Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009
НазваМіністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009
Сторінка1/5
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економіко-правових дисциплін

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Навчально-методичні матеріали

Київ – 2009

Навчально-методичні матеріали з дисципліни „Економічна теорія” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 2-х курсів ННІПККМ, ННІПСК.

Укладач: канд. економ. наук, доцент, професор кафедри економіко-правових дисциплін В.Д. Кухаренко.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Основи економічної теорії» затверджені на засіданні кафедри економіко-правових дисциплін, протокол № від липня 2008 р.

Рецензенти:

Тігова Т.М. канд. екон. наук, доцент, професор кафедри фінансового та господарського права юридичного факультету КНУВС;

Грущенко О.А. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансового та господарського права юридичного факультету КНУВС;

^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИДисципліна: „Економічноа теорія”

Економічна теорія – одна з базових наукових дисциплін, що формують світогляд та громадянську позицію сучасної людини і тому цілком обгрунтовано вивчення даної дисципліни у всіх вищих навчальних закладах України незалежно від їх спеціалізації, бо неможливо уявити собі людину з вищою освітою без знань основ філософії, історії, соціології тощо.

Окремо слід підкреслити значення основ економічних знань для співробітників МВС, зокрема, для тих, хто набуває спеціалізацію слідчого, співробітника служби боротьби зі злочинами в сфері економіки, з організованою злочинністю.

Даний курс виступає базовим по відношенню до багатьох дисциплін і спецкурсів, таких як „Цивільне право”, „Господарське право”, „Фінансове право”, „Податкове право”, „Банківське право”, „Судова бухгалтерія” та інших.

^ Метою вивчення даної дисципліни є засвоєння основних категорій економіки, розуміння закономірностей економічного розвитку суспільства.

Предметом дисципліни є виробничі відносини, що виникають у суспільстві у їх взаємозв’язку з розвитком продуктивних сил.

Завданням вивчення курсу є надання знань, які дозволять давати оцінку економічним процесам, що відбуваються в суспільстві.

^ Після вивчення курсу курсант повинен знати основні закони ринкової економіки, економічну природу власності, товару, грошей, основні риси економічних систем, форм заробітної плати, фінансово-кредитної системи суспільства, тенденції формування світового господарства.

^ Курсант повинен уміти застосовувати отримані знання при вивченні економіко-правових та цивільно-правових дисциплін, а також самостійно оцінювати процеси, пов’язані з економічним життям суспільства.


^ ННІПККМ, ННІПСК


Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 3
Модулів: 6
Змістовних модулів: 6
Загальна кількість годин: 108
Тижневих годин -

Рік підготовки: 2
Семестр: 1
Лекції: 14
Семінарські заняття: 40
Індивідуальна робота: 26
Самостійна робота: 28
Вид контролю: іспит


^ 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

ННІПККМ, ННІПСК^ Назва тем

Всього годин

З них на:

лекції

семінарські заняття

індивід. роботу

самостійну роботу


Змістовний модуль І. Предмет, метод курсу. Економічна система пуспільства. Економічні потреби та ресурси.


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

6

2

2

-

2

Тема 2. Економічна система суспільства і власність.

8

2

4

2 з викладачем

-

Тема 3. Економічні потреби і ресурси.

4

-

-

2

2


^ Змістовний модуль ІІ. Форми суспільного виробництва.

Товарне виробництво. Ринок.


Тема 4. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво, його основні риси та характеристика

6

-

4

2

-

Тема 5. Гроші як економічна категорія товарного господарства, їх еволюція.

4

-

-

2 з викладачем

2Тема 6. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони.

8

2

4

-

2


Проміжний модульний контроль 1.

Змістовний модуль ІІІ. Підприємництво.Мікроекономіка.


Тема 7. Конкуренція і монополія в ринковій системі.

2

-

-

2 з викладачем

-

Тема 8. Підприємни-

цтво. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки, його характеристика.

4

-

2

2

-

Тема 9. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток.

8

2

4

2

-

Тема 10. Попит і пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення.

4

-

2

-

2


^ Змістовний модуль ІV. Макроекономіка. Суспільне відворення, його елементи, фази, види, типи. Макроекономічна нестабільність.

Тема 11. Макроеконо-

міка. Суспільне відтворення: сутність, елементи, види, типи.

6

2

2

2 з викладачем

-

Тема 12. Вимірювання обсягу національного виробництва, методи здійснення, основні показники.

6

-

2

2

2

Тема 13. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку.

6

2

2

-

2


^ Проміжний модульний контроль 2.

______________________________________________________________
Змістовний модуль V. Фінансово-кредитна система суспільства. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.

Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства.

10

2

4

2

2

Тема 15. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.

8

-

2

2 з викладачем

4


^ Змістовний модуль VІ. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.

Тема 16. Об’єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та тенденції розвитку. Процес глобалізації.

10

-

4

2

4

Тема 17. Валютна система та валютні відносини.

8

-

2

2

4


Проміжний модульний контроль 3.

Всього:

108

14

40

26

28


^ 3. ПРОГРАМА КУРСУ


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconМіністерство внутрішніх справ україни національний університет внутрішніх справ
Виконання практичних завдань потребує акумулювання курсантами знань з економічної теорії, підприємницького, ба­нківського, податкового...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconМіністерство внутрішніх справ україни наказ від 9 серпня 2010 року №372
Про затвердження Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах І підрозділах внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Юридична деонтологія” // Укладач: канд філософських наук Ю. О. Наріжний. – Дніпропетровськ:...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconОргани внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування
Спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ основа державної пожежної охорони 14
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconКафедра «обліку І аудиту» курсовий проект (робота) з дисципліни «Організація...
Львівський державний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права, психології та
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconМвс харківський Національний Університет Внутрішніх Справ Навчально-науковий...
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconМвс україни університет внутрішніх справ адміністративна відповідальність в україні
Рецензенти: кафедра права та законотворчого процесу Української академії державного управління при Президентові України (Харківський...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ кафедра економіко-правових дисциплін економічна теорія навчально-методичні матеріали Київ – 2009 iconМіністерство внутрішніх справ України
Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка