Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Скачати 207.34 Kb.
НазваЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Дата конвертації27.02.2013
Розмір207.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контрольна робота (модуль)

Написання модульної контрольної роботи з регіональної економіки студентами заочної форми навчання є важливою складовою навчального процесу та обов’язковим завданням, підготовка до якого активізує самостійну роботу студентів. Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань і оцінюється максимально у 10 балів (10—8—6—0 балів). Написання й перевірка модульних завдань проводиться в сесійний період перед іспитом, згідно з розкладом.

Під час підготовки до модульного контролю студенти повинні засвоїти основні теоретичні та прикладні питання курсу, ознайомитися з рекомендованою літературою, статистичними та фактичними даними, які необхідні для вивчення та аналізу проблем розвитку та функціонування регіональних соціально-економічних систем. Мета модульного контролю полягає у формуванні у студентів навичок самостійного розв’язання теоретичних і практичних проблем курсу.

^ Домашнє завдання

На поточний контроль знань студентів заочної форми навчання виноситься також виконання контрольної роботи (домашнього завдання).

Домашні завдання студенти отримують під час установчої сесії. За місяць до початку сесії студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру виконані контрольні роботи. Контрольні роботи в семиденний термін викладачами кафедри перевіряються і допускаються до захисту або повертаються для доопрацювання. Під час сесії студенти обов’язково захищають свої роботи і за результатами захисту вони оцінюються максимально у 10 балів (10—8—6—0 балів).

^ Вимоги до змісту домашнього завдання

У домашньому завданні з регіональної економіки студенти заочної форми навчання повинні глибоко і в логічній послідовності розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел, статистичних даних та інших матеріалів.

Домашнє завдання повинно містити: титульну сторінку, зміст (план роботи), основну частину, висновки та список використаних літературних джерел.

Титульна сторінка домашнього завдання містить: найменування міністерства й вищого навчального закладу, кафедри, з дисципліни якої виконана робота; назву роботи, прізвище, ім’я та по-батькові студента з назвою факультету, курсу, групи шифром і найменуванням спеціальності; науковий ступінь, вчене звання або посаду, прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст (план) роботи розміщують на початку роботи. Він повинен відображати суть теми, що розглядається. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок та всіх розділів та параграфів, якщо вони мають заголовок.

Основна частина домашнього завдання може включати декілька розділів з можливими параграфами до розділу. Кожний розділ починають з нової сторінки. Перед основним текстом домашнього завдання може бути надана передмова з коротким описом вибраної теми, завданням роботи та обґрунтуванням застосованих методів дослідження (наявність статистичних даних, таблиць, діаграм, графіків, картосхем та інше). В кінці кожного розділу студент формулює висновки по ньому зі стислим викладенням наукових і практичних результатів.

Зміст теоретичних питань розділів роботи має відповідати сучасному рівню розвитку регіональної науки. У текстовій частині роботи повинні бути висвітлені всі питання, передбачені планом роботи. Особливу увагу слід звернути на регіональні особливості формування і функціонування окремих підприємств, галузей, соціально-економічних систем.

Висвітлення питань плану слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами із сучасної практики, таблицями, графіками, діаграмами, картосхемами. Студент повинен уміти порівнювати різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, робити свої висновки на основі вивченої літератури та узагальненого фактичного матеріалу.

Обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати 8—10 сторінок, включаючи картосхеми, діаграми, таблиці і графіки.

^ Вибір теми домашнього завдання

Підготовку до виконання домашнього завдання студенти повинні починати з вибору теми, який вони здійснюють самостійно із запропонованої кафедрою тематики та з урахуванням своєї трудової діяльності й можливості використання практичних даних.

Студентам дозволяється виконувати домашнє завдання на тему, яка відповідає напрямку їх практичної діяльності. Така тема обов’язково повинна бути погоджена з викладачем.

^ Підбір літератури, статистичної інформації
та інших матеріалів


Навчальну та спеціальну літературу з теми домашнього завдання студенти підбирають самостійно, використовуючи бібліотечний каталог та список літератури, наведений в цьому навчально-методичному посібнику.

Зібраний статистичний та фактичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, проаналізувати та використати в картосхемах, таблицях, діаграмах, графіках тощо.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати в кінці домашнього завдання. Причому першими до списку включають Конституцію України, закони України, укази Президента, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, а далі подається література в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела надаються згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковою назвою праці.

^ Правила оформлення домашнього завдання

Зібраний, оброблений та проаналізований матеріал студент викладає відповідно до плану роботи. Кожний розділ, зазначений у змісті роботи, починається з нової сторінки та повинен мати свій заголовок.

Домашнє завдання повинно бути написане або надруковане чітко, розбірливо, з виділенням абзаців, без помилок, на одній сторінці білого паперу формату А-4, через 1,5 міжрядкових інтервали. Текст роботи повинен мати поля таких розмірів: ліве — не менше 20 мм., праве, верхнє та нижнє — не менше 10 мм.

Заголовки структурних частин роботи — «ЗМІСТ», «РОЗДІЛ», «ЛІТЕРАТУРА», а також назви картосхем, таблиць, діаграм, графіків друкують великими і жирними літерами симетрично до тексту. Заголовки параграфів та слова: картосхема, рисунок - друкують маленькими «жирними» літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Нумерацію сторінок, розділів, таблиць, діаграм друкують арабськими цифрами. Нумерація сторінок проставляється посередині зверху або у правому верхньому куті сторінки.

Додатковий ілюстративний матеріал (картосхеми, таблиці, графіки, діаграми) розміщують в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Якщо цей додатковий матеріал подається на окремих сторінках роботи, то його включають до загальної нумерації сторінок.

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць, діаграм або графіків. Таблиці нумерують послідовно по всьому тексту або в межах розділу.

Під час написання домашнього завдання студент повинен робити посилання на джерела (включаючи сторінку джерела), з яких наводяться статистичні або фактичні дані в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити достовірність відомостей про цитування документів, допомагають з’ясувати їхній зміст та мову тексту. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати за їхнім порядковим номером у списку використаних джерел, виділяти двома квадратними дужками із зазначенням номера сторінки, наприклад: [5, ст. 25].

Домашнє завдання повинно бути написане, як правило, державною мовою, чітким, розбірливим почерком, грамотно та охайно. Текст роботи можна писати від руки або друкувати за допомогою комп’ютера.

В кінці роботи, після списку використаних джерел, студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Завершене домашнє завдання подається на кафедру регіональної економіки не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.

^ Рецензування й захист домашнього завдання

Домашні завдання рецензують викладачі кафедри регіональної економіки. Якщо рецензія позитивна, робота допускається до захисту.

Якщо робота написана з порушенням вищезазначених вимог, з допущенням значних помилок у розкритті теми роботи, її повертають на доопрацювання.

Дату і час захисту домашніх завдань встановлює навчальний відділ університету. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди студента, який виконав домашнє письмове завдання, з викладачем, який читає навчальний курс.
^ Критерії оцінювання домашнього завдання

Домашні завдання студентів заочної форми навчання рецензуються та оцінюються викладачами кафедри за 10-ти бальною шкалою. Домашня робота, яка за своїм змістом і оформленням повністю відповідає встановленим вимогам оцінюється у 8—10 балів. Якщо ж робота має певні порушення таких вимог: значне перевищення встановленого обсягу тексту, відсутня логічна послідовність викладу матеріалу, відсутня повнота та достатнє обґрунтування у викладенні теоретичного матеріалу, відсутні або використовуються застарілі статистичні матеріали, то така робота оцінюється в 6 балів.

Робота, яка не відповідає встановленим вимогам — оцінюється в 0 балів.

Після перевірки та рецензування викладач попередньо оцінює домашню письмову роботу студента. Після захисту роботи попередній бал оцінювання може змінитися.

Під час захисту студент повинен показати знання теоретичних основ та прикладних питань формування й функціонування економіки регіонів, регіональних екологічних проблем, основ раціонального природокористування, продемонструвати вміння аргументувати та відстоювати власну точку зору. Оцінка роботи студента залежить від глибини й повноти його відповідей на питання викладача по темі домашнього письмового завдання.
Тематика домашніх завдань з курсу «Регіональна економіка» для студентів І курсу заочної форми навчання
^

А. Теоретичні та прикладні питання регіональної економіки


1. Місце регіональної економіки в системі економічних наук.

2. Вітчизняні та зарубіжні теорії й моделі просторового розвитку економіки.

3. Вплив глобалізації і регіоналізації на формування та розвиток економіки регіонів.

4. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.

5. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування.

6. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем.

7. Сучасна мережа економічних районів та рівень її обґрунтованості.

8. Мета й основні завдання державної регіональної економічної політики в економічній, соціальній та екологічній сферах.

9. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики.

10. Природно-ресурсний потенціал регіонів України та його економічна оцінка.

11. Соціально-демографічний потенціал регіонів України.

12. Виробничий, науково-технічний та інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України.

13. Структурна трансформація національної та регіональної економічних систем.

14. Хімічна промисловість України, регіональні особливості її галузевої і територіальної структури.

15. Трансформаційні процеси в галузях лісопромислового комплексу України та їхні регіональні особливості.

16. Регіональні особливості сучасного стану розвитку й територіальної організації галузей промисловості будівельних матеріалів в Україні.

17. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.

18. Зернове господарство України: основні зернові культури та зональний характер їхнього розміщення.

19. Технічні культури України: зональність розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.

20. Регіональні особливості розміщення та функціонування цукробурякового комплексу України в умовах структурної трансформації економіки.

21. Тваринництво України: зональний характер розміщення галузей та вплив на формування спеціалізованих АПК.

22. Регіональні особливості сучасного розвитку та функціонування транспортної системи України.

23. Регіональні особливості розвитку залізничного транспорту в Україні: сучасні процеси трансформації, основні проблеми та перспективи.

24. Регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні: сучасні процеси трансформації, основні проблеми та перспективи.

25. Особливості сучасного розвитку водного транспорту в Україні та регіональні особливості його функціонування.

26. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей легкої промисловості в Україні.

27. Природно-ресурсний та трудовий потенціал Східного економічного району.

28. Галузі спеціалізації Східного економічного району, передумови їхнього розвитку та особливості розміщення.

29. Промисловий комплекс Східного економічного району, його структура та особливості територіальної організації галузей.

30. АПК Східного економічного району: особливості структури та розміщення галузей рослинництва й тваринництва.

31. Природно-ресурсний та трудовий потенціал Центрального економічного району.

32. Галузі спеціалізації Центрального економічного району, передумови їхнього розвитку та особливості розміщення.

33. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його структура та особливості територіальної організації галузей.

34. АПК Центрального економічного району: особливості структури та розміщення галузей рослинництва й тваринництва.

35. Галузева структура господарського комплексу Поліського економічного району, передумови розвитку та особливості розміщення основних галузей.

36. АПК Поліського економічного району: особливості структури та розміщення галузей рослинництва й тваринництва.

37. Галузева структура господарського комплексу Подільського економічного району, передумови їх розвитку, принципи розміщення і центри основних галузей.

38. АПК Подільського економічного району: особливості структури та розміщення галузей рослинництва і тваринництва.

39. Сучасний стан та основні напрямки розвитку зовнішніх економічних зв’язків України.

40. Експортний потенціал України та її регіонів.
^
Б. Екологічні питання регіональної економіки


41. Основні напрямки та форми антропогенного впливу на довкілля.

42. Екологічні проблеми функціонування теплових електростанцій.

43. Еколого-економічні проблеми гідравлічних електростанцій. Специфіка екологічних проблем функціонування каскаду ГЕС на Дніпрі.

44. Екологічні проблеми функціонування атомних електростанцій.

45. Альтернативні джерела енергії та можливості їхнього використання в Україні.

46. Екологічні проблеми чорної та кольорової металургії. Зони екологічної кризи в Україні, що виникли внаслідок надмірної концентрації металургійного виробництва.

47. Екологічні проблеми галузей основної хімії.

48. Екологічні проблеми галузей хімії органічного синтезу та хімії полімерів.

49. Екологічні проблеми галузей будівельного комплексу.

50. Еколого-економічні наслідки екстенсивного ведення сільського господарства.

51. Екологічні проблеми гідромеліорації.

52. Екологічні наслідки хімізації сільськогосподарського виробництва.

53. Екологічні наслідки механізації. Машинна деградація ґрунту та причини її виникнення.

54. Альтернативне сільське господарство, його специфіка, особливості розвитку в Україні та за кордоном.

55. Екологічні проблеми галузей обробної ланки АПК.

56. Транспорт як значне джерело шуму. Основні заходи боротьби з шумом, що застосовуються в Україні та за кордоном.

57. Транспорт як один із найбільших споживачів палива у ХХ сторіччі.

58. Основні напрямки взаємодії транспортних систем з біосферою.

59. Проблеми використання земельних ресурсів під шляхи та транспортні споруди.

60. Вплив великих міст на довкілля. Екологічні проблеми урбанізації.

61. Особливості середовища проживання у великих містах.

62. Проблеми раціонального використання водних ресурсів у промисловості й комунальному господарстві та шляхи їхнього вирішення.

63. Проблеми раціонального використання водних ресурсів у сільському господарстві та шляхи їхнього вирішення.

64. Проблеми малих річок України, причини їхнього виникнення та можливі шляхи вирішення.

65. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів.

66. Лісові ресурси та їх роль у збереженні відновлювальних особливостей біосфери.

67. Основні способи раціонального використання лісових ресурсів у промисловості.

68. Особливості розміщення галузей господарського комплексу в рекреаційних районах.

69. Екологічні наслідки антропогенного впливу на атмосферу та способи їхнього знешкодження.

70. Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля.

Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Регіональна економіка»

Модуль 1. Теоретичні та прикладні питання регіональної економіки

 1. Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки.

 3. Місце регіональної економіки в системі наук.

 4. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер.

 5. Принципи розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть.

 6. Основні фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть.

 7. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів.

 8. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.

 9. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування.

 10. Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів.

 11. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем.

 12. Критерії, принципи та чинники економічного районування.

 13. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування.

 14. Типи економічних районів та їхні цільові функції.

 15. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.

 16. Суть, мета і концепція державної регіональної економічної політики.

 17. Основні завдання державної регіональної економічної політики.

 18. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики України.

 19. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики.

 20. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів.

 21. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка.

 22. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка.

 23. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів.

 24. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання.

 25. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах.

 26. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання.

 27. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва.

 28. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування.

 29. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні.

 30. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація.

 31. Класифікація та функціональні типи міст України. Проблеми розвитку крупних, середніх і малих міст.

 32. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні.

 33. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні.

 34. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні.

 35. Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові.

 36. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.

 37. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові.

 38. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації.

 39. Територіальна структура господарського комплексу України.

 40. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування.

 41. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації.

 42. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 43. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 44. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 45. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії.

 46. Теплова електроенергетика України, її місце у виробництві електроенергії. Основні ТЕС та принципи їх територіальної організації.

 47. Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.

 48. Гідроенергетика України, її значення й місце в енергетичному балансі країни, особливості розміщення. Каскад ГЕС на Дніпрі.

 49. Металургійний комплекс України, його значення структура, сировинна та паливна бази.

 50. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка.

 51. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.

 52. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей.

 53. Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри.

 54. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування.

 55. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України.

 56. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей.

 57. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей.

 58. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації.

 59. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації.

 60. Промисловість будівельних матеріалів, її галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.

 61. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.

 62. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення.

 63. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.

 64. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.

 65. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації.

 66. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.

 67. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування.

 68. Залізничний транспорт України: регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі.

 69. Трубопровідний транспорт України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи.

 70. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні та розвитку міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.

 71. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території.

 72. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 73. Вугільна промисловість Донецького економічного району, особливості розміщення та основні центри.

 74. Металургійний комплекс Донецького економічного району, передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри.

 75. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 76. Металургійний комплекс Придніпров’я, передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри.

 77. Машинобудівний комплекс Придніпровського економічного району, галузева структура та центри основних галузей.

 78. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.

 79. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 80. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.

 81. Машинобудування Центрального економічного району, його галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.

 82. Агропромисловий комплекс Центрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.

 83. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 84. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.

 85. Агропромисловий комплекс Подільського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.

 86. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 87. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку.

 88. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку.

 89. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 90. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.

 91. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи розвитку.

 92. Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

 93. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 94. Промисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.

 95. Машинобудівний комплекс Східного економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.

 96. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей.

 97. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.

 98. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку.

 99. Транспортний комплекс Причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі та порти.

 100. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України.

 101. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.

 102. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку.

 103. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України.

 104. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

 105. Конкурентні переваги регіонів України у світовій економічній системі.

Модуль 2. Екологічні питання регіональної економіки

 1. Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів.

 2. Екосистеми, їхня структура та види.

 3. Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи.

 4. Основні етапи природокористування в Україні.

 5. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні.

 6. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів.

 7. Екологічний моніторинг, його види і рівні.

 8. Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля.

 9. Принцип економічної зацікавленості та його використання у практиці управління.

 10. Відповідність антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалу як принцип природокористування.

 11. Дотримання природного кругообігу як принцип природокористу­вання.

 12. Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокори­стування.

 13. Принцип «нульового рівня» споживання природних ресурсів.

 14. Екологічні проблеми гідравлічних електростанцій.

 15. Екологічні проблеми теплових електростанцій.

 16. Екологічні проблеми атомних електростанцій.

 17. Екологічні проблеми водного господарства.

 18. Екологічні проблеми хімічної промисловості.

 19. Екологічні проблеми гідромеліорації сільського господарства.

 20. Машинна деградація ґрунтів, причини та шляхи подолання.

 21. Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою.

 22. Особливості середовища проживання у великих містах.

 23. Основні важелі управління природокористуванням та природоохорон­ними процесами. Специфіка формування в Україні.

 24. Екологічне законодавство України та механізм його чинності.

 25. Платежі за ресурси, їхні види та нормативи.

 26. Платежі за забруднення природного середовища та критерії їхнього нарахування.

 27. Економічні збитки від забруднення атмосфери, їхні види та методи обрахування.

 28. Економічні збитки від забруднення гідросфери, їхні види та методи нарахування.

 29. Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їхнього обрахування.

 30. Економічні методи управління природокористування та охорони навко­лишнього природного середовища.

 31. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв.

Схожі:

Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) icon«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconКонтрольна робота для студентів заочної форми навчання
Виберіть з перерахованих захворювань харчові отруєння немікробного походження: сальмонельоз, отруєння отрутами фазіну ( сира квасоля),...
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconОдеський національний політехнічний університет
Документознавство: методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconОдеський національний політехнічний університет
Галузеве документознавство: методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconРвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання
Завдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль) iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу механіко-машинобудівного інституту заочної форми навчання / Уклад.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка