Реферат Курсова робота містить
НазваРеферат Курсова робота містить
Сторінка1/7
Дата конвертації10.03.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Економіка > Реферат
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти та науки України

Донецький національний технічний університет

Курсова робота


з дисципліні

«Інвестиційна діяльність»

на тему

«Оцінка економічної ефективності

інвестиційного проекту»

Виконала: студентка гр. ЕПР 98 а

Іваненко Ірина

Перевірила: асистент

Фіщенко О.М.

Донецьк-2001

РЕФЕРАТКурсова робота містить: 57 сторінок, 17 малюнків, 15 таблиць, 35 формул, 1 додаток, 4 літературні джерела.

Ціль курсової роботи: прогнозування параметрів інвестиційного проекту, оцінка ефективності інвестиції, підвищення обґрунтованості інвестиційних рішень.

^ Об'єкт дослідження: інвестиційний проект, що здійснюється на підприємстві ДЗГА.

Задачею виконання курсової роботи: формування навичок по:

 • формуванню інформаційної бази на стадії підготовки інвестиційного проекту;

 • моделюванню інвестиційного процесу;

 • оцінці ефективності інвестиції з використанням різних методів;

 • обліку впливу ризику на результативність інвестиції;

 • підготовці різних організаційно – інформаційних форм, що характеризують інвестицію.

^ Методи дослідження: методи системного, економічного аналізу, економіко-статистичні методи, методи експертних оцінок, методи моделювання.

Інформаційна база дослідження: вихідні дані для виконання курсового проекту були зібрані під час проходження техніко-економічної практики на підприємстві ВАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури».

Ключові слова: ^ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ГРОШОВІ ПОТОКИ, ПРОДУКЦІЯ, ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ, ДОХОДИ, ВИТРАТИ, КРЕДИТ, ДИСКОНТ, АНУІТЕТ, ФІНАНСОВИЙ ПЛАН, ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ

ЗМІСТВСТУП……………………………………………………………………………….4
1 ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ……....….6

1.1 Сутність інвестиційного проекту………………………………………………6

1.2 Формування виробничих показників по проекту……………………………..8

1.3 Організаційний план здійснення проекта ........................................................12

1.4 Обґрунтування джерел фінансування…………………………………………13

1.5 Формування платіжних потоків по проекту………………………………….15
2 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ.......................................................................................................18

2.1 Статичні показники економічної ефективності................................................18

2.2 Розрахунок точки беззбитковості. ....................................................................27

2.3 Динамічні показники економічної ефективності.............................................32

2.4 Фінансовий план інвестиції. ..............................................................................40
3 ОЦІНКА Й ОБЛІК ВПЛИВУ РИЗИКУ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЕКТІ....44

3.1 Класифікація ризиків.........................................................................................44

3.2 Вимір і облік впливу ризику...............................................................................45

3.3 Розробка заходів щодо зниження ризику.........................................................51
4 РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОЛОЖЕННЯ............................................52
5 РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ................................................................................53
ВИСНОВОК..............................................................................................................54
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................56
ДОДАТОК..................................................................................................................57

ВСТУПВажливим аспектом нормального функціонування будь-якого підприємства є інвестиційна діяльність, що відіграє ключову роль в економічному розвитку держави та забезпеченні розширеного відтворення.

В умовах ринкової економіки на основі інвестиційних розрахунків вже на стадії планування виконується відбір інвестиційних проектів. Для того, щоб ця важлива функція розрахунків ефективності виконувалася успішно, вони повинні враховувати умови реалізації інвестицій.

Тепер, коли суб'єкти підприємницької діяльності здобули господарську самостійність, цілком закономірно, що інвестиційні проекти відбираються ними на свій розсуд. Фінансування здійснюється за рахунок власних або залучених коштів.

Окремих самостійних учасників ринкових відносин цікавить насамперед оцінка відповідності проекту їх суб'єктивним інтересам, яка базується на індивідуальних витратах і цінах, попередньому результаті ланцюга “проектування-виготовлення-використання”. Учасників інвестиційного процесу цікавлять конкретні абсолютні результати їхньої діяльності. Спираючись на те, що основна мета діяльності підприємства – одержання прибутку, вся його діяльність повинна передбачати отримання позитивного фінансового результату. Цей же принцип стосується і процесу вкладення інвестицій. Додаткові кошти підприємство буде вкладати у виробництво тільки в тому випадку, якщо воно впевнено в тому, що зусилля будуть ефективні. Але ефективність інвестицій – поняття достатньо суб'єктивне в зв'язку з тим, що грошові потоки мають місце в декількох періодах, а гроші мають властивість збільшувати свою вартість шляхом дисконтування. Ось чому на підприємстві виникає об'єктивна необхідність кількісного виміру ефекту від здійснення інвестиційного проекту.

На основі вищевикладеної специфіки сучасних економічних умов фінансово-господарської діяльності самостійних суб'єктів можна сформулювати наступні принципи оцінки інвестицій:

 1. Застосування адекватної економічним умовам господарювання методології проведення розрахунків.

 2. Багатокритеріальність оцінки ефективності, оптимальність вибору комплексу показників та встановлення їхньої ієрархії для кожного інвестиційного проекту з урахуванням його індивідуальних особливостей і фінансово-господарської ситуації.

 3. Урахування багатоцільового аспекту інвестиційної діяльності і вироблення відповідного методичного підходу при різних постановках мети інвестиції, що здійснюється.

 4. Охоплення широкого спектра альтернативних інвестиційних дій під час виконання інвестиційних розрахунків.

 5. Урахування фактора часу й оцінка його впливу на перспективи здійснення інвестицій.

В цій роботі проведена комплексна оцінка ефективності здійснення інвестиційного проекту щодо проведення модернізації устаткування ВАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури». В окремих розділах була здійснена оцінка ефективності статистичними методами, динамічними методами, проведений розрахунок точки беззбитковості, здійснений аналіз ефективності інвестиції за допомогою побудови фінансового плану. Також проведений вимір і урахування впливу ризику на ефективність інвестиції на основі профілю ризику, розроблені заходи щодо зменшення ризику. З метою просування продукції підприємства на ринок був розроблений приблизний проект рекламного проспекту.

^ 1ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ


  1. Сутність інвестиційного проекту.


ВАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури» є підприємством машинобудівної галузі; спеціалізується на випуску засобів індивідуального захисту трудящих, контрольно-вимірювальної апаратури й інших видів продукції для нестатків вугільної, хімічної, металургійної й іншої галузей промисловості.

До складу заводу входить три основних і три допоміжних виробництва. До основних виробничих одиниць відносять наступні:

 • цех з виробництва та ремонту саморятувальників;

 • цех киснево-дихальної і контрольно-вимірювальної апаратури;

 • ділянка з виробництва індикаторних трубок.

Допоміжні виробництва включають:

 • інструментальна ділянка;

 • ремонтно-будівельна ділянка;

 • парокотельна.

Завод випускає засоби індивідуального захисту для роботи в шахтах – респіратори, аспіратори, а також патрони до них. Обсяг і структура виробленої продукції в натуральному вираженні представлені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Обсяг і структура продукції, що випускається, ДЗГА

Найменування виробу

Обсяг виробництва, од.

1999 р.

2000 р.

плановий

фактичний

плановий

фактичний

Респіратор Р30

1340

1220

832

720

Патрон Р30

520

250

60

50

Аспіратор АМ5

6500

5907

4209

2394

Компресор КД8

23

16

16

22

Прилад УК5

-

45

75

60

Респіратор Р34

-

-

906

940

Сумка Р34

-

-

858

940

Приставка Р34

-

-

705

779

Патрон Р34

-

-

100

20

Прилад ПГС

-

-

60

30

Катушка зв’язку

-

-

210

154

Запчастини,тис.грн

168,4

279

95,5

187,5

Якість виробленої продукції підтверджена національними сертифікатами Укр СЕПРО, завод має також міжнародний сертифікат на систему якості фірми TNO (Голландія), а також сертифікат якості на систему Укр СЕПРО. Продукція, що випускається на ДЗГА, є порівняно якісної, однак вона уступає іноземним аналогам – голландському устаткуванню “Holmatro” і німецькому “Drager”.

Причина недостатньої конкурентноздатності полягає насамперед у значній мірі морального і фізичного зносу основних фондів заводу – машин і обладнання. Хоча на підприємстві упроваджені верстати з ЧПУ і спеціальне обладнання, його недостатньо для досягнення міжнародного рівня якості продукції. Крім того, підприємству необхідно впроваджувати інновації, проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з метою підвищити споживчі властивості продукції, що випускається. Завод має потребу в розробці нових видів і модифікацій продукції, тобто в розширенні номенклатури й асортименту товарів.

Продукція заводу користується попитом у таких країнах дальнього зарубіжжя, як Чехія, Словенія, Іран, Болгарія, Індія. Споживачами продукції, яку випускає ДЗГА, є шахти, шахтні гірничорятувальні станції, гірничорятувальні служби Донбасу. Комплектування засобами індивідуального захисту цих підприємств є необхідним відповідно до техніки безпеки. Існують спеціальні норми наявності респіраторів на шахтах, що обумовлені чисельністю персоналу й особливих геологічних умов.

Форма власності - колективна, місце розташування підприємства (адреса): 83048, м.Донецьк, вул. Левицького, 31. Розташування в центральній частині Донецька – в безпосередній близькості від основних споживачів значно скорочує транспортні витрати на доставку продукції, а отже і підвищує конкурентноздатність товарів.


  1. ^ Формування виробничих показників по проекту.ВАТ «ДЗГА» володіло основними фондами на кінець 1999 року на суму 12871 тис. грн., а на кінець 2000 року – 13403. Склад основних фондів основного виду діяльності за ці два роки в абсолютному та відносному значенні наведень у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 – Склад основних фондів основного виду діяльності

Найменування показника

Наявність на кінець року

1999

2000

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Основні фонди основного виду діяльності

12249

100

12898

100

в тому числі:

1. будівлі, споруди та передавальні пристрої

7736

63,16

7938

61,54

з них:

будівлі

7635
7769
споруди

93
161
передавальні пристрої

8
8
2. Транспортні засоби, меблі, прилади та інструменти

984

8,03

1118

8,67

з них:

транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі

732
842
прилади та інструменти побутові електромеханічні

130
108
Інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші

122
168
3.Інші основні засоби (машини та обладнання)

3529

28,81

3842

29,79
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Реферат Курсова робота містить iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Курсова робота містить iconРеферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту,...
...
Реферат Курсова робота містить iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Курсова робота містить iconРеферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках,...
Мета роботи: виклад на основі аналізу чинного законодавства головних теоретичних положень щодо юридичної природи договору банківського...
Реферат Курсова робота містить iconРеферат, курсова робота

Реферат Курсова робота містить iconРеферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки,...
Об'єкт дослідження: інвестиційний проект, здійснюваний в умовах ват «Ясинівський коксохімічний завод»
Реферат Курсова робота містить iconКурсова робота
Курсова робота: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 030101 “Соціологія” / Укладачі: А. М....
Реферат Курсова робота містить iconРеферат Дипломної роботи “Бюджетний процес І контроль за державними видатками, його особливості”
Робота містить 89 сторінки, 27 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури – 36 найменувань, 3 додатки
Реферат Курсова робота містить iconРеферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків,...
Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг...
Реферат Курсова робота містить iconРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка