Що вивчає економічна теорія?
Скачати 103.94 Kb.
НазваЩо вивчає економічна теорія?
Дата конвертації14.03.2013
Розмір103.94 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Економіка > Вопрос


ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА


ПРОГРАМНА АНОТАЦІЯ

 1. Що вивчає економічна теорія?

 2. Виробництво та його чинники.

 3. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору.1. ЩО ВИВЧАЄ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ?Економічна наука є дуже важливою та цікавою. Оволодіння її здобутками насамперед необхідне тим, хто своєю професією обирає сферу господарської діяльності – економістам, банкірам, бухгалтерам, фінансистам та ін. Однак усіх без винятку людей стосуються такі життєві проблеми, як заробітна плата, ціни, інфляція, безробіття. Всі ці проблеми відносяться до сфери людського життя, яка називається господарством або економікою.

Отже, економічна наука досліджує питання, котрі стосуються багатьох питань. Звісно, не слід думати, що прочитавши кілька підручників, можна отримати готові відповіді на всі складні господарські та життєві питання. Життя є набагато складнішим. Однак людина, котра не вивчала економічну теорію, навіть не знатиме, яким чином підійти до вирішення цих питань.

Економічна теорія має справу зі сферою господарської діяльності, яка тісно пов’язана зі створенням (виробництвом) матеріальних умов існування людини, їх розподілом і обміном. Вона допомагає збагнути глибинні господарські процеси, їх взаємозв’язок, розкриває закони, які керують господарством, відтворює реальну модель господарської діяльності.
^ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ВИВЧАЄ:


 • Національне багатство і способи його збільшення;

 • Діяльність у сфері виробництва, обміну, розподілу;

 • Поведінку людей у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання в умовах обмежених ресурсів;

 • Вибір способу використання обмежених виробничих ресурсів для виробництва різних товарів і розподілу їх між окремими членами суспільства;

 • Економічні закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ;

 • Щоденну господарську діяльність людей.

Економічна теорія охоплює всі перелічені елементи. Однак вони не вичерпують усіх можливих визначень цієї науки, їх перелік можна продовжити.

На Заході перевага надається такому визначенню предмета економічної теорії:
Це наука про вибір суспільством раціональних способів використання обмежених ресурсів для задоволення своїх потреб у товарах та послугах.
^ 2. ВИРОБНИЦТВО ТА ЙОГО ЧИННИКИ
Економіка – джерело благ для життя і розвитку людини та всього суспільства. Однак створюються життєві блага у виробництві. Виробництво – це процес створення життєвих благ, який здійснюється завдяки певним чинникам, які називаються виробничими ресурсами або факторами.

В економічному сенсі виробничі ресурси – це природні, людські та створені людиною чинники виробництва життєвих благ. Вони включають безліч об’єктів: машини і механізми, будівлі та споруди виробничого призначення, сировину та матеріали, засоби транспорту і зв’язку, землю і дороги, незліченні види праці та інше, що застосовується у виробництві.

Виробничі ресурси можна поділити на дві категорії:

 • Матеріальні ресурси (які включають природні та інші матеріальні об’єкти, що застосовуються у виробництві);

 • Людські ресурси (чинники виробництва, пов’язані з властивостями людини).

Матеріальні ресурси включають землю, або природні ресурси, і капітал, а людські ресурси – працю і підприємницькі здібності людини. Отже, можна виділити чотири види виробничих ресурсів: земля (природні ресурси), капітал, праця і підприємницькі здібності.

Земля в економічній науці об’єднує всю сукупність природних ресурсів. Це і корисні копалини, і багатство ґрунтів, вод, капіталу, власні земельні ділянки, на яких розташовується виробництво.

Капітал або інвестиційні ресурси – це матеріальні чинники виробництва, створені людиною, тобто інструменти, машини, виробничі будівлі, транспорт, комунікації та ін.

Праця – це широке поняття, під яким розуміють сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людей, які застосовуються у виробництві життєвих благ.

Підприємницькі здібності проявляються у формі підприємництва. Припускають, що цей виробничий ресурс виокремився пізніше, у результаті поглиблення поділу праці, коли певні працівники – насамперед власники капіталу – почали спеціалізуватися на управління виробництвом і стали підприємцями.

Зміст ресурсу підприємницьких здібностей розкривається у функціях підприємця:

 • підприємець поєднує у процесі виробництва усі виробничі ресурси;

 • підприємець приймає виробничі рішення;

 • підприємець є новатором та генератором економічного прогресу;

 • підприємець ризикує своїм майном, отже дохід йому не гарантовано, затрачені зусилля та підприємницькі здібності можуть виявитися марними і замість прибутку його можуть очікувати втрати.

Слід наголосити, що виробничі ресурси – це тільки потенційні джерела вироблених благ. У безпосередньому процесі виробництва вони поєднуються підприємцем, перетворюючись у фактори виробництва.

Економісти здійснили поділ факторів виробництва на матеріально-речові та особисті.

Структура матеріально-речових факторів включає засоби і предмети праці.

Засоби праці – це речі, або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага (тобто це інструменти, обладнання, будівлі, земля, дороги, транспортні засоби).

Предмети праці – це речі, на які спрямовані праця і засоби праці з метою створення життєвих благ. Нині абсолютна більшість предметів праці є результатом попередньої праці, тобто сировиною. Створюється ряд таких предметів праці, яких не було в природі. Однак у кінцевому підсумку всі вони взяті з природи.

Особливим фактором виробництва є робоча сила, що представляє собою фізичні та розумові здібності людини, які дозволяють їй створювати життєві блага, тобто робоча сила людини – це здатність до праці.

Технологія виробництва відображає взаємодію виробничих факторів та комбінації їх застосування, а організація виробництва забезпечує узгодженість та єдність, раціональне використання факторів виробництва.

Важливою особливістю виробничих ресурсів є їх обмеженість, що в економічній теорії прийнято назвати рідкістю ресурсів, хоча сама рідкісність є відносною. Застосування виробничих ресурсів здійснюється для вирішення трьох основних економічних проблем:


 1. Що виробляти? Які життєві блага створити і в яких кількостях?

 2. Як виробляти? Яким чином ці життєві блага повинні створюватися?

 3. Для кого виробляти? Хто буде споживачем вироблених життєвих благ?


^ 3. АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ РЕСУРСІВ І ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ
Потреби і виробництво – два полюси економіки, між якими розташована усе її розмаїття. Вони взаємодіють певним чином. По-перше, потреби і виробництво перебувають у суперечливій єдності, адже виробництво не встигає за потребами, не може задовольнити їх повністю і одразу. По-друге, реальні економічні потреби визначають структуру виробництва, його обсяг. По-третє, виробництво, формуючи частину економічних потреб, суттєво впливає на їх структуру. По-четверте, потреби завжди випереджають виробництво, оскільки економічні ресурси є обмеженими.

Обмеженість (рідкісність) ресурсів виробництва визначається різними обставинами – природними, економічними і соціальними.

^ Природні причини полягають в обмеженості землі, її надр, вод, ґрунтів тощо.

Економічні причини визначаються тим, що безмежний розвиток виробництва вимагає безмежного зростання кількості ресурсів.

^ Соціальні причини зумовлюються проблемами чисельності населення, умовами і темпами його зростання, тривалості життя, підготовки робочої сили.

Неспівпадання потреб і можливостей їх задоволення внаслідок обмеженості ресурсів змушує всіх людей та суспільство у цілому визначатися, які потреби необхідно задовольнити в першу чергу, а які можна відкласти. Обмежені ресурси можна використати на задоволення різних потреб, тобто одні й ті ж фактори виробництва можна використати для творення різних життєвих благ, тобто виробничі ресурси є альтернативними. Це все і створює проблему економічного вибору.

Будь-яка людина здійснює економічний вибір, коли вирішує, на що витрачати свої обмежені ресурси. Наприклад, що купити – костюм чи радіоприймач. Держава здійснює економічний вибір, коли замість масла вирішує виробляти гармати (приклад американського економіста Поля Самуельсона), коли вирішує, куди і на що спрямувати капітали, природні ресурси, робочу силу та ін. Усі люди без винятку постійно вирішують проблему економічного вибору.

З економічним вибором пов’язано також доцільне і раціональне використання виробничих факторів. Правильний економічний вибір дозволить найповніше задовольнити потреби, а неправильний призведе до значних витрат ресурсів і зниження рівня задоволення потреб .

Проблема економічного вибору та альтернативність ресурсів виробництва породжує інші проблеми – використання виробничих можливостей (економіки у цілому, галузі, окремого підприємства).

Виробничі можливості визначаються такими чинниками:

 • кількість і якість виробничих факторів;

 • розподіл виробничих факторів та вдалість економічного вибору;

 • засоби спадної віддачі ресурсів (спадної продуктивності);

 • технологія та організація виробництва.

В економічній теорії розвиток будь-якого явища чи процесу розглядається з урахуванням фактора часу, тобто у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Припускається, що у довгостроковому періоді всі виробничі ресурси є незмінними, як і технологія та організація виробництва. За цих умов кількість вироблених товарів визначається дією закону рідкісності ресурсів, що графічно зображається кривою виробничих можливостей.


Можливості

Телевізори, тис. шт.

^ Магнітофони, тис. шт.

A

10

0

B

8

2,5

C

6

4,5

D

4

6,5

E

2

8,5

F

0

10,5
6

Z


B

2

4

Х


8

10

2

4

6

Магнітофони

тис. штук

Телевізори,

тис. штук

8

10

L

H

G

K

A

C

D

E

F


Рис. 1.1. Крива виробничих можливостей
Така крива демонструє різноманітні варіанти економічного вибору підприємства, яке може виробляти тільки два види продукції: магнітофони та телевізори. Вони утворюються безліччю точок, кожна з яких і показує новий економічний вибір.

Підприємство, оптимально і повністю використовуючи всі ресурси, може виробити 10 тис. шт. телевізорів (альтернативна можливість А), або 10,5 тис. шт. магнітофонів (альтернативна можливість F). Однак існує велика кількість комбінацій використання ресурсів, кожна з яких дає змогу виробляти певний обсяг обох благ. Так, точка D відображає такий економічний вибір, при якому підприємство може виготовляти 4 тис. шт. телевізори та 6,5 тис. шт. магнітофонів.

Будь-яка точка поза кривою виробничих можливостей (наприклад, точка K), відображає більш прийнятну альтернативу, однак вона не може бути досягнута у короткостроковому періоді за фіксованої кількості ресурсів. Щоб виготовляти таку виробничу комбінацію (7,2 тис. телевізорів та 7,6 тис магнітофонів), слід збільшити кількість факторів виробництва, що застосовуються (або підвищити їх якість). Це призведе до утворення нової кривої виробничих можливостей HG, однак це є можливим тільки у довгостроковому періоді. Разом з тим, точка L розташована на кривій XZ, котра показує неповне та нераціональне використання ресурсів, що зменшує виробничі можливості підприємства.

Крива виробничих можливостей показує межу виробничих можливостей при застосуванні визначеної кількості обмежених ресурсів та їх незмінної якості. Із зростанням їх кількості (підвищенням якості) межа виробничих можливостей розширюється, а із скороченням кількості ресурсів (зниженням їх якості) вона звужується. Розширення і зростання людських потреб вимагає такого економічного вибору та ефективного господарювання за умов рідкісності ресурсів, щоб виробництво життєвих благ поступово розширювалося, тобто розширювалася межа виробничих можливостей.

Контрольні запитання та завдання


 1. Що вивчає економічна теорія?

 2. Що таке економічні ресурси?

 3. Проаналізуйте основні чинники виробництва.

 4. В чому полягає обмеженість економічних ресурсів?

 5. В чому полягає сутність проблеми економічного вибору?

 6. Проаналізуйте чинники, що визначають виробничі можливості.

 7. За допомогою кривої виробничих можливостей проаналізуйте альтернативні можливості виробництва.Ключові терміни та поняття для засвоєння: економічна теорія, фактори виробництва, предмети праці, засоби праці, обмеженість ресурсів виробництва, економічний вибір, альтернативність виробничих ресурсів, крива виробничих можливостей.
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія.- К. : КНЕУ, 2001.

 2. Білик В. О., Гойчук О. І., Гузик М. М., Орехівський Г. А., Побережець Т. І. Основи економічної теорії.-К., 1999.

 3. Гаврилишин Б.О. Основні елементи теорії ринкової системи.-К.: Наукова думка, 1992.

 4. Гальчинський А. С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань.-К.: Вища школа, 1998.

 5. Комарницький І. Ф., Боклач Б. І., Галушка З. І., Губатюк І. В., Зайцев Ю. К. Економічна теорія .- Чернівці, 1999.

 6. Мочерний С. В., Каніщенко Л. О., Устенко О. А. Короткий курс економічної теорії . - Тернопіль : Економічна думка, 2000.

 7. Мочерний С. В. Економічна теорія. - К. : Академія, 1999.

 8. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Григорій Никифорович Климко (ред.), Василь Павлович Нестеренко (ред.). — 2. вид., перероб. і доп. - К. : Вища школа, 1999.Схожі:

Що вивчає економічна теорія? iconПерелік екзаменаційних питань з предмету “Економічна теорія”
Меркантилізм та класична економічна теорія: дати характеристику кожному з етапів
Що вивчає економічна теорія? iconКурс "Основі теорії транспортних процесів та систем" є дисципліною,...
Теорія транспортних процесів та систем це наука, в якій знайшли застосування теорія систем, теорія управління транспортними та вантажними...
Що вивчає економічна теорія? iconМіністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни „Економічна теорія” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 2-х курсів нніпккм,...
Що вивчає економічна теорія? icon"Економічна теорія (укр.)"
Виторг від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних І прирівняних до них витрат
Що вивчає економічна теорія? iconАвтори процесуальних теорій мотивації намагаються пояснити, як формується,...
Найбільш відомі процесуальні теорії: теорія очікувань В. Врума, теорія посилення мотивації Б. Скіннера, теорія постановки цілей Е....
Що вивчає економічна теорія? icon1. Економічна теорія: предмет та методи пізнання
Вправа Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття
Що вивчає економічна теорія? iconДля інтерпретації результатів тестування використовується теорія педагогічних вимірювань
«теорія латентних рис», «теорія характеристичних кривих завдань», «теорія моделювання та параметризації педагогічних тестів». Її...
Що вивчає економічна теорія? icon4 Економічна теорія Бушовська 4-222 5
Основи математичної логіки Кривий 3-401 (Геометричне моделювання в конст.інж об. Свірневський 3-401)
Що вивчає економічна теорія? iconПитання до державного іспиту з предмету «Економічна теорія»
Предмет, метод та функції економічної теорії. її місце в економічній теорії та взаємозв'язок з іншими науками
Що вивчає економічна теорія? iconЯку офіційну назву має Великобританія?
Економічна теорія, згідно з якою кількість грошей в обігу є визначальним чинником формування господарської кон’юктури й існує прямий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка