Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Скачати 134.17 Kb.
НазваТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Дата конвертації15.03.2013
Розмір134.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Затверджено спільним наказом Державного казначейства України

та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181

(зі змінами та доповненнями)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 р. за № 787/5978


 1. Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бю­джетів (надалі — установи).

 2. З балансів установ відповід­но до вимог цієї інструкції можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи — будин­ки та споруди, машини та облад­нання, транспортні засоби, інстру­менти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капі­тальних витрат на поліпшення земель), експонати зоопарків, ви­ставок, бібліотечні фонди, мало­цінні необоротні матеріальні акти­ви, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні спо­руди, природні ресурси, інвентар­на тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;

б) запаси — сировина і матері­али, обладнання, конструкції і де­талі до установки, спец обладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, бу­дівельні матеріали, інші виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидко­ зношувані предмети, матеріали для учбових, наукових та інших цілей, продукти харчування, меди­каменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодав­ством порядку.

Матеріальні цінності спеціаль­ного призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними мініс­терствами, іншими центральними органами виконавчої влади за по­годженням з органами, що затвер­дили цю Типову інструкцію.

3. Списанню підлягають мате­ріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвен­таризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) фізично зношені;

д) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Крім того, підлягають списан­ню будівлі, споруди, що підляга­ють знесенню у зв'язку з будівни­цтвом нових об'єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосфер­ного впливу і тривалого викорис­тання.

 1. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необо­ротні активи, не може бути підста­вою для їх списання.

 2. Списання з балансу установ матеріальних цінностей здійсню­ється шляхом їх:

 • продажу;

 • безоплатної передачі;

 • ліквідації (на підставі акту).

6. Для визначення непридат­ності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної доку­ментації на списання цих ціннос­тей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

• керівника або його заступни­ка (голова комісії);

• головного бухгалтера або його заступника (в установах і ор­ганізаціях, у яких штатним розпи­сом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку по­кладено ведення бухгалтерського обліку);

 • керівників груп обліку (в уста­новах, які обслуговуються централі­зованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліко­вують матеріальні цінності;

 • особи, на яку покладено від­повідальність за збереження мате­ріальних цінностей;

 • інших посадових осіб (на роз­суд керівника установи).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється що­річно або за потребою.

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встанов­лення неможливості або неефек­тивності проведення відновлювального ремонту, а також оформ­лення необхідної документації

наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентариза­ційній комісії.

Для участі в роботі комісії з установлення непридатності авто­мобілів, нагрівальних котлів, під­йомників та інших необоротних ак­тивів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий ви­сновок, що додається до акта.

Для списання музейних ціннос­тей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим нака­зом керівника установи.

7. Постійно діюча комісія уста­нови:

а) проводить огляд матеріаль­них цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну до­кументацію (технічні паспорти, поетапні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку і встанов­лює можливість або неможливість відновлення і подальшого вико­ристання матеріальних цінностей у даній установі та вносить пропо­зиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює конкретні при­чини списання об'єкта: фізичне або моральне зношення, рекон­струкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;

в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід мате­ріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) установлює можливість ви­користання окремих вузлів, дета­лей, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;

ґ) здійснює контроль за вилу­ченням зі списаних цінностей при­датних вузлів, деталей та матері­алів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відпо­відний склад;

д) визначає вартість списання матеріальних цінностей, що зазна­чені в абзаці другому пункту 23 даної Типової інструкції.

У разі, коли обладнання спису­ється у зв'язку з будівництвом но­вих, розширенням, реконструкці­єю та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструк­ції та технічного переоснащення, затвердженому організацією ви­щого рівня, і робить в акті про спи­сання посилання на пункт та дату затвердження плану.

8. За результатами обстежен­ня комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.

При списанні необоротних ак­тивів складається відповідний акт за типовою формою № ОЗ-З (бю­джет) «Акт про списання осно­вних засобів», № ОЗ-4 (бюджет) «Акт про списання автотранспорт­них засобів», № ОЗ-5 (бюджет) «Акт про списання з балансу бю­джетних установ і організацій ви­лученої з бібліотеки літератури», форма та порядок складання яких затверджена наказом Головного управління Державного казна­чейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70 і зареєстрова­на в Міністерстві юстиції України 22.12.97р. за №612/2416.

При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної форми із зазначен­ням вичерпної Інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).

В акті про списання матеріаль­них цінностей детально висвітлю­ються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей І вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспорт­них засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається техніч­на характеристика агрегатів і дета­лей автомобіля та можливість по­дальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу. При списанні з балансів установ матеріальних цінностей, які вибу­ли внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказують­ся заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому по­рядку, комісією додатково скла­дається акт про оцінку таких цін­ностей.

 1. Акти про списання матері­альних цінностей, складені комі­сією, затверджуються керівником установи.

 2. Дозвіл на списання з балан­су матеріальних цінностей нада­ється керівником установи, уста­новою вищого рівня або голов­ним розпорядником бюджетних коштів у залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.

11. Дозвіл на списання матері­альних цінностей як таких, що не­ придатні для подальшого викорис­тання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за ви­нятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача) нада­ється в такому порядку:

а) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів дер­жавного бюджету:

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі до 5000 гривень — з дозволу керівника установи;

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі від 5000 гривень до 10000 гривень — з дозволу устано­ви вищого рівня;

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі понад 10000 гри­вень — з дозволу центрального ор­гану виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів.

б) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів місце­вих бюджетів:

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі до 2500 гривень — з дозволу керівника установи;

 • вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі від 2500 гривень до 5000 гривень — з дозволу устано­ви вищого рівня;

• вартістю за одиницю (комп­лект) у розмірі понад 5000 гривень — з дозволу місцевої державної адмі­ністрації або відповідного рішення органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом.

Дозвіл на списання ком­п'ютерних засобів з балансів уста­нов, що утримуються за рахунок коштів державного та/або місце­вих бюджетів, для подальшої пе­редачі на баланси розпорядників бюджетних коштів надається ке­рівником установи незалежно від вартості за одиницю (комплект).

12. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми при­родних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної від­сутності винних осіб і вжиття по­трібних заходів задля недопущен­ня фактів втрат у подальшому в такому порядку:

а) за кожним випадком недо­стач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2500 гривень включно — з дозволу керівника установи;

б) за кожним випадком недо­стачі або псування матеріальних цінностей на суму від 2500 до 5000 гривень включно — з дозволу керівника установи вищого рівня;

в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних ціннос­тей на суму понад 5000 гривень — з дозволу керівника центрального органу виконавчої влади або Ін­шого головного розпорядника бю­джетних коштів, голови місцевої державної адміністрації.

У документах, які установи по­дають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування мате­ріальних цінностей, слід вказати заходи, яких ужито задля попере­дження таких втрат.

13. Списання матеріальних цін­ностей з балансів центральних ор­ганів виконавчої влади (головних розпорядників бюджетних коштів) та місцевих державних адміні­страцій проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від вартості матеріальних цінностей.

14. Списання з балансу уста­нови основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально заста­рілих, фізично зношених та вияв­лених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення пері­оду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.

15. Списання матеріальних цін­ностей проводиться за первісною вартістю або за відновлю вальною вартістю (у разі проведення інде­ксації або переоцінки матеріаль­них цінностей).

При списанні необоротних ак­тивів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вка­зується сума нарахованого зносу.

16. Усі деталі, вузли і агрега­ти розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ре­монту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбут­ковуються на відповідних субра­хунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матері­али і підлягають обов'язковій зда­чі установі, на яку покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені з кольорових металів деталі та вузли, які не ви­користовуються в даній установі для ремонту машин, Інструментів, приладів, обладнання.

17. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонта­жу матеріальних цінностей відпо­відно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і доро­гоцінного каміння, затверджено­го наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних мета­лах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р. № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 р. за № 159/368, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства Укра­їни, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому доро­гоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Збиранням і здаванням відхо­дів і лому дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння займають­ся підприємства, що зобов'язані забезпечити їх зберігання відпо­відно до Положення про порядок приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про по­рядок розрахунків зі здавальника­ми за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у ви­гляді відходів і лому, затверджено­го наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних мета­лах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р. № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 р. за №158/367.

За наявності відомчих або цен­тралізованих пунктів, що займа­ються збиранням і демонтажем техніки, апаратури, приладів та ін­ших виробів, останні здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Забороняється знищувати, ви­кидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші ви­роби, що містять дорогоцінні ме­тали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одно­часного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється передача, спи­сання і продаж техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості до­рогоцінних металів і дорогоцінно­го каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилу­чення.

 1. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втра­тили своє виробниче призначення або стали непридатними, прово­дяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

 2. Посадові особи, які пору­шили порядок зберігання матері­альних цінностей або безгосподар­но ставилися до них (знищення, підпалювання та ін.), несуть від­повідальність згідно з чинним за­конодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до поста­нови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) ма­теріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкрадан­ням, знищенням (псуванням), не­стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».

20. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акту про списання), без наступної їх реалізації або переда­чі іншій бюджетній установі, про­водиться лише у випадках, коли подальше використання цих цін­ностей неможливе або економічно недоцільне.

21. Безоплатна передача мате­ріальних цінностей дозволяється в такому порядку:

а) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів дер­жавного бюджету, — у межах одного центрального органу вико­навчої влади (головного розпоряд­ника бюджетних коштів);

б) з балансів установ, що утри­муються за рахунок коштів місце­вих бюджетів, — у межах одного місцевого бюджету.

Безоплатна передача матері­альних цінностей від однієї уста­нови до іншої, що належать до сфери управління одного і того самого центрального органу вико­навчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється на підставі рішення головного розпорядника бюджет­них коштів.

Безоплатна передача матері­альних цінностей між централь­ними органами виконавчої влади або іншими головними розпо­рядниками бюджетних коштів здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів України.

Безоплатна передача матері­альних цінностей, які є державною власністю зі сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабі­нету Міністрів України від 21 ве­ресня 1998 року № 1482 «Про пе­редачу об'єктів права державної та комунальної власності».

 1. Продаж матеріальних цін­ностей, які згідно з Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджет­них установ, затвердженою на­казом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680, віднесені до основних засобів (у тому числі повністю зношених), здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом) відповідно до Положення про по­рядок продажу на аукціоні, за кон­курсом основних засобів, що є дер­жавною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2000 р. за № 692/4913, із змінами та допов­неннями.

 2. Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транс­портних засобів та повністю зношених за даними бухгалтер­ського обліку матеріальних цін­ностей, які відносяться до не­оборотних активів, проводиться за експертною оцінкою. Екс­пертна оцінка — це визначення вартості матеріальних ціннос­тей експертом за договором з установою.

Продаж інших необоротних активів (що не зазначені в абза­ці першому пункту 23) та запасів здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість — це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обі­знаними, незалежними та бажа­ючими здійснити таку операцію сторонами. Представником уста­нови при визначенні справедливої вартості є комісія (створена згідно з вимогами пункту 6 даної Типової інструкції). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

24. Кошти, отримані установа­ми від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигля­ді брухту і відходів чорні, кольо­рові метали, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), до­рогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залиша­ються у розпорядженні установи, витрачаються на покриття витрат, пов'язаних з організацією збиран­ня і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, мо­дернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім буді­вель і споруд) та матеріальних цін­ностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вно­сяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа.
Схожі:

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та організацій,...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconНаказ
Затвердити Типову інструкцію про порядок списання мате­ріальних цінностей з балансу бюджетних установ (додається)
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconДо Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconІнструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
У тексті Інструкції та у формах обліку та списання запасів бюджетних установ слова «код функціональної класифікації» у відповідних...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconОрієнтовний перелік наказів керівника позашкільного закладу
Про створення комісій для списання непридатних до подальшого використання матеріальних цінностей
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ icon1. Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб
Обсяги поповнення запасів, ціну одиниці запасу, транспортно-заготівельні витрати (тзв) Ви визначаєте самостійно. Необхідні розрахунки...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconЯк правильно списати учнівські парти в навчальному закладі, які є...
Бюджетних установах уже неодноразово розглядалося на сторінках нашого видання (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, №25; 2011, №31,...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconПроект
Економічна класифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconІнструкція про порядок застосування подорожнього листа службового...
Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх підприємств, установ І організацій незалежно від відомчого підпорядкування та...
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Р n 250, для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка