І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України
Скачати 89.25 Kb.
НазваІ. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України
Дата конвертації29.03.2013
Розмір89.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

Е


кономіка


П. В. Пашко, кандидат технічних наук, доцент, заступник Голови Служби Державної митної служби України
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті представлено результати досліджень автора щодо формування організаційно-економічного механізму забезпечення митної безпеки. Визначені поняття організаційно-економіч-
ного механізму забезпечення митної безпеки, митної безпекоспроможності, надійності, усталеності та ефективності.


The paper reports on author’s research results of forming the organizational and economics mechanism of supporting the customs security. The concepts of organizational and economics mechanism of supporting the customs security, the customs ability of security providing, reliability, steadiness and efficiency are determined in the paper.
² ² ² ² ² ² ²
^ Д. Ю. Венцковський, головний консультант відділу міжнародного економічного співробітництва

Національного інституту проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України
^ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО САЛЬДО УКРАЇНИ
Статтю присвячено актуальній проблематиці інтенсивного нарощування від’ємного сальдо зовнішньоторговельного обороту України. Здійснено аналіз ключових зовнішньоторговельних тенденцій України та систематизовано основні структурні чинники, які забезпечили найбільший внесок у скорочення позитивного сальдо торговельного балансу. За результатами дослідження запропоновано ряд невідкладних заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації технологічної структури зовнішньої торгівлі України та збільшенню позитивного сальдо.

The article is devoted to an actual problematics of intensive escalating of negative balance of the foreign trade turnover of Ukraine. The analysis of key foreign trade tendencies of Ukraine is carried out, and the basic structural factors which have provided the greatest part in reduction of positive trade balance are systematised. A number of urgent measures which will assist with optimisation of technological structure of foreign trade of Ukraine and increase the positive balance is offered by the results of research.
² ² ² ² ² ² ²

^

І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук,

проректор з науково-педагогічної роботи та митної

підготовки Академії митної служби України

А. Д. Войцещук, кандидат економічних наук,

директор Хмельницького центру підвищення

кваліфікації та перепідготовки кадрів

^


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МИТНОЇ СЛУЖБИ ТА МИТНОГО ОРГАНУ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇУ статті проаналізовано сучасну структуру митної служби України та запропоновано власну модель, що зорієнтована на пріоритетність підрозділу митного оформлення.

In the article the authors have analyzed the modern structure of the State Customs Service of Ukraine and, proposed his own model, which is oriented on the priority-based principle for the customs clearance unit.

О. П. Борисенко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
^ КОНТРОЛЬ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Визначення митної вартості має безпосередній і визначальний вплив як на створення конкурентного середовища на національному ринку, так і на доходи державного бюджету від міжнародної торгівлі. Тому існує необхідність розробки системи контролю митної вартості, що запобігатиме прагненню суб’єктів ЗЕД ухилятися від виконання вимог чинного законодавства та надаватиме інформацію митним органам щодо можливих порушень митних правил.

Definition of customs value has direct and advancing influence as on creation of the competitive environment in the national market, and on income of a public finance of international sales. Therefore, there is a necessity of system engineering to the control of customs value.
² ² ² ² ² ² ²
О. М. Вакульчик, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку і аудиту Академії митної
служби України

Д. П. Дубицький, аспірант кафедри обліку і аудиту
Академії митної служби України
^ СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті наведено класифікацію загроз економічній безпеці підприємства. Проводиться аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на показник відносного запасу фінансової безпеки.

At the article classification of thearts for enterprise economic security is given. Analysis of internal and external threats influence on index of relative financial safety reserve is making.
² ² ² ² ² ² ²
^ С. В. Давиденко, кандидат економічних наук,

доцент, державний експерт Національного

інституту проблем міжнародної безпеки

М. І. Мостов’як, аспірант Національного інституту

стратегічних досліджень
^ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ АПК

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Стаття присвячена питанням зовнішньоторговельного співробітництва на ринках продукції АПК між Україною та країнами ЄС. Проаналізовано й визначено поточні тенденції експортно-імпортних товаропотоків, проблеми, пріоритети, перспективи та заходи розвитку торгівлі агропромисловою продукцією України з ЄС.

^ The article is devoted the questions of foreign trade collaboration on the markets of agricultural sector products between Ukraine and countries of EU. The current tendencies of export-import trade flows, problems, priorities, prospects and measures of development of the agro-industrial products trade between Ukraine and EU are analysed and determined.

А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України, академік МАКНС

В. С. Мальнов, заступник начальника управління контролю за переміщенням вантажів Державної митної служби України
^ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ

ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТОВАРІВ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Проведено аналіз стану перевезень вантажів під митним контролем митною територією України та запропоновано метод спрощення митних технологій і процедур.

There is analyzed the condition of goods transportation under customs control by the customs territory of Ukraine and there is proposed the method of simplification of customs technologies and procedures.
² ² ² ² ² ² ²
А. А. Мещеряков, доктор економічних наук,
завідуючий кафедрою фінансів і кредиту Академії
митної служби України

Л. Ф. Новікова, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Академії
митної служби України

В. В. Жиленко, інспектор по роботі з особовим
складом Бориспільської митниці
^ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті досліджено місце й роль фінансового контролю як засобу забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України.

^ The place and the role of the financial control as a means of providing the external economic safety of Ukraine were investigated.
² ² ² ² ² ² ²
І. М. Карамбович, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Академії митної службми України

Т. Д. Ліпіхіна, кандидат економічних наук, доцент,
заступник директора Департаменту митних платежів
Державної митної служби України
^ МИТНИЙ ТАРИФ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У статті визначено сутність та економічний зміст митного тарифу. Проаналізовано існуючі у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі визначення мита. Запропоновано поняття митного тарифу як непрямого податку.

In the article the economic content and nature of customs tariff are determined. Existing in domestic and foreign scientific literature determinations of customs tariff are analyzed. Definition of customs tariff as indirect tax is offered.

^ Т. С. Єдинак, кандидат наук з державного

управління, доцент кафедри обліку і аудиту

Академії митної служби України

В. Ю. Єдинак, викладач кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України
^ ПОСТМИТНИЙ АУДИТ ЯК ФАКТОР

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
У статті досліджується місце постмитного аудиту в системі державного контролю за зовнішньоекономічними операціями та сучасний стан його розвитку в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід здійснення постмитного аудиту, визначено відмінності між вітчизняною й зарубіжною практикою його організації та проведення.

The place of postcustoms audit in the system of state control of external economic operations and modern state of its development in Ukraine are investigated in the article. The international experience of postcustoms audit implementation is analysed and differences between domestic and foreign practice of its organization and conducting are determined.
² ² ² ² ² ² ²
А. І. Щетинін, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Академії митної служби України

А. В. Потапенко, викладач кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України
^ ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ
Статтю присвячено проблемі розвитку економіки України на інноваційній основі. Розглядаються такі аспекти проблеми, як фінансове й правове забезпечення переходу на інноваційну модель економічного розвитку.

The article is devoted to the problem of development of economy of Ukraine on an innovative basis. The attention is paid on such aspects of problem as financial and legal provision of innovative model of economic development.
² ² ² ² ² ² ²
^ Н. В. Осадча, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України

І. Ковальчук, курсант Академії митної служби України
^ МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ МИТНОГО ОРГАНУ: ПРОБЛЕМИ

ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті досліджується питання мотивації та запропоновано напрями вдосконалення системи стимулювання праці в митному органі. Рекомендується використовувати мотиваційний моніторинг як метод удосконалення системи оплати праці. Розроблено організаційне забезпечення щодо імплементації мотиваційного моніторингу в роботу Державної митної служби України.

In the article the system of labour motivation of customs officers is investigated, its advantages and disadvantages are determined. Using of salary monitoring system is offered to optimize it for the modern business (management) demands. Organization support of motivation function implementation is developed.
² ² ² ² ² ² ²
В. М. Шаповал, кандидат економічних наук,

доцент Національного гірничого університету
Інституціональна підтримка

соціально відповідальної діяльності
У статті проаналізовано світовий досвід інституціональної підтримки соціально відповідальної діяльності. Доведено, що процес інституціоналізації принципів, на яких ґрунтується соціальна відповідальність бізнесу, відбувається шляхом розробки відповідних документів, котрі регламентують практичну реалізацію такої відповідальності. Кожен інститут відповідно до сфери компетенції розробляє свою лінію поведінки стосовно соціальної відповідальності.

The world experience of institutional supporting of socially responsible activity is analyzed in the article. It is proved that the process of principles institutionalization, that the social responsibility is based, is occurred by way of appropriate paper elaboration that regulate of practical realization of such responsibility. Every institution, in accordance with sphere of its competence, develops own line of conduct concerning of social responsibility.
² ² ² ² ² ² ²
А. Ю. Очерет, головний інспектор Департаменту декларування та митних режимів Державної

митної служби України, здобувач
^ Місце та роль кредиторів – контролюючих органів

у запобіганні банкрутству підприємств
У статті висвітлено питання відновлення платоспроможності підприємств у ході справи про банкрутство, пов’язані з удосконаленням діяльності кредиторів-контролюючих органів.

The article is devoted to improvement of tax controlling bodies activity in the capacity of creditors during the bankruptcy proceedings for the purpose of reсovery of enterprises solvency.
² ² ² ² ² ² ²
К. І. Новікова, аспірант кафедри менеджменту ЗЕД Академії митной служби України
^ ПРО КАТЕГОРІАЛЬНУ ВИЗНАЧЕНІСТЬ

У МИТНІЙ СПРАВІ
У статті розглядається визначення економічних категорій, які відображають зміст митної справи. Досліджуються категорії “митна політика”, “митне регулювання”, “митно-тарифне регулювання”. Доводиться необхідність аналізу змісту економічної категорії “митно-тарифне регулювання” в різних аспектах.

The problems of determination of economic categories which reflect the maintenance of customs business are considered in the article. The categories customs policy, customs regulation, customs tariffs regulation are investigated. The importance of analysis of customs tariffs regulation in different aspects is being proved.

А. А. Білецький, здобувач кафедри фінансів
Національного університету ДПС України
^ Фіскальна ефективність митної політики: ретроспективний аналіз і тенденції в період адаптації вступу України до СОТ
У статті розглянуто динаміку фіскальної ефективності митної політики України. Визначено, що останніми роками відбулося значне зростання цього показника, що обумовлює зростаючу залежність бюджету України від ефективності діяльності митної служби. Обумовлено необхідність дослідження впливу змін митних тарифів на наповнюваність бюджету в адаптаційний період вступу України до СОТ.

In the article there is the considered dynamics of fiscal efficiency of customs policy of Ukraine. It is definite, that the last years considerable growth of this index initiates growing budget dependence from custom efficiency. The research necessity of influence changing custom tariffs on budget fulfillment in the adaptation WTO period was grounded.
В

існик Академії митної служби України, № 4 (40), 200812


Схожі:

І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconПрограма
Бережнюк І. Г., к т н., проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки, амсу
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconІ сторія митної справи
О. В. Морозов, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права Академії митної служби України
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconВ. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних...
В. Костенко, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconІ. Г. Бережнюк, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки
Наука має великий досвід аналізу економічних результатів діяльності окремих суб’єктів та галузей народного господарства в цілому,...
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconВ. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних...
В. Поліщук, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconМіжнародної науково-практичної конференції
Академії митної служби України проводилась ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки та...
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби...
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconКандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави...
У статті аналізується еволюція митно-тарифного законодавства Росії в добу правління Олександра І. Розглядаються зовнішні та внутрішні...
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconВ. В. Ченцов, доктор історичних наук, професор, ректор Академії митної...
В. В. Ченцов, доктор історичних наук, професор, ректор Академії митної служби України
І. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України iconЕлектронна пошта
Державної митної служби України від 24. 12. 07 №1101, на базі Академії митної служби України з 3 по 7 листопада 2008 р в Інституті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка