Звіт з переддипломної практики Зміст
НазваЗвіт з переддипломної практики Зміст
Сторінка3/10
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Економіка > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коефіцієнт придатності (Кпр.) характеризує ступінь придатності основних фондів і визначається як відношення недоамортизованої вартості основних фондів (Фзал.) до їх первісної вартості.

Коефіцієнт оновлення (Кон.) характеризує інтенсивність уведення в дію нових виробничих потужностей, а коефіцієнт вибуття (Квиб.) інтенсивність вибуття у розрахунковому періоді.

^ Таблиця 2. 3 Аналіз технічного стану поліграфічного підприємства 2007- 2008 рр.

Показники

2007

рік

2008

Рік

Відхилення абсолютне (+,-)

1

2

3

4

Первісна вартість основних засобів на початок року, тис.грн.

795.6

815.2

+19.6

Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис.грн..

813.9

835.5

+21.6

Залишкова вартість основних засобів, тис.грн.

357.2

352.1

-5.1

Знос, тис.грн.

458.0

483.4

+25.4

Вартість уведених основних засобів, тис.грн.

18.3

20.3

+2

Розрахункові


^ Коефіцієнт зносу, % (Кзн.)

56

58

+2

Коефіцієнт придатності, % (Кпр.)

44

42

-2

Коефіцієнт оновлення, % (Кон.)

2.3

2.4

+0.1

Кзн.2005 = 458.0 / 813.9 * 100% = 56 %

Кзн. 2006 = 483.4 / 835.5 * 100 % = 58%

Кпр.2005 = 357.2 / 813.9* 100% = 44 %

Кпр. 2006 = 352.1 / 835.5 * 100% = 42 %

Кон. 2006 = 20.3 / 835.5 *100%= 2.4 %

Кон. 2005 = 18.3 / 813.9 * 100% = 2.3 %

Розрахунки показують, що на підприємстві технічне забезпечення задовільно, у 2007 році відбувалося середнє оновлення основних засобів, і у 2008 році темпи зростали на 0.1% (2. 40/ 2.3 *100-100), але ступінь придатності основних засобів залишається меншим ніж 50% і почалося скорочуватися на 2% у 2008 році., що може негативно вплинути на якість виготовлення поліграфічної продукції.

Забезпеченість основними фондами на підприємстві характеризує показник фондоозброєність та технічна озброєність праці.

Фондоозброєність розраховується як відношення середньої вартості виробничих фондів до кількості робітників в найбільшу зміну, або до їх середньоспискової чисельності.

Аналіз забезпеченості основними фондами забезпечуються даними ф.№11-ОФ, № 2-ПВ технічних паспортів. За результатами цих даних складено таблиця 4“Аналіз фондоозброєності праці”.

^ Таблиця 2.4 Аналіз фондоозброєності праці поліграфічного підприємства

Показник

2006

Рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення (+,- ), абсолютне

2007/

2006

рік

2008/

2006

Рік

1

2

3

4

5

6

^ 1.Середня вартість виробничих фондів, тис.грн.

813.2

832.2

835.5

+22

+3.3

^ 2.Облікова чисельність робітників, чол.

11

11

9

-

-2

^ 3.Продукція тис. грн .

683.3

595.9

616.8

-87.4

+20.9

Розрахункові

^ 4.Фондоозброєність праці, тис.грн.(1/2)

74.3

75.65

92.83

+1.35

+17.18

^ 5. Продуктивність праці 1-го робітника, тис.грн.

62.12

54.17

68.53

-7.95

+14.36

За даними таблиці 2. 4 фондоозброєність праці у 2007році в порівняні з 2006 роком збільшилася на 1.35 тис. грн., і у 2008 році збільшилася на 17.18 тис. грн., на фондоозброєність вплинуло збільшення середньорічної вартості виробничих фондів. У 2007 році продуктивність праці зменшилась на 7.95 тис. грн. порівняно з 2006 роком і це пов’язано зі скороченням випуску виготовленої продукції, але у 2008 році зростання виробітку відбулося на 14.36 тис. грн. Темпи росту продуктивності праці скоротилися 2007 році на 13 % (54.17 : 62.12 *100-100), у 2008 році темпи зросту продуктивності праці були достатньо високими 27 % (68.53 : 54.17 *100-100).

Узагальнюючими показниками використання основних фондів підприємства є : фондовіддача; фондомісткість; рентабельність, питомі капітальні вкладення на 1 грн. приросту продукції.

Фондовіддача (Ф.В.) визначається за формулою:

Ф.В. = ОП : ОФ ; (2.1)

де , ОП – обсяг продукції, робіт, послуг, тис.грн.,

ОФ – середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

Фондомісткість обернений показник до фондовіддачі, свідчить про ефективність використання основних фондів на підприємстві. Фондомісткість (Ф.М.) визначається за формулою:

Ф.М. = ОФ : ОП ; (2.2 )

Рентабельність (Р.Ф.) розраховується як відношення балансового прибутку підприємства до середньорічної вартості виробничих фондів:

Р.Ф.= Пб : ОФ; (2.3)

де , Пб – балансовий прибуток.

Аналіз показників фондовіддачі проводиться у взаємозв’язку з показниками продуктивності праці та фондоозброєності.

^ Таблиця 2. 5 Аналіз ефективності використання основних фондів поліграфічного підприємства

Показник

2006

Рік

2007

рік

2008

Рік

Відхилення, (+,-)

абс.

2008/

2006

%,

2008/

2006

1

2

3

4

5

6

^ 1.Продукція, тис .грн.

683.3

595.9

616.8

-66.5
^ 2.Середньорічна вартість виробничих засобів, тис. грн.

813.2

832.2

835.5

+22.3

+2.7

3Прибуток до оподаткування, тис. грн.

3.6

3.9

1.9

+0.3

-47.2

Розрахункові

^ 4.Фондовіддача, грн.(р.1: р.2)

84

0.82

0.74

-0.12

-12.0

^ 5.Фондомісткість (р.2 :р.1)

1.19

1.39

1.35

+0.16

+32

^ 6.Рентабельність фондів, % (р.3 :р.2)

0.44

0.47

0.23

-0.21

-.47.7

Аналіз показує, що відбувається скорочення фондовіддачі в абсолютних показниках на – 0.12 грн. так і за темпами (12%), але і рентабельність фондів також скорочується і у 2008 році на 0.21% , що відповідає темпам скорочення 47.7%, в цілому рентабельність фондів низька, все це свідчить про те , що виникає необхідність оновлення фондів підприємства.

Аналіз використання матеріалів здійснюється за допомогою показників загальної матеріаломісткості або зворотного до нього показника матеріаловіддачі. Матеріаломісткість визначається співвідношенням матеріальних витрат (без амортизації) до вартості виробленої продукції, а матеріаловіддача є оберненою величиною до матеріаломісткості.

Дані для розрахунку матеріаломісткості продукції містяться в кошторисі витрат на виробництво та ф.5-С. Для аналізу дані показані у таблиці 2.6.

^ Таблиця 2.6. Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

Рік

Відхилення, (+,-)

абсол.

2008/

2007

%,

2007/

2006

1

2

3

4

5

6

^ 1.Продукція, тис. грн.

683.3

595.9

616.8

+20.9

+3.5

^ 2.Матеріальні витрати на виробництво (без амортизації), тис. грн.

307.8

273.9

235.7

-38.2

-14

Розрахункові

3.Матеріаловіддача

(р. 1: р.2)

2.22

2.18

2.62

+0.44

+20.2

4.Матеріаломісткість

(р. 2 : р. 1)

0.45

0.45

0.38

-0.07

-16

Дані таблиці свідчать про те, що матеріаломісткість роботи знизилася у 2008 р. порівняно з 2007 р. на 16%. Що вплинуло на зміну матеріаломісткості показують розрахунки, які проведені факторним аналізом:

 1. Зміна суми матеріальних витрат на виконання робот:

^ 38.2тис.грн. : 0.45 = 84.89 тис.грн.

 1. Зміна матеріаломісткості робот порівняно з 2008 р.

-0.07*616.8 = -43.176тис.грн.

Разом 84.89 тис.грн..- 43.18тис.грн.= 41.65тис.грн..

Дані таблиці свідчать про те, що збільшення матеріальних витрат дало змогу поліграфічному підприємству за розрахунками впливу факторів понести збитки , що склали 43.176 тис. грн., або 3.67 % відносно 2007 р. (43.18 : 41.65*100 - 100)

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік та Положення стандартів БО з 1.01.2000 р.року витрати, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групують за такими економічними елементами:

 1. Матеріальні витрати;

 2. Витрати на оплату праці;

 3. Відрахування на соціальні заходи;

 4. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

 5. Інші витрати.

Аналіз витрат на виготовлення у ТОВ ПРИМА показано у таблиці 2.7.

Аналіз структури витрат на виготовлення показує, що найбільша частка припадала на матеріальні затрати (52.8 %) у 2006 році, (53.4) у 2007 році, але у 2008 році частка зменшується до 44.4%, але у 2008 році частка на оплату праці зростає з 22.3% до 31.2% , майже на 8.9%. Велика частина витрат за статтею “Інші витрати” 2007 р. – 6.2%, у 2008 р. – 8.7%, дає можливість аналізувати більш детально і шукати шляхи для знижування цих витрат. Найбільш великими темпами зростали витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби відповідно 127% і 120%. Темпи зростання витрат за всіма економічними елементами свідчить як за збільшенням обсягів виготовлення і реалізації продукції.

У таблиці 2.8. проаналізуємо витрати на 1грн. товарної продукції, що буде давати можливість

^ Таблиця 2.7. Аналіз витрат на виробництво за економічними елементами на поліграфічному підприємстві , тис. грн.

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Частка

%,2006р.

Частка

%,2007р.

Частка

%,2008р.

Відхилення

(+,-), абсол.

Відхилення

(+,-), %

Темпи

2008р./

2006р.

%


2007р./

2006р.

2008р./

2007р.

2007р./

2006р.

2008р./

2007р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ 1.Матеріальні витрати

307.8

273.9

235.7

52.8

53.4

44.2

-33.9

-38.2

-11

-13.9

77

^ 2.Витрати на оплату праці

131.3

114.5

166.4

25.6

22.3

31.2

-16.8

+51.9

-12.8

+45.3

127

^ 3.Відрахування на соціальні заходи

47.6

47.4

57.3

8.2

9.2

10.7

-0.2

+9.9

-0.4

+20.9

120

4.Амортизація

29.9

31.1

27.5

5.1

6.1

5.2

+1.2

-3.6

+4

-11.6

97

5.Інші витрати

48.0

31.8

46.6

8.2

6.2

8.7

-16.2

+14.8

-33.8

+46.5

97

6.Разом

582.7

512.7

533.5

100

100

100

-70

+20.8

-12.0

+4.1

92

Витрати на 1грн. товарної продукції склали у 2006 році 0.85грн., 2007 році – 0.86грн., тобто збільшилася на 0.01грн., і у 2008 році витрати на 1грн. продукції зросли на 0.01грн. , склали 0.87грн.

^ Таблиця 2. 8. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення (+,-), абсолютне


Відхилення (+,-), відносне, %


Темп

%
2007/

2006

2008/

2007

2007/

2006

2008/

2007

2008/

2006

^ 1.Продукція, тис.грн.

683.3

595.9

616.8

-87.4

+20.9

-12.8

+3.5

90

^ 2.Повна собівартість, тис.грн.

582.7

512.7

533.5

+70.0

+20.8

-12

+4.1

92

^ 3.Витрати на 1 грн. продукції (р.2 – р.1), коп.

0.85

0.86

0.87

+0.01

+0.01

+1.2

+1.2

102

Наведені дані таблиці показують, що підприємство, якщо збільшує рівень виробництва збільшуються і пропорційно витрати. Витрати на одну гривню товарної продукції на протязі 2006, 2007,2008 років практично мало змінювалися і складали в середньому 0.86грн.

^ 2.2 Оцінка забезпечення ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства визначається продуктивністю праці.

Рівень продуктивності праці характеризується кількістю продукції у грошовому або натуральному виразі, що виробляється одним працюючим за одиницю робочого часу або кількістю робочого часу, що затрачається на виробництво одиниці продукції.

^ Зростання продуктивності праці має велике значення, оскільки підвищення ефективності використання трудових ресурсів сприяє:

 • збільшенню обсягу випуску і реалізації продукції;

 • зниженню собівартості продукції та її ціни;

 • підвищенню конкурентоспроможності продукції на ринку;

 • збільшенню прибутків і відрахувань у бюджет та фонди;

 • зміцненню фінансового стану підприємства;

 • формуванню іміджу підприємства.

Завданням аналізу економічного показника як продуктивність праці є:

 • оцінка рівня продуктивності праці та її динаміки;

 • дослідження впливу факторів на відхилення з продуктивності праці;

 • виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів та розробка заходів щодо їх реалізації.

Проведемо оцінку рівня продуктивності праці на поліграфічному підприємстві. Для цього фактичні показники продуктивності праці за відповідні періоди порівнюють і визначають їх абсолютне і фактичне відхилення.

^ Таблиця 2.9. Аналіз продуктивності праці.

Показники

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення абс.(+,-)

Відхилення

% (+,-)
2007/

2006

2008/

2007

2007/

2006

2008/

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг реалізації продукції (тис. грн.)

569.6

496.6

535.4

-7.3

+3.8

-13

+7.8

Продовження таблиці 2.9

1

2

3

4

5

6

7

8

Середньорічна чисельність працюючих

11

11

9

-

-2

-

-18

Середньорічний виробіток одного працюючого

51.78

45.15

59.51

-6.63

+14.36

-13

=32

Середньорічний виробіток на одного працюючого у 2007 році порівняно з 2006 роком скоротився на 6.63 тис. грн., або на 13%, але у 2008 відбувається збільшення продуктивності праці на 14.36тис. грн. або на 32 %.

Як свідчать дані, обсяг виготовленої продукції у 2008 році збільшився проти 2007 року на 38.8 тис. грн.

За рахунок підвищення продуктивності праці на 14.36 тис.грн.у розрахунку на одного працюючого обсяг випуску продукції збільшився на 157.96 (14.36 * 11), а за рахунок збільшення середньорічної чисельності працюючих на 2 чол. – збільшилося на 119.02тис. грн.(2*59.51)

Загальний вплив обох факторів:

157.96 + 119.02 = 276.98 тис. грн.

Також про роботу підприємства ТОВ ПРИМА свідчить комплексна оцінка використання праці персоналу, яку можна провести використовуючи відповідні дані за підприємством.

^ Таблиця 2.10. Аналіз використання та вихідні дані для оцінки використання праці на поліграфічному підприємстві

Показники

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення абс.(+,-)

Відхилення

% (+,-)

2007/

2006

2008/

2007

2007/

2006

2008/

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

^ 1.Обсяг реалізації продукції (тис. грн.)

569.6

496.6

535.4

-7.3

+3.8

-13

+7.8

^ 2.Середньорічна чисельність працюючих, чол.

11

11

9

-

-2

-

-18

^ 3. Фонд заробітної плати робітників, тис. грн.

131.3

114.5

166.4

-16.8

+51.9

-13

+45.3

^ 4.Кількість робочих днів на рік на 1 працюючого

241.8

245.8

246.0

+4

+0.2

+1.65

+0.08

^ 5. Середня тривалість робочого дня, год.

7.62

7.63

7.64

+0.01

+0.01


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Звіт з переддипломної практики Зміст iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...

Звіт з переддипломної практики Зміст iconРекомендована структура звіту з переддипломної практики
Визначаються мета й завдання практики, актуальність І взаємозв’язок із завданнями дипломної роботи, об’єкт проходження практики,...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...
Виробнича практика – це форма учбових занять в організаціях (підприємствах) різних форм власності І організаційно-правових форм
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку та 1 рисунок
У роботі описані основні принципи роботи джерела живлення персонального комп’ютера та його структура. Також розглянуто правила безпеки...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 3 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 4 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconПідприємство “Назва підприємства” надає можливість для проходження...
Підприємство “Назва підприємства” надає можливість для проходження переддипломної практики студентки Горяєвої Ольги Олександрівни...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconМіністерство освіти І науки україни Херсонський національний технічний...
Перспективи розвитку галузі, норми технологічного проектування, матеріали зібрані під час переддипломної практики
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРобоча програма
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109 “Управління персоналом І економіка праці”. Укл.: С. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка