Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
НазваМетодичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
Сторінка1/6
Дата конвертації12.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Методичні рекомендації до підготовки та захисту

дипломних робіт

за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»

Київ 2012
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Методичні рекомендації до підготовки та захисту

дипломних робіт

за спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___ від «___»_________2012 р.

Перший проректор, професор
____________________ ^ М.О. БІЛЯКОВИЧ

Київ 2012
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак Л.С., Бойко В.В., Зюзіна В.П., Гребельник Є.С. – К.: НТУ, 2012. – 48 с.
Укладачі: Козак Л.С., к.е.н., проф.

Бойко В.В., к.е.н., доц.

Зюзіна В.П., доц.

Гребельник Є.С., ас.
Рецензенти: проф. Бідняк М.Н., д.т.н., професор

проф. Базилюк А.В., д.е.н., професор

проф. Хмелевський М.О., к.е.н., професор
^ ЗМІСТ

стор.

Загальні положення…………………………………………………………4
1. Переддипломна практика………………………………………………..6

  1. Мета, зміст, база переддипломної практики студентів……………..6

  2. Організація і керівництво практикою студентів…………………….6

  3. Програма практики та підведення її підсумків……………………...8


2. Порядок виконання дипломної роботи. ………………………………...12

2.1. Етапи виконання і вибір напрямку дипломної роботи………………12

2.2. Орієнтовна тематика дипломних робіт……………………………….13

2.3. Вимоги до структури та змісту дипломної роботи…………………..13

2.4. Підбір і опрацювання літератури.…………………………………….18
3. Правила оформлення дипломної роботи……………………………….20

3.1. Загальні принципи оформлення……………………………………….20

3.2. Оформлення таблиць…………………………………………………..22

3.3. Оформлення ілюстрацій……………………………………………….23

3.4. Оформлення формул…………………………………………………..24

3.5. Оформлення посилань на використані джерела……………………..24

3.6. Оформлення додатків………………………………………………….25
4. Оформлення відзиву, рецензії та організація захисту роботи………..26

4.1. Рецензування дипломної роботи……………………………………..26

4.2. Захист дипломної роботи ……………………………………………..27

4.3. Критерії оцінювання…………………………………………………..29
Список рекомендованої літератури……………………………………….30

Додатки……………………………………………………………………...33
^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯДипломне проектування завершує підготовку спеціалістів і відіграє важливу роль у їхньому формуванні як фахівців, спроможних вирішувати практичні завдання підвищення ефективності діяльності підприємства.

Дипломна робота є самостійним комплексним дослідженням, яке виконується для підтвердження кваліфікаційного рівня її автора. Підготовка та захист дипломної роботи передбачені навчальним планом за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства».

Метою виконання дипломної роботи є: систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення інформації з усіх навчальних дисциплін, а також матеріалів, зібраних під час проходження переддипломної практики.

Дипломна робота повинна розроблятись на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, національною економікою. Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихідних матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи розв’язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і запропонувати до впровадження ефективні заходи. Головним критерієм оцінки дипломних робіт є практичне цілеспрямування розробок авторів.

Тема дипломної роботи повинна носити комплексний характер і передбачати одночасно вирішення організаційних, виробничо-економічних і фінансових питань стосовно діяльності підприємства, його підрозділів, регіону, галузі або національної економіки.

Дипломна робота повинна відображати рівень знань студентом загальнонаукових і спеціальних дисциплін, економічних законів, та їх застосування у практичній та науково-дослідній діяльності. При написанні дипломної роботи студент повинен довести своє вміння користуватися інформаційними джерелами, нормативними документами (законами України, постановами Верховної Ради, Уряду тощо), сучасними методами обробки статистичних даних, інформаційними технологіями, оцінювати існуючі наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів.

Дипломна робота не передбачає безпосереднє переписування підручників, монографій, статей. Зібраний матеріал повинен бути узагальненим, проаналізованим, творчо переосмисленим з обов’язковим авторським баченням проблеми. Виклад потрібно здійснювати своїми словами, уникаючи незрозумілих термінів і складних мовних зворотів.

Викладати матеріал у дипломній роботі потрібно логічно, уникати використання невпорядкованого, несистематизованого матеріалу, застарілих даних.

Зустрічаються випадки, коли кілька студентів пишуть дипломні роботи на однакову тему з однаковим змістом (має місце переписування). Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються.

Отже, відповідно до встановлених у вищій школі вимог дипломна робота повинна відповідати стандартам. У першу чергу вона має бути виконана автором самостійно на основі опрацьованого найновішого теоретичного, статистичного і практичного матеріалу, містити власні висновки і пропозиції, бути належно структурованою і оформленою. Механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, не оформлені належним чином, а тим більше виготовлені шляхом плагіату в інших авторів дипломні роботи до захисту не допускаються.

Всі методичні питання, викладені в даних рекомендаціях, призначені як для дипломників так і для їх наукових керівників.

Метою розробки методичних рекомендацій є надання студентам – випускникам необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної роботи по збору матеріалів, написанню і захисту дипломної роботи.

Регламентація вимог до дипломного проектування встановлює єдиний зразок його керівництва і повинна стимулювати творчу розробку теми дипломної роботи та прояв максимуму ініціативи в рамках чітко визначних загальнообов’язкових вимог.

В основу розробки “Методичних рекомендацій” покладені стандарти вищої освіти, відповідні постанови Кабінету Міністрів та нормативні матеріали Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ 1. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

1.1. Мета, зміст, база переддипломної практики студентів

Метою проходження переддипломної практики є апробація студентами набутих теоретичних знань з економіки підприємства та її методологічного інструментарію, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень відповідно до кваліфікаційного рівня в умовах реально функціонуючого підприємства,

Зміст і послідовність практики визначається програмою, що розробляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом.

Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна навчальна програма практики, на основі якої розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Під час переддипломної практики студенти поглиблюють та закріпляють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи спеціаліста.

Бази практики визначаються кафедрою економіки. Практика студентів кафедри економіки проводиться на конкретних підприємствах (незалежно від форми власності), які мають відповідні умови згідно з робочою програмою та задовольняють вимоги кваліфікаційного рівня економіст.

У разі, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням юридичних або фізичних осіб, база практики може бути запропонована замовниками, якщо інше не передбачено контрактом.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе і пропонувати місце проходження практики.

^ 1.2. Організація і керівництво практикою студентів

Відповідальність за організацію і проведення практики, а також за навчально-методичне забезпечення і контроль проходження практики згідно з програмою і конкретним завданням покладається на керівництво кафедри економіки підприємства.

Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням на кафедрі економіки здійснює керівник практики, який призначається завідуючим кафедрою і має погодинне навантаження згідно з діючими нормативами.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

Студентам магістратури видається за погодженням з науковим керівником напрямок і зміст наукових досліджень, їх кінцевий результат та методично-календарний план їх проведення.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою спільно з деканатом з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання, а також побажання студентів і їх замовників.

Витрати на практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляється деканатом і погоджується з базами практики.

^ Керівник практики від кафедри зобов'язаний:

 • перед початком практики контролювати підготовленість баз практики та керувати процесом укладення договорів і підготовкою робочих програм практики;

 • забезпечувати проведення всіх, організаційних заходів перед відправленням студентів на практику:

1) інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;

2) надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, робочої програми, індивідуального завдання, календарного плану проходження практики);

 • консультувати студентів з питань збору та підготовки матеріалів для звіту про практику;

 • подавати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення процесів проходження практики студентів;

 • брати участь у складі робочої комісії під час захисту студентами звіту з практики.

Студенти-практиканти під час проходження практики зобов'язані:

 • до початку практики одержати на кафедрі направлення на практику, від керівника практики - консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики і визначити своє місце і порядок проходження практики;

 • додержуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, організації чи установи;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • протягом перших десяти днів семестру скласти звіт про проходження практики, оформити його та скласти залік з практики.

^ 1.3. Програма практики та підведення її підсумків

Основним організаційним документом щодо проведення практики є її програма. Програма переддипломної практики передбачає ознайомлення з наступними питаннями.

^ Загальне ознайомлення з підприємством. Історія створення і розвитку підприємства. Характеристика продукції (послуг), її номенклатура і асортимент; рівень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і загальний технологічний рівень виробництва. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.

^ Організаційна структура і управління підприємством. Форми власності та господарювання. Організаційно-правова форма бізнесу. Ознайомитися із структурою виробничих підрозділів підприємства (основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), господарствами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему організаційної структури управління підприємством. Виявити, які зміни відбулися в структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку. Більш глибоко вивчити економічну службу на підприємстві, її функції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього середовища, взаємозв'язок з іншими службами.

^ Майно і власність підприємства. Ознайомитися зі складом майна підприємства, основних фондів, оборотних коштів та інших активів; формами власності на майно.

Вивчити джерела формування майна підприємства (внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити цим питанням, якщо підприємство є акціонерним, товариством з обмеженою відповідальністю або спільним.

^ Взаємовідносини підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою. З'ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими органами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо. Дати оцінку стабільності виробничих зв'язків. Ознайомитися із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

^ Система маркетингу на підприємстві. Ознайомитися зі структурою підрозділу, що управляє маркетинговою діяльністю. За відсутності його організаційних форм з'ясувати розподіл маркетингових функцій між відділами управління.

Охарактеризувати ринок продукції підприємства, його особливості і перспективи, з'ясувати, як проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію і настільки вони ефективні. Хоча б у загальному вигляді дати оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Слід з'ясувати стратегію маркетингу підприємства на перспективу щодо номенклатури продукції, ринку збуту.

Вивчити систему цін на продукцію підприємства, порядок розробки та встановлення цін; фактори впливу на рівень цін підприємства.

^ Система планування діяльності підприємства. Ознайомитися з системою планів підприємства, організацією їх розробки. З'ясувати, яким підрозділом і якими методами проводиться розробка і вибір стратегії розвитку підприємства.

^ Витрати та фінанси підприємства. Ознайомитися з порядком формування витрат, показниками собівартості продукції: кошторисом витрат на виробництво, собівартістю продукції. Аналіз динаміки прибутку підприємства показників рентабельності продукції і виробництва.

^ Податки та обов'язкові платежі. Ознайомитися з системою податків підприємства, методикою їх обчислення. Звернути увагу на пільги щодо оподаткування, їх стимулюючу роль в інвестиційній діяльності підприємства і виконанні соціальних програм.

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Оцінити напрямки інноваційної діяльності підприємства. Надати характеристику проектам, які реалізуються на підприємстві. Вказати критерії, які застосовуються у практиці прийняття проектних рішень.

^ Фінансова оцінка діяльності підприємства. Надати характеристику фінансового стану підприємства, використовуючи данні його фінансової звітності за період 2-3 останні роки. Виконати горизонтальний та вертикальний аналізи, розрахувати коефіцієнти ліквідності активів, фінансової стійкості, ділової активності. Визначити напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

На виконання спільного наказу МОН України, МНС України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. №969/922/216 для закріплення знань і навичок з охорони праці та цивільного захисту до завдань переддипломної практики включені питання з управління в умовах надзвичайних ситуацій.

^ Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. Вивчити і оцінити: наявність небезпечних і шкідливих чинників на виробництві; наявність превентивного та оперативного планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайної ситуації на об’єкті господарювання; систему охорони праці та систему цивільного захисту співробітників підприємства. Визначити недоліки і слабкі місця в організації та інженерно-технічному забезпеченні якісного функціонування існуючих систем охорони праці та цивільного захисту суб’єкта господарювання.

Результати проходження переддипломної практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.
^ Орієнтовна структура звіту

Титульний аркуш (додаток А), на якому повинна міститись печатка з місця проходження практики.

Вступ. Чітко формулюються мета й завдання роботи, визначаються коло питань, об’єкт дослідження, методи та інформаційна база дослідження (1-2 стор.).

1. Загальна характеристика підприємства – бази практики (до 5 стор.).

2. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства за підрозділами програми практики (до 10 стор.).

3. Аналіз обраного напрямку діяльності підприємства та рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування (5 стор.).

Висновки. Стисло сформулювати головні висновки та практичні рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань (1-2 стор.).

У кожному розділі звіту слід зробити самостійні висновки, органічно їх пов’язати, підпорядковуючи основному спрямуванню теми. Характер і зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних і прогнозних оцінках функціонування та розвитку об’єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках.

Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особливості, які виникають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації, теми дипломної роботи. Взагалі, звіти будуються за єдиною схемою на основі діючих методичних рекомендацій. При цьому вимоги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту.

Звіт повинен містити рукописний (машинописний) текст, розрахунки, таблиці, схеми, ілюстрований матеріал. До нього доцільно включити планові і звітні документи за різними напрямками економічного керівництва, витяги (фрагменти) із Положень щодо відділів апарату управління; інструкцій, документів, що доповнюють матеріал, зібраний відповідно до програми практики. Такі матеріали згодом можуть знадобитися для написання дипломної роботи і будуть використані як додаток до неї.
^ Організація захисту звіту про практику.

Студент за 3-4 дні до закінчення строку практики подає звіт керівнику практики від підприємства, який за умови позитивної оцінки звіту складає характеристику на студента.

Керівник практики від кафедри оцінює звіт студента і дає відзив з рекомендацією про захист перед комісією кафедри.

Робота, виконана з суттєвими відхиленнями від вимог, повертається студенту на доопрацювання.

Захист звіту про проходження практики приймає комісія, призначена розпорядженням завідувача кафедри.

Захист звіту проводиться у такому порядку: повідомлення практиканта (до 10 хв.); оголошення відзивів керівників від підприємства і кафедри; запитання членів комісії; відповіді студента на запитання.

За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно.

У випадку негативної оцінки звіту про практику вважається, що студент не виконав навчальний план, тому повинен бути відрахований з університету.
Критерії оцінки результатів практики.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт на здобуття...
Артеменко І. А. доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки І торгівлі, к е н
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconДипломних робіт
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за спеціальністю 050. 105 “Банківська справа”. Укладачі О. В. Заєць, П.Є. Житний,...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації до написання дипломних робіт розроблені на...
«Економіка та підприємництво» спеціальності 03050803 «Оподаткування» магістерських програм «Фіскальне адміністрування», «Податкове...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з дисципліни...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є важливим етапом навчального процесу та...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є одним з етапів навчального процесу та...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconЛісове І садово-паркове господарство Мелітополь 2013
Наведені методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) з врахуванням специфіки підготовки дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / В. В. Кухарчук, Вінниця, 2002. с....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка