Розповсюдження та тиражування без офіційного
НазваРозповсюдження та тиражування без офіційного
Сторінка1/6
Дата конвертації26.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6
Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

за напрямом 6.030601 "Менеджмент"

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!
ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», робочої програми навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності".

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою обліку і аудиту протоколом № від 2009р.

 3. УКЛАДАЧ: Осьмірко Н.А., старший викладач кафедри обліку і аудиту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Довгопол Н.В.доц., к.е.н. зав. кафедрою обліку і аудиту.

ЗМІСТ

Вступ|вступ|

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4

2

Завдання до І модуля

6

3

Завдання до ІІ модуля

12

4

Завдання до ІІІ модуля

13

5

Завдання до ІV модуля

17

6

Методичні вказівки до розв'язання задач

18

7

Перелік рекомендованої літератури

23ВСТУП
Програма складена на основі програми вибіркової дисципліни "Аналіз господарської діяльності" з урахуванням модульного принципу організації навчального процесу та вимог системи ЕСТS.

Предметом вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності" є вивчення реальної господарської діяльності, господарських явищ та процесів незалежно від характеристик їх інформаційного відображення.
^ МЕТА і завдання дисципліни
Метою викладання курсу “Аналіз господарської діяльності ” є надання студентам системних знань щодо наукових основ економічного аналізу, його методу та методології, організації інформаційного забезпечення, використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств, а також методичних основ аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємств.

Завдання АГД визначаються сукупністю цілей і задач управління та його функціональних елементів, відповідно головними завданнями при вивченні дисципліни є:

- визначення місця|місце-милі| економічної системи будь-якого порядку|ладу| в ринковому середовищі|середі|, стратегії і тактики її поведінки;

- обґрунтування цільових економічних програм, індикативних планів і бізнес-планів;

- оцінка виконання цільових завдань|задач| розвитку економічної системи, причин і чинників|факторів|, які зумовили позитивні і негативні|заперечні| зміни;

- виявлення невикористаних резервів поліпшення|покращання| економіки досліджуваного об'єкта|;

- визначення пріоритетів стратегічного розвитку економічної системи, оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу;

- розробка і обґрунтування заходів, направлених|спрямованих| на активізацію використання резервів і ухвалення|прийняття| оптимальних управлінських рішень.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аналізу діяльності підприємства;

- використовувати методи і моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності підприємств;

- прогнозувати фінансово-господарську діяльність підприємства, знаходити шляхи підвищення ефективності господарювання;

- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення.

^ Міждисциплінарні зв'язки: дисцина АГД вивчаеться після вивчення наступних дисціплн "Теорія економічного аналізу", "Економічна теорія", "Статистика", "Вища математика", "Маркетинг", "Бухгалтерський облік".
^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
В установлений термін студент виконує |хатню| контрольну роботу. Вона включає завдання до 4 – модулів, виконання яких є обов’язковими для кожного студента. Кожний модуль включає розгляд теоретичних питань і вирішення задачі. Завдання|задачі| виконуються в таблицях з|із| розрахунком впливу факторів, після|потім| розв'язання дається оцінка досліджуваного показника. Контрольна робота виконується у вигляді друкованого тексту з ілюстраціями та таблицями українською мовою. Роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до 40 рядків на сторінці, 14 кегль. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Текст контрольної роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: з лівого боку - не менш за 20 мм, з правого - не менш за 10 мм, зверху - не менш за 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.

Необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Компактність тексту роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки, і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці.

Після|потім| отримання|здобуття| контрольної роботи із|із| зауваженнями рецензента студент повинен вивчити зауваження, з'ясувати їх суть та доопрацювати роботу.

Контрольна робота на іспиті чи заліку |екзамені| представляється екзаменаторові.

Номер варіанту контрольної роботи повинен відповідати останній цифрі номера залікової книжки студента.

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до розв’язаної задачі.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;

 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля


^ Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

1 Заліковий модуль:

- правильна письмова відповідь на питання

- правильне рішення задачі.

5 балів

5 балів

2 Заліковий модуль:

- правильна письмова відповідь на питання

- правильне рішення задачі.


5 балів

5 балів

3 Заліковий модуль:

- правильне рішення задачі.


10 балів

4 Заліковий модуль:

- правильна письмова відповідь на питання

- правильне рішення задачі.


5 балів

5 балів

^ Разом виконана контрольна робота в залежності від повноти та правильності може бути оцінена

Від 0 до 40 балів
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconОцінка радіаційної та хімічної
Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено
Розповсюдження та тиражування без офіційного icon12. Непроводові лінії зв’язку. Їх особливості переваги та недоліки....
Снує ряд об’єктів управління, для яких затруднене використання проводових л з.: транспортні, авіаційні. Також І інші промислові об’єкти:...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconТрикратська сільська бібліотека
«Дім без книги – день без сонця». Так говорить народна мудрість. Цим світлим, сонячним збирачем людської мудрості є бібліотека. Без...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconЗвертаючись до серця дитини
Дитина не може стати особистістю І громадянином без засвоєння сучасних цивілізованих форм взаємодії, без уміння співпереживати, без...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconПерелік показників, за якими подаються інформаційні матеріали для...
...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconКонцерт 11 кл. Присвячений жінці!!!!!!! Ведучий
Присвячений жінці!!!!!!! Ведучий: Усі найсвятіші почуття, пробуджені в нас жінкою, велич якої не раз стверджували мислителі, поети,...
Розповсюдження та тиражування без офіційного icon36. Зміни цукрі під дією високих температур Полісахариди першого...
Полісахариди першого порядку (олігосахариди). До цієї групи полісахаридів, що мають дуже широке розповсюдження в харчових продуктах,...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconЗал святково прикрашений. На стінах плакати: «Нам без книги ніяк...
Що нам робити? Будемо виручати Королеву книг, чи продовжимо веселитись? Допоможемо?
Розповсюдження та тиражування без офіційного icon«Вплив осінніх багать з опалого листя на здоров’ людини»
Повітряна оболонка Землі, її атмосфера є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води тиждень,...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconАудиторська палата україни рішення від 26. 01. 2012 №245/13
Про затвердження роз’яснення щодо оформлення офіційного документу, складеного за результатами аудиту фінансової звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка