будь-які події на підприємстві, відображаються у документах, які використовуються у програмі. Як правило, вони співпадають із реальними документами. Результати аналізу бухгалтерських підсумків і рух засобів представляються у вигляді звітів.

У програмі використовуються три способи реєстрації господарських операцій:

1) ^ Використання настроєних документів. Вводиться первинний документ, бухгалтерські проводки формуються автоматично.

Програма “1С: Підприємство” дозволяє за допомогою документів автоматизувати такі облікові процедури:

 • рух безготівкових коштів;

 • касові операції;

 • купівля, продаж, перерахунок іноземної валюти;

 • розрахунки з підзвітними особами;

 • нарахування і виплата заробітної плати;

 • одержання запасів від постачальників;

 • отримання послуг від сторонніх організацій;

 • внутрішнє переміщення, переоцінка та списання запасів;

 • калькуляція собівартості продукції;

 • списання матеріалів у виробництво;

 • оприбуткування готової продукції;

 • реалізація продукції, товарів, робіт і послуг;

 • отримання, введення в експлуатацію, нарахування зносу, модернізація та ліквідація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів;

 • введення в експлуатацію, аналітичний облік за місцями використання та списання малоцінних швидкозношуваних предметів;

 • закриття звітного періоду та визначення фінансового результату.

Наприклад, документи у послідовності “^ Счёт входящий” (надійшов рахунок від постачальника); “Платёжное поручение”, “Банковская выписка” (здійснено оплату в банку); “Приходная накладная” (оприбутковано вантаж від постачальника); “Запись книги приобретения” (прийнято податкову накладну від постачальника) автоматично сформують усі необхідні проводки для відображення в обліку взаєморозрахунків із постачальником, оприбуткування вантажу на склад, віднесення суми ПДВ на податковий кредит із ПДВ, а собівартість вантажу – на валові витрати. Буде також надруковано усі потрібні первинні документи.

2) ^ Бухгалтерські проводки вводяться вручну до журналу операцій, якщо немає необхідного документу.

Структура запису проводки: номер проводки всередині операції, код рахунку, який дебетується, субконто (об’єкт аналітичного обліку), які пов’язані з рахунком, код рахунку, який кредитується, субконто, які пов’язані з рахунком, який кредитується, вид валюти та її курс, кількість субконто, сума проводки у валюті, опис змісту проводки, сума проводки у гривнях, двозначний номер журналу (цифри та літери), який використовується для відбору проводок за цією ознакою. Якщо на рахунку ведеться валютний або кількісний облік, то суми проводок обчислюються автоматично.

3) Для автоматизації введення вручну бухгалтерських проводок передбачено механізм типових операцій.

Типові операції – це операції, які найчастіше використовуються на підприємстві. Користувач один раз створює шаблон типової операції, а потім користується ним при введенні інших, подібних операцій.
Лабораторні роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Робоча програма складена на основі (дата навчальної програми, дата затвердження) освітньо-професійної програми вищої освіти України...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки україни Херсонський національний технічний...
Перспективи розвитку галузі, норми технологічного проектування, матеріали зібрані під час переддипломної практики
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка