Конспект лекції інфляція
Скачати 98.55 Kb.
НазваКонспект лекції інфляція
Дата конвертації13.03.2013
Розмір98.55 Kb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Економіка > Конспект


ТЕМА 7

Інфляція: фіскальні та грошові аспекти
Програмна анотація
Інфляція: причини, типи (відкрита, подавлена) та форми проявлення (інфляція попиту, інфляція витрат). Інфляційний та дефляційний розрив. Інфляційний податок та сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку. Наслідки інфляції та протиінфляційні заходи.
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇІНФЛЯЦІЯ - процес знецінення грошей, котрий проявляється як стійке підвищення загального рівня цін в економіці у результаті переповнення каналів грошового обігу зайвою грошовою масою


На практиці інфляція, як правило вимірюється зміною індексу споживчих цін.
Індекс споживчих цін вимірює середню вартість ринкового “кошика” споживчих товарів та послуг, до складу якого входять ціни на продовольчі товари, одяг, житло, паливо, транспорт, медичні послуги, плата за навчання та інші товари та послуги, що купуються типовим домашнім господарством для повсякденного життя.

^ ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
Грошова емісія, не забезпечена товарною

масою.

Кредитна емісія, криза валютно

фінансової системи.

^ Зростання бюджетного дефіциту та

державного боргу.

Мілітаризація економіки, оскільки вона є

причиною: І

-збільшення видатків бюджету;

-додаткового поглинання матеріальних ^ Н

та трудових ресурсів а, отже, вилучення їх

із сфери виробництва споживчих товарів;

- збільшення споживчого попиту з боку

зайнятих в оборонній промисловості. ^ Л

Аналогічний вплив незавершеного ви- Я

робництва.

Державна монополія Ц

Монополізм підприємств.

Диспропорції у народному господарстві. І

Механізм оподаткування (при збільшенні

податку на прибуток проявляється тен- ^ Я

денція до зниження обсягів виробництва).

Інфляція цінової надбавки (підвищення

цін з метою компенсувати майбутні збит-

ки, можливі в результаті організаційної

перебудови економіки держави).


Помірна інфляція характеризується ВИДИ повільним зростанням цін (до 10% на рік)
ІНФЛЯЦІЇ Галопуюча інфляція від 10%-200% в рік)^ Гіперінфляція до 1000% на рік і більше.

Під час гіперінфляції поведінка споживачів визначається намаганням вкласти гроші у матеріальні цінності.Для країн, які залежать від зовнішньої торговлі, існує загроза імпортованої інфляції. Вона виникає в разі підвищення цін на імпортні товари за умови твердого валютного курсу.Стагфляція - це інфляція, яка супроводжується стагнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні; одночасне підвищення рівня цін і рівня безробіття.

^ ТИПИ ІНФЛЯЦІЇ
1 Відкрита інфляція характеризується:

- постійним підвищенням цін;

- дією механізму адаптивних інфляційних очікувань.
Форми відкритої інфляції


інфляція попиту інфляція витрат структурна інфляція

викликана підвищен- викликана підвищен- викликана макроекономіч-

ням цін господарсь- ням цін господарсь- ною міжгалузевою

кими агентами у від- кими агентами для незбалансованістю.

повідь на зростаючий покриття більш

попит. високих очікуваних

витрат.


Інфляція попиту, як правило, виникає в умовах повної зайнятості та повної завантаженості виробничих потужностей. У цих умовах зростання попиту не супроводжується еластичним розширенням пропозиції, тому ціни зростають (рис. 6.1).
Розширення державних замовлень: військових та соціальних.

ПРИЧИНИ

Зростання попиту на засоби

ІНФЛЯЦІЇ виробництва в умовах майже повної завантаженості виробничих

ПОПИТУ потужностей.
Зростання доходів населення в результаті узгоджених дій профспілок.P AS Рис. 7.1. Інфляція попиту.P - рівень цін
3 AD3

Q - реальний ВНП

2 AD2AD1

1

Q1 Q2 Q
Зростання грошової маси (сукупного попиту) на 2 та 3 відрізках кривої AS призводить до інфляційного зростання цін.Олігополістична практика ціноутворення

та фінансова політика держави.

ПРИЧИНИ

ІНФЛЯЦІЇ

ПРОПОЗИЦІЇ Зростання цін на сировину.

(ВИТРАТ)
Боротьба профспілок за підвищення

заробітної плати.

P AS2 AS1

Рис. 7.2.

Інфляція витрат.


AD


Q2 Q1 QПід час відкритої інфляції в економіці виникає інфляційна спіраль “зарплата-ціни”, при якій підвищення заробітної плати породжує півищення цін, що веде в свою чергу до подальшого зростання цін і ставок заробітної плати.
Економіка, котра немає резерву ресурсів (трудових в першу чергу), більш схильна до інфляції, ніж та, в якій є можливість маневрувати ресурсами.
^ 2. Подавлена інфляція характеризується:
- тимчасовим заморожуванням цін та доходів;

- встановленням граничних цін на продукцію;

- тотальним адміністративним контролем за цінами.

Ознака подавленої інфляції - адміністративне регулювання цін та дефіцитні очікування споживачів.


Дефляційна політика направлена на стримування зростання споживання і створює сприятливі умови для заощадження і нагромадження.
Основною причиною інфляції є дефіцит державного бюджету.
ДЖЕРЕЛА Позики урядів у внутрішніх резидентів.

ПОКРИТТЯ

ДЕФІЦИТУ Позики уряду у Цб., що призводить до ДЕРЖАВНОГО скорочення валютних резервів.

БЮДЖЕТУ

Позики у зовнішніх кредиторів.

Інфляційний податок - це втрати капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції.
Інфляційний податок сплачується автоматично домашніми господарствами, бо із зростанням цін вони витрачають більше своїх грошових коштів.
Сеньйораж (SE) - це доход, який отримує уряд внаслідок монопольного права друкувати гроші.^ Крива Лаффера для інфляційного податку
Для інфляційного податку існує крива Лаффера. Вона показує величину надходжень від інфляційного податку при різних темпах інфляції в умовах, коли економіка знаходиться в стані рівноваги і темпи інфляції не змінюються з часом.


tP Рис. 7. 3. Крива

Лаффера для інфляції:

M

ITmax Р - рівень інфляції;

tP- темп інфляції.

L

0 Pmax PІз зростанням інфляції база оподаткування (у цьому випадку - це попит на реальні грошові залишки) зменшується.
Максимальний інфляційний податок (ITmax) досягається за графіком при темпі інфляції мах). Подальше зростння інфляції призводить до зниження надходжень, тому що більш висока інфляція не компенсує скорочення рівня реальних грошових залишків, які і обкладаються податком (відрізок [ML) на графіку 9.6.).Висновок. При стійких темпах інфляції існує макси- мальний бюджетний дефіцит (ITmax), який може фінансуватися за допомогою друкування грошей. Уряд може тимчасово фінансувати дефіцит вищий за ITmax, але за рахунок прискорення інфляції, замість збереження її стабільного темпу. Якщо уряд намагається довгий час фінансувати більший ніж ITmax дефіцит бюджету, це призведе до гіперінфляції.

^ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ

1. Зниження життєвого рівня населення в слідуючих формах:


зниження реальної вартості падіння поточних

особистих заощаджень реальних доходів

Причому поточні реальні доходи населення знижуються навіть за умови індексації, оскільки:

^ 1.Протиінфляційні компенсації відстають від темпу зростання цін(при гіперінфляції важко пердбачити рівень зростання цін) не покривають зменшення доходів населення.

^ 2.Ефект інфляційного оподаткування.

3.Падіння виробництва як результат зниження стимулів до праці та розширення виробництва.

4.Некерована інфляція порушує управління економікою в цілому.


^ ПРОТИІНФЛЯЦІЙНІ ЗАХОДИ
Стабілізація інфляційних очікувань;

Грошові обмеження;

Вирішення проблем бюджетного дефіциту;

Реформи оподаткування;

Структурна перебудова і конверсія військового виробництва;

^ Регулювання валютного курсу;

Підвищення ступеня товарності економіки;

Приватизація;

Засоби збільшення норми заощаджень та зменшення їхньої ліквідності.

^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1.Поясніть сутність інфляції і назвіть її основні темпи.

2.Проаналізуйте основні причини виникнення інфляції.

3.Які ви знаєте альтернативні джерела інфляції?

4.Охарактеризуйте інфляційний та дефляційний розриви. Яку грошово-кредитну та фіскальну політику повинна проводити держава в умовах дефляційного розриву.

5.Поясніть в чому полягає різниця між інфляційним податком та сеньйоражем?

6.Охарактеризуйте криву Лаффера для інфляційного податку.

ЗАВДАННЯ
1. Як відомо, з точки зору зовнішнього прояву відрізняють відкриту та подавлену інфляцію, а за її динамікою - повзучу та прискорену (галопуючу) інфляцію.

а) Наведіть конкретні приклади названих видів інфляції в Україні або в інших країнах.

б) Якою буде реакція ринку в цілому та окремих його суб’єктів У ситуації, коли уряд запровадить постанови щодо адміністра-тивного обмеження зростання цін?

2. Назвіть чинники, що призводять до інфляційного розриву. Поясніть чому. Побудуйте графік наведеної ситуації. Які наслідки випливають з цієї ситуації для виробництва та зайнятості?

^ 3. Які способи фінансування дефіциту державного бюджету ви знаєте? На ваш погляд, який з них найбільш інфляційний? Охарактеризуйте зміщення кривих AD і AS при кожному способі фінансуваннядефіциту держбюджету.

4. Визначіть тип інфляції на кожному з графіків.
P AD P AD’ ASAD
AS’
AS
0 Q 0

QF QF Q
QF - обсяг реального ВНП в умовах зайнятості.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Відкрита інфляція

Галопуюча інфляція

Гіперінфляція

Індекс ПААШЕ

Індекс споживчих цін

Інфляція

Інфляція витрат

Інфляція попиту

Інфляційний податок

Крива Лаффера для інфляційного податку

Подавлена інфляція

Реальні грошові залишки

Сеньйораж

СтагфляціяСхожі:

Конспект лекції інфляція iconОпорний конспект лекції
Фіскальна політика це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат
Конспект лекції інфляція iconОпорний конспект лекції
Мiжнародна торгiвля: роль, структура, особливостi. Платiжний баланс. Торговий дефiцит
Конспект лекції інфляція iconОпорний конспект лекції
Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість
Конспект лекції інфляція iconОпорний конспект лекції
Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит. Крива сукупного попиту аd. Мультиплікатор....
Конспект лекції інфляція iconОпорний конспект лекції
...
Конспект лекції інфляція iconКонспект лекції з курсу “основи теорії управління в митній службі” Дніпропетровськ 2008
Окреслити основні напрямки І шляхи удосконалення управління в митній службі на сучасному етапі розвитку
Конспект лекції інфляція iconКонспект лекції з авторського курсу «Позитивне мислення важливий...
У самому стислому вигляді відповідь представляється такою: треба уміти бути егоїстом, І обов'язково правильним егоїстом. Потрібно...
Конспект лекції інфляція iconСписок друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні...
Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 172 с. (7,2 др арк.)
Конспект лекції інфляція iconКонспект затверджую: до занять допускаю: Викладач: Касьян О. В. Практикант:...
Повторити техніку передачі двома руками від грудей, удосконалення техніки ведення
Конспект лекції інфляція iconІнформатика 9 класи Повторити
Повторити теми: Валовий національний продукт та інші показники національного виробництва. Безробіття. Інфляція. Податкова політика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка