Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук)
Скачати 63.35 Kb.
НазваРобочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук)
Дата конвертації14.03.2013
Розмір63.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

File: 3-4_SE_WorkPlan-Fall.doc

Національний Університет

“Києво-Могилянська Академія”


Факультет Економічних Наук

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА”


(для студентів Факультету економічних наук)

ОБСЯГ, годин 83

з них: Триместр викладання – 13

 • Лекційних 20

 • Семінарських 16 Форма контролю – залік

 • Консультацій 4

 • Самостійних робіт 43 Кредитів за курс – 1.5


АнотаціяКурс “Соціальної економіки” пропонує студентам базові соціально-економічні концепції. В процесі навчання досліджуються вплив соціально-економічного розвитку на прогрес людства, взаємодоповнення ринкових механізмів та урядових заходів, розглядаються основні соціально-економічні проблеми на етапі глобалізації людського життя та економіки як його складової частини, а також підкреслюється звязок між соцільними аспектами економічної політики та економічними аспектами соціальної політики.


^

ЛЕКЦІЇ

(номер Теми в першій колонці відповідає номеру Лекції)


(годин)

ТЕМА 1 Предмет, метод і завдання соціальної економіки (2)

ТЕМА 2 Соціально-економічний розвиток і прогрес людства (2)

ТЕМА 3 ^ Економічні системи і моделі (2)

ТЕМА 4 4-a) Неспроможність ринку (1)

4-b) Неспроможність уряду (1)

ТЕМА 5 5-a) Інфраструктура соціальної економіки (1)

5-b) ^ Соціальний капітал наці (1)

ТЕМА 6 Економічні питання соціальної сфери (2)

ТЕМА 7 7-a) Соціальна політика (1)

7-b) Основні рушійні сили суспільства (1)

ТЕМА 8 8-a) ^ Політика добробуту населенн (1)

8-b) Нерівність доходів і проблема бідності (1)

ТЕМА 9 Економіка охорони здоров’я (2)

ТЕМА 10 Україна в контексті глобалізації ринків праці (2)


^

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯСЕМІНАР 1. (Теми 1, 2) Предмет, метод і завдання соціальної економіки. Соціально-економічний розвиток і прогрес людства (2 год.)

Визначення предмету соціальної економіки. Людина в соціальній економіці: споживач, працівник, власник, підприємець. Принципи соціальної економіки. Завдання соціальної економіки: інтеграція управління персоналом з економічною та соціальною функціями підприємства, забезпечення зайнятості, подолання бідності. Система цілей соціально-економічного розвитку. Економічне зростання в соціальній економіці. Концепція сталого розвитку суспільства. Застосування в соціальній економіці показників ефективізації розвитку

Література: [2: гл.1-3], [8: розд.2-3]
СЕМІНАР 2. (Тема 3) ^ Економічні системи і моделі (2 год.)

Соціально-економічні системи. Економічні моделі: (1)американська, (2)шведська, (3)[західно]німецька, (4)японська, (5)південно-корейська. Особливості німецької моделі соціальної ринкової економіки (Soziale Marktwirtschaft)

Література: [8: розд.4], [9: гл.1], [10: c.36-38], [11: Тема 3]
СЕМІНАР 3. (Теми 4а, 4б) ^ Неспроможність ринку та уряду (2 год.)

Суспільні блага: попит, оптимальна кількість. Позитивні та негативні екстерналії. Методи вирішення проблем, що пов’язані з екстерналіями: /1/ угоди між заінтересованими сторонами (individual bargaining), /2/ прямий урядовий контроль, /3/ спеціальні податки/субсидії. Політичні заходи проти забруднення навколишнього середовища. Проблема неадекватності інформації стосовно продавців та покупців. Проблеми суспільного вибору. Неефективність голосування. Групи за інтересами та логролінг. Неспроможність суспільного сектору (public sector failure). Спеціальні інтереси, “домагання ренти” (rent-seeking). Обмеженість вибору та “пакетний” вибір (bundled choice). Бюрократія та неефективність. “Інтерналії”

Література: [3: Ch.30-31]
СЕМІНАР 4. (Теми 5а, 5б) Інфраструктура соціальної економіки. Соціальний капітал нації (2 год.)

Інфраструктура та її види. Виробнича інфраструктура. Невиробнича (соціальна) інфраструктура. «Соціальна інфраструктура» versus «інфраструктура соціальної економіки». Ринкова інфраструктура. Міжнародна інфраструктура. «Соціальний капітал нації» versus «social capital». Соціальний капітал як /1/ суспільне благо, /2/ моральний ресурс нації, /3/ фактор економічного розвитку.

Література: [8: розд.6]


СЕМІНАР 5. (Теми 6, 7а, 7б) ^ Економічні питання соціальної сфери.Соціальна політика. Основні рушійні сили суспільства (2 год.)

Соціальна сфера, її складові частини. Основні галузі соціальної сфери та її взаємозв’язок із сферою матеріального виробництва. Соціальний захист населення та його складові частини. Ефективність соціальної сфери. Суть соціальної політики. Соціальний захист населення як компонент соціальної політики. Складові соціального захисту населення. Благодійна діяльність як складова соціальної політики. Взаємозв’язок податкової системи та соціальної політики. Держава і державні органи. Бізнес і об’єднання підприємців. Праця та профспілки

Література: [1: гл.13-14], [8: розд.5]
СЕМІНАР 6. (Теми 8а, 8б) ^ Політика добробуту населення.

Нерівність доходів і проблема бідності (2 год.)

Зайнятість. Форми безробіття. Показники рівня безробіття. Доходи населення, їх вимір та диференціація. Індекс споживчих цін. Податковий тягар та його розподіл. Нерівність доходів та її причини. Крива Лоренца та коефіцієнт Джіні. Регулювання доходів населення, соціальні трансферти, індексація доходів. “Компроміс” між рівністю та ефективністю. Прожитковий мінімум. Якість життя населення. Індекс розвитку людини. Програми боротьби проти бідності

Література: [1: гл.12], [3: Ch.34]
СЕМІНАР 7. (Тема 9) ^ Економіка охорони здоров’я (2 год.)

Охорона здоров’я та проблеми-“близнюки”: вартість і доступність. Особливості ринку послуг у сфері охорони здоров’я. Причини зростання попиту на послуги сфери охорони здоров’я. Причини зростання вартості послуг сфери охорони здоров’я. Шляхи реформування системи охорони здоров’я

Література: [3: Ch.35]
СЕМІНАР 8. (Тема 10) ^ Глобалізація ринків праці і Україна (2 год.)

Форми зайнятості в сучасних умовах. Гнучкість робочої сили. Соціальна політика в умовах глобалізації ринку праці. Значення бізнес-освіти в умовах трансформації економіки. Ринки праці в умовах глобалізації. Місце України на світовому ринку праці

Література: [7: розд.10]

^
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
 1. Соціальне регулювання як різновид державного регулювання (2 год.)

 2. Сільське господарство, продовольча безпека і аграрна політика (4 год.)

 3. Цінова підтримка як компонент аграрної політики (2 год.)

 4. Мале підприємництво як фактор розвитку соціальної економіки (4 год.)

 5. Всесвітній Самміт Сталого Економічного Розвитку (4 год.)

 6. Прогнозування соціально-економічного розвитку (4 год.)

 7. Соціальна організація праці (3 год.)

 8. Роль соціально-трудових систем в соціальній економіці (3 год.)

 9. Профспілковий рух США та України: Спільні риси та розбіжності (5 год.)

 10. Економічні аспекти еміграції та імміграції (2 год.)

 11. Економічні питання реформи охорони здоров’я в Україні (3 год.)

 12. ВІЛ/СНІД та його соціально-економічні наслідки (5 год.)

 13. Економічні питання охорони природи (2 год.)


ВСЬОГО (43 год.)


ЛІТЕРАТУРА

 1. Т.В.Юрьева Социальная рыночная экономика. Учебник для вузов. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 416 с.

 2. Слезингер Г.Э. Социальная экономика: Учебник. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 368 с.

 3. McConnell, Campbell R. Economics – principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. – 13th ed. – 1996.

 4. Mansfield, Edwin Microeconomics – Theory / Application – 6th ed. – 1988.

 5. Kohler, Hanz Intemediate Microeconomics: theory and applications. – 3rd ed. – 1989.

 6. Colander, David C. Economics. – 2nd ed.

 7. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568 с.

 8. Єременко В.Г.. Основи соціальної економіки: Популярний курс. – К.: МАУП, 1997. – 168 с.

 9. Экономика: Учебник. 3-е изд./ Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2001. – 896 с.

 10. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д.Камаева. – 6-е изд., - М.: ВЛАДОС, 2001. – 640 с.

 11. З.І.Ватаманюк, С.М.Панчишин, С.К. Реверук та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001^
Умови визначення навчального рейтингу
Види робіт

Кількість робіт

Термін

Максимум балів

Семінари

8

Триместр

20**

Проміжний тест (теми* 1-5б)

1

4-й семінар

30

Залік

1

Сесія

50

Разом

Х

100

100

* Див. розд. ЛЕКЦІЇ.

** Виставляється після останнього семінару. Враховує відвідуваність та активність на семінарських заняттях на протязі триместру.


Викладач

Кандидат економічних наук Орел Є.М.

Схвалено кафедрою “___” ____________ 200_ р.

Декан ФЕН

Доктор економічних наук

Професор Бажал Ю.М.
Схожі:

Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconТематичний план для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні війни»
Тема Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні та прикладні аспекти спеціальних інформаційних операцій
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «сестринська...
Модуль «Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення»
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «педіатрія» для студентів...
Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка” (для студентів Факультету економічних наук) iconРозгорнутий тематичний план для студентів денної форми навчання з...
Мета: Сформувати концептуальне бачення у студентів про процедуру вироблення та основні технології, що використовуються при створенні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка