Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів
Скачати 243.43 Kb.
НазваТема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів
Дата конвертації04.03.2013
Розмір243.43 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Економіка > Урок
Тема програми: Економічні коливання, безробіття та інфляція.
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів.
Основні поняття та категорії

 1. Економічний цикл – це __________________________________________

 2. Види економічних циклів: за______________________________________;

за _______________________________________________________________;

за________________________________________________________________;

за________________________________________________________________.

 1. Найважливіші фази циклу_________________________________________

 2. Економічні теорії циклів__________________________________________

 3. Економічне зростання_____________________________________________

 4. Причиною циклічних коливань є ___________________________________

Запитання:
1. Чому криза являється вихідною фазою економічного циклу?

2. Які основні причини циклічних коливань економіки?

3. Що в період спаду стимулюватиме піднесення?

4. Визначте показники, що найточніше характеризують фази економічного циклу.

5. Чим відрізняється екстенсивний та інтенсивний темпи економічного зростання?

6. У якій фазі циклу перебуває нині економіка України?
Дайте відповідь «Так» чи «Ні»:

 1. Економічне зростання визначається збільшенням номінального ВВП.

 2. Економічне зростання - завжди позитивне явище.

 3. У період рецесії спостерігається зростання ВВП.

 4. Економічний розвиток і економічне зростання – це не тотожні поняття.

 5. Усі цикли взаємопов’язані.

 6. Графічно економічне зростання виглядає як зсув КВМ праворуч.

 7. Лише держава виробляє суспільні товари.Тести:

1. Найбільш сильний вплив на хід економічних циклів здійснює динаміка:

а) споживчих витрат;

б) чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довготривалого використання;

в) чистих інвестицій, спрямованих на збільшення товарно-матеріальних запасів;

г) державних витрат.
2. Під час пожвавлення держава:

а) знижує податкові ставки;

б) підвищує податкові ставки;

в) скорочує державні витрати;

г) скорочує грошову пропозицію.

3. Яке з цих тверджень відносно економічних циклів є неточним?

а) вища точка активності – це період буму;

б) споживчі витрати – найбільш нестабільний компонент сукупних витрат;

в) період депресії супроводжується значним зростанням попиту на робочу силу;

г) під час спаду виробництва значно підвищується інвестування в товарно-матеріальні запаси.
4. Що в період спаду стимулюватиме піднесення?

а) скорочення купівельної спроможності;

б) збільшення інвестицій;

в) зростання безробіття;

г) скорочення прибутків.
5. Економічного зростання характеризується:

а) зсувом праворуч кривої виробничих можливостей;

б) зсувом ліворуч кривої виробничих можливостей;

в) переміщенням точки уздовж кривої виробничих можливостей вниз або вгору;

г) переміщенням із точки, розташованої ліворуч від кривої виробничих можливостей, до точки на кривій виробничих можливостей.
6. Що характерно для фази депресії:

а) зростання безробіття;

б) зниження цін;

в) збільшення випуску продукції?
7. Зниження рівня цін з одночасним зменшенням обсягів виробництва та інвестицій є характерним для фази:

а) спаду;

б) депресії;

в) пожвавлення;

г) піднесення.
8. Що не належить до причин економічних коливань:

а) зміна чисельності населення;

б) війни;

в) збільшення споживання;

г) значні зміни у технології;

д) правильна відповідь відсутня?
9. Підберіть правильне закінчення наступного твердження «Вплив циклів ділової активності…»:

а) не може бути визначеним;

б) дуже незначний;

в) може бути визначеним та в певних межах може регулюватися;

г) триває недовго.

Схеми, таблиці, графіки

 1. Дайте характеристику основних фаз економічного циклу за графіком.

Q

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

І. Спад (криза)

ІІ. Депресія

ІІІ. Пожвавлення

ІV. Піднесення
0

І ІІ ІІІ ІV t

2. Опишіть класифікацію причин економічних циклів.

Схема 1.Тема уроку: Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки
Основні поняття та категорії

         1. Безробіття виникає на ринку праці тоді, коли

         2. Згідно з законом України "Про зайнятість населення" безробітними визначаються______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Класична економічна школа вважає основною причиною безробіття________

Пояснення: якщо зростає заробітна плата найманих працівників, то___________

Рекомендації щодо подолання:__________________________________________

4. Дж. М. Кейнс вважав, що причиною безробіття є_________________________

Пояснення: якщо попит на товари чи послуги зменшується, то_______________

Для його подолання___________________________________________________

5. Третє пояснення: безробіття -_________________________________________

Прихильники цього напрямку рекомендують такі заходи для обмеження безробіття:

- вивчати ринок праці, заздалегідь інформувати населення про ймовірні зміни;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. К. Маркс та його послідовники пояснюють існування безробіття тим, що____

Тому подолати його можливо, позбавившись капіталістичних відносин, а технічний прогрес

7. Сучасні неокласики також виходять з того, що причина безробіття -

Головні причини завищення визначаються трьома чинниками:

а) законодавством про мінімум зарплати;

б) _________________

в) ______________________________________________________________

8. Розрізняють три основні форми безробіття:

- циклічне____________________________________________________________

- структурне__________________________________________________________

- фрикційне___________________________________________________________

9. Протидією скорочення зайнятості в Україні, мають стати заходи, спрямовані на: - підтримку малого бізнесу;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схеми, таблиці, графіки, діаграми

 1. Чинники, що впливають на попит і на пропозицію праці.


Схема 1. 1. Заповніть схему. Наведіть приклади. Схема 2Запитання

  1. Чи буде відповідати дійсності теза: "З кожним роком у виробництво впроваджується все більше сучасної техніки і новітніх технологій, тому безробіття весь час зростає"? Поясніть чому. ______________________________________

  2. Як змінюється безробіття на різних фазах економічного циклу?

а) під час спаду ___

б) під час депресії____________________________________________________

в) під час пожвавлення ___

г) під час піднесення ___

  1. Чи існувало безробіття в Україні за часів командно-адміністративної системи?

4. Чи можуть одночасно існувати в країні вільні робочі місця і безробіття?

5. Які основні причини існування безробіття в Україні?

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________3) ___________________________________________________________________
Тести

І рівень

    1. Безробітною вважається людина, що:

А. Не має бажання працювати.

Б. Навчається в навчальному закладі.

В. Проходить службу в армії.

Г. Тимчасово не працює і шукає місце роботи.


    1. Якщо безробіття у країні залишається на попередньому рівні, то це може означати, що:

А. Нікого не звільняли і нікого не приймали на роботу.

Б. Повільно зростають темпи виробництва ВВП.

В. Населення в країні зменшується.

Г. Обсяги виробництва залишаються незмінними.


    1. Фактором, що одночасно визначає і пропозицію праці, і попит на неї, є.

А. Вікова структура населення.

Б. Заробітна плата.

В. Технологія виробництва.

Г. Освітній, культурний рівень та існуючі традиції.
ІІ рівень

       1. Думка про те, що безробіття виникає через недостатній попит на товари і послуги, належить:

А. Представникам класичної школи.

Б. Неокласикам.

В. Представникам кейнсіанської і стокгольмської школи.

Г. Марксистам.


       1. Головною причиною виникнення фрикційного безробіття можна вважати:

А. Технологічні зміни, які періодично відбуваються у виробництві.

Б. Постійну плинність трудових ресурсів.

В. Нерівномірність економічного розвитку більшості країн світу.

Г. Природні катаклізми, війни, епідемії, які призводять до різкого зниження попиту на товари і послуги.
3. Переважаючою формою безробіття в Україні в 90-х рр. можна вважати:

А. Циклічне.

Б. Плинне.

В. Структурне.

Г. Застійне.
^ III рівень

1. Скорочення кількості безробітних у нашій країні відбувається, головним чином, за рахунок:

А. Розвитку малого і середнього бізнесу.

Б. Природного зменшення кількості людей працездатного віку.

В. Структурних зрушень в економіці і масової перекваліфікації працівників.

Г. Збільшення бюрократичного апарату і кількості працівників контролюючих органів.


  1. Перехід від однієї технології до іншої:

А. Змінює структуру попиту на трудові ресурси.

Б. Підвищує попит на трудові ресурси.

В. Збільшує пропозицію на ринку кваліфікованої праці.

Г. Зміщує лінію попиту на товари і послуги вверх по осі координат.


  1. Циклічне безробіття виникає у фазі:

А. Депресії.

Б. Пожвавлення.

В. Спаду.

Г. Піднесення.
IV рівень

    1. Показник рівня економічної активності населення засвідчує:

     1. Відношення чисельності економічно активного населення до загальної чисельності працездатного населення.

Б. Відношення чисельності економічно активного населення до загальної кількості населення.

     1. Різницю між кількістю людей працездатного віку й економічно активним населенням.

Г. Кількість працездатних громадян, які пропонують робочу силу для виробництва товарів і послуг.


    1. Природний - це такий рівень безробіття:

     1. За якого рівень зайнятості відповідає обсягу виробництва.

Б. Що зумовлюється демографічними процесами в країні.

     1. За якого чинники, що підвищують і знижують заробітну плату та ціни, врівноважені.

Г. Що може підтримуватися за допомогою інфляції.


    1. "Повна зайнятість" трудових ресурсів теоретично означає, що:

     1. Всі, хто бажає і вміє працювати, повністю забезпечені робочими місцями і робо­тою, що оплачується.

Б. Все працездатне населення зайняте у народному господарстві.

В. Кількість зайнятих у виробництві повністю відповідає його потребам.

Г. Досягнуто повний обсяг виробництва.
Задачі і завдання

1. Визначте в кожному із наведених прикладів вид безробіття і позначте його буквами (ф - фрикційне, с - структурне, ц - циклічне).

1) закінчився сезон будівельних робіт і 240 будівельників залишились без роботи;
2) реалізація програми ''Роззброєння" призвела до розформування 2-х військових частин; 640 військовослужбовців звільнено в запас;
3) 15 працівниць заводу замінив один станок з числовим програмним управлінням;
4) бухгалтер Воронов вже два місяці безробітний, він звільнився з ПП "Кабельна продукція" через низьку зарплату і шукає інше місце роботи;
5) довелося закрити цех з випікання тістечок і звільнити 5 пекарів через значне падіння споживчого попиту населення.  1. В економіці країни працювало 80 млн. чол., 9 млн. з них були безробітними. Через місяць 0,3 млн. чол. звільнились, 0,5 млн. чол. з числа безробітних припинили пошуки роботи. Визначте:

 • кількість безробітних;

 • кількість зайнятих;

 • рівень безробіття.

  1. Оберіть лише одну правильну відповідь:

 1. Військовослужбовець, який втратив роботу внаслідок скорочення Збройних сил, відноситься до категорії:

А) фрикційних безробітних.

Б) структурних безробітних.

В) циклічних безробітних.

Г) правильної відповіді немає.

 1. Збільшення рівня безробіття може бути викликано:

А) збільшення потоку із зайнятих в економічно неактивне населення.

Б) збільшення потоку із безробітних в економічно неактивне населення.

В) скороченням потоку із в економічно неактивного населення у безробітні.

Г) збільшення потоку із безробітних у зайняті.


 1. Робітники, які хотіли б працювати, але припинили пошуки робочого місця:

А) враховуються у величині фрикційного безробіття;

Б) враховуються у величині безробіття «чекання»;

В) більше не враховуються у величині робочої сили;

Г) отримують допомогу відповідно до законодавства про мінімальну заробітну плату.
4. За даними статистичного управління регіону, чисельність зайнятих у регіоні стано­вить 518,6 тис. осіб. В регіоні існує безробіття зі структурою:

 • звільнено через конверсію заводу 1,8 тис. осіб;

 • звільнено за власним бажанням 12,1 тис. осіб;

 • випускники закладів освіти, які не знайшли роботу - 6,7 тис. осіб;

 • звільнено у зв'язку із банкрутством підприємств 18,1 тис. осіб;

 • звільнено по закінченні сезону на консервному заводі 4,9 тис. осіб. Розрахуйте:

  1. чисельність робочої сили;

  2. загальний рівень безробіття;

  3. природний рівень безробіття;

  4. рівень циклічного безробіття.

Розв'язання:_______________________________________________________________________________________________________________________________

downribbonsharp

1._____Природний рівень безробіття завжди сталий.

2._____Якщо в країні збільшується частка непрацездатних людей, то попит на трудові ресурси зменшується.

3._____Сучасні неокласики вважають, що причиною безробіття є завищена заробітна плата. Дж. М. Кейнс вважав, що державна допомога малозабезпеченим збільшить попит на працю.

4._____Чи збільшується структурне безробіття під час економічних криз?

5._____Чи доцільно вважати учнів та студентів економічно неактивною частиною населення?

6._____Якщо сукупний попит на товари та послуги перевищує пропозицію, то це спри­чиняє зниження попиту на трудові ресурси.

7._____Чи сприяє зниженню рівня циклічного безробіття зменшення заробітної плати?

8._____Діяльність профспілок у нашій країні суттєво впливає на рівень заробітної плати і рівень безробіття.

9._____На відміну від розвинутих країн світу в Україні спостерігається значний рівень прихованого безробіття не тільки в сільському господарстві, а й у промисловості.

10._____Чи можна стверджувати, що рівень безробіття у нашій країні зростатиме якщо збережеться низький рівень заробітної плати.

11._____Чи можна стверджувати, що рівень безробіття у нашій країні зростатиме, якщо збережеться низький рівень заробітної плати?

12._____Якщо фактичний рівень безробіття вище природного на 1%, то фактичний обсяг виробництва буде нижчим, ніж потенційний.


Тема уроку: Загальний рівень цін та інфляція. Вимірювання інфляції. Причини інфляції.

Основні поняття та категорії

  1. Інфляція є

  2. Показниками інфляції вважаються:

Рівень інфляції (індекс споживчих цін) визначається за формулою:

Індекс споживчих цін =________________________________________________

Темп інфляції =_______________________________________________________

  1. Економічна суть (що відповідає):

а) індексу цін - на скільки відсотків зросли ціни в поточному році (місяці, кварталі) порівняно з цінами базового року (місяця, кварталу);

б) темпу інфляції -

4. Виходячи з досвіду інфляційного підвищення цін у різних країнах, розрізняють

_____________________________________________________________________

Якщо в країні значно зростає сукупний попит, а виробництво не може відповісти зро­станням обсягів валового внутрішнього продукту, то виникає

5. До основних причин надлишкового попиту належать:

а) інфляційний попит споживачів (домогосподарств);

б)

в) __________________________________________________________________

   1. Якщо в країні значно зростають витрати виробництва при загальному зменшенні су­купної пропозиції, то виникає

Найважливішими факторами інфляції витрат є:

а)

б)

   1. Інфляція є результатом порушення і не може бути остаточ­но ліквідована з таких причин:

а) збільшення грошей в обігу є засобом державного регулювання економіки;

б)

в) __________________________________________________________________

9. Уряди розвинутих країн світу для боротьби з інфляцією застосовують такі заходи:

- регулювання попиту (ґрунтується на рекомендаціях кейнсіанської теорії);

____________________________________________________________________

10. Свою систему антиінфляційних заходів напрацювали постсоціалістичні країни, які поділяють на:

а) довгострокові, або , що спрямовані на подолання паростків інфляції в економіці країни;

б) _____________, що спрямовані на отоварення і "зв'язування" надлишкової грошової маси.

Схеми, таблиці, графіки, діаграми

     1. Заповніть схему основних видів інфляції. Схема1.Види інфляції


2. Заповніть схему: Схема 2.


Наслідки інфляції


3. Вкажіть, які з наведених вище наслідків інфляції більше впливають на:

а) окрему людину;

б) державу в цілому.

Проставте номери відповідно до схеми 2.
4.Заповніть таблицю, що стосується наслідків двох антиінфляційних заходів:


Контроль за цінами та зарплатою

Індексація доходів

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Позитивні наслідки

Негативні наслідкиЗапитання

1. Чи може викликати інфляцію значна емісія грошей в країні? Поясніть.

______________________________________________________________

2. Яким шляхом можна збільшити товарність національної економіки?

_____________________________________________________________________

3. Чому стимулювання імпорту, а не експорту, який приносить країні стійку валюту, відно­сять до антиінфляційних заходів держави?

_____________________________________________________________________

4. Які основні причини інфляційного сплеску в Україні, що відбувся в 90-х роках мину­лого століття? Продовжити ряд:

    1. скорочення обсягів виробництва;

    2. дефіцит платіжного балансу;

Основні поняття та категорії 6

1. Найбільш сильний вплив на хід економічних циклів здійснює динаміка: 7

а) споживчих витрат; 7

б) чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довготривалого використання; 7

в) чистих інвестицій, спрямованих на збільшення товарно-матеріальних запасів; 7

2. Під час пожвавлення держава: 7

а) знижує податкові ставки; 7

б) підвищує податкові ставки; 7

в) скорочує державні витрати; 7

г) скорочує грошову пропозицію. 7

3. Яке з цих тверджень відносно економічних циклів є неточним? 8

а) вища точка активності – це період буму; 8

б) споживчі витрати – найбільш нестабільний компонент сукупних витрат; 8

в) період депресії супроводжується значним зростанням попиту на робочу силу; 8

г) під час спаду виробництва значно підвищується інвестування в товарно-матеріальні запаси. 8

Основні поняття та категорії 11

в) ______________________________________________________________ 12

Тести 14

І рівень 14

ІІ рівень 15

III рівень 15

IV рівень 16

Основні поняття та категорії 20

Схеми, таблиці, графіки, діаграми 22

Тести 25

І рівень 25

ІІ рівень 26

IІІ рівень 26

IV рівень 27


Тести

І рівень

     1. Інфляція - це явище:

      1. Підвищення цін на товари першої необхідності.

Б. Масового зниження цін.

      1. Масового підвищення цін.

Г. Одночасного підвищення цін на предмети споживання і пропорційного зниження цін на засоби виробництва.


     1. Інфляція попиту виникає в умовах:

      1. Надлишкового сукупного попиту.

Б. Надлишкової сукупної пропозиції.

      1. Надлишкового індивідуального попиту.

Г. Надмірного зростання валового національного продукту.
3. Існують такі види інфляцій:

       1. Попиту і пропозицій.

Б. Монет і паперових грошей.

       1. Гривні, долара США тощо.

Г. Попиту, витрат і грошей.
ІІ рівень

         1. Якщо значно зросли ціни на сировину, то це є проявом інфляції:

А.Попиту.

Б. Витрат.

В. Грошей.

Г. Виробництва.


         1. Згідно з теорією американського економіста Мілтона Фрідмена:

А. Інфляція грошей виникає у випадку збільшення їх купівельної спроможності. Б. Кількість грошей в обігу має відповідати обсягу доданої вартості.

В. Кількість грошей в обігу залежить від фінансово-кредитної політики держави.

Г. Кількість грошей в обігу має відповідати обсягу валового національного продукту.


         1. Метою індексації доходів населення є:

А. Зростання пропозиції товарів і послуг в країні.

Б. Підтримка доінфляційного рівня життя населення.

В. Зменшення попиту.

Г. Збільшення грошової маси в обігу.
^ IІІ рівень

  1. Від інфляції не постраждає (не зазнає збитків):

А. Студент, що отримує фіксовану державну стипендію.

Б. Працівник комерційної структури, якому щомісячно індексують зарплату.

   1. Державний службовець.

Г. Той, хто вклав гроші в банк на довгий термін і не може їх терміново забрати.


  1. Підвищення номінальної заробітної плати не буде супроводжуватися інфляцією ви­трат у випадку, коли:

   1. Виробництво товарів першої необхідності зростатиме швидше, ніж номінальна за­робітна плата.

Б. Коли держава законодавчо регулює ціни на стратегічні товари.

   1. Продуктивність праці зростатиме швидше, ніж номінальна заробітна плата.

Г. Номінальна заробітна плата буде зростати швидше, ніж продуктивність праці.


  1. Державні витрати створюють надлишковий попит тоді, коли:

   1. Зменшуються державні інвестиції у сферу матеріального виробництва.

Б. Припиняються державні дотації збитковим галузям виробництва.

   1. Суттєво зменшуються бюджетні витрати на управління й адміністративний апарат.

Г. Держава істотно підвищує військові витрати.
IV рівень

     1. Якщо крива сукупної пропозиції зміщується праворуч, то:

      1. Загальний рівень цін буде підвищуватися.

Б. Загальний рівень цін буде знижуватися.

      1. Темпи інфляції будуть зростати.

Г. Рівень інфляції зростатиме.


     1. Англійський економіст А. Філіпс у своїй теорії стверджує, що:

      1. Чим вищий рівень безробіття, тим нижчий рівень інфляції.

Б. Чим вищий рівень безробіття, тим вищий рівень інфляції.

      1. Чим вищий рівень безробіття, тим більший приріст номінальної платні.

Г. Чим нижчий рівень інфляції, тим вищі обсяги виробництва.


     1. Інфляція витрат ілюструється графічно зрушенням кривої:

      1. Сукупного попиту праворуч.

Б. Сукупного попиту ліворуч.

В. Сукупної пропозиції праворуч.

Г. Сукупної пропозиції ліворуч.


Завдання і задачі.

1)Індекс інфляції за місяць становив 101,3%. Визначте рівень інфляції за цей місяць. Визначте річний індекс інфляції за умови, що рівень інфляції не зміниться протягом року.

Розв’язання:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Рівень інфляції в країні на промислову продукцію у липні становив 6,6%. Визначте індекс цін на цю продукцію за липень та за рік за умови, що рівень інфляції не зміниться протягом року.

Розв’язання:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Визначте індекс інфляції за 1,5 року, якщо рівень інфляції за кожний місяць становитиме 0,5%. Як зміниться реальний дохід за 1,5 року, якщо номінальний дохід зросте в 1,15 разу?

Розв’язання:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) У 2006 р. середньомісячна зарплата поштаря становила 876 грн, а середньомісячний ріст інфляції становив 5%. Упродовж січня-квітня величина зарплати поштарів не збільшу­валась. Визначте суму реальних втрат поштаря від зростання цін за чотири місяці.

Розв’язання:___________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Припустимо, що індекс споживчих цін враховує тільки два товари: продукти харчування та житло. Частка витрат на продукти харчування – 0,45, а оплату житла – 0,55. Ціни на продукти зросли на 15%, а на житло зменшились на 5%. Який темп інфляції спостерігався за рік?

Розв’язання:___________________________________________________________________________________________________________________________________

downribbonsharp


       1. _____Рівень інфляції визначається як відношення цін відповідного ринкового ко­шика базового року до цін ринкового кошика певного року.

       2. _____Чи можна стверджувати, що на початку 90-х років минулого століття вУкраїні спостерігалася гіперінфляція?

       3. _____Найважливішим фактором інфляції витрат є підвищення номінальної заро­бітної плати.

       4. _____Автором кількісної теорії грошей був англійський економіст А. Філіпс.

       5. _____Інфляція призводить до збільшення рівня поточного споживання.

       6. _____Найпопулярнішим антиінфляційним заходом нашого уряду є індексація.

       7. _____Чи може стати бюджетний дефіцит причиною інфляції?

       8. ______Якщо крива сукупного попиту зміщується праворуч, то це призводить до підви­щення рівня інфляції.

       9. _____Заборона продавати землю сільськогосподарського призначення іноземцям, яку прийняла Верховна Рада України, сприятиме підвищенню товарності націо­нального господарства.

10. _____ Високий рівень інфляції сприяє "втечі" капіталів зі сфери виробництва у сфе­ру обігу.

11. _____Вам відомо, що на тіньовому ринку поряд із гривнею широко застосовується американський долар. Чи впливає це на рівень інфляції в країні?

12. _____Чи можна вважати помірну інфляцію фактором, що сприяє зростанню ВВП?


Схожі:

Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconХарактеристика ультразвуку. Для лікування викорис­товують механічні...
Маючи властивості звуку І світла, ультразвукові хвилі поширюються в тканинах переважно поздовжньо в на­прямку ультразвукового пучка....
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconОхарактеризуйте коливальний рух. Наведіть приклади видів коливань....
Коливаннями називаються фізичні процеси, що точно або приблизно повторюються через однакові інтервали часу
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconУрок №12 -13 Тема: циклічні алгоритми. Види та запис циклів на мові Паскаль
...
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconУрок № Тема. Практична робота №6 „Розроблення та реалізація найпростіших...
Використовують в програмуванні три форми циклів: цикл з параметром, цикл з передумовою, цикл з післяумовою
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconТема: Циклічні алгоритми
Базова структура „цикл. Забезпечує багаторазове виконання деякої сукупності дій, яка називається тілом циклу. Основні різновиди циклів...
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів icon1. Механічні явища. Механічний рух (13годин)
Дослідження коливань математичного маятника. Інструктаж з техніки безпеки (інструкція №8. 3)
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconЛабораторна робота №1–8
Мета роботи: визначення моментів інерції твердих тіл дослідним шляхом методом крутильних коливань
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconЕкономічна політика
Економічне мислення – система поглядів індивіда на закономірності економічного розвитку, сутність економічних явищ І процесів та...
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconКолективна монографія Том 2 За редакцією доктора економічних наук,...
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Тема уроку: Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів iconКурсова робота з дисципліни «Регіональна економіка» на тему «Міжнародні...
Основні форми міжнародних економічних зв'язків країни та їх регіональні аспекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка