Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук)
Скачати 62.79 Kb.
НазваРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук)
Дата конвертації13.03.2013
Розмір62.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Національний Університет

“Києво-Могилянська Академія”


Факультет Економічних Наук
РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” (Частина 2)


(для студентів Факультету Правничих Наук)
ОБСЯГ, годин 74

з них: Триместр викладання – 5

 • Лекційних 26

 • Семінарських 16 Форма контролю – іспит

 • Консультацій 2

 • Самостійних робіт 30 Кредитів за курс – 1.5


АнотаціяКурс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття основ макроекономіки. В процесі навчання підкреслюється взаємозв’язок теоретичної економіки та економічної політики.


ЛЕКЦІЇ


(годин)

ТЕМА 1 ^ Основні макроекономічні показники (2)

ТЕМА 2 Модель сукупних видатків – 1 (2)

ТЕМА 3 Модель сукупних видатків – 2. Ефект мультиплікатора (2)

ТЕМА 4 Модель “Сукупний попит і сукупна пропозиція (AD/AS)” (2)

ТЕМА 5 ^ Фіскальна політика (2)

ТЕМА 6 Бюджетний дефіцит і державний борг (2)

ТЕМА 7 Гроші і банківська система (2)

ТЕМА 8 Монетарна політика (2)

ТЕМА 9 Економічні цикли. Безробіття (2)

ТЕМА 10 Інфляція (2)

ТЕМА 11 Економічне зростання (2)

ТЕМА 12 Відкрита економіка (2)

ТЕМА 13 Україна в контексті глобалізації економіки (2)


^

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯСЕМІНАР 1. (Тема 1) Основні макроекономічні показники (2 год.)

Макро versus мікро. Види макроекономічної політики. Класифікація макроекономічних показників. Валовий внутрішній продукт (ВВП). Видатковий підхід до обчислення ВВП. Доходний підхід до обчислення ВВП. Індекси цін і ВВП-дефлятор. Номінальний і реальний ВВП.

Література: [1a: c.151-180], [2: c.118-163]

СЕМІНАР 2. (Теми 2-3) ^ Модель сукупних видатків.

Ефект мультиплікатора (2 год.)

Споживання і заощадження. Середня і гранична схильність до споживання і заощадження. Чинники споживання і заощадження. Інвестиції. Сподівана норма чистого прибутку і реальна процентна ставка. Детермінанти попиту на інвестиції. Фактори нестабільності інвестицій. Чистий експорт як складова моделі сукупних видатків. Чистий експорт і рівноважний ВВП. Державний сектор як складова моделі сукупних видатків. ВВП за повної зайнятості. Рівноважний ВВП: два методи визначення. Ефект мультиплікатора.

Література: [1a: c.208-263], [2: c.164-191, 221-237]
СЕМІНАР 3. (Тема 4) ^ Модель “Сукупний попит

і сукупна пропозиція (AD/AS)” (2 год.)

Сукупний попит (AD). Крива AD і чинники її спадності. Детермінанти AD. Взаємозв’язок кривої AD і моделі сукупних видатків. Сукупна пропозиція (AS). Крива AS. Детермінанти AS. Реальний обсяг виробництва і рівень цін. Зміна рівноваги: переміщення кривих AD і AS. Ефект “храповика”.

Література: [1a: c.264-289], [2: c.238-258]
СЕМІНАР 4. (Теми 5-6) ^ Фіскальна політика. Бюджетний дефіцит

і державний борг (2 год.)

Фіскальна політика (ФП) та її види. Дискреційна ФП: стимулювальна та стримувальна ФП. Недискреційна ФП: вмонтовані стабілізатори, бюджет за повної зайнятості. Ефект витіснення. Бюджетний дефіцит і державний борг. Збалансований бюджет. Причини виникнення державного боргу. Взаємозв’язок державного боргу з іншими макропоказниками. Економічні наслідки бюджетного дефіциту і державного боргу. Взаємозв’язок бюджетного і торгового дефіцитів. Політичні рішення проблеми бюджетного дефіциту.

Література: [1а: c.290-312, 450-471], [2: c.327-350]


СЕМІНАР 5. (Теми 7-8) ^ Гроші і банківська система.

Монетарна політика (2 год.)

Гроші та їх функції. Грошові агрегати М1, М2 і М3. Чинники пропозиції грошей. Попит на гроші: Dt, Da, Dm. Ринок грошей. Роль центрального банку в економіці. Класифікація банків. Банківські резерви. Банківські депозити. Мультиплікатори банківських грошей і грошової маси. Знаряддя монетарної політики: (1)-Операції на відкритому ринку; (2)-Зміна норми резервування; (3)-Зміна облікової ставки. Політика дешевих/дорогих грошей. Ефективність монетарної політики. Монетарна політика України.

Література: [1а: c.315-341, 363-390], [2: c.306-326]
СЕМІНАР 6. (Теми 9-10) ^ Економічні цикли.

Безробіття та інфляція (2 год.)

Діловий цикл і його фази. Причини економічних коливань (екстернальні та інтернальні теорії). Теорія реального ділового циклу. Повна і часткова зайнятість. Економічні і соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена. Проблема безробіття в Україні. Визначення і вимірювання інфляції. Види інфляції. Причини інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філіпса. Методи боротьби проти інфляції.

Література: [1а: c.181-207], [2: c.259-305]
СЕМІНАР 7. (Тема 11) ^ Економічне зростання (2 год.)

Фактори економічного зростання. Чинники, що протидіють економічному зростанню. Неокласична модель економічного зростання. Золоте правило обсягу капіталу. Розрахунок внеску факторів економічного зростання. Залишок Солоу. Моделі “стандартного розвитку” і “сталого суспільства”. Стимулювання економічного зростання. Особливості економічного розвитку та економічного зростання в Україні.

Література: [1а: c.472-496], [2: c.192-220], [8: c.78-98]
СЕМІНАР 8. (Теми 12-13) ^ Відкрита економіка.

Україна в контексті глобалізації економіки (2 год.)

Обсяги і структура міжнародної торгівлі. Чинники торгівлі. Порівняльна перевага і спеціалізація. Ринок іноземних валют. Номінальні і реальні валютні курси. Плаваючі та фіксовані валютні курси. Багатосторонні торговельні угоди, зони вільної торгівлі і міжнародні валютні організації. Глобальні проблеми. Глобальна економічна система і Україна. Економічні зв’язки України. Фінансова система і фондовий ринок України. Світовий ринок праці і Україна. Нова екологічна політика і Україна.

Література: [1а(b): с.123-148], [2: c.351-392], [9]


ЛІТЕРАТУРА
^

Основна література

 1. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю Аналітична економія: принципи, проблеми і політика: Пер. з англ. Науковий редактор перекладу Т.Панчишин

  1. Ч.1: Макроекономіка – Львів: “Просвіта” – 1997

  2. Ч.2: Мікроекономіка – Львів: “Просвіта” – 1999

 2. З.І.Ватаманюк, С.М.Панчишин, С.К. Реверук та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001^

Додаткова література

 1. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. Пос. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2000. – 688с.

 2. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

 3. Bradley R. Schiller The Economy Today – 4th ed.,Random House, NY, 1989

 4. Н. Грегори Мэнкью Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с.

 5. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка/Пер.з англ. – Київ, Основи, 2000. – 588с.

 6. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.

 7. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568с.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (годин)

 1. Види макроекономічної політики (1)

 2. Взаємозв’язок національних рахунків (1)

 3. Моделі сукупних видатків в класичній і кейнсіанській

економічних теоріях (2)

 1. Основні проблеми фіскальної політики (1)

 2. Взаємозв’язок бюджетного і торгового дефіцитів (1)

 3. Політичні рішення проблеми бюджетного дефіциту (1)

 4. Порівняння фінансових систем США та України (6)

 5. Порівняння законодавства США і України стосовно банкрутства банків (6)

 6. Комерційний банк: створення, структура, функціонування (4)

 7. Стагфляція (1)

 8. Теорія адаптивних сподівань (2)

 9. Теорія раціональних сподівань (2)

 10. Платіжний баланс (2)


^
Умови визначення навчального рейтингу
Види робіт

Кількість робіт

Термін

Максимум балів

Семінари

8

Триместр

20**

Тест 1 (теми* 1-4)

1

3-й семінар

20

Тест 2 (теми* 5-10)

1

6-й семінар

20

Іспит

1

Сесія

40

Разом

Х

100

100

* Див. розд. ЛЕКЦІЇ.

** Виставляється після останнього семінару. Враховує відвідуваність, готовність та активність на семінарах на протязі триместру.


Викладач

Кандидат економічних наук Орел Є.М.


Схвалено кафедрою “___” ____________ 200_ р.


Декан ФЕН

Доктор економічних наук

Професор Бажал Ю.М.
Схожі:

Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка”...
Семінар (Теми 1, 2) Предмет, метод І завдання соціальної економіки. Соціально-економічний розвиток І прогрес людства (2 год.)
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconТематичний план для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні війни»
Тема Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні та прикладні аспекти спеціальних інформаційних операцій
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «сестринська...
Модуль «Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення»
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «педіатрія» для студентів...
Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconРозгорнутий тематичний план для студентів денної форми навчання з...
Мета: Сформувати концептуальне бачення у студентів про процедуру вироблення та основні технології, що використовуються при створенні...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для студентів Факультету Правничих Наук) iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка