Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління
НазваКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління
Сторінка1/4
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4


Київський національний економічний університет

імені Вадима ГЕТЬМАНА
Факультет економіки та управління

Кафедра макроекономіки та державного управління


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи
…………………………… А. М. Колот

"……"…………………..2010 р.


Методичні матеріали
щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни вибіркового циклу
^ «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»
Укладач: канд. екон. наук, доцент Чистов С. М.^ Декан факультету

А. П. Наливайко


"……"…………………..2010 р.

^ Завідувач кафедри макроекономіки та державного управління


І. Й. Малий


"……"…………………..2010 р.

КИЇВ КНЕУ 2010

ЗМІСТ


1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

3

2. Приклади типових завдань

6

3. Навчальна карта самостійної роботи студентів

11

4. Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни

12

5. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання


31

6. Список рекомендованої літератури

32

1. Перелік питань, що охоплюЮТЬ зміст робочої програми дисципліни


 1. Межа виробничих можливостей, командна та ринкова форми організації економіки.

 2. Вади ринкового саморегулювання.

 3. Політична, соціальна, міжнародна та економічна функції держави.

 4. Економічні функції держави.

 5. Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”.

 6. Сутність, об’єкти, та суб’єкти державного регулювання економіки.

 7. Вади державного регулювання економіки та їх врахування у державній економічній політиці.

 8. Система методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого державного регулювання економіки.

 9. Правові методи державного регулювання економіки.

 10. Адміністративні методи державного регулювання економіки.

 11. Економічні методи державного регулювання економіки.

 12. Пропагандистські методи державного регулювання економіки.

 13. Функції Президента України в сфері державного регулювання економіки.

 14. Функції Верховної Ради України в сфері державного регулювання економіки.

 15. Функції Кабінету Міністрів України в сфері державного регулювання економіки.

 16. Функції міністерств та інших центральних державних органів у сфері державного регулювання економіки.

 17. Функції місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в сфері регулювання економіки.

 18. Мета та практичні дії по реалізації конституційної реформи в Україні.

 19. Сутність стратегії соціально-економічної політики держави. Визначення суспільних потреб та інтересів.

 20. Ієрархія і дерево цілей державної економічної політики.

 21. Стратегічні, тактичні і оперативні цілі; концепція соціально-економічної політики та державного регулювання економіки.

 22. Соціально-орієнтована ринкова економіка як стратегічний орієнтир економічної політики.

 23. Сутність і функції соціально-економічного прогнозування.

 24. Принципи соціально-економічного прогнозування.

 25. Класифікація соціально-економічних прогнозів.

 26. Класифікація методів прогнозування.

 27. Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.

 28. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.

 29. Принципи макроекономічного планування.

 30. Система показників макроекономічних планів.

 31. Балансовий та нормативний методи планово-економічних розрахунків.

 32. Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.

 33. Сутність державного програмно-цільового планування, та державних цільових програм.

 34. Класифікація державних цільових програм.

 35. Етапи програмно-цільового планування.

 36. Структура державних цільових програм.

 37. Контроль за реалізацією заходів ДЦП.

 38. Фінансова та бюджетна системи. Зведений баланс фінансових ресурсів держави.

 39. Доходи та видатки Державного бюджету України.

 40. Збалансованість (профіцит, дефіцит, секвестр) державного бюджету.

 41. Засоби подолання бюджетного дефіциту.

 42. Етапи бюджетного процесу в Україні.

 43. Система оподаткування України.

 44. Система податкових органів України.

 45. Форми і класифікація податків.

 46. Загальнодержавні податки, податкові пільги.

 47. Банківська система України. Функції НБУ.

 48. Методи грошово-кредитного регулювання.

 49. Валютне регулювання.

 50. Банківське регулювання і банківський нагляд.

 51. Фінансовий моніторинг в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 52. Цілі та форми державного регулювання ринку цінних паперів.

 53. Ринок державних цінних паперів як сегмент національного РЦП.

 54. Сутність та види структури економіки.

 55. Пасивна та активна структурна політика.

 56. Пріоритети та засоби структурної політики.

 57. Роль держави в інвестиційній сфері.

 58. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.

 59. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 60. Науково-технічний прогрес та соціально-економічний розвиток.

 61. Необхідність та сутність науково-технічної політики.

 62. Форми та методи реалізації науково-технічної політики.

 63. Державне регулювання інноваційних процесів.

 64. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів.

 65. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 66. Роль держави у становленні підприємницького середовища.

 67. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.

 68. Приватизація як чинник державного регулювання підприємництва.

 69. Антимонопольна політика держави.

 70. Механізм банкрутства і санації підприємств.

 71. Сутність, завдання, пріоритети зовнішньоекономічної політики держави.

 72. Тарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 73. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 74. Необхідність та сутність державного регулювання цін.

 75. Форми і методи державного регулювання цін.

 76. Антиінфляційна політика.

 77. Сутність та завдання регіональної економічної політики.

 78. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.

 79. Засоби та методи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

 80. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

 81. Склад та функції сектору загального державного управління.

 82. Ефективність у суспільному (державному) секторі економіки.

 83. Кошторис доходів та видатків бюджетних установ.

 84. Державні потреби в продукції (товарах, роботах, послугах). Система матеріальних балансів.

 85. Сутність державних закупівель. Учасники процедури державних закупівель.

 86. Етапи конкурентного відбору учасників процедури державних закупівель.

 87. Сутність та мета соціальної політики.

 88. Завдання соціальної політики та показники соціального розвитку.

 89. Державне регулювання реальних доходів населення.

 90. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.

 91. Система трудових балансів.

 92. Державне регулювання зайнятості населення.

 93. Необхідність охорони навколишнього природного середовища.

 94. Принципи і об’єкти охорони довкілля.

 95. Засоби та методи екологічного регулювання.

 96. Державне управління в сфері охорони навколишнього природного середовища.

 97. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.

^ 2. Приклади типових завдань
Розрахункове завдання №1.

Здійснити ранжування галузей промисловості за показником електромісткості валового випуску.^ Галузі промисловості

Валовий випуск млн.грн.

Споживання електроенергії, млрд.кВт.г.

Металургія

Хімічна

Машинобудування

Легка і харчова

6,6

3,8

16,6

14,4

30

24

36

48


Розрахункове завдання №2.

Визначити обсяг централізованих капітальних вкладень, необхідних для введення в дію житлової площі.

Вихідні дані:

 1. Чисельність населення, що потребує покращення житлових умов за рахунок державних централізованих капітальних вкладень – 3000 тис.чол.

 2. Норматив забезпеченості населення загальною площею квартир – 18,4 м2/чол.

 3. Введення в дію житла за рахунок капітальних вкладень минулих років – 52500 тис.м2.

 4. Виведення з експлуатації житла, що знаходиться у користуванні населенням, потреба у житлі яких забезпечується централізовано, – 4850 тис. м2.

 5. Питомі капітальні вкладення на будівництво житла – 4000 грн./м2.


Розрахункове завдання №3.

Скласти зведений баланс фінансових ресурсів держави і визначити суми ресурсів, видатків та перевищень ресурсів над видатками або видатків над ресурсами.

Вихідні дані:

 1. Видатки бюджетів та державних позабюджетних фондів становлять, відповідно, 29,2 та 12,2 млрд.грн.

 2. Доходи бюджетів та державних позабюджетних фондів становлять, відповідно, 27,3 та 9,8 млрд.грн.

 3. Доходи та видатки державних підприємств становлять, відповідно, 29,8 та 28,3 млрд.грн.

 4. Сума коштів іноземних інвесторів дорівнюватиме сумі витрат іноземних інвесторів на розвиток економіки і становитиме по 2,8 млрд.грн.

 5. Довгострокові кредити на розвиток економіки, надані банками України, та кредити міжнародних фінансових організацій становлять, відповідно, 1,2 та 3,7 млрд.грн.

 6. Витрати на реалізацію програм розвитку економіки за рахунок довгострокових кредитів, наданих банками України, та використання кредитів міжнародних фінансових організацій становлять, відповідно, 1,1 та 3,7 млрд.грн.


Розрахункове завдання №4.
Здійснити секвестрування видатків бюджету за квартал і визначити процент виконання затвердженого бюджету по видаткам.
Вихідні дані:

 1. Надходження до бюджету (фактичні видатки після секвестрування) за квартал – 4065 млн.грн.

 2. Розподіл видатків, що перевищують суму “захищених” статей, здійснюється пропорційно структурі видатків затвердженого бюджету.
^ Статті видатків бюджету


Видатки затвердженого бюджету, млн.грн.

Критичний мінімум фінансування (“захищені” статті), млн.грн.

Фінансування послуг загального призначення

Фінансування суспільних послуг

Фінансування послуг, пов’язаних з економічної діяльністю

Інші видатки


1626

1897
1084

813


1200

1500
500

400

ВСЬОГО

5420

3600
  1   2   3   4

Схожі:

Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconДвнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
...
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління icon«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Медіація (примирення) новела кримінального права та кримінального процесу україни
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана факультет економіки та управління Кафедра макроекономіки та державного управління iconМіністерство освіти І науки україни київський національний торговельно-економічний...
Рішення створити міжнародну організацію, що усіляко сприяла би суспільному прогресу через встановлення й підтримання соціального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка