Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку
НазваРегламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку
Дата конвертації21.03.2013
Розмір47.2 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Регламент

Розділ 3
Бухгалтерський облік і податки компаній

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Бухгалтерський облік


Regulation (EC) N 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

OJ L 243, 11.09.2002 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку

ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1

Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions

OJ L 283, 27.10.2001 p. 28

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/65/ЄС від 27 вересня 2001 року щодо внесення змін до Директив 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС стосовно оціночних правил для річних та зведених звітів певних типів компаній, а також банків та інших фінансових інституцій

ОВ L 283, 27.10.2001 С. 28

Council Directive 1999/60/EC of 17 June 1999 amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in ecus

OJ L 162, 26.06.99 p. 65

Директива Ради 1999/60/ЄС від 17 червня 1999 року, що змінює Директиву 78/660/ЄЕС стосовно рахунків, виражених в ЕКЮ

ОВ L 162, 26.06.99 С. 65

Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies

OJ L 222, 14.08.78 p. 11

Четверта Директива Ради 78/660/ЄЕС від 25 липня 1978 року, основана на статті 54 (3) (g) Договору щодо річних звітів певних типів компаній

ОВ L 222, 14.08.78 С. 11

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts

OJ L 193, 18.07.83 p. 1

Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року, основана на статті 54 (3) (g) Договору щодо консолідованих звітів

ОВ L 193, 18.07.83 С. 1

Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State

OJ L 395, 30.12.89 p. 36

Одинадцята Директива Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року стосовно вимог розкриття інформації стосовно підрозділів, відкритих в Державі-члені певними типами компаній, які знаходяться під юрисдикцією права іншої Держави

ОВ L 395, 30.12.89 С. 36

Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings

OJ L 374, 31.12.91 p. 7

Директива Ради 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та зведених звітів підприємств страхування

ОВ L 374, 31.12.91 С. 7

Council Directive 89/117/EEC of 13 February 1989 on the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents

OJ L 044, 16.02.89 p. 40

Директива Ради 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 року щодо зобов'язань структурних підрозділів кредитних та фінансових інституцій, що здійснюють свою діяльність в державі-члені та мають головний офіс поза межами цієї держави-члена, стосовно оприлюднення річних бухгалтерських документів

ОВ L 044, 16.02.89 С. 40

Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions

OJ L 372, 31.12.86 p. 1

Директива Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових інституцій

ОВ L 372, 31.12.86 С. 1

Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents

OJ L 126, 12.05.84 p. 20

Восьма Директива Ради 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року, основана на статті 54 (3) (g) Договору щодо затвердження осіб, відповідальних за здійснення обов'язкового аудиту бухгалтерських документів

ОВ L 126, 12.05.84 С. 20

Commission Recommendation of 16 May 2002 - Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles (notified under document number C(2002) 1873)

OJ L 191, 19.07.2002 p. 22

Рекомендація Комісії від 16 травня 2002 року - Незалежність обов'язкових аудиторів в ЄС: звід фундаментальних принципів (зареєстрована під номером документа C(2002) 1873)

ОВ L 191, 19.07.2002 С. 22

Commission Recommendation of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements (notified under document number C(2000) 3304)

OJ L 091, 31.03.2001 p. 91

Рекомендація Комісії від 15 листопада 2000 року щодо гарантій якості обов'язкового аудиту в Європейському Союзі: мінімум вимог (зареєстрована під номером документа C(2000) 3304)

ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91

Communication from the Commission on the statutory audit in the European Union: the way forward

OJ C 143, 08.05.98 p. 12

Повідомлення від Комісії щодо обов'язкового аудиту в Європейському Союзі: шлях вперед

ОВ C 143, 08.05.98 С. 12
^
2. Податки компаній


Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation

OJ L 336, 27.12.77, p. 15

Директива Ради 77/799/ЄЕС від 19 грудня 1977 року стосовно взаємодопомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямих та непрямих податків

ОВ L 336, 27.12.77, С. 15

Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States

OJ L 225 20.08.90 p. 1

Директива Ради 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках, коли материнські та дочірні компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.90 С. 1

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

OJ L 225 20.08.90 p. 6

Директива Ради 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках, коли материнські та дочірні компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.90 С. 6

90/436/EEC: Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises - Final Act - Joint Declarations - Unilateral Declaracions

OJ L 225, 20.08.90 p. 10

90/436/ЄЕС: Конвенція щодо уникнення подвійного оподаткування при коригуванні прибутків пов'язаних осіб - Заключний Акт - Спільні декларації - Односторонні декларації

ОВ L 225, 20.08.90 С. 10

Decision N 2235/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2002 adopting a Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal market (Fiscalis programme 2003 - 2007)

OJ L 341 17.12.2002 p. 1

Рішення N 2235/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2002 року, яким затверджено програму Співтовариства щодо покращання функціонування систем оподаткування на внутрішньому ринку (Програма Fiscalis на 2003 - 2007 роки)

ОВ L 341 17.12.2002 С. 1

94/390/EC: Commission Recommendation of 25 May 1994 concerning the taxation of small and medium-sized enterprises

OJ L 177 09.07.94 p. 1

94/390/ЄС: Рекомендація Комісії від 25 травня 1994 року стосовно оподаткування малих та середніх підприємств

ОВ L 177 09.07.94 С. 1

94/1069/EC: Commission Recommendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises

OJ L 385 31.12.94 p. 14

94/1069/ЄС: Рекомендація Комісії від 7 грудня 1994 року щодо переведення малих та середніх підприємств

ОВ L 385 31.12.94 С. 14

96/280/EC: Commission Recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises

OJ L 107, 30.04.96 p. 4

96/280/ЄС: Рекомендація Комісії від 3 квітня 1996 року стосовно визначення малих та середніх підприємств

ОВ L 107, 30.04.96 С. 4

Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy - Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 December 1997 on a code of conduct for business taxation - Taxation of saving

OJ C 002 06.01.98 p. 1

Заключні положення, прийняті на зустрічі Ради ЕКОФІН 1 грудня 1997 року стосовно податкової політики - Резолюція Ради та представників урядів держав-членів в рамках зустрічі Ради від 1 грудня 1997 року щодо кодексу поведінки стосовно оподаткування підприємницької діяльності - Оподаткування заощаджень

ОВ C 002 06.01.98 С. 1

Council Conclusions of 9 March 1998 concerning the establishment of the Code of Conduct Group (business taxation)

OJ C 099 01.04.98 p. 1

Заключні положення Ради від 9 березня 1998 року стосовно заснування Групи кодексу поведінки (оподаткування прибутку підприємств)

ОВ C 099 01.04.98 С. 1

3. Податок на капітал


Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital

OJ L 249 03.10.69 p. 25

Директива Ради 69/335/ЄЕС від 17 липня 1969 року стосовно непрямих податків на мобілізацію капіталу

ОВ L 249 03.10.69 С. 25

Схожі:

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconРегламент (ЄС) n 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19...
Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/єс від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості...
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconРозділ 12: Захист прав споживачів ІІІ. Опис законодавства єс
Директива 2002/58/єс європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року стосовно обробки персональних даних та захисту права...
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconПро застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року
Про аудиторську діяльність” (від 22 квітня 1993 року №3125-xii), Статутом Аудиторської палати України та рішенням Аудиторської палати...
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку iconІнформація начальника загального відділу апарату райдержадміністрації Кордяка Івана Михайловича
Про стан роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації відповідно до Указу Президента України “Про...
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів обліку icon«Про облікову політику на підприємстві»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-хіу, національних положень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка