Постанова президії Центрального правління утос
Скачати 154.02 Kb.
НазваПостанова президії Центрального правління утос
Дата конвертації22.03.2013
Розмір154.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы


ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС

14 березня 2012 року № 3-9 м. Київ
Про затвердження Положення про обласні організації,

Київську міську організацію та організацію в

Автономній Республіці Крим УТОС і їх ревізійні комісії

Осадчий О.М.

Савченко О.В.

У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту УТОС та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського товариства сліпих

Президія Центрального правління УТОС постановляє:

  1. Положення про обласні організації, Київську міську організацію

та організацію в Автономній Республіці Крим УТОС і їх ревізійні комісії

у новій редакції – затвердити (додається).

  1. Правлінням обласних, Київської міської організацій УТОС та

організації в Автономній Республіці Крим їх ревізійним комісіям у своїй роботі керуватись даним Положенням.

  1. Положення про обласну організацію УТОС і її ревізійну комісію,

затверджене постановою президії ЦП УТОС від 25 лютого 1992 року вважати таким, що втратило чинність.

  1. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника

голови ЦП УТОС Осадчого О.М.


^ Голова Президії

Центрального правління УТОС В.М.Більчич


За секретаря

Президії ЦП УТОС П.В.Клецко


Затверджено

Постановою президії ЦП УТОС

№ 3-9 від 14 березня 2012р.
ПОЛОЖЕННЯ

про обласні організації, Київську міську організацію та організацію в

Автономній Республіці Крим Українського товариства сліпих

і їх ревізійні комісії

(Нова редакція)

^ 1. Загальні положення.

Організація в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська міська організація УТОС об’єднують первинні організації, які створені на території Автономної Республіки Крим, в областях України та в м.Києві з метою координації діяльності первинних організацій УТОС, надання їм допомоги у вирішенні поставлених перед ними завдань.

Створюються обласні, міські організації УТОС та організація УТОС в АР Крим рішенням президії Центрального правління УТОС.

 Обласна організація, Київська міська, організація в Автономній Республіці Крим забезпечує виконання постанов вищестоящих органів Товариства і своїх власних рішень.

Правління обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим організовує і направляє роботу первинних організацій на:

  • виявлення і залучення в члени УТОС інвалідів по зору, що проживають у певному регіоні;

  • взаємодію з державними, громадськими, комерційними структурами та іншими місцевими організаціями з метою вирішення проблем незрячих;

  • надання допомоги в працевлаштуванні інвалідів по зору на підприємствах Товариства і поза системою УТОС;

  • реалізацію постанов з’їзду, пленумів ЦП, президії ЦП, конференцій;

  • проведення культурно-масової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

  • поліпшення житлово-побутових умов та матеріального становища сліпих.

У своїй практичній роботі правління обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим керується Конституцією України, «Конвенцією про права інвалідів», Законами України "Про об'єднання громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", іншими законами України та підзаконними актами уряду України, Статутом Українського товариства сліпих, Статутом організації, цим Положенням, постановами з'їздів УТОС, Пленумів і президії ЦП, розпорядженнями голови Центрального правління.

^ 2. Структура обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим

Вищим органом організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київській міській організації є конференція, яка скликається в міру необхідності, але не рідше як один раз на 2-3 роки за нормами представництва, встановленими правліннями цих організацій. Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 років.

Позачергові конференції скликаються за рішенням президії ЦП, правлінь цих організацій або на вимогу не менше половини членів УТОС, які входять до їх складу.

Делегати конференції обласної, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим заслуховують і обговорюють звітні доповіді правління та ревізійної комісії, дають оцінку їхньої роботи, обирають відкритим голосуванням правління та ревізійну комісію у кількості, встановленому конференцією, терміном на 5 років, вирішують питання, пов'язані з роботою правління, визначають напрямок його діяльності.

В період між конференціями всією роботою керує правління організації в Автономній Республіці Крим, обласні та Київське міське правління.

Голова правління обирається відкритим голосуванням більшістю голосів з будь-якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції. Голова обласного правління може бути одночасно головою однієї з первинних організацій.

Для оперативного вирішення невідкладних питань обирається бюро правління в кількості 3-5 осіб ( голова, заступник, член правління ).

Засідання правління організації в Автономній Республіці Крим, обласних та Київського міського правління проводяться не рідше одного разу на квартал, а бюро правління – в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення бюро правління підлягає затвердженню на черговому засіданні правління.

Засідання правління (бюро) вважається правомочним за участі більше половини його членів. Рішення приймається більшістю голосів відкритим голосуванням. При рівності голосів, голос голови вважається вирішальним.

Усі рішення, у межах компетенції, правління (бюро правління) обов'язкові для виконання підпорядкованими первинними організаціями.

За недоліки в роботі голова правління організації в Автономній Республіці Крим, обласного та Київського міського правлінь може бути усунутий з посади за пропозицією президії ЦП рішенням органу, який його обрав. Питання про звільнення його за власним бажанням вирішується на засіданні відповідного правління і обов’язки голови правління покладаються на його заступника або на одного з членів правління до скликання конференції.

Питання про виведення членів правління організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського міського правління у зв’язку з переходом на іншу роботу поза системою УТОС, неможливістю виконання громадської роботи в складі правління більше як півроку, у випадку заяви про добровільний вихід із складу виборного органу вирішуються на конференції організації в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації відкритим голосуванням.

Рішення про виведення або поповнення складу правління організації на заміну вибулим, з перелічених вище мотивів, приймається більшістю голосів делегатів конференції організації в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації.

Діловодство обласного правління веде секретар, а за його відсутності - інструктор. Інструктор правління надає методичну допомогу по веденню діловодства секретарям первинних організацій, та контролює належне ведення діловодства первинними організаціями.
^ 3.Обласне, Київське міське правління та правління організації в АРК зобов'язане:

- керувати всією громадською діяльністю, координувати та контролювати роботу первинних організацій, що входять до складу обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим;

- здійснювати заходи щодо вирішення завдань соціального захисту, реабілітації, раціонального працевлаштування сліпих, удосконалювати культурно-масову, спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу в підпорядкованих первинних організаціях;

- розробляти конкретні шляхи реалізації постанов з'їзду, пленумів, конференцій;

- сприяти виробничій діяльності об'єднань і підприємств;

- організовувати і підводити підсумки огляду-конкурсу на кращу роботу з соціального захисту інвалідів по зору між підпорядкованими первинними організаціями УТОС з визначенням місць, зайнятих кожною первинною організацією;

- брати участь у республіканському огляді-конкурсі на кращу роботу з соціального захисту інвалідів по зору;

- надавати допомогу первинним організаціям у працевлаштуванні інвалідів на об'єднаннях, підприємствах УТОС і поза системою;

- вивчати, узагальнювати і поширювати позитивний досвід культурно-масової, соціально-побутової, спортивної, фізкультурно-оздоровчої та організаційної роботи в підпорядкованих первинних організаціях;

- оперативно вирішувати всі питання, пов'язані з життям і діяльністю первинних організацій, вимагати неухильного виконання рішень, розпоряджень і постанов правління обласної організації, Київської міської, організації в Автономній Республіці Крим та рішень вищих органів;

- інформувати широкі верстви населення про життя сліпих і вирішення соціальних проблем інвалідів по зору в області, місті, районі;

- вести загальний облік інвалідів по зору, спрямовувати і координувати роботу первинних організацій по виявленню та залученню незрячих в члени Товариства;

- планувати роботу по всіх напрямах діяльності правління;

- розглядати і подавати на затвердження президії ЦП УТОС кошторис на утримання організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської організації та первинних організацій, які створені за соціальною ознакою в терміни визначені апаратом президії ЦП УТОС;

- відстоювати права та інтереси членів УТОС у відповідних державних, місцевих, комунальних і громадських організаціях, в суді;

- постійно співпрацювати з депутатами усіх рівнів у вирішенні питань інвалідів по зору;

- встановити термін подачі звітів від первинних структур до організації в

Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації УТОС до 20 січня, наступного за звітним роком;

- надавати в ЦП звіти, інформації, рекомендації, пропозиції щодо поліпшення роботи первинних організацій. (Річні дані направляються в ЦП до 1 лютого, наступного за звітним роком);

- організація в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська міська

організація УТОС вступає в трудові відносини з обраними головами ТПО (ТВПО) УТОС та іншими працівниками ТПО (ТВПО) у відповідності з чинним законодавством, згідно штатного розпису.

У всій своїй діяльності правління організації в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське міське правління відповідальні перед конференцією, яка їх обрала, а також перед Центральним правлінням і підзвітні їм.
^ 4. Обласне, Київське міське правління та правління організації в АРК має право:

- перевіряти та обговорювати на засіданнях правління звіти посадових осіб об’єднань, підприємств з питань працевлаштування сліпих, стану техніки безпеки, здійснення заходів з соціальної реабілітації незрячих, стану соціально-побутової, культурно-масової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи; приймати постанови з питань, що відносяться до їх компетенції і ці рішення є обов’язковими для виконання адміністрацією об’єднань, підприємств. При необхідності порушувати перед президією ЦП питання про притягнення посадових осіб об’єднань, підприємств до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за невиконання постанов правління;

- клопотати перед ЦП про створення первинних організацій, їх реорганізацію або ліквідацію;

- створювати постійно діючі громадські комісії з різних напрямків діяльності організації;

- обговорювати звіти первинних організацій з усіх напрямків їх діяльності і приймати відповідні рішення;

- скасовувати рішення правлінь підпорядкованих первинних організацій, що суперечать Статуту УТОС, Положенню про первинну організацію, іншим нормативним актам, що регулюють діяльність первинних організацій;

- висувати кандидатів у члени Центрального правління і Центральної ревізійної комісії з урахуванням пропозицій первинних організацій;

- взаємодіяти з державними, громадськими, комерційними структурами та іншими місцевими організаціями з метою вирішення проблем незрячих;

- клопотати перед президією ЦП УТОС про присвоєння членам Товариства звання "Заслужений член УТОС", нагородження Почесними грамотами, Грамотами президії Центрального правління;

- нагороджувати Грамотами обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим членів УТОС, які відзначилися у виконанні громадських доручень, активістів Товариства та преміювати за рахунок власних коштів;

- вимагати від підпорядкованих первинних організацій вчасного подання звітів та інформації про проведену ними роботу;
^ 5. Кошти обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим.

Фінансування діяльності обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим здійснюється за рахунок частини (20%) членських внесків, перерахованих підпорядкованими первинними організаціями; за рахунок коштів місцевих органів влади та фінансової підтримки з Державного бюджету (на підставі кошторису витрат, затвердженого у відповідному порядку) та інших джерел.

Всі заходи, що проводяться обласною організацією, Київською міською та організацією в Автономній Республіці Крим фінансуються за рахунок благодійних внесків, спонсорських коштів та частини (20%) членських внесків, перерахованих підпорядкованими первинними організаціями.

Використання коштів організації проводиться на підставі рішення правління

(бюро правління).
6. Печатка, кутовий штамп і бланк обласного, Київського міського правління та правління організації УТОС в АРК.

Організація УТОС в Автономній Республіці Крим, обласні та Київська міська організація УТОС є юридичними особами.

Обласні організації, Київська міська, організація в Автономній Республіці Крим мають печатку та штамп з зазначенням свого найменування, іншу атрибутику, зразки якої затверджуються в установленому порядку.

У встановленому порядку відкривають рахунки в місцевих відділеннях банків.

Голова обласного, Київського міського правління і правління організації в АРК несе відповідальність за збереження печатки та кутового штампу і правомірність їх застосування.
^ 7. Ліквідація обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим.

Організація в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська міська організація припиняють свою діяльність за рішенням президії ЦП у встановленому законом порядку.

При ліквідації організації УТОС в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації печатка та кутовий штамп, бланки підлягають знищенню в установленому порядку.

У разі припинення діяльності організації в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської міської організації майно організації, за рішенням президії ЦП, передається правонаступнику.
ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійні комісії обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим Українського товариства сліпих


1. Загальні положення

З метою здійснення громадського контролю за діяльністю правління обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим делегати чергової звітно-виборної конференції обирають ревізійну комісію строком на 5 років, у кількості встановленій конференцією.

Вибори ревізійної комісії проводяться відкритим голосуванням. Обраними є кандидати, за яких проголосувало більшість делегатів конференції.

Члени правління обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим, інструктор правління не можуть бути обраними до складу ревізійної комісії.

На організаційному засіданні ревізійної комісії члени комісії, зі свого складу, обирають відкритим голосуванням голову, заступника голови та секретаря комісії.

Голови ревізійних комісій обираються з будь-якої кількості кандидатів на засіданні комісії.

Питання про виведення члена ревізійної комісії з її складу, або про поповнення комісії з мотивів, передбачених в Статуті УТОС вирішується на конференції обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість делегатів конференції.

Ревізійна комісія працює на громадських засадах, всі витрати, пов'язані з її діяльністю, відносяться за рахунок коштів відповідно обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим, які передбачаються в кошторисі.

Свою роботу ревізійна комісія здійснює шляхом проведення ревізій і ревізує лише діяльність правління відповідно обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим.

ПРИМІТКА: ^ Ревізія проводиться один раз на рік і обов’язково перед звітно-виборною конференцією.

У всій своїй діяльності ревізійна комісія підзвітна конференції, яка її обрала.

Звіт про роботу ревізійної комісії затверджується конференцією.
Ревізійна комісія є органом громадського контролю, не виконує жодних адміністративних функцій, не втручається в роботу правління, не скасовує його рішень.

Спірні питання між ревізійною комісією та відповідним правлінням вирішуються президією Центрального правління УТОС.

Ревізійна комісія складає план роботи на рік, в якому передбачає проведення ревізій, засідань з розгляду пропозицій, що надійшли; заяв, скарг та інших питань.

Ревізійна комісія діє на підставі Статуту УТОС та цього Положення.
^ 2. Обов'язки ревізійної комісії.

Комісія зобов'язана перевіряти:

- організаційну роботу правління по виконанню рішень з’їздів УТОС, постанов Пленуму ЦП і її президії, розпоряджень голови Центрального правління, рішень правління обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим та їх конференцій, дотримання статуту товариства та Положення про обласні організації, Київську міську організацію та організацію в АР Крим;

- правильність витрачання коштів на утримання організації та використання коштів за статтями кошторису, затвердженого ЦП УТОС;

- стан роботи по організації огляду-конкурсу з соціального захисту інвалідів по зору між первинними організаціями та участь у республіканському огляді-конкурсі;

- роботу постійно-діючих громадських комісій;

- збереження власності УТОС, порядок використання коштів, що надійшли від сплати членських внесків;

-  роботу проведену правлінням з розгляду заяв, скарг і листів працівників членів УТОС, організацію прийому відвідувачів;

- стан діловодства, правильність ведення протокольного господарства і типової номенклатури справ;

- звітність.

Надавати методичну допомогу в роботі ревізійним комісіям

підпорядкованих первинних організацій.

У разі виявлення незаконних дій з боку керівництва органу, що ревізується, повідомляти про це в Центральне правління УТОС.
^ 3. Права Ревізійної комісії

Комісія має право:

- ознайомлюватися з усіма документами, інформаційними, довідковими та іншими матеріалами, що знаходиться в обласній організації, Київській міській організації та організації в АР Крим;

- залучати при необхідності до проведення перевірок спеціалістів, працівників органу що ревізується;

- вимагати від керівництва ревизуємого органу сприяння в своїй роботі і подання необхідних документів, довідок, відомостей, пояснень (підписаних керівником і секретарем органу що ревізується), а також пред'явлення готівкових грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей;

- вносити керівництву правління пропозиції для усунення зазначених недоліків та упущень, визначати терміни їх виконання;

- брати участь у засіданнях правління (бюро правління) обласної організації, Київської міської організації та організації в АР Крим з правом дорадчого голосу.


^ 4. Оформлення результатів ревізії.

Ревізійна комісія, по закінченні ревізії, знайомить керівництво правління обласної організації, Київської міської організації та організації в АР Крим з результатами перевірки і на підставі її складає акт, в якому дає детальний аналіз діяльності правління.

Акт ревізії складається в трьох примірниках і підписується головою, членами комісії, головою і секретарем правління (інструктором правління) обласної організації, Київської міської та організації в Автономній Республіці Крим.

ПРИМІТКА: у разі незгоди члена ревкомісії з окремими фактами, викладеними в акті, він зобов'язаний підписати його, і письмово викласти свої зауваження, які долучити до акта ревізії.

У разі заперечень чи зауважень по акту голова правління обласної організації, Київської міської організації, організації в АР Крим , робить про це застереження перед своїм підписом і не пізніше 5 днів з дня підписання акта, представляє комісії письмові пояснення.

У викладі акта ревізії повинна дотримуватися сувора об'єктивність, ясність і точність опису виявлених фактів і даних. Не допускається включення в акт ревізії різного роду висновків, припущень і не підтверджених документами даних про діяльність правління.
В акті ревізії слід вказувати які документи перевірені, за який період і яким порядком (суцільним, вибірковим).

Підписаний акт в 2-х примірниках представляється правлінню (бюро правління), яке розглядає його протягом 10 днів і приймає відповідну постанову. Один примірник акта ревкомісії та постанови правління (бюро правління) із заходами щодо усунення виявлених ревізією недоліків, керівництво правління обласної організації, Київської міської організації, організації в АР Крим направляє в ЦП УТОС не пізніше 7 днів з дня засідання правління (бюро правління). Другий примірник зберігається в справах організації.

3-й примірник акта з копією постанови правління знаходиться в справах ревізійної комісії.


Схожі:

Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про затвердження Централізованих заходів Центрального правління утос на 2013 рік
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про початок оздоровчого сезону 2012 року в санаторії ім. Наговіцина І боярському будинку відпочинку утос та затвердження цін на путівки...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального Правління утос
За 11 місяців 2009 року, станом на 15 грудня 2009 року профінансовано з Держбюджету по даній програмі підприємства та організації...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Станом на 01. 01. 2011 року згідно зі звітними даними, на підприємствах І в організаціях утос працює 5942 інваліди всіх нозологій...
Постанова президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Утос, які не використовуються у виробничій та господарській діяльності структур Товариства, недопущення порушень у цих питаннях,...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
П-18 затвердити премію керівним працівникам за основні результати господарської діяльності за 4 кв. 2010 р в розмірах в залежності...
Постанова президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Протягом 1 півріччя 2007 року об'єднання І підприємства Товариства виготовили товарної продукції на 141,3 млн грн
Постанова президії Центрального правління утос iconПоложення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Цп утос (в подальшому – Рада) створюється за рішен­ням президії Центрального правління І є дорадчим органом з питань вдосконалення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка