Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб
Скачати 140.71 Kb.
НазваТ інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб
Дата конвертації27.02.2013
Розмір140.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Т 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій

Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб економічного зростання, заснований постійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів діяльності господарської системи, періодичному «перегрупуванні» сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю використання певних ресурсних чинникш для створення інноваційних товарів і формування конкурентних переваг:

в) інноваційний.
Т.2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів

У загальному вигляді (на макрорівні) модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів:

а) наука — техніка — виробництво;
Результат науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР),що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появизначної частини інновацій та інноваційних процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП-це:

б)Винахід
На якому етапі інноваційного процесу відбувається втілення теоретичних конструкцій явищ і ііроцесів у матеріальну оболонку, визначаються технічні характеристики нової продукції, розробляють інженерно-технічну документацію на неї, створюють дослідні зразки, розпочинають експериментальне виробництво:

б) техніка;

Які інновації реалізують значні винаходи і стають основою формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки:

в) базисні;

Які інновації орієнтовані на побудову і функціонування нових структур:

а)соціальні;

6)комплексні;

в)базисні;

г)ринкові.
Які інновації дозволяють реалізувати потреби в продуктах, послугах на
нових ринках:

г)ринкові.
При якому періоді дифузії вигідність інновації помічена іншими суб’єктами підприємництва відбувається масове залучення інновації у виробництво, що сприяє швидкому і значному зростанню економічних параметрів ( обсягу продукції, прибутку тощо) у всіх, хто приєднався до інноваційного процесу:

а) інкубаційний період

б) період прискорення

в) період уповільнення

г) період насичення
Інновація - це результат творчої діяльності, що відтворюється у вигляді:

а)нового продукту;

б)підвищення продуктивності праці;

в)нових машин та верстатів;

г)нової технології;

д)нових організаційних форм.
За рівнем новизни для ринку виділяють такі види інновацій: … нові і старі ?
За типом змін, що вносяться виділяють такі види інновацій: ... базисні, комплексні, модифікуючі, "косметичні" ?
3а джерелами створення виділяються такі види інновацій: .... на потреби ринку, після наукового відкриття
Інноваційний процес - комплексний процес, спрямований на створення новшества
Т 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них
Яка складова не відноситься до інноваційної діяльності:

б)поява нового сегменту ринку;
На якому етапі створення нового товару здійснюють проектування товару, його параметрів, дизайну, упаковки, визначають назву або марку товару,

виготовляють дослідні зразки, вирішують питання щодо технічного рівня виробу, можливостей його якісного виготовлення, майбутнього ефективного використання:

г)розроблення і створення дослідного зразка;
Які кількісні показники якості під час проектування товару відображають безпосередньо або опосередковано рівень матеріальних, трудових і фінансових витрат на створення товару:

г)економічні.
За якою формулою розраховується груповий показник конкурентоспроможності:

а)технічні;

б)матеріальні;

в)фінансові;

г)економічні.
Попит, що відображає факт його недолю блювання потенційними споживачами, які намагаються уникнути його купівлю – це:

б)негативний попит;
Який попит характеризується виникненням коливань попиту протягом тривалого часу:

д)нерегулярний попит;

Т4. Інноваційна політика підприємства
Який принцип інноваційної політики вказує на необхідність залучення у процес розроблення інновацій усіх внутрішніх елементів підприємства:

г)комплексність;
Дотримання якого принципу інноваційної політики дає змогу координувати роботу всього підприємства у період створення інновацій, підготовки до її впровадження, реалізації та згортання:

д)планомірність;
Який принцип інноваційної політики передбачає формування інноваційної політики з врахуванням сучасних досягнень НТП і тенденцій розвитку науки і техніки у відповідній галузі:

є) інформаційна забезпеченість.
Яка складова інноваційної політики має на меті формування тактики і стратегії поведінки підприємства на ринку, націлена на вирішення таких завдань: визначення процедур і періодичності маркетингових досліджень; розроблення товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації; аналіз ефективності здійснюваної політики:

а)маркетингова політика;
Завданнями якої складової інноваційної політики є визначення наукового потенціалу підприємства; розроблення науково-технічної політики з врахуванням результатів маркетингових досліджень; формування технологічної політики; створення механізмів реалізації науково-технічної і технологічної політики і оцінювання ії результатів:

б)політика в галузі науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт;
Яка складова інноваційної політики зорієнтована на вивчення внутрішнього середовища та організаційної форми підприємства, формування адекватної інноваційним завданням організаційної структури і культури підприємництва:

в)політика структурних змін;
Завданнями якої складової інноваційної політики є вивчення можливостей виробництва і вимог до нього та за необхідності усунення виявлених невідповідностей; розроблення напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства; створення механізму реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення техніко-технологічного стану підприємства; аналіз та оцінювання ефективності здійснюваної технічної політики:

г)технічна політика;
Яка складова інноваційної політики охоплює всі фінансово-економічні аспекти функціонування підприємства, що забезпечують реалізацію інноваційної політики, націлена на управління грошовими потоками на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для реалізації інноваційних проектів:

д)інвестиційна політика.
Рівень готовності організації до реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін - це:

б)інноваційний потенціал підприємства;
Т 5. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства
Яка технологія дає можливість модифікувати продукти, які випускають із ЇЇ допомогою, постійно удосконалює їхню здатність задовольняти потреби споживачів:

б)плідна технологія;
Механоозброєність праці (Мв.т) визначається за формулою:

а)Мв.т = См.о. / Чу.р.;
Т.6. Економічна ефективність інноваційної діяльності
Приведені витрати, необхідні для реалізації інноваційного проекту обчислюються за формулою:

а) З= Су + Ен х Ку,
Критерієм вибору найбільш ефективного варіанту інноваційного проекту з ряду альтернативних варіантів є:

в)мінімум приведених витрат;
Величина, зворотна нормативному коефіцієнту єфективності капітальних вкладень це:

д)нормативний термін окупності капітальних вкладень.
Термін окупності додаткових капітальних вкладень, необхідних для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на зниження витрат на виробництво продукції обчислюється за формулою:

С1 – С2 К2 – К1

а)Тд= -------------; б) Тд= ------------

К2 – К1 С1 – С2

С2- С1 К2 – К1
в)Тд = ; г) Тд=----------------, де

К2 – К1 П2 – П1
Термін окупності додаткових капітальних вкладень, спрямованих на підвищення якості продукції обчислюється за формулою:


К2 – К1

г) Тд= ------------,де

П2 – П1
Річний економічний ефект від реалізації інноваційних проектів, спрямованих на зниження витрат на виробництво продукції обчислюється за формулою:

а)Е = (31 - 32) А2;
Річний економічний ефект від реалізації інноваційних проектів, спрямованих на підвищення якості продукції обчислюється за формулою:

в) Е = (∆ П - Ен ∆К) А2,
Критерієм ефективності інноваційного проекту є виконання такої умови:

а) Ер ≥ Ен, або Тр ≤ Тн
Методика визначення економічної ефективності інноваційних проектів спрямованих на зниження витрат на виробництво продукції підприємства передбачає розрахунок таких показників:

в) мінімум приведених витрат по проектам, річний економічний ефект, термін окупності додаткових капітальних вкладень.
Методика визначення економічної ефективності інноваційних проектів спрямованих на підвищення якості продукції підприємства передбачає розрахунок таких показників:

б)річний економічний ефект, термін окупності загальних капітальних вкладень по проекту, термін окупності додаткових капітальних вкладень;
Т 7. Сучасні організаційні форми інноваційного підприємництва
До сучасних організаційних форм інноваційного підприємництва відносяться:

а)технопарки, корпорації, концерни,, венчури, технополіси;
Технопарки - це....
Інкубатори - це....
Технополіс - це....
Інжинірингові фірми - це
Венчурні фірми - це....
Інноваційна діяльність - це...

Набір правил та прийомів, необхідних для розробки моделі поведінки підприємства високого технічного та технологічного рівня у постійно змінних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища для досягнення основних цілей його розвитку — це:

а)науково-технічна політика підприємства;

б)інноваційна діяльність підприємства;

в)інноваційна стратегія підприємства;

г)інноваційна програма підприємства.

Теорію циклічних криз, які ґрунтувалися на середньому терміні - життя основного капіталу, вкладеного у засоби виробництва, сформулював:

а) К. Маркс;

а)X. Кларк;

б)Й. Шумпетер;

в)П. Агійон;

г)Ф. Хайек. :
Циклічність припливів та відпливів у промисловості пояснював дією законів виробництва: зростання виробництва обумовлює зростання споживання:

г)М. Туган-Барановський;

М. Кондратьєв є автором:

б)теорії довгих хвиль;
Кластер інновацій - це:

а) сукупність базисних нововведень, ;що визначають технологічний устрій економіки протягом тривалого часу;

б)вторинні нововведення, що стрімко поширюються у галузі;

в)поліпшувальні нововведення, які здійснюють вслід за базисною інновацією.
Вперше ввів термін „інновація":

в)Й. Шумпетер;
Сукупність технологічних ланцюгів, яка виникає внаслідок процесів кооперації та спеціалізації, має стійкий характер І утворює стабільний елемент відтворювальної структур й економіки - це:

а)технологічний пат;

б)технологічний устрій;

в)кластер технологій;

г)технологічна спеціалізація.
Автором теорії „інноваційної економіки - є:

а)П. Друкер;
Т.2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів
Продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт - це:

а)інновація;

б)новація

в)винахід;

г)нововведення.
Кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у формі виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, ^нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності або нового підходу до соціальних послуг- це:

а)новація;

б)нововведення;

в)інновація;

г) правильні відповіді б) і в);

г) усі відповіді правильні.
Фізичні чи юридичні особи, які здійснюють інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів -це:

а)суб’єкти інноваційної діяльності;
Процес комерціалізації нововведень на включає:

а)дослідження ринку;

б)конструювання;

в)ринкове планування;х

г)дослідно-конструкторські роботи;

д)ринкове випробування.
Процес поширення нововведення для використання у нових місцях, сферах чи умовах - це:
б)дифузія нововведення;
Інновації, що орієнтуються на виробництво і використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання - це:

а)ринкові інновації;

б)продуктові інновації;

в)інновації процесу;

г)технологічні інновації.
Класифікація інновацій за змістом діяльності не включає:

а)ринкові інновації;

б)управлінські інновації;

в)організаційні інновації;
г)технологічні інновації;

д)економічні інновації.
Життєвий цикл інновації - це:

б)період від зародження ідеї, створення новинки та п практичного використання до моменту її зняття з виробництва;
Т 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них
Характеристики підприємства, його продукції чи послуг, які дають йому певні переваги над прямими конкурентами - це:

б)конкурентні переваги підприємства;
Обсяг продукції, який споживач хоче та спроможний придбати за деякою із можливих цін протягом певного часу на конкретному ринку - де:

а)попит на продукцію;
Планування створення нового товару передбачає здійснення інноваційної діяльності за такими етапами:

в)генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, розроблення концепції товару, розроблення та створення дослідного зразка, пробний маркетинг.
До методів генерування ідей не належить:

а)метод інверсії;

б)метод морфологічного аналізу;

в)метод аналогій;

г)метод елімінування;

д)метод синектики.
Метод комплексного техніко-економічного дослідження об'єкта з метою розвитку його корисних функцій при оптимальному співвідношення між їх значущістю для споживача і витратами на їх здійснення - це:

а)метод функціонально-вартісного аналізу;

б)метод контрольних запитань;

в)метод інверсії;

г)метод елімінування;
г) метод синектики.
Попит, що відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг - це:

б)прихований попит;
Потенційний попит на продукцію формується на стадії:

г)задуму і розроблення нової продукції.
До внутрішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, не належить:

а)кількість майбутніх споживачів продукції;

б)ціна продукції;

в)швидкість впровадження нової продукції;

г)наявність гарантійного обслуговування;

д)якість продукції;
с) реклама продукції.
До зовнішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, не належить:

а)реклама продукції;
Закон попиту характеризує:

а)залежність між витратами на виготовлення продукції і попитом на неї;

б)залежність між обсягом реалізації та ціною на продукцію;

в)залежність між ціною та попитом на продукцію;

г)залежність між витратами на виготовлення продукції і ціною на неї.
^ Т4. Інноваційна політика підприємства
Форма стратегічного управління, яка визначає ділі і умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності і оптимальне використання
наявного виробничого потенціалу - це:

в)інноваційна політика;
Формування інноваційної політики має здійснюватися на основі таких принципів:

б)переважання стратегічної спрямованості, орієнтація на потреби ринку, цілеспрямованість, комплексність, планомірність, інформаційна забезпеченість;
До складових інноваційної політики не належать:

г)виробнича політика;
Здатність до стабільної виробничої діяльності в межах обраної стратегії в умовах складного і мінливого зовнішнього середовища - це:

а)виробничо-технічний потенціал підприємства;

б)інноваційний потенціал підприємства;

в)конкурентний потенціал підприємства;;

г)технічний потенціал підприємства. :
Норми, правила організаційної поведінки, що встановлюють взаємозв'язок між розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності - це:

б)принципи формування інноваційної політики;
Необхідність залучення до процесу розроблення інновацій всіх внутрішніх елементів підприємства - це принцип:

а)комплексності;
Завдяки якій складовій інноваційної політики менеджмент підприємства має змогу вивчити структуру товарного ринку та прийняти рішення щодо форм і методів розвитку конкурентного середовища на ньому:

а) технічній політиці;

б)маркетинговій політиці;

в)політиці у галузі науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт;

г)політиці структурних змін;
г) інвестиційній політиці.
^ Т 5. Обновление техніико-технологической базы предприятия
Для економічного обґрунтування черговості заміни обладнання використовують:

а)коефіцієнт оновлення обладнання;

б)коефіцієнт ефективності витрат на проведення капітального ремонту обладнання;

в)коефіцієнт ефективності використання робочого часу обладнання;

г)термін експлуатації обладнання.
Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення:

а)вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець року;
Коефіцієнт вибуття основних фондів - це:

в)відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих фондів на початок року.
Фондовіддача відношення:

б)відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;
Фондомісткість - це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;
Фондоозброєність - це відношення:

б)обсягу випуску продукції до середньоспискової чисельності робітників;

Схожі:

Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconДипломна робота на здобуття ступеня спеціаліста
Розділ Оцінка становлення та сучасні тенденції розвитку фінансової системи України 7
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconКонцепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconКонцепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Сучасні тенденції соціального розвитку ставлять перед освітою нові задачі відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconРозділ 1 Мотивування І стимулювання інноваційного розвитку підприємства
На сучасному етапі інновації є основною умовою економічного зростання, розвитку та конкурентоспроможності багатьох підприємств
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconІ. Загальні положення
Сучасні тенденції розвитку школи надають усе більше прав І можливостей учителю стосовно шляхів І способів досягнення освітніх цілей,...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconТенденції формування етнічної структури населення закарпатської області
Аналіз етнічних процесів дозволяє визначити основні тенденції їх розвитку з метою вдосконалення заходів забезпечення життєдіяльності...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconСучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у дошкільному віці
Головна мета національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення І творчої самореалізації кожної...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб icon2. Сучасні тенденції розвитку державної служби: маркетизація та менеджеризація...
Так, у разі відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою проводиться службове розслідування, відповідно...
Т інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій Який тип розвитку характеризується наступним визначенням: спосіб iconХірургічна гнійна інфекція загальні питання розвитку, діагностики...
Визначення: Гнійна хірургічна інфекція визначається як процес втілення та розвитку мікробів у невластивих для них місцях (рани, внутрішні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка