1. Теоретичні засади цінової політики
Скачати 60.65 Kb.
Назва1. Теоретичні засади цінової політики
Дата конвертації04.03.2013
Розмір60.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................3

1. Теоретичні засади цінової політики.................................................................6

1.1 Цінова політика підприємства, її сутність і цілі..........................................6

1.2. Фактори впливу та умови ціноутворення.................................................12

1.3. Управління цінами та стратегії ціноутворення у процесі

формування цінової політики підприємства............................................18

1.4. Види і функції цінової політики................................................................25

2. Аналітична оцінка цінової політики ТзОВ ТД „Мегаполіс”......................36

2.1. Методика формування ціни.......................................................................36

2.2. Оцінка витрат виробництва та собівартості продукції............................41

2.3. Аналіз прибутку від реалізації продукції..................................................44

3. Проблеми ціноутворення та напрямки їх вирішення....................................53

3.1. Цінова ситуація в Україні...........................................................................53

3.2. Проблеми та оптимальні рішення в ціноутворенні в

сучасних умовах...........................................................................................60

3.3. Державне регулювання цінової політики підприємства.........................66

Висновки................................................................................................................71

Список використаної літератури..........................................................................75

ВСТУП

На етапі становлення незалежності України і переходу до ринкових методів господарювання розбудову власної високоефективної економіки необхідно піднести на рівень загальнонаціональної мети. Як відомо, невід’ємною частиною ринкової економіки є підприємство як самостійно господарюючий суб’єкт, метою діяльності якого є отримання певних вигод, які найчастіше тотожні отриманню прибутку.

Ринкова економіка передбачає розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, появу нових власників – як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств. З переходом до ринкового способу ведення господарства з’явився такий вид діяльності, як підприємництво – це господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється свободою у виборі напрямків і методів діяльності, самостійністю в прийманні рішення, відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки. Крім того, цей вид діяльності не виключає наявності ризиків, збитків і банкротства.

Ціна є:

Одним із основних інструментів в конкурентній боротьбі ;

Однією з головних передумов купівлі – продажу товарів;

Чітко і просто вимірювальною змінною, яка традиційно використовується в економічних розрахунках фірми;

Важливою передумовою досягнення підприємством своїх стратегічних цілей;

Надійним зрівнювачем попиту і пропозиції.

В будь-яких умовах фірма не може дозволити собі одне - установлювати ціну без серйозного аналізу можливих наслідків кожного із варіантів такого рішення. Більше того, аналіз діяльності перспективних фірм показує , що вони , як правило, володіють і чіткою політикою цін, і певною стратегією ціноутворення.

Під політикою розуміють загальні принципи , яких компанія збирається дотримуватись в сфері установлення цін на свої товари чи послуги. Під стратегією ціноутворення розуміють набір методів , з допомогою яких ці принципи можна реалізувати на практиці.

Основними цілями цінової політики є:

Максимізація поточного прибутку;

Збільшення частки ринку торгового підприємства;

Завоювання лідерства за якістю товарів;

Забезпечення виживання фірми.

Визначаючи ціну на певний вид товару підприємство повинно враховувати основні фактори, які впливають на ціну:

Витрати на закупівлю товарів;

Витрати обігу;

Визначення попиту на товари та його еластичність;

Аналіз цін та товарів конкурентів.

Визначення ціни є дуже складним і необхідним етапом в діяльності підприємства, що впливає на кінцеві його результати і створює конкурентні позиції в зовнішньому середовищі підприємства. Це відображає актуальність обраної теми.

Метою дипломної роботи – є обґрунтувати шляхи розробки і розглянути можливі напрямки з вирішення проблем ціноутворення підприємства.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю „ТД Мегаполіс”.

Завданнями дипломної роботи є:

 • обґрунтувати сутність і цілі цінової політики;

 • охарактеризувати основні фактори та умови ціноутворення;

 • висвітлити управління цінами та стратегії ціноутворення у процесі формування ціни;

 • охарактеризувати види і функції цінової політики;

 • обґрунтувати методику формування ціни;

 • провести оцінку витрат виробництва і собівартості продукції;

 • проаналізувати прибуток від реалізації;

 • розглянути цінову ситуацію в Україні;

 • описати проблеми та оптимальні рішення в ціноутворенні;

 • висвітлити державне регулювання цінової політики підприємства.

Проблемами ціноутворення і цінової політики на підприємстві займалися такі вчені як Бугулов В.М., Герасименко В.В., Герасимчук В.Г., Кардаш В.Я., Корінєв В.Л., Одинець В.П., Цацулін А.Н. і інші.

Практичною цінністю виконаної роботи для підприємства є проведений аналіз діяльності підприємства за 2001 – 2005 рр. і запропонований комплекс заходів по покращенню цінової політики підприємства.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України „Про ціни та ціноутворення” N 507-XII, від 03.12.1990.

 2. Постанова КМУ „Про ціноутворення в умовах реформування України” № 722 від 21.10.1994.

 3. Білобловський С. В. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством // Економіка, фінанси, право: Інформаційно-аналітичний . – К., 2003. - № 9. – с. 13-17.

 4. Бойчик І. та ін. Економіка підприємства. Навч посібник. - 2-е вид., випр. і доп. - К : Каравела і Львів: Новий світ, 2001. - 298 с.

 5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік.- Навчальний посібник.- Житомир: ЖІТІ, 2000.

 6. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2003 - 524 с.

 7. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. – 2-ге вид., пер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 335 с.

 8. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 9. Герасименко В.В. Ценовая политика фир­мы.- М.: Финстатпром,1995. - 192 с.

 10. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.

 11. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.

 12. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34

 13. Дані Державного комітету статистики за 2005 рік.

 14. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. – К.: КНЕУ, 2002.

 15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. ПАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. - 540с.

 16. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика.-К.: КНЕУ, 2000.-124с.

 17. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

 18. Литвиненко Я.В. Сучасна політика цінотворення: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

 19. Марцин В. С. Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки // Фінанси України. – 2001 - № 4. – с. 9 – 12.

 20. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

 21. Статистичний щорічник України за 2005 рік — держкомстат України. (За ред. д. е. н. О.Г. Осауленка) — К.: Консультант, 2005. — 663 с.

 22. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2001.

 23. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищ. навч. зал. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.

 24. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук ред. проф. А.М.Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2000.

 25. Організація виробництва: Навч. посібник. / В.О. Онищенко. — К.: Лібро, 2003. - 336 с.

 26. Орлов 0.0. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.

 27. Чечель О. В. Необхідність державного регулювання ціноутворення на про­дукцію сільського господарства. - Економіка АПК. - 2001р. -№6, с.91-96.

 28. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. — Житомир-ЖГИ, 2002. - 647 с.

 29. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. — Житомир ЖІТІ 2001. - 300с.

 30. Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 388 с.

Схожі:

1. Теоретичні засади цінової політики iconДолан Р. Дж., Саймон Г. Эффективное ценообразование
Дослідження формування цінової політики та оцінка впливу на результати діяльності підприємства
1. Теоретичні засади цінової політики iconТеоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний досвід
Молдавчук В. С., Товма М. І., Іллюк О. О. Теоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний...
1. Теоретичні засади цінової політики iconРозділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників

1. Теоретичні засади цінової політики icon1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
1. Теоретичні засади цінової політики iconОбсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Розділ 1 Теоретичні засади лізингового кредиту
1. Теоретичні засади цінової політики iconВступ
Розділ Теоретичні засади функціонування банків як основної ланки кредитної системи
1. Теоретичні засади цінової політики icon1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку
Вступ
1. Теоретичні засади цінової політики iconМетодичні рекомендації Автор методичної розробки
Теоретичні засади технології розвитку критичного мислення с. 6
1. Теоретичні засади цінової політики iconРозділ ІІ. Аналіз сучасного стану соціальної політики організації
Розділ І. Теоретичні аспекти соціальної політики в організації
1. Теоретичні засади цінової політики icon1. Цінова політика, як важлива складова маркетингу, її сутність, значення та завдання
Помилки у маркетинговій ціновій політиці виробничого підприємства спричиняють істотні фінансові наслідки. Тому, існує нагальна необхідність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка