Затверджено
Скачати 94.22 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації28.03.2013
Розмір94.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
на установчих зборах засновників
Протокол № 1 від 18 жовтня 2008 р..

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Виконавчий комітет

Одеської міської ради
07 листопада 2008 р.

 

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТОРІВ
«ЗОЛОТЕ РУНО»


 

м. Одеса 2008

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТОРІВ «ЗОЛОТЕ РУНО» (надалі "Асоціація") у відповідності до Закону України "Про об'єднання громадян" є громадською організацією, яка створена шляхом об'єднання громадян для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, та інших спільних інтересів.

1.2. Асоціація створена згідно з рішенням загальних зборів засновників від 18 жовтня 2008 року і діє на основі добровільності і рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

Асоціація вільна у виборі напрямку своєї діяльності для досягнення статутної мети.

1.3. Асоціація утворюється як неприбуткова організація, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку згідно з чинним в Україні законодавством та нормативними документами, що визначають, регулюють та обмежують юридичні права та економічну діяльність подібних організацій.

Асоціація веде господарську діяльність, передбачену цим Статутом, у межах, які визначаються необхідністю функціонування органів Асоціації, його апарату, та досягнення поставлених Статутом цілей, зберігання, обслуговування, накопичення майна та коштів Асоціації, а також розпорядження майном та коштами Асоціації.

Члени Асоціації не отримують у будь-якій формі прямого прибутку (дивідендів) від його діяльності.

1.4. Асоціація є юридичною особою. Асоціація набуває статус юридичної особи з дня реєстрації, що відбувається в порядку, який встановлений чинним законодавством України.

1.5. Асоціація має самостійний баланс та самостійний бюджет, поточний та інші рахунки в установах банків. Має та використовує власну печатку зі своїм найменуванням та штамп, а також символіку та інші атрибути, які затверджені Правлінням та зареєстровані в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.6. Майно Асоціації утворюються за рахунок членських внесків, інших надходжень, передбачених цим Статутом, та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

1.7. Асоціація для досягнення мети своєї діяльності та у процесі здійснення всіх видів діяльності, передбачених цим Статутом, має право від свого імені укладати угоди (контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести відповідальність, що пов'язана з його діяльністю, бути позивачем або відповідачем у адміністративному, господарчому, апеляційному, арбітражному, третейському судах.

1.9. Асоціація несе відповідальність за свої зобов'язання за рахунок власних коштів у відповідності до чинного в Україні законодавства. Асоціація не несе відповідальності за борги та зобов'язання своїх членів. Члени Асоціації не несуть відповідальності за борги та зобов'язання Асоціації.

1.10. Асоціація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території м. Одеси.

1.12 Найменування Асоціації (на українській мові):
^ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТОРІВ «ЗОЛОТЕ РУНО».
(на російській мові): ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ «ЗОЛОТОЕ РУНО».

1.13. Місцезнаходження Асоціації: м.Одеса, вул. Малиновського, 6

^ 2. Мета та завдання Асоціації.

2.1. Метою Асоціації є задоволення та захист законних юридичних, економічних, соціальних, побутових та інших інтересів членів Асоціації при спорудженні та експлуатації Громадсько-житлового комплексу «Золоте руно».

2.2. Основним завданням Асоціації є:

- забеспечення законних юридичніх, економічних, соціальних, побутових та інших інтересів членів Асоціації.
- координація діяльності членів Асоціації для досягнення мети та завдань Асоціації;
- відновлення прав членів Асоціації в разі їх порушення;
- сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Асоціації;

^ 3. Права та обов'язки Асоціації.

3.1. Для здійснення мети та завдань, визначених цим Статутом, Асоціація користується правом:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Асоціації у державних і громадських органах та судах;
- створювати установи та організації;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і своїх завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління та органів місцевого самоврядування;
- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати підприємства для виконання статутної мети;
- використовувати найману працю не членів Асоціації та оплачувати її.

Асоціація користується іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.2. Асоціація може вступати до українських, а також міжнародних суспільних (неурядових) організацій, створювати українські та міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також приймати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

3.3. Асоціація зобов'язана:

- оприлюднювати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати в порядку передбаченому чинним законодавством;
- не втручатися в діяльність державних органів, службових осіб, та у діяльність інших об'єднань громадян;
- повідомляти у 5-денний термін до органу реєстрації про зміни, що сталися у Статуті Асоціації;
- вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.

^ 4. Членство в Асоціації.

4.1. Членом Асоціації може бути фізична особа:

- яка являється інвестором Громадсько-житлового комплексу «Золоте руно», що будується за адресою: вул. Люстдорфська дорога, на розі вул. Малиновського згідно рішення Одеського міськвиконкому № 787 від 26.07.2007.

- подала до Правління Асоціації письмову заяву з проханням прийняти її до складу членів Асоціації, у якій письмово підтвердила згоду зі Статутом Асоціації та обов'язок виконувати його вимоги;

- своєчасно сплачує вступні, щорічні членські та цільові внески та приймає участь у загальних організаційних та господарських заходах Асоціації.

4.2. Усі члени Асоціації мають право:

- брати участь в усіх заходах Асоціації, висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
- брати участь у виборах керівних органів Асоціації, висувати свою власну та інші кандидатури та бути обраним до органів, створених Асоціацією;
- звертатись до Асоціації за допомогою щодо захисту своїх інтересів та за іншою підтримкою їхньої діяльності, при цьому зазначені захист та допомога мають не виходити за межі мети та видів діяльності Асоціації, встановлених Статутом та іншими документами Асоціації;
- виходити з Асоціації у будь-який час за письмовою заявою.

4.3. Усі члени Асоціації зобов'язані:

а) діяти у повній відповідності до цілей та завдань Асоціації, що визначені Статутом;
б) виконувати вимоги Статуту Асоціації та інших документів та внутрішніх правил Асоціації, які приймаються у відповідності зі Статутом;
в) своєчасно сплачувати членські внески в розмірах, встановлених рішенням Загальних Зборів членів Асоціації;
г) приймати участь у загальних організаційних та господарських заходах Асоціації.

4.4. Рішення про припинення членства в Асоціації (про виключення члена з Асоціації) може бути прийняте у випадках невиконання членом його обов'язків, втрати ділових контактів із Асоціацією, у разі порушення Статуту або добровільно за власною письмовою заявою.
Рішення про виключення члена Асоціації приймається Правлінням Асоціації.

^ 5. Порядок утворення і діяльності керівних органів та їх повноваження.

5.1. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації, які скликаються не рідше одного разу на рік.

5.2. До компетенції Загальних Зборів відносяться:

- визначення головних напрямків діяльності Асоціації;
- затвердження Статуту та внесення в нього змін і доповнень;
- затвердження звітів голови Правління та Ревізійної комісії;
- обрання Правління та Ревізійної комісії Асоціації;
- затвердження розмірів вступних та членських внесків;

Загальні Збори скликаються один раз на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 50 % членів членів Асоціації. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.

5.3. Керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. До компетенції Правління відноситься таке:

- вибори Голови, заступника та секретаря Правління;
- забезпечення та контроль виконання рішень Зборів;
- розгляд та затвердження поточних і перспективних планів Асоціації;
- розляд та схвалення угод, договорів до їх підписання Головою Правління;
- підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Статуту;
- організація та проведення Зборів Асоціації;
- створення робочих групи та комісій Асоціації, визначення їх обов'язків та контроль за їхньою діяльністю;
- затвердження кошторису Асоціації;
- затвердження розмірів цільових внесків;
- затвердження штатного розкладу апарату Асоціації;
- прийняття рішень про створення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, затвердження положення про них;
- розпорядження майном та коштами Асоціації;
- прийняття рішень з інших питань, що не входять згідно з цим Статутом до компетенції Зборів.

Засідання Правління  проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менш 50 % членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.

5.4. Голова правління:

- організовує роботу Правління;
- вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
- здійснює оперативне управління коштами та майном Асоціації;
- представляє Асоціацію без довіреності в державних, громадських і інших організаціях;
- від імені Асоціації без довіреності одноособово підписує угоди і договори та інші офіційні документи Асоціації (після їх схвалення Правлінням);
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів Асоціації;
- виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного законодавства.

5.5. Контрольним органом Асоціації є Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія:
- обирає із свого складу голову та секретаря комісії;
- щорічно проводить ревізії статутної та господарської діяльності Асоціації;
- перевіряє додержання кошторисної дисципліни, встановленого порядку обліку та звітності;
- перевіряє виконання рішень Зборів Асоціації;
- звітує перед Загальними Зборами.

6. Джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна Асоціації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних задач.

6.1. Власне майно Асоціації складається з основних засобів, оборотних коштів, та інших цінностей, що відображені у самостійному балансі Асоціації.

6.2. Джерелами формування майна та надходження коштів Асоціації є:

- членські внески членів Асоціації;
- благодійні внески добродійних фондів;
- добровільні внески юридичних та фізичних осіб;
- надходження від інших видів діяльності, передбачених цим Статутом;
- надходження коштів від господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів Асоціації (при їх заснуванні згідно з діючим законодавством).

6.3. Асоціація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі до відповідних органів державної влади.

Звітність про фінансову діяльність Асоціації перед членами Асоціації здійснюється на Загальних Зборах.

6.4. Асоціація на свій розсуд у межах діяльності, визначеної цим Статутом, володіє, користується та розпоряджається власним майном та коштами, вчиняючи щодо них будь-які дії, які необхідні для виконання цілей Асоціації та не суперечать законодавству.

^ 7. Порядок припинення діяльності Асоціації і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

7.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація або ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів або суду у випадках, що передбачені чинним законодавством. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, що обирається Загальними Зборами членів Асоціації або призначається судом.

7.2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Асоціації.

При реорганізації Асоціації сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

Решта коштів та майна Асоціації, що залишились після розрахунку з бюджетом, оплати праці працівників Асоціації, розрахунків з кредиторами можуть використовуватися для виконання Статутних завдань і на благодійні цілі згідно з рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду направляються в доход держави. Майно, що передане Асоціації в користування, повертається власникові у натуральній формі без винагороди.


Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка