За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції
Скачати 231.2 Kb.
НазваЗа наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції
Дата конвертації04.03.2013
Розмір231.2 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Розділ І(ст. 47)

Завдання 1
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: ВНП, споживання, валові приватні інвестиції, ЧНП, чисті приватні інвестиції.


Показник

1 рік

2 рік

Вартість нового будівництва

10

5

Вартість виготовленого обладнання

20

15

Вартість виготовлених споживчих товарів

140

120

Вартість спожитих споживчих товарів

100

100

Амортизація будівель

10

10

Амортизація обладнання

20

20

Запаси споживчих товарів на початок року

40

50

Запаси споживчих товарів на кінець року

50

70


Розв’язання

1) ВВП = С + Ід + G + NE

ВВП1 = 100 + (10 + 20 + 10 + 20 + (50 - 40)) = 170

ВВП2 = 100 + (5 + 15 + 10 + 20 +(70 - 50)) = 170.

2) С1 = С2 = 100.

3) Ід1 = вартість нового будівництва + вартість виготовленого обладнання + А(будівель)+ А(обладнання) + ∆ Запаси = 10 + 20 + 10 + 20 + 10 = 70

Ід2 = 5 + 15 + 10 + 20 + 20.

4) ЧНП = ВВП – А = 140

5) Іп = Ід – А = 40.

Завдання 2.

Допустимо, що національне виробництво складається з двох товарів: Х(споживчий товар); Y(засіб виробництва). В поточному році було виготовлено 800 одиниць Х(ціна за одиницю – 3 у. г. о. ) та 100 одиниць товару Y(ціна одиниці – 10 у. г. о.). до кінця року 7 машин(товар Y) потрібно замінити новими.

Розрахувати:

 • амортизацію;

 • обсяг споживання;

 • обсяг валових інвестицій;

 • ВВП;

 • ЧНП;

 • Обсяг чистих інвестицій.


Розв’язання


 1. А = к-ть машин х ціна одиниці = 7 х 10 = 70;

 2. С = Px*Qx = 800*3 = 2400;

 3. Ід = Py*Qy = 100*10 = 1000;

 4. ВВП = С + Ід + G + NE = 2400 + 1000 = 3400;

 5. ЧНП = ВВП – А = 3400 – 70 = 3330;

 6. Іп = Ід – А = 1000 -70 = 930.


Завдання 5

У народному господарстві ВВП зріс із 120 млрд(у. г. о.) до 150 млрд (у. г. о.) рівень цін та чисельність населення залишилися незмінними.

1) Що означає збільшення ВВП для населення країни?

Збільшення ВВП даній ситуації означає зростання добробуту населення.

2) Обґрунтуйте, чому в даному прикладі реальне зростання рівне номінальному?

Реальне зростання у даному прикладі рівне номінальному так як рівень цін залишається незмінним, тобто зростання ВВП відбувається лише за рахунок приросту обсягів виробництва, що в свою чергу може бути зумовлене при зростанні продуктивності праці. Також при незмінній чисельності населення такий показник як ВВП на душу населення зростає виключно завдяки зростанню ВВП.

3) У народному господарстві ВВП збільшився від 120 млрд (у. г. о.) до 144 млрд (у. г. о.), тоді як ціни зросли на 8%.визначити реальне еконономічне зростання.

Номінальне економічне зростання становить:

t = (ВВП1-ВВП0)/ВВП0,

t = (144-120)/120 х 100 = 20%

Визначимо реальне економічне зростання:

tr = 20 – 8 =12%

4) Чому необхідно показники економічного зростання розраховувати в ринкових цінах та цінах базового року?

Для визначення причини збільшення показника, а отже і для визначення причини економічного зростання: підвищення рівня цін чи збільшення реального фізичного обсягу продукції.

5) Обґрунтуйте, чому необхідно розраховувати реальне економічне зростання ВВП на душу населення при порівнянні однієї країни з іншою.

При порівнянні країни з іншими країнами необхідно розраховувати зростання ВВП на душу населення чи на одного працюючого, тому що в різних країнах можемо спостерігати різну кількість населення та різну кількість зайнятих. І порівняння абсолютних величин зростання ВВП при порівнянні національних економік країн не може відображати об’єктивну економічну реальність. Лише такий показник як ВВП на душу населення відображає реальний приріст добробуту спричинений ростом ВВП.

Завання 6

Для загального добробуту країни визначальними є не тільки величина і якість суспільного продукту, але і його розподіл. Припустимо, у двох національних економіках країн А і Б національний дохід рівновеликий. У національній економіці А - 90% НД припадає на 10% населення. У національній економіці Б розподіл НД рівномірний.

В якій національній економіці збільшення суспільного продукту має менше значення для населення? Обґрунтуйте відповідь.
Менше значення для добробуту населення має збільшення суспільного продукту в економіці країни А, так як збільшення суспільного продукту в даній економіці розподілиться в такій пропорції:

10% населення отримає 90% приросту СП;

90% населення отримає 10% приросту СП.

Отже, основна частина населення не відчує зростання СП так як на на душу припаде надто мала частка приросту, а для другої групи, на яку припадає основна маса приросту, зростання СП не є важливим, так як всі потребі даної групи є задоволеними.
Завдання 7

Опишіть ситуацію при якій номінальний ВВП більший за реальний ВВП.

Номінальний ВВП більший за реальний ВВП, якщо індекс цін ненульовий(ситуація при якій ІЦ від’ємний неможлива).

Чи може спостерігатися ситуація, коли:

1) Реальний ВВП більший за номінальний;

Теоретично дана ситуація можлива в умовах дефляції, але на практиці вона є неможливою.

2) Дефлятор більший за індекс цін;

Така ситуація неможлива. Так як дефлятор ототожнюється з ІЦ.
Завдання 8

Перелічіть показники, які найбільш точно відображають рівень життя населення країни. Обґрунтуйте відповідь.

Показниками, які найбільш точно відображають рівень життя населення країни є:

 • дохід кінцевого використання;

 • національний дохід на душу населення;

 • ВВП на душу населення;

 • Суспільна продуктивність праці;

 • Інфляція;

 • Рівень зайнятості.


Охарактеризуйте ситуацію, коли чистий економічний добробут:

 • більший за ВВП;

ЧЕД більший за ВВП при високому рівні тінізації економіки та при високому рівні позаринкової діяльності домогосподарств.

 • менший за ВВП;

Ця ситуація спостерігається при високому рівні негативного впливу промисловості на довкілля .

Обрахування ЧЕД є неможливим в силу неможливості визначення таких показників як негативні екологічні наслідки промислового розвитку суспільства, позаринкова діяльність домогосподарств, результати діяльності тіньової економіки, зростання вільного часу та якості відпочинку у грошовому виразі.
Завдання 9

Назвіть економічні важелі, які використовує держава для перерозподілу доходів.

 • фіскальна політика;

 • державні доходи ;

 • державні витрати.

Назвіть причини, які роблять цей перерозподіл необхідним.

Перерозподіл доходів є необхідним так як ринковий механізм не може забезпечити справедливого розподілу доходів, тому цю функцію бере на себе держава, яка й розподіляє доходи через бюджет.

Як називаються виплати держави домогосподарствам? Як вони впливають на сукупний попит?

Виплати держави домогосподарствам називаються соціальними трансфертами. Вони стимулюють сукупний попит з боку домогосподарств.
Завдання 10

Визначити свою думку з таких питань:

 1. Чи є перерозподіл доходів інструментом макроекономічної політики держави.

Так перерозподіл доходів є інструментом макроекономічної політики держави, тому що він може впливати на сукупний попит, може стимулювати заощадження, що в свою чергу є інструментами макроекономічного регулювання національної економіки.

 1. Яким чином держава здійснює перерозподіл доходів?

Держава здійснює перерозподіл доходів за допомогою фіскальної та бюджетної політики.

 1. Чи може ринковий механізм забезпечити справедливий розподіл доходів власникам факторів виробництва відповідно до граничного продукту кожного фактору?

Ні. Ринковий механізм не в змозі забезпечити справедливий розподіл доходів власникам факторів виробництва відповідно до граничного продукту кожного фактору. Для справедливого розподілу необхідне втручання держави.

 1. Що є більш справедливим: нерівність у доходах чи рівність?

На мою думку рівність у доходах(відносна рівність) є більш справедливою, оскільки в умовах змішаної(соціально-орієнтованої) економічної системи держава прагне до забезпечення такої рівності. Лише при відносній рівності у доходах можливий стабільний економічний розвиток національної економіки, а також стабільний розвито суспільства бе з соціальних потрясінь.
Завдання 11

У двох країнах А і Б нерівність у доходах низько забезпечених та високозабезпечених верств населення становить:

1) в країні А – 1:5;

2) в країні Б – 1:20.

Проаналізуйте рівень добробуту в кожній країні.

Рівень добробуту в країні А буде вищий ніж рівень добробуту в країні Б, тому що розподіл доходів у країні А є більш рівномірний ніж розподіл доходів у країні Б.

Чи можна однозначно визначити, до якої групи належить кожна з країн: високорозвинені; з середнім рівнем розвитку; країни, що розвиваються?

Можемо віднести країну А до високорозвинених країн, а країну Б до країн, що розвиваються.

Що можна сказати про соціальну орієнтацію цих країн?

Країна А є соціально-орієнтованою, країна Б, швидше за все, країна з трансформаційною економікою, яка прагне до соціально-орієнтованої економічної системи.
Завдання 12

В Україні існують програми, які спрямовані на підтримку рівня доходу малозабезпечених верств населення(соціальне страхування, допомога на випадок безробіття, допомога багатодітним сім’ям).

Чи можна вважати ці заходи інструментом макроекономічного регулювання, які сприяють підвищення економічної ефективності?

Так, безумовно ці заходи є інструментом макроекономічного регулювання, які сприяють підвищення економічної ефективності. Я і всі трансферти, вони стимулюють сукупний попит з боку домогосподарств.


Розділ ІІ(ст. 83)

Завдання 1

Автономні інвестиції(І) збільшили обсяг ЧНП на 10 млрд (у. г. о.). розрахуйте величину цих інвестицій, якщо гранична схильність до заощадження(s’) дорівнює 0,2.
∆Y = m x ∆I
m = 1/s’ = 1/0.2 = 5
∆I = ∆Y/m = 10/5 = 2 (млрд).
Відповідь: ∆I= 2 (млрд).
Завдання 2

Функція споживання домашніх господарств має вигляд:

C = 100 + 1/2DJ, де

С – споживання;

С0 – автономне споживання;

DJ – дохід кінцевого споживання.

За даними таблиці розрахувати витрати домогосподарств на споживання та величину заощаджень при кожному рівні доходу.
DJ

C

S

1

0

100

-100

2

100

150

-50

3

200

200

0

4

300

250

50

5

400

300

100

6

500

350

150


Для обчислення необхідних значень С і S використаємо формули
C = 100 + 1/2DJ;
S = DJ – C.
При яких рівнях доходу кінцевого використання виконуються такі умови:

 1. C = DJ, при DJ = 200;

 2. C < DJ, при 300

 3. C > DJ, при 0


Знайдіть граничну схильність до заощаджень(s’)

Відомо, що с’ = 1/2,

тоді s’ = 1 – c’ = 1 – 1/2 = 1/2.
Завдання 3

Дано:

100 домогосподарств;

50% домогосподарств – с’ = 1/2

50% домогосподарств – с’ = 3/4

 1. Наскільки зростуть сукупні витрати на споживання, якщо дохід кінцевого використання зросте на 10000 (у. г. о.) і весь приріст припаде на першу половину домогосподарств?

C = C0 + c’ x DJ, звідси

∆С = c’ x DJ

∆C = ½ x 10000 = 5000 (у. г. о.) 1. На скільки зростуть сукупні витрати на споживання, якщо увесь приріст припаде на другу половину домогосподарств?


C = C0 + c’ x DJ, звідси

∆С = c’ x DJ

∆C = 3/4 x 10000 = 7500 (у. г. о.).
Завдання 4

Сукупна пропозиція характеризується даними таблиці:
Рівень цін (Р)

Реальний ВВП (Y)

1

250

2000

2

225

2000

3

200

1900

4

175

1700

5

150

1400

6

125

1000

7

125

500

8

125

300


1) В яких межах змінюється обсяг реального ВВП (Y) на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції?

Р = 125 – const;

Y Є [300;1000].

2) В яких межах змінюється Р та Y на класичному відрізку кривої AS?

Y = 2000 – const;

P Є [225;250].

3) В яких межах змінюється Р та Y на проміжному відрізку кривої AS?

Y Є [1000;2000]

P Є [125;225].
Завдання 5
(рис 1)


P
(рис 2)
1) Визначити на якому з наведених графіків показано класичну, а на якому кейнсіанську модель кривої AS?

На першому графіку зображено кейнсіанську модель, а на другому – класичну модель сукупної пропозиції.

2) За якою концепцією – кейнсіанською чи класичною – скорочення сукупного попиту (AD) не впливає на обсяг ВВП (Y), але призводить до миттєвої зміни загального рівня цін?

Дана ситуація може спостерігатися лише в класичній моделі AS.
Завдання 10

За даною функцією споживання С = 50 + 0,7 х Y знайдіть функцію заощадження (S) та граничну схильність до заощадження.

S = - C0 + s’ x Y

- C0 = - 50

s’ = 1 – c’ = 1 – 0.7 = 0.3

S = - 50 + 0.3 x Y
Завдання 11

Нехай функція споживання має вигляд С = 50 + 0,85 х Y. Визначіть обсяг заощаджень (S), якщо дохід домогосподарств (Y) дорівнює 300 (у. г. о.)

S = - C0 + (1 – c) x Y,

S = - 50 + (1 – 0.85) x 300 = - 5.

Від’ємний обсяг заощаджень свідчить про те, що споживання було здійснене за допомогою кредитування або заощаджень минулих періодів.

Розділ 3 (ст. 112)
Завдання 1


Ставка процента

Обсяг попиту на гроші (у. г. о.)

З боку активів

загальний

16

20

520

14

40

540

12

60

560

10

80

580

8

100

600

6

120

620

4

140

640


1) Припустимо, що кожна грошова одиниця, необхідна для купівлі товарів та послуг, обертається 4 рази на рік. Номінальний ВВП становить 2000 (у. г. о.). Визначити величину попиту на гроші з боку угод.

Md = ВВП/n = 2000/4 = 500 (у. г. о.)

3) Пропозиція грошей (MS) становить 600 (у. г. о.). визначити рівноважну ставку процента (і).

MS = Md = 600, отже і = 8%.

4) Визначити загальний попит на гроші при кожному рівні процентної ставки і рівноважну ставку процента, якщо:

- номінальний ВВП зросте на 80 (у. г. о.);

- скоротиться на 120 (у. г. о.);
І.


Ставка процента

Загальний попит на гроші

16

540

14

560

12

580

10

600

8

620

6

640

4

660


Md = ВВП/n = 2080/4 = 520

MS = 600, отже і = 10%(рівноважна ставка процента)
ІІ.


Ставка процента

Загальний попит на гроші

16

490

14

510

12

530

10

550

8

570

6

590

4

610


Md = ВВП/n = 1880/4 = 470

MS = 600, отже і = 5%(рівноважна ставка процента).
Завдання 2

По облігації виплачується процент на суму 100 (у. г. о.) на рік. За наведеними даними в таблиці розрахувати та внести до таблиці відсутні показники.


Процентна ставка (%)

Ціна облігації (у. г. о.)

1

10000

2

5000

4

2500

5

2000

10

1000

12,5

800


Курс облігації = (дивіденди / і ) х 100%.
Завдання 6

Як впливають на положення кривої попиту на робочу силу Ld такі фактори:

 1. Збільшення чисельності населення;

 2. Підвищення реальної ставки зарплати;

 3. збільшення капіталу, що використовується при заданій технології;

 4. підвищення ефективності технології;

 5. зниження рівня цін;

 6. очікування кон’юнктурного спаду виробництва підприємцями;

 7. зниження продуктивності праці.


Розв’язання

 1. Ld не зміниться;

 2. Ld переміститься ліворуч;

 3. Ld переміститься ліворуч;

 4. Ld переміститься ліворуч;

 5. Ld переміститься ліворуч;

 6. Ld переміститься ліворуч;

 7. Ld переміститься ліворуч.


Завдання 8

Початковий стан економіки характеризується перетином лінії LM та IS на проміжному відрізку LM. Внаслідок збільшення автономних інвестицій лінія IS зсунулась вправо на певну відстань, - це означає, що і крива сукупного попиту AD повинна переміститись. Чи буде зсув AD рівний зсуву IS?

Так як ця ситуація спостерігається на проміжному відрізку LM(в умовах повної зайнятості), то зсув AD буде меншим за зсув IS, через те, що частина мультиплікативного ефекту поглинається зростанням цін.
Завдання 9
В економіці встановилася рівновага на ринку благ та фінансовому ринку. Як вплинуть на рівновагу такі події:

1) підвищення граничної схильності до споживання (с’);

2) при кожній ставці процента (і) обсяг інвестицій (І) зменшиться;

3) зросте швидкість обігу грошей (v);

4) зросте пропозиція грошей (MS);

5) знизиться попит на гроші як майно (Md(i));

6)знизиться гранична схильність до заощадження(s’);

7) зросте попит на інвестиції (І);

8) зростуть державні витрати (G) за рахунок зростання податків (Т).подія

На стан якого ринку впливає

Графік якої функції зміниться

Що відбувається на графіку IS – LM

Напрямок зміни Y

Напрямок зміни (і)

1

Благ

С збільш. нахил

IS →

2

Благ

I ←

IS ←

3

Фінансовий

Ld – більш пологий

LM →

4

Фінансовий

MS →

LM →

5

Фінансовий

Ld(i)←

LM →

6

Благ

S зменшує нахил

IS →

7

Благ

I →

IS →

8

Благ

I →

IS →


Розділ 6(ст.164)

Завдання 1

Визначити до яких фаз економічного циклу рецесії(Р) чи буму(Б) відносять перелічені процеси:

 1. зростання державних інвестицій(Р);

 2. зростання державних витрат(Р);

 3. зростання інвестицій у приватному секторі(Б);

 4. скорочення прибутку(Р);

 5. зростання податкових надходжень(Б);

 6. зростання попиту на працю(Б);

 7. зростання інфляції(Б);

 8. зростання державних трансфертних платежів(Р);

 9. зростання рівня процентної ставки(Б);

 10. падіння курсу акцій(Р);

 11. зростання номінальної заробітної плати(Б).


Завдання 4

В економіці певної країни вважається доцільним на кінець кожного року мати виробничі запаси в обсязі 2,5 (у. г . о.) на кожну у. г. о. продажу.

За наведеними даними розрахувати невідомі показники:

 1. обсяг запасів на початок та кінець року;

 2. обсяг виробництва у кожному році.
рік

Річний обсяг продажу

Запаси на початок року очікувані запаси на кінець року

Очікувані запаси на кінець року

Річний обсяг виробництва(Y)

n

40

20

100

120

n+1

50

100

125

75

n+2

60

125

150

85

n+3

55

150

137.5

42.5

n+4

50

137.5

125

37.5


Визначити в які роки спостерігався найвищий рівень:

 1. інвестицій у запаси;

Найвищий рівень інвестицій у запаси спостерігався в n та n+1 роках.

 1. обсягу виробництва;

В n+2 році.

3) визначити фазу економічного циклу.

Перехід від буму до спаду(n+2 рік – пік, n+3 та n+4 – спад).
Завдання 5

За даними таблиці розрахувати:

 • ВНП;

 • Споживання ;

 • Валові приватні інвестиції;

 • Чисті приватні інвестиції;

 • ЧНП.
Показники

1 рік

2 рік

Вартість нового будівництва

5

5

Вартість виготовленого обладнання

10

10

Вартість виготовлених споживчих товарів

110

90

Вартість спожитих споживчих товарів

90

110

Амортизація будівель

10

10

Амортизація обладнання

10

10

Запаси споживчих товарів на початок року

30

50

Запаси споживчих товарів на кінець року

50

30


ВНП = Споживчі товари + Інвестиційні товари + ∆ Запаси

ВНП1 = 90 + (10 + 5) + (50 - 30) = 125

ВНП2 = 110 + (5 + 10) + (30 -50) = 105
Ід = ВНП – С

Ід1 = 125 – 90 = 35

Ід2 = 105 – 110 = -5
ЧНП = ВНП – Амортизація

ЧНП1 = 125 – (10 + 10) = 105

ЧНП2 = 105 – (10 + 10) = 85
Іп = Вартість нового будівництва + Вартість виготовленого обладнання = 5 + 10 = 15.
Дана ситуація свідчить про кризу недовиробництва.

Розділ 7(ст. )

Завдання 2

Економіка країни характеризується такими даними:

Фактичний дохід за умов повної зайнятості (YF) дорівнює 4000 (у. г. о.)

Гранична схильність до споживання (с’) дорівнює 0,8

Рівноважний дохід (Y*) дорівнює 4200 (у. г. о.).

1) як повинні змінитися урядові витрати (G) для досягнення економічного стану рівноваги за умов повної зайнятості.

∆Y = MG x ∆G

∆Y = Y* - YF = 4200 – 4000 = 200 (у. г. о.)

MG = 1/(1 – c’) = 1/0.2 = 5

∆G = 200/5 = 40 (у. г. о.).

2) як повинна змінитися величина податкових надходжень (Т) для того, щоб економіка досягла стану рівноваги за умов повної зайнятості?

∆Y = MT x ∆T

MT = - c’/s’ = - 0.8/0.2 = - 4

∆T = 200/ - 4 = - 50 (у. г. о.).
Завдання 3

Економіка країни знаходиться у стані рівноваги за умов, що споживання домашніх господарств визначається функцією С = 100 + 0,8 х Y, інвестиції (І) дорівнюють 100, витрати уряду (G) на купівлю благ – 200, трансфертні виплати з бюджету (Tr) – 62,5, а ставка прибуткового податку T(Y) – 0.25.

1) визначити:

- рівноважний НД;

- значення мультиплікатора;

- стан Держбюджету.
Y = C + I + G;

Y = Y – T(Y) x Y= 100 + 0.8(Y – 0.25Y) + 100 + 200 = 100 + 0.6Y + 100 + 200;

0.4Y = 400;

Y = 1000 (у. г. о.).
m = 1/(1 – c’);

C = 100 + 0.8(Y – 0.25Y) = 100 + 0.6Y, тобто с’ = 0,6;

m = 1/0.4 = 0.25.
проаналізувавши доходи (250(у. г. о.)) та витрати(262,5(у. г. о.)) Держбюджету, приходимо до висновку, що існує дефіцит бюджету в розмірі 12,5 (у. г. о.).
Завдання 4

У моделі закритої економіки(без участі держави) обсяг автономних інвестицій дорівнює 50, а функція заощадження визначається за формулою S = 0.2Y – 100. в умовах повної зайнятості ця модель досягає рівноваги при обсязі НД 1000(у. г. о.).

1) як за допомогою держави досягти рівня повної зайнятості за умов, що всі державні витрати повинні здійснюватись за рахунок податків, які стягуються за єдиною прибутковою ставкою податку.

S = Ia

0.2Y – 100 = 50

Y = 750 (у. г. о.).

Yf – Y = 1000 – 750 = 250

m = 1/s’ = 1/0.2 = 5

G = 250/5 =50.

2) як зміниться НД?

НД зросте на 250 (у. г. о.).
Завдання 5

На ринку благ в умовах неповної зайнятості встановилася рівновага за таких умов:

С = 0.5Yv;

I = 100;

G = 80;

T(Y) = 0.2.

Економіка має потенційні можливості збільшити НД (Y) у 1,2 рази. Як держава може змінити витрати на купівлю благ або ставку податку , щоб забезпечити повне використання наявних потужностей при збалансованому Держбюджеті?

Y = C + I + G;

Yv = Y – T(Y)xY;

Y = 0.5(Y – 0.2Y) + 100 + 80;

0.6Y = 180;

Y = 300(у. г. о.);

Yp = 300x0.2 = 360(у. г. о.).

Умова збалансованості бюджету при потенційному обсязі виробництва Yf – Gf = =T(Y)xYf.

Yf = c(Yf – T(Y)xYf) + I + G, c = 0.5

360 = 0.5(360 – T(Y)x360) + 100 +T(Y)x360;

T(Y) = 0.44

G = 0.44x360 = 158.4.

Завдання 6

Національний ринок знаходиться в стані рівноваги при Y = 1000 (у. г. о.).

1) уряд підвищив ставку прибуткового податку T(Y) на 0,05% та державні витрати на 50 (у. г. о.). як це вплине на збалансованість Держбюджету?

Баланс бюджету не зміниться , оскільки скорочення С на 50(у. г. о.) (це стало можливим завдяки збільшенню Т(Y)) буде компенсуватися зростанням G на 50(у. г. о.).

2) уряд скоротив на 15 (у. г. о.) трансфертні виплати (Tr) та збільшив G на 15(у. г. о.). як це вплине на рівноважний НД?

Нд зросте, оскільки ∆ Tr скоротить сукупний попит на с’ х 15, де с’<1.

Попит держави зросте на 15 (у. г. о.).
Завдання 9

Реальний ЧНП(Y)

Чисті податкові надходження

Державні закупки


Бюджетний дефіцит

850

170

200

-30

900

180

200

-20

950

190

200

-10

1000

200

200

0

1050

210

200

10

1100

220

200

20

1150

230

200

30

 1. спостерігаємо пряму залежність.

 2. При m = 10 та ∆І = 10 - ∆ЧНП = 100

 3. На 5 (у. г. о.)

Схожі:

За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції icon"Джек І його інвестиції"
«іноземні інвестиції». Загальне уявлення, що таке інвестиції, мають усі. Економісти ж трактують іноземні інвестиції як всі види майнових...
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconЛекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а
...
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconЗаощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку
Важливу роль у збалансуванні грошового обороту, а також попиту І пропозиції на грошовому ринку відіграють заощадження та інвестиції....
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (далі Положення (стандарт) 12) визначає методологічні засади...
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconА визначте автономне споживання
Тмз при рівні наявного доходу 250 млн грн, якщо заплановані інвестиції будуть рівні 15 млн грн.?
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconСучасне мп піщло від римського (jus gentium) охоплювало м/н приватні...
Сучасне мп піщло від римського (jus gentium) – охоплювало м/н приватні та публ відносини в 16 ст вперше вжито в сучасному розумінні...
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції icon«визначення необхідного обсягу та джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств»
Их ресурсів, а, отже, І забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо представити суспільне відтворення як систему виробництва,...
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconПлан Інвестиції: сутність, класифікація, джерела Техніко-технологічна...
Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення її використання
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconДоговір купівлі-продажу цінних паперів
Товариства з обмеженою відповідальністю "фінансова група „консалтинг та інвестиції"
За наведеними в таблиці даними розрахуйте такі показники: внп, споживання, валові приватні інвестиції, чнп, чисті приватні інвестиції iconЗ ким працює даний комерційних банк, хто є його клієнтами (фірми,...
Які різновиди депозитів пропонує банк вкладникам? В чому полягає відмінність цих різновидів?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка