Апробація наукової роботи
Скачати 91.01 Kb.
НазваАпробація наукової роботи
Дата конвертації04.03.2013
Розмір91.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Апробація наукової роботи. Дана наукова робота була представлена на засіданні науково-практичного товариства „Камелія”, створеного при Кам’янському еколого-економічному ліцеї та на засіданні Кам’янського територіального відділення Малої академії наук України.

Актуальність теми. Збереження рівноваги оточуючого середовища стало однією із важливих проблем людства. Не краща ситуація і в Україні. Висока щільність населення, розвинений індустріальний і сільськогосподарський потенціал, а також соціально – економічні проблеми в перехідний період економічного розвитку призводять до катастрофічного забруднення навколишнього середовища, порушення екологічного балансу довкілля і як результат – до збіднення і вимирання нації. [2]

Світовий досвід свідчить про те, наскільки сильно можуть мінятися економічні аспекти хімізації у міру насичення ринку і посилення уваги до екологічних наслідків.

Тенденція до зростання „ножиць“ цін на хімізовану і не хімізовану продукцію надалі буде проявлятись все сильніше і сильніше. Але повністю відмовитись від мінеральних добрив неможливо. Самі агроценози по своїй суті, де систематично витрачаються великі кількості біогенних елементів, потребують компенсації втрат, а компенсувати ці втрати тільки органічними добривами у масштабах країни не можна.

У теперішній час значне зниження в Україні обсягів продукції тваринництва і птахівництва призвело до дефіциту традиційних органічних добрив, вироблених на основі переробки гною і посліду. Крім того, традиційні технології отримання органічних добрив призводять до значних втрат поживних речовин (до 40%) і забруднення навколишнього середовища.

Подальша інтенсифікація індустріальних технологій виробництва сільськогосподарської продукції традиційним шляхом, навіть при зменшенні енергетичних витрат на паливно - мастильні матеріали і збільшенні урожайності, неминуче призведе до подальшого руйнування ґрунту – основного засобу виробництва. А в перспективі – це все більші затрати на використання мінеральних добрив.

Застосування системи моніторингу, розробки і використання хімпродуктів вибіркової дії і вдосконалення існуючих агротехнічних прийомів мають можливість значно уповільнити такі негативні процеси, але не вирішують цієї проблеми.

Такий стан речей обумовлює необхідність пошуку біологічних альтернатив при вдосконаленні індустріальних сільськогосподарських технологій, у першу чергу тому, що повна відмова від останніх неминуче призведе до значного зменшення обсягів виробництва продуктів харчування.

Таким чином, впровадження біоконверсних технологій для виробництва зокрема біологічно-активних органо-мінеральних добрив дасть змогу сільськогосподарським підприємствам широко застосовувати технологію біологічного землеробства, яке певною мірою поверне людство до традиційного землеробства першої половини ХХ ст., що свідчить про діалектичний зв’язок розвитку природи і суспільства [11].

^ Мета і задачі досліджень. Метою роботи є дослідження впливу органо-мінеральних біологічно-активних добрив на одну з основних технічних культур України – цукрові буряки, вирощені у виробничих умовах.

Основним завданням дослідження є: довести перевагу органо-мінеральних біологічно - активних добрив перед мінеральними і органічними добривами та їх вплив на урожайність цукрових буряків.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі:

- проаналізовано особливості виробництва добрив та застосування їх в агропромисловому комплексі та визначено екологічні аспекти;

- досліджено у виробничих умовах вплив БАД „Екотерра“ та різних її сумішей із мінеральними добривами на ріст, розвиток і урожайність цукрових буряків та вміст цукру у коренеплодах.

^ Наукова новизна проведених досліджень. Новизна роботи полягає в тому, що було вперше досліджено вплив нових органо - мінеральних біологічно - активних добрив „ Екотерра “ на ріст, розвиток і продуктивність цукрових буряків сорту „ Гала “, вирощених в СТОВ „ Зоря “ с.Косарі та в ТОВ „Олімп” с. Ревівка Кам’янського району.

Збільшуючи з року в рік дози внесення мінеральних добрив у ґрунт, людина свідомо втручається в природний кругообіг мінеральних елементів, особливо азоту, фосфору, калію і кальцію. Ці елементи не несуть якоїсь загрози, оскільки необхідні рослинам у значній кількості для нормального обміну речовин. Потрібні вони також людині і тваринам.

Застосування інтенсивних технологій в рослинництві призводить до щорічного зменшення вмісту гумусу в ґрунті на 0,5 – 1 %.При цьому частково розмикається створений природою малий біологічний кругообіг речовин. Роботи по поповненню органічних речовин в ґрунті проводяться комплексно і не в повному об’ємі. Вміст гумусу в ґрунті поновлюється лише на 50 % [8].

У результаті цього землеробству щорічно наноситься великі збитки, які щорічно повторюючись постійно ростуть. Підвищення родючості ґрунту і підвищення його продуктивності – це тривалий процес, який залежить не тільки від грунтово - кліматичних умов, але й в першу чергу від діяльності людини. І якраз в цьому напрямку є значні недоліки, які при певних обставинах є основною причиною зниження потенціальної родючості, що інколи приводить до повної деградації ґрунтів.

Добрива - це речовини, призначені для поліпшення живлення рослин і підвищення родючості ґрунту. Їх можна класифікувати за способом виробництва, хімічним складом, фізичним станом, характером дії на ґрунт і рослини, походженням [10].

З органічних речовин можна використовувати перегній, біогумус, торф, а також екскременти ВРХ, свиней, птиці. До основних органічних речовин можна добавляти компости, сапропель та інші органічні добрива.

Із мінеральних можна використовувати види порошковидних і гранульованих добрив. Органо - мінеральна гранула являє собою мікро - біохімічну лабораторію, у якій відбуваються фізико - хімічні і біохімічні процеси між складовими частинами органічних і мінеральних речовин. З іншого боку, гранули взаємодіють з ґрунтовим розчином, з водою, що поступає в ґрунт, повітрям, з кореневими системами рослин і мікроорганізмами. Екологічна чистота гранул полягає в тому, що введені в них поживні речовини не розпилюються водою по всій масі ґрунту, а зосереджуються і зв’язуються окремими гранулами [2].

Органо - мінеральні гранульовані добрива - це складне агрохімічне сполучення, що взаємодіє з ґрунтовим середовищем, ґрунтовим розчином і ґрунтовим поглинаючим комплексом, а також з кореневими системами рослин, мікроорганізмами, повітрям і водою. Оргмінгранули, залежно від розміру і складу, здатні задовольнити витрати рослин протягом усього вегетаційного періоду, а то й на кілька років. Перевагою органомінгранул є підвищення в 2 - 3 рази коефіцієнта використання поживних речовин і досягає 85 - 95 % та більше ; забезпечення рослин живленням протягом усього вегетаційного періоду рослин; вони забезпечуються за рахунок органічних речовин фізіологічно - активними речовинами (гуміновими кислотами, мікроелементами); зменшення втрат хімічних речовин із гранул, а значить зменшення забруднення екологічного середовища [1].

За умов повної відмови від використання мінеральних добрив особливого значення набуває професійне внесення органічних добрив. Друге не менш важливе питання для екології – це пошук механізмів регулювання поглинання радіонуклідів рослинами. І третє питання – це токсикоз грунту, або ґрунтовтома. Тому в даний час однією з найбільш важливих задач рослинництва є пошук нових видів добрив, що характеризуються значно більш високою ефективністю порівняно з тими, що традиційно використовуються в сільському господарстві. При цьому особливого значення набувають добрива пролонгованої дії із заданими властивостями і структурою.

. Добрива „ Екотерра “ збалансовані за хімічним складом і містять цільові домішки, які дозволяють цілеспрямовано керувати ростом і розвитком рослин в онтогенезі. Наявність у складі добрив сполук кремнію і деяких природних мінералів сприяє регенерації ґрунтів, зменшенню ґрунтовтоми, активізації розвитку агрономічно-корисної мікрофлори, зниженню накопичення радіонуклідів в рослинній продукції.

Розроблені органо-мінеральні добрива „Екотерра“ унікальні, їх склад, рецептура і технологія виробництва захищені патентами. Серед переваг – внесення повного набору елементів мінерального живлення та біологічна активність сполук, забезпечення пролонгованого надходження біогенних елементів до рослин, поліпшення агрофізичних властивостей ґрунтів, підвищення їх родючості, зменшення ґрунтовтоми. Ще одна перевага - без додаткових затрат можливість модифікувати склад добрив з урахуванням біологічних особливостей рослин і хіміко-фізичних параметрів ґрунтів.

Використання добрив пролонгованої дії в сільському господарстві передбачає більш раціональне їх використання, усуває забруднення ґрунтів і водойм біогенними елементами, дозволяє регулювати ріст і розвиток рослин, забезпечує збалансовану систему живлення макро- і мікроелементами. Детальні дослідження фізичних, хімічних і біологічних процесів які відбуваються у ґрунті під впливом життєдіяльності рослин, а також аналіз кінетики руху розчинів у пористому середовищі, довели доцільність впровадження біодобрив „Екотерра“ в сільськогосподарське виробництво, як одного з компонентів для формування керованого агрохімічного режиму на радіаційно забруднених територіях. Вегетаційні та польові дослідження підтвердили перспективність використання добрив „Екотерра“ при вирощуванні як сільськогосподарських так і декоративних рослин.

^ Основні компоненти: знезаражений курячий послід, біологічно активні сполуки, природні мінерали, макро- мікроелементи, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Co, Mo,

органічна частка – не менше 55,5 %.

азот - 2,0 - 2,5 %;

фосфор - 1,9 - 2,2 %;

калій - 1,5 - 1,7 %;

N.P.К. 2,0 - 2,5 : 1,9 - 2,2 :1,5 - 1,7;

Для перевірки ефективності біологічно активних органо-мінеральних добрив у 2004 році було закладено польовий дослід із застосуванням таких варіантів:

 1. без застосування добрив (контроль)

 2. нітроамофоска+Екотерра (160:200 кг/га);

 3. нітроамофоска+карбамід (160:130 кг/га);

 4. Екотерра+Екотерра (320:200 кг/га);

 5. Екотерра+карбамід (320:130 кг/га);.

Цукрові буряки сорту „Гала” вирощували в СТОВ „Зоря” на площі 7 га.

Для перевірки ефективності біологічно активних органо-мінеральних добрив у 2005 році було закладено польовий дослід із застосуванням таких варіантів:

 1. без застосування добрив (контроль)

 2. нітроамофоска+карбамід+Екотерра (270:100:150 кг/га);

 3. нітроамофоска+карбамід (270:100 кг/га);

Цукрові буряки сорту „Гала” вирощували в СТОВ „Зоря” і ТОВ „Олімп” на площі по 7 га на дослідну ділянку.

У результаті проведених нами польових досліджень у 2004 році встановлено, що найбільша урожайність коренеплодів була у варіанті 4, де вносили для підживлення суміш ОМД „Екотерра”+ „Екотерра” у співвідношенні 320:200 кг/га. Цей показник становив 536 ц/га при цукровості 16.04 % (табл. Г.1).

Представлені у табл. Г.1. дані показують, що збільшення урожайності коренеплодів по відношенню до контролю значно коливалось у різних варіантах досліду – від 7 ц/га у третьому варіанті до 164 ц/га – у четвертому.

Показники цукровості коренеплодів у всіх варіантах були на рівні контролю і становили 15.67 – 16.04 %.

Відомо, що інтегральним показником біологічної продуктивності цукрових буряків є збір цукру на одиницю площі (рис. Д.1.).

Як свідчать отримані дані, найбільше цукру – 115.4 ц/га – було зібрано у 4 варіанті, де використовували комбінацію „Екотерра”+ „Екотерра” у співвідношенні 320:200 кг/га.

У результаті проведених нами польових досліджень встановлено, що найбільша урожайність коренеплодів СТОВ „Зоря” була у варіанті 2, де вносили для підживлення суміш „Нтроамофоска”+”Карбамід”+ „Екотерра” у співвідношенні 270:100:150 кг/га. Цей показник становив 46,6 т/га при цукровості 17.96 % (табл. Є.1). В ТОВ „Олімп” – у варіанті 2 – 47.2 т/га при цукристості 17.84 %.(табл.. Ж.1.)

Представлені у табл. Є.1. дані показують, що збільшення урожайності коренеплодів по відношенню до контролю значно коливалось у різних варіантах досліду – від 3.8 т/га у третьому варіанті до 9.2 т/га – у другому.

Представлені в табл.. Ж.1. дані показують, що збільшення урожайності коренеплодів по відношенню до контролю коливалось у різних варіантах досліду – від 3.9 т/га у третьому варіанті до 9.3 т/га – у другому.

Показники цукровості коренеплодів у всіх варіантах були на рівні контролю і становили 17.47-17.96 %.

Відомо, що інтегральним показником біологічної продуктивності цукрових буряків є збір цукру на одиницю площі (рис. З.1 і рис. И.1.).

Як свідчать отримані дані (рис. З.1.), найбільше цукру – 8.37 т/га – було зібрано у 2 варіанті, де використовували комбінацію „Нітроамофоска „+ „Карбамід”+ „Екотерра” у співвідношенні 270:100:150 кг/га. На ТОВ „Олімп” найбільше цукру – 8.42 т/га – було зібрано у 2 варіанті, де використовували комбінацію „Нітроамофоска „+ „Карбамід”+ „Екотерра” у співвідношенні 270:100:150 кг/га

ВИСНОВКИ

 1. У результаті проведених досліджень, в 2004 році, встановлено, що різні комбінації добрив мають значний вплив на ріст і розвиток сходів цукрових буряків. Середня маса 100 рослин 25 травня коливалась від 161 г у контролі до 260 г у варіанті з використанням суміші ОМД „Екотерра”+”Екотерра” у співвідношенні 320:200 кг/га.

 2. Урожайність цукрових буряків у різних варіантах досліду на 7 –164 ц/га перевищувала показник контрольного варіанту, а цукровість коренеплодів була на рівні контролю. Збір цукру з одиниці площі на різних фонах живлення коливався від 82,4 до 115,4 ц/га.

 3. У 2005 році були проведені аналогічні дослідження для підтвердження ефективності використання БАД „Екотерра”, але з іншими комбінаціями добрив. Кліматичні умови цього літа були посушливіші, ніж минулого, тому спостерігалися такі результати.

 4. Врожайність цукрових буряків була меншою, від 37.2 т/га у першому варіанті до 46.6 т/га у другому, проте цукристість підвищилася майже на 2 %, від 17.47 до 17.96 %.

 5. От же, за результатами проведених досліджень видно, що екологічно чисті органо-мінеральні добрива „Екотерра” ефективні для підживлення цукрових буряків.

 6. Можна порадити застосовувати БАД „Екотерра” для підживлення і інших сільськогосподарських культур.

Схожі:

Апробація наукової роботи iconПро організацію та проведення наукової конференції-конкурсу учнів-членів нту «Дивосвіт»
Відповідно до річного плану роботи школи, з метою виявлення здібних учнів, їх підтримки та залученню до наукової роботи
Апробація наукової роботи iconАпробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних...
Тиною Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного...
Апробація наукової роботи iconОсновні вимоги до оформлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету...
Апробація наукової роботи iconМетодика науково дослідницької роботи план викладу
Завдання І організація науково – дослідницької роботи. Вимоги до науково – дослідницької роботи, форми наукової роботи. Основні методи...
Апробація наукової роботи iconОснови філософії науки
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Апробація наукової роботи iconПроекторам з наукової роботи вищих
Комітету з питань науки І освіти Верховної Ради України (далі Комітет) від 13. 03. 08 №04-22/8-348 просимо до 10. 04. 08 подати до...
Апробація наукової роботи iconМіністерство охорони здоров'я україни український центр наукової...

Апробація наукової роботи iconВсеукраїнський науково – практичний семінар
Лисенко В.І. – доктор біологічних наук, професор, проректор міест з наукової роботи –голова оргкомітету
Апробація наукової роботи iconПрограма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ
Нормативний курс “Теорія та методика наукової праці” викладається для студентів магістерської програми історичного факультету
Апробація наукової роботи iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських програм «Фінанси»
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка