Розповсюдження та тиражування без офіційного
НазваРозповсюдження та тиражування без офіційного
Сторінка5/6
Дата конвертації26.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6

^ 5. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Варіант 1
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Розробка варіантів інвестиційних проектів.

2. Розв'язати задачу.

Оцініть поточну вартість облігації номіналом 1000 грн.о., купонною ставкою 9 % річних та строком погашення три роки, якщо ринкова норма прибутку дорівнює 7 %.
Варіант 2
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи оцінки інвестиційних проектів: метод розрахунку чистого наведеного ефекту.

2. Розв'язати задачу.
Варіант 3
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи оцінки інвестиційних проектів: метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій.

2. Розв'язати задачу.

Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. На ринку інноваційної продукції є два відповідні проекти з такими параметрами:

П1 П2

Ціна проекту 9 500 13 000

Річний дохід 2 100 2 250

Термін експлуатації 8 років 12років
Ліквідаційна вартість 500 800

Норма прибутку 11% 11%.

Обґрунтуйте доцільність придбання того чи іншого проекту.
Варіант 4
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи оцінки інвестиційних проектів: метод розрахунку норми рентабельності інвестицій.

^ 2. Розв'язати задачу.

Аналізуються чотири проекти, причому А і В, а також Б і Г взаємовиключні проекти. Складіть можливі комбінації проектів та виберіть оптимальну.

ІС МРV ІRR

А— 600 65 25%;

Б— 800 29 14%;

В— 400 68 20%;

Г— 280 30 9%.
Варіант 5
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи оцінки інвестиційних проектів: метод визначення строку окупності інвестицій.

^ 2. Розв'язати задачу.

Проект потребує інвестицій у розмірі 160000 грн.о. Передба­чається отримання щорічних доходів у розмірі 30 000 грн.о. протя­гом 15-ти років.

Необхідно оцінити доцільність такої інвестиції, якщо коефіці­єнт дисконтування дорівнює 15 %.
Варіант 6
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи оцінки інвестиційних проектів: метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій.

^ 2. Розв'язати задачу.

Протягом минулих чотирьох років компанія А сплачувала дивіденд в розмірі 0,80 грн.о. на акцію. Розмір останнього дивіден­ду становив 1,66 грн.о. Очікується, що такий самий середньорічний темп приросту дивідендів збережеться і в наступні п'ять років, після чого темп приросту має стабілізуватися на рівні 8 %. Пото­чна ринкова ціна акції 30 грн.о. Оцініть доцільність придбання такої акції, якщо необхідна норма прибутку становить 18 %.
Варіант 7
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

Аналіз інвестиційних проектів в умовах ризику.

^ 2. Розв'язати задачу.

Підприємство А купило акцію за 50 грн.о.; прогнозований ди­віденд наступного року становить 2 грн.о. Очікується, що в по­дальші роки цей дивіденд зростатиме з темпом 10 %.

Яка прийнятна норма прибутку використана інвестором при ухваленні рішення про купівлю акції?
Варіант 8
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

Оптимізація розподілу інвестицій.

^ 2. Розв'язати задачу.

Облігації з нульовим купоном номінальною вартістю 2500 грн.о. та строком погашення три роки продаються за 1446,76 грн.о.

Необхідно проаналізувати доцільність придбання цих обліга­цій, якщо є можливість альтернативного інвестування з нормою прибутку 15 %.Варіант 9
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

У чому полягає сутність аналізу інвестиційних проектів на основі імітаційної моделі ризику.

^ 2. Розв'язати задачу.

Підприємство А спрямовує свої інвестиції на придбання безкупонної державної облігації номіналом 5000 грн.о., яка має бу­ти погашена через 25 років. Визначте поточну ціну даної обліга­ції, якщо ставка банківського відсотка дорівнює 15 %.
Варіант 10
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:

У чому полягає сутність оптимізації розподілу інвестицій по декількох проектах на основі просторової оптимізації.

2. Розв'язати задачу.

Порівняйте за критеріями NРV, ІRR, РР два проекти, якщо
ціна капіталу 14 %.
А— 40 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Б— 50 000 5 000 10 000 20 000 40 000

^ 6. Методичні вказівки до розв'язання задач
Для оцінки діяльності суб'єктів господарювання аналіз господарської діяльності використовує метод (спосіб вивчення) аналізу (етимологічне походження слова аналіз (греч. analysis) - розгляд, розкладання цілого на складові частини). Він відомий як аналітичний метод.

З його допомогою фінансово-економічна діяльність вивчається як окремі показники роботи з кількісною і якісною характеристикою їхнього взаємозв'язку, з метою оптимізації результатів роботи.

Метод, як спосіб вивчення, забезпечується використанням конкретних методичних прийомів.

1. Прийом угруповань - виділення серед досліджуваних явищ характерних груп і підгруп по тим чи іншим ознакам (матеріальні, трудові показники, розряд робіт і робітників і т.д.).

2. Деталізація - розчленування підсумкових, складних показників на складові частини, тому що в підсумкових показниках взаємно знищуються негативні й позитивні відхилення.

3. Порівняння - прийом, при якому характеристику досліджуваного показника одержують шляхом співвідношення, зіставлення з однорідним показником. Як базу для порівняння приймають показники бізнес-плану, прогнозні, попереднього періоду, норми, середні дані, економічні моделі і т.п. Порівнювані показники повинні бути порівнянні в часі, по оцінці, структурі і т.д. У сучасних умовах оцінки вартості для порівнянності капіталу поибігають. напоиклад. до дисконтування його вартості. Варто пам'ятати, що при порівнянні з показника, де більше фактичне значенню віднімають показник, де фактичне значення менше.

4. Елімінування (лат. еііміпаге - виключити, усунути) використовується для визначення роздільного впливу кожного фактора н результат, абстрагуючи від впливу інших факторів. Він має такі різновиди:

4.1.Прийом ланцюгових підстановок, при якому вплив факторі;

визначають шляхом послідовної заміни базисних показників на фактичні визначення різниці між результативними суміжними показниками.

З метою визначення впливу факторів будують таблицю, у якії записують фактори, що визначають функціональну залежність підсумковоп показника, починаючи з кількісних показників і завершуючи якісними. Поті знаходять підсумковий показник і розраховують величину впливу факторів. Таблиця 1.1. Схема позоахунків способом ланцюгових підстановок
Таблиця 1.1

Номер підстановки і назва фактора

Фактори, що впливають на показник

Добуток (частка) факторів

Вплив фактора
1-й

2-й

3-й
Нульова підстановка

Б

Б

Б

ПБ

-

Перша підстановка

Перший фактор

Ф

Б

Б

П1

П1Б

Друга підстановка

Другий фактор

Ф

Ф

Б

П2

П21

Третя підстановка

Третій фактор і т.д.

Ф

Ф

Ф

П

П02

Разом:

х

х

х

х

По-ПБ


Умовні позначки:

Б - базисні показники,

Ф - фактичні показники,

 - зміна підсумкового показника.

4.2. Спосіб абсолютних різниць - спрощений варіант ланцюгових підстановок, при якому вплив кожного фактора знаходять так:

-вплив кількісного фактора: його відхилення коректують па базисні значення якісного фактора,

-вплив якісного фактора: його відхилення коректують на фактичне значення кількісного показника.

4.3. Спосіб відносних різниць - грунтується на численні різниць у відсотках.

Розмір впливу кожного фактора визначається множенням різниці в суміжних індексах (відсотках) на базисний узагальнюючий показник.

Розрахунок можна внести в таблиці безтаблично. Але у всіх випадках алгебраїчна сума впливу факторів повинна дати відхилення результативного (підсумкового) оціночного показника.

5. У фінансово-економічному аналізі використовуються також середні величини, індекси, прийом балансових ув'язувань, метод розширення факторних систем і інші прийоми.

Розглянемо сутність прийому ел/;м/нування на прикладі використання трудових ресурсів за даними промислового підприємства,

На початку за даними звіту по праці і даним бізнес-плану виберемо, згрупуємо і складемо таблицю, зручну для аналізу.

У таблиці визначимо необхідні розрахункові показники, показники результатів виконання плану, знайдемо абсолютні і відносні відхилення по кожному показнику.
Таблиця 1.2. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства за рік (дані для розрахунку факторів у нашому прикладі)

Показники

Одиниця виміру

Умовні позначення показника

Значення показника

% виконання бізнес плану

Відхилення

По бізнесу- плану

Фактично

Абсолютне

В %

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг виробництва продукції в порівнянних цінах

тис. грн

ТП

4200

4150

98,8

-50

-1,2

Середньо облікова чисельність робітників

осіб

Чр

200

180

90,0

-20

-10

Загальна кількість відпрацьованих

- людино-днів

- людино-годин


люд-дн

люд-год


Тл/д

Тл/г


45300

939750


40680

288624


89,8

84,95


-4620

-51126


-10,2

-15,05

Розрахункові показники

Середня кількість днів роботи одного працівника

днів

Тдн

226,5

226,0

99,8

-0,5

-0,2

Середня тривалість робочого дня

година

Tгод

7,5

7,095

94,6

-0,415

-5,4

Виробіток одного робітника:

середньорічний

середньогодинний чи

грн
грн

gрічн.
gгод

21000

12,362

23056

14,379

109,8

116,3

+2056

+2,017

9,8

16,3З огляду на функціональну залежність між товарною;

продукцією і факторами, перевіримо правильність розрахунків:

TП=g год tгод Tдн Чр;

ТП по бізнес-плану (12,3627,5226,5) 200 = 4200 тис. грн.

ТП фактично = (14,3797,09226) 180 = 4150 тис. грн.

Виконаємо розрахунок впливу факторів на підсумковий показник - обсяг виробництва (ТП) способом елімінування:

Таблиця 1.3. Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу товарної продукції (способом ланцюгових підстановок)

Фактори, що впливають на товарну продукцію

Товарна продукція

Вплив фактора

на товарну продукцію

тис. грн

Чисельність робітників

Кількість робочих днів

Тривалість робочого дня


Середньо годинна вироблення робітника

Ччел Тдни tгод gгод ТП, тис.грн

Ч0

200

Т0

226,57,512,362

4200

-
Ч1

180

226,5

7,5

12,362

3780

Чисельності робітників

3780-4200=420
180

Т1

226,5

7,5

12,362

3772

Робочих днів

3772-3780= -8
180

226,5

t1

7,095

12,362

3568

Тривалість дня

3568-3772=-204
180

226,5

7,09514,379

4150

Середньо годинна вироб.

4150-3568=582
Разом вплив факторів: (- 420) + (-8) + (-204) + 582 = - 50


2.2. Вплив факторів на зміну товарної продукції способом абсолютних різниць:

- вплив зміни чисельності робітників:

чр=(-)=(180-200)226,57,512,362 = - 420тис.грн.;

- вплив кількості робочих днів,

ТПт=(Т10) =(226 - 226,5) 1807,512,362 = -8 тис. грн;

- вплив тривалості робочого дня:

t=(t1-t0)=(7,095 - 7,5)180226,012,362 = -204 тис.грн.;

- вплив середнього годинного виробітку одного робітника:

g=(-) Ч1Т1=(14,379-12,362)180 226,0 7,095 =+582.тис.грн.

Разом вплив факторів:

-420 + (-8) + (-204) + 582 = -50 тис. грн.

Таблиця 1.4. Розрахунок впливу використання трудових факторів на зміну обсягу товарної продукції способом відносних різниць

Показник

% вико-нання

Різниця суміжних показників,

%

Найменування

фактора

Розрахунок впливу факторів, тис.грн

Середньо облікова чисельність робітників

90

90-100=-10

Чисельність робітниківЗагальна кількість відпрацьованих людино-днів

89,8

89,8-90=-0,2

Середня кількість днів роботиЗагальна кількість відпрацьованих людино-годин

84,95

84,95-89,8=-4,85

Середня тривалість робочого дняОбсяг товарної продукції

98,8

98,8-84,95=13,85

Середньо годинний виробітокРазом:

-50


Більш зручний наступний спосіб аналізу відносних різниць:

1)тис.грн.;

2) тис.грн;

3) тис.грн;

4) тис.грн.

Таким чином, використавши різновиди прийому елімінування, одержуємо однакові результати впливу факторів на підсумковий показник.

На підставі розрахунків можна зробити висновки про використання трудових ресурсів і їх вплив на підсумковий показник.

Зокрема, трудові ресурси використовувалися не цілком ефективно, хоча основний показник - рівень продуктивності (середній виробіток одного робітника й у середньому за рік, і за годину) зріс і склав відповідно 109,8 % і 116,3%до плану.

За рахунок підвищення середньогодинного виробітка одного робітника в середньому на 2,017 гривні (табл. 1.1.) підприємство додатково одержало 582 тис. грн.

Істотним резервом росту і середньорічного виробітку .і обсягу виробництва є краще використання робочого часу. Так, зниження кількості робочих днів на 0,5 дня знизило обсяг виробництва на 8 тис, грн., внутрізмінні простої, що склали 0,405 години, викликали зниження обсягу виробництва на 204 тис. грн.

Дефіцит 20 робітників знизив можливі обсяги виробництва на 420 тис, грн.

Далі варто установити причини негативних явищ і намітити заходи щодо їх попередження.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розповсюдження та тиражування без офіційного iconОцінка радіаційної та хімічної
Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено
Розповсюдження та тиражування без офіційного icon12. Непроводові лінії зв’язку. Їх особливості переваги та недоліки....
Снує ряд об’єктів управління, для яких затруднене використання проводових л з.: транспортні, авіаційні. Також І інші промислові об’єкти:...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconТрикратська сільська бібліотека
«Дім без книги – день без сонця». Так говорить народна мудрість. Цим світлим, сонячним збирачем людської мудрості є бібліотека. Без...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconЗвертаючись до серця дитини
Дитина не може стати особистістю І громадянином без засвоєння сучасних цивілізованих форм взаємодії, без уміння співпереживати, без...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconПерелік показників, за якими подаються інформаційні матеріали для...
...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconКонцерт 11 кл. Присвячений жінці!!!!!!! Ведучий
Присвячений жінці!!!!!!! Ведучий: Усі найсвятіші почуття, пробуджені в нас жінкою, велич якої не раз стверджували мислителі, поети,...
Розповсюдження та тиражування без офіційного icon36. Зміни цукрі під дією високих температур Полісахариди першого...
Полісахариди першого порядку (олігосахариди). До цієї групи полісахаридів, що мають дуже широке розповсюдження в харчових продуктах,...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconЗал святково прикрашений. На стінах плакати: «Нам без книги ніяк...
Що нам робити? Будемо виручати Королеву книг, чи продовжимо веселитись? Допоможемо?
Розповсюдження та тиражування без офіційного icon«Вплив осінніх багать з опалого листя на здоров’ людини»
Повітряна оболонка Землі, її атмосфера є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води тиждень,...
Розповсюдження та тиражування без офіційного iconАудиторська палата україни рішення від 26. 01. 2012 №245/13
Про затвердження роз’яснення щодо оформлення офіційного документу, складеного за результатами аудиту фінансової звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка