Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання
Скачати 168.1 Kb.
НазваПоложення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання
Дата конвертації29.03.2013
Розмір168.1 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Затверджено рішенням Сєдовської

селищної ради від 01.12.2010р

№VI/2-13

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання

1. Загальні положення.

1. Постійні комісії селищної ради є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом роботи селищної ради, іншими Законами, що регламентують їх діяльність, цим Положенням.

2. Постійні комісії утворюються селищною радою, в рішенні якої вказується назва комісії, кількісний склад, котрий не може становити менше шести депутатів кожна.

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови.

4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

5. Положення про постійні комісії затверджуються селищною радою.

6. Актами постійних комісій є висновки та рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи суб'єкти зобов'язані інформувати комісії у встановлені ними строки.

^ 2. Перелік постійних комісій селищної ради.

1. Постійна комісія з питань економічної політики, бюджету та фінансів;

2. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціально-культурного розвитку;

3. Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, будівництва, транспорту та зв’язку

^ 3. Загальні повноваження постійних комісій.

1. За дорученням ради (селищного голови, секретаря ради) або за власною ініціативою розглядаються проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку населених пунктів ради, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

2. Вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва; інших питань, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.

3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

4. За дорученням ради, селищного голови, секретаря ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також інших підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – внесення їх на розгляд селищної ради або виконавчого комітету.

5. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

6. У разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти селищних нормативних та регуляторних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань, найбільш важливого громадського значення.

^ 4. Права постійних комісій ради.

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1. Скликати сесію селищної ради у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ч.8 ст. 46).

2. Вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів.

3. Створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії.

4. Вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5. Мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат селищного бюджету.

6. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

7. Підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями районної ради, інших рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо.

8. Виступати організаторами та брати участь у роботі конференцій, семінарів,"круглих столів", інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

^ 5. Порядок організації роботи постійних комісій.

1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на квартал, затвердженого на засіданні комісії та погодженого із селищним головою або секретарем ради.

2. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії.

3. Засідання постійних комісій.

3.1. Засідання постійних комісій – є основною формою її роботи і скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Але при необхідності прийняття рішень у формі висновків, засідання комісії проводиться за наявності не менше 2/3 від загального складу комісії.

3.2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням селищного голови або за ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3.3. Виконавчий апарат після отримання звернення селищного голови або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати, заявленої у вказаних документах.

3.4. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

3.5. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч.6 цієї статті, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

3.6. В засіданні постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені народні депутати України, обласної та районної рад, посадові особи виконавчого апарату виконкому.

3.7. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці, котрі мають право дорадчого голосу.

3.8. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.п. 3.7 цієї статті, постійна комісія не пізніше, як за три робочих дні до дати засідання, направляє посадовій особі запрошення (у формі листа чи телефонограми) за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3.9. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.

3.10. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

3.11. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи, може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.

3.12. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення із займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

4. Порядок денний засідання комісії.

4.1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії та пропозицій селищного голови, виконавчого комітету, членів комісії.

4.2. Перед початком засідання комісії, голова, або особа, яка його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

4.3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

5. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії.

5.1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування.

5.2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

5.3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

5.4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

5.5. Висновки і рекомендації постійними комісіями приймаються більшістю голосів і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови, секретарем комісії, або головуючим на засіданні. Протоколи засідань комісії підписуються головою (а в разі його відсутності - заступником голови чи головуючою на засіданні особою) і секретарем постійної комісії.

5.6. Висновки та рекомендації комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, селищним головою та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов'язані дати вмотивовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

6. Протокол засідання комісії.

6.1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

В протоколі вказується:

- дата та місце проведення засідання комісії;

- список членів комісії, присутніх на засіданні;

- список запрошених на засідання комісії;

- перелік питань, що розглядались;

- стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

- результати голосувань по кожному із рішень.

6.2. До протоколу у вигляді додатків додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається секретарем комісії на підпис голові чи головуючому замість нього на засіданні комісії.

6.3. Один примірник протоколу, належним чином оформленого та підписаного, зберігається у справах ради, другий - у справах комісії.

7. Слухання в постійній комісії ради.

7.1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.

7.2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради, з питань, що належать до компетенції комісії.

7.3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

7.4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

7.5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи, депутати районної, обласної та Верховної рад та представники громадськості.

8. Спільне засідання комісій.

8.1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

8.2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий визначається за взаємним погодженням.

8.3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Положенні для засідання комісії.

8.4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

8.5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій, або особами, що їх замінюють.

8.6. У випадку, коли результати голосування, по окремому чи усіх рішеннях по різних комісіях, є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим Положенням.

8.7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8.8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, які їх замінюють.

9. Забезпечення роботи комісій.

9.1. Виконавчий аппарат селищної ради, забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

9.2. За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають підчас проведення засідання.

10. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах У випадку неможливості брати участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

^ 6. Функціональні обов`язки керівників постійних комісій.

6.1. Голова постійної комісії.

1). Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням кількістю депутатів від загального складу ради за пропозицією селищного голови.

2). Скликає і веде засідання, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засіданні, дає відповідні доручення членам комісії.

3). Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації, керівників депутатських фракцій, груп та інших осіб, причетних до питань, які розглядаються на засіданні.

4). Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

5). Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

6). Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою.

6.2. Заступник голови постійної комісії.

1). Допомагає голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов`язків, з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

2). Здійснює оперативний контроль за вивченням висновків і рекомендацій комісій.

3). Узагальнює матеріали по підготовці питань на засіданнях комісії.

6.3. Секретар постійної комісії.

1). Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

2). Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії.

3). При відсутності голови комісії і його заступника скликає та веде засідання комісії.

4). Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

5). Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісій, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови.

^ 7. Основні напрямки діяльності постійних комісій ради.

7.1. Постійна комісія з питань економічної політики, бюджету та фінансів.

1. Попередньо розглядає внесені на розгляд ради проекти селищного бюджету, плану соціального і економічного розвитку населених пунктів ради, звіти про їх виконання, розробляє відповідні висновки і рекомендації.

2. Розглядає і узагальнює за дорученням селищного голови та секретаря ради пропозиції депутатів, постійних комісій селищної ради, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджету, які внесені на розгляд ради.

3. Здійснює контроль за ходом виконання планів економічного і соціального розвитку, виконання бюджету та позабюджетних фінансових ресурсів.

4. Попередньо розглядає та узгоджує пропозиції щодо впровадження місцевих податків і зборів, розробки відповідних положень та визначення їх ставок, внесення змін до них. За дорученням голови або секретаря вивчає доцільність надання пільг по місцевих податках і зборах, відповідно до чинного законодавства, окремим підприємствам, установам та організаціям, вносить відповідні висновки і рекомендації раді.

5. Вносить раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності, самофінансування та самозабезпечення території.

6. Попередньо розглядає, відповідно до чинного законодавства, програми приватизації комунальної власності селищної ради.

7. Попередньо розглядає питання відчуження, передачі в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують потреби територіальної громади, а також таких, що перебувають в управлінні районної ради, а також придбання об'єктів в установленому законом порядку. Вносить з цих питань пропозиції на розгляд ради.

8. Розглядає питання стосовно цінової політики.

9. Вивчає та готує на розгляд питання щодо сприяння інвестиційної діяльності на території селищної ради.

10. Виконує повноваження по здійсненню державної регуляторної політики і є відповідальною постійною комісією з цих питань:

1) вивчає, готує та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної ради, вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про державну регуляторну політику”;

2) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюються Регламентом селищної ради;

3) висновки комісії щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у селищній раді, за винятком випадків, коли бюджетна постійна комісія є головною постійною комісією щодо даного регуляторного акту;

4) голова бюджетної комісії доповідає висновки постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта, про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону при представленні на пленарному засіданні сесії ради чи засідання виконавчого комітету проекту регуляторного акта;

5) приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів до внесення їх на розгляд сесії ради чи виконавчого комітету;

6) приймає та розглядає звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого радою чи виконавчим комітетом, а також при необхідності приймає рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого селищною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності.

11. Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту.

12. Вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі та побуту в населених пунктах ради та підготовка пропозицій, щодо його поліпшення.

7.2. З питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціально-культурного розвитку

1. За дорученням ради або селищного голови, готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики, проекти рішень ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в раді, із виборцями, виконання рішень ради та її органів, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів, утворених, обраних та призначених радою, повідомлень про діяльність депутатських груп та фракцій.

2. Узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій ради стосовно проекту Регламенту роботи селищної ради, Положення про постійні комісії ради.

3. Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради, селищного голови чи секретаря ради на предмет дотримання при цьому чинного законодавства та процедур, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами Регламенту ради.

4. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, а також звільнення їх з посади, готує висновки з цих питань.

5. Здійснює попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та контролю за приватизацією комунальної власності.

6. Бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території ради. А також здійснює аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у населених пунктах ради.

7. Готує висновки з питань, що виносяться на розгляд селищної ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у випадку надходжень відповідних звернень.

8. Здійснює контроль за дотриманням принципів, умов і порядку проведення приватизації майна та об'єктів комунальної власності відповідно до рішень ради.

9. Здійснює попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів селищного бюджету та програм соціально-економічного розвитку міста з питань, віднесених до відання даної комісії.

10. Готує висновки комісії щодо регуляторного впливу внесених на розгляд ради проектів регуляторних актів з питань віднесених до компетенції даної комісії.

11. Вивчає рівень та якість житлово-комунальних послуг населенню, аналізує хід їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Вносить пропозиції щодо оптимізації функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації.

12. Вивчає стан, вносить пропозиції, розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту.

13. Проводить аналіз ситуації щодо виявлення резервів і можливостей розвитку туристичної галузі та підготовка відповідних пропозицій.

14. Вивчає роботу закладів культури, освіти, охорони здоров`я.

15. Бере участь в розробці та реалізації заходів по забезпеченню соціального розвитку громадян населених пунктів.

16. Ініціює та узгоджує пропозиції щодо проведення різноманітних свят і змагань в селищі Сєдове та селі Обрив.

17. Веде діяльність, пов'язану із встановленням партнерських стосунків з іншими населеними пунктами в Україні та за кордоном.

7.3. З питань регулювання земельних відносин, будівництва, транспорту та зв’язку.

1. Вивчає стан, вносить пропозиції щодо вирішення питань земельних відносин і землекористування підприємствами, організаціями та громадянами смт.Сєдове та с.Обрив.

2. Попередньо розглядає питання відповідно до закону щодо ставок земельного податку.

3. Здійснює попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів селищного бюджету та програм соціально-економічного розвитку селищної ради з питань, віднесених до відання даної комісії.

4. Здійснює погодження розміщення об’єктів на території населених пунктів ради, землевідведення.

5. Здійснює контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування.

6. Готує висновки комісії щодо регуляторного впливу внесених на розгляд ради проектів регуляторних актів з питань віднесених до компетенції даної комісії.

7. Вивчає стан, вносить пропозиції; розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку архітектури житлового та соціально-побутового будівництва.

8. Вивчає і вносить пропозиції селищній раді стосовно мережі автомобільних доріг і їх збереження.

9. Розглядає питання щодо стану благоустрою населених пунктів ради, територій підприємств, незалежно від форм власності, їх санітарного стану.

10. Здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства через територіальне державне управління екологічної безпеки, санітарно-епідеміологічну службу та інші природоохоронні відомства.

11. Розглядає і робить висновки по цільових комплексних програмах охорони і оздоровлення довкілля.

7. Порядок введення в дію положення про постійні комісії ради.

1. Це положення вводиться в дію з дня прийняття відповідного рішення про його затвердження на другій сесії селищної ради.

2. З дня введення в дію положення про постійні комісії ради, ухвалене від 26.04.2006 року вважається таким, що втратило чинність.

Секретар Сєдовської селищної ради В.Б.КрупченкоСхожі:

Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши проект Положення про постійні комісії...
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconСтаття 1
Про затвердження Положення про постійні комісії Луганської міської ради п'ятого скликання
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання icon99 сел. Покотилівка „Про затвердження складу адміністративної комісії...
Умніцина В. М. про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Покотилівської селищної ради, керуючись...
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області рішення
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради та Положення про постійні комісії, організації ефективної...
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний...
Рішення виконавчого комітету Сєдовської селищної ради Новоазовського району Донецької області
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconР І шенн я від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет...
Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30....
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання icon«Про затвердження складу та голів постійно діючих депутатських комісій»
Згідно ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», II сесія Покотилівської селищної ради VI скликання
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання icon«Про створення конкурсної комісії з відбору суб’єкту оціночної діяльності...
України «про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» №1270 від 29. 08. 2011р., п. «Положення...
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconШостого скликання
Пункту 2 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію голови Маловисківської міської...
Положення про постійні комісії Сєдовської селищної ради VI скликання iconПро затвердження рішення виконкому №431 від 23. 11. 2010 року
Заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету Покотилівської селищної ради Кононенко Ю. О про преміювання бухгалтерів централізованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка