Міністерство освіти І науки україни
Скачати 157.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата конвертації30.03.2013
Розмір157.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > ДокументыМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра статистики і економічного аналізу

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
(для студентів бакалаврського рівня підготовки з економічних

спеціальностей)

КИЇВ – 2004


Даються методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни “ Економічний аналіз”

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри статистики і економічного аналізу Академії Муніципального управління, протокол № від 28 квітня 2004 року

Укладачі: канд. ек. наук‚ доцент Баб”як В.М.

канд. ек. наук‚ доцент Курило Л.І.

Рецензент: Доктор ек.наук, професор Ніколенко Ю.В.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри статистики і економічного аналізу АМУ, кандидат економічних наук, професор Федоренко С.С.

Рекомендовано до видання методичною комісією економічного факультету АМУ‚ протокол № від


ЗМІСТ 1. Мета і завдання курсової роботи............................................. 4

 2. Основні етапи підготовки курсової роботи............................ 4

 3. Вибір теми і основні вимоги до написання............................ 5

 4. Підбір нормативних. наукових джерел та інших матеріалів.5

 5. Структура‚ обсяг і зміст курсової роботи.............................. 6

 6. Оформлення курсової роботи................................................ 7

 7. Рецензування і захист курсової роботи................................ 8

 8. Тематика курсових робіт.......................................................... 9

 9. Список рекомендованої літератури........................................11

 10. Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки..............13

 11. Додаток Б. Зразок плану курсової роботи.............................. 14

 12. Додаток В. Проектне завдання................................................ 15


І.Мета і завдання курсової роботи
В умовах функціонування ринкових відносин перед підприємствами різних форм власності стоїть завдання пошуку шляхів підвищення ефективності господарювання, що в першу чергу залежить від вмілого застосування сучасних методів управління. Однією з найдієвіших функцій управління є економічний аналіз. Основною метою економічного аналізу є об”єктивна оцінка діяльності суб”єктів господарювання, виявлення та визначення величини невикористаних резервів і шляхів їх реалізації для подальшого зростання ефективності підприємств і зміцненню їх ринкових засад.

Важливим етапом оволодіння необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками з питань економічного аналізу є виконання курсової роботи.

Курсова робота з економічного аналізу передбачена навчальним планом для студентів бакалаврського рівня підготовки за спеціальністю 7.0501069 (облік та аудит).

Метою підготовки курсової роботи з економічного аналізу є набуття студентами навичок самостійно виконувати аналітичне дослідження, а саме: вміти зібрати і провести аналітичну обробку економічної інформації, використовуючи дані обліку та звітності, виявити позитивні та негативні сторони діяльності підприємства, викрити невикористані резерви, узагальнити матеріали аналізу у вигляді висновків та пропозицій., спрямованих на покращення господарської діяльності.

Завданням курсової роботи є практичне використання теоретичних знань з методики економічного аналізу, вміння дати оцінку господарської діяльності і визначити шляхи підвищення її ефективності на підставі конкретних розрахунків і виявлених резервів.


^

ІІ. Основні етапи підготовки курсової роботи

Підготовка курсової роботи включаєв себе такі етапи:


 • вибір теми, погодження з керівником та закріплення теми за студентом

 • ( оформлення проектного завдання, додаток Б);

- опрацювання літератури та розробка плану курсової роботи;

 • написання, оформлення та здача на кафедру курсової роботи згідно

календарного графіку;

- перевірка роботи науковим керівником;

 • доопрацювання курсової роботи ( при умові її невідповідності

вимогам);

- захист курсової роботи перед комісією.
^

ІІІ. Вибір теми і основні вимоги до виконання


Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи. Студентам надається право вибрати одну із тем, які запропоновані кафедрою, проте, студенту надається право і самостійно визначити тему своєї роботи поза пропонованої тематики, попередньо погодивши з науковим керівником.

Після обрання теми студент оформляє проектне завдання, що підтверджує затвердження теми курсової роботи.

Після затвердження теми курсової роботи студент за два тижні повинен скласти план , в якому вказати назви розділів і підрозділів. План курсової роботи повинен охоплювати основніи питання теми, формулювання розділів має бути чітким, логічним та послідовним. План повинен включати вступ, 2-3 розділи, висновки, список використаних джерел, додатки ( див . зразок - додаток А). Кожний розділ повинен мати не більше 3-4 підрозділів.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, а її розкриття мати практичну значимість. Тема роботи може бути пов»язана з темою бакалаврської (дипломної) роботи студента. Виконуючи курсову роботу з економічного аналізу слід використовувати матеріали конкретного підприємства, що надасть роботі практичної значимості і забезпечить самостійність студентів у виконанні роботи. Завершальним етапом роботи є формування додатка, який складається з форм чинної звітності, що використовувалась при виконанні курсової роботи.

Для рецензування курсова робота подається на кафедру у встановлений термін. Курсові роботи, які подаються після встановленого терміну, кафедра до рецензування не приймає. Не приймаються також до рецензування і повертаються для усунення недоліків роботи з порушенням зазначених вимог (занижений обсяг, відсутність додатка тощо).

Виконані на належному рівні курсові роботи після їх рецензування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі статистики і економічного аналізу, за наслідками захисту виставляються оцінки.
Примітка. Тема курсової роботи та об»єкт дослідження погоджується з керівником і оформляється у вигляді проектного завдання.

ІV. Підбір нормативних, наукових джерел та інших матеріалів
Нормативний матеріал, навчальну і спеціальну літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно (принеобхідності консультується з науковим керівником).

Наукові джерела слід використовувати творчо. Не дозволяється прсте переписування і запозичення чужих думок без посилання на автора.

При написанні курсової роботи бажано користуватися новітніми виданнями та останніми редакціями нормативно-правових актів, що дасть можливість уникнути застарілих норм і положень.

Список літератури повинен включати:

- нормативно-правові акти;

- наукові праці ( монографії, наукові роботи, підручники, статті);

- інші фактичні матеріали ( статистичні дані, звіти).

Всі використані джерела розміщують згідно діючих стандартів (див. зразок‚ с. ).

^

V. Структура, обсяг і зміст курсової роботи
Курсова робота повинна виконуватись за такою структурою:

1.Титульний лист (додаток А).

2.Зміст з вказаними сторінками ( Додаток В)..

3.Вступ.

4.Основна частина, яка складається з 2-3 розділів.

5.Висновки.

6.Список використаної літератури.

7.Додатки: таблиці, схеми, графіки, форми звітності.
Обсяг курсової роботи повинен становити 30-35 стандартних сторінок комп’ютерного тексту, або 35-40 сторінок рукописного тексту, не враховуючи списку літератури і додатків.
Курсова робота виконується за таким планом:

- вступ (розкривається мета підготовки курсової роботи, дається коротка характеристика об”єкта дослідження та економічної інформації, яка використовується при виконанні роботи; обсяг 1,5-2 стор.);


 • розділ 1 (викладаються основні теоретичні положення, які характеризують об”єкт дослідження та методику його аналізу, обсяг – 10-15стор.);

 • розділ 2 (містить конкретні аналітичні розрахунки за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку, з використанням методів аналізу, обсяг - 20-25 стор.);

 • висновки (на підставі проведеного аналітичного дослідження даються конкретні висновки та пропозиції з питань теми щодо використання виявлених резервів і поліпшення роботи підприємства, обсяг – 1,5-2 стор.).


VІ.Оформлення курсової роботи
При оформленні курсової роботи необхідно дотримуватися встановлених вимог. Робота має бути надрукована комп”ютерним способом на папері формату А4, 14 шрифтом, до 30–рядків на сторінці, або написана чітким розбірливим почерком, грамотно і охайно.

Кожна сторінка тексту обмежується полями: ліве – 30 мм, праве - 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами; заголовки підрозділів друкуються з абзацу (5 інтервалів). Переноси у заголовках не допускаються. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1, 2, 3 ); нумерація підрозділів має включати вказівку на підрозділ (1.1; 1.2;2.3...).

Нумерація сторінок у роботі проставляється наскрізна, включаючи список використаної літератури та додатків, і починається із титульного листа, на якому номер не ставиться. Номери сторінок проставляються у правому верхньому кутку.

Додаток оформляють як продовження курсової роботи після списку використаної літератури. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому кутку зазначається слово “Додаток” нумерацією арабськими буквами ( наприклад , “Додаток А” ).

На всі цитати, таблиці, схеми, малюнки , графіки в тексті повинні бути посилання. Кожна таблиця супроводжується порядковим номером.

Посилання в тексті на першоджерела позначаються в квадратних дужках з порядковим номером джерела в списку використаної літератури та із вказівкою на сторінки ( наприклад, [15, с. 20-25].

В роботі послідовно розміщують:

- титульний лист за встановленою формою (Додаток А);

- проектне завдання, підписане керівником (Додаток Б);

- зміст, який повинен обов”язково відповідати заголовкам, що зазначені в

роботі і мати нумерацію сторінок розділів і підрозділів (Додаток В );

- вступ;

- розділи роботи;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату виконання. В кінці роботи підшивається сторінка для рецензії .
VIІ. Рецензування і захист курсових робіт

Завершену роботу студенти здають на кафедру згідно з терміном, визначеним навчальним графіком. При позитивній оцінці керівника робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають на доопрацювання. До такої роботи додається рецензія на перший варіант із зазначенням недоліків. У рецензії визначається відповідність курсової роботи встановленим вимогам та рекомендована оцінка.

Дату і час захисту курсової роботи встановлює кафедра, захист відбувається на засіданні комісії кафедри.

При захисті курсової роботи студент повинен розкрити актуальність , зміст теми, показати грунтовні знання як теоретичні, так і практичні, привести огляд літератури з обраної теми дослідження, обгрунтувати висновки і пропозиції, відповісти на поставлені запитання.

Після захисту студент отримує оцінку за 4-бальною шкалою, яка заноситься у екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Тематика курсових робіт з економічного аналізу 1. Аналіз обсягів виробництва продукції підприємством.

 2. Аналіз асортименту та структури випуску продукції підприємства.

 3. Аналіз браку та збитків від браку продукції підприємства.

 4. Аналіз якості продукції підприємства та її впливу на інші показники.

 5. Аналіз ритмічності виробництва та ритмічності випуску продукції на підприємстві.

 6. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції підприємства.

 7. Аналіз виконання плану по обсягу реалізації продукції підприємства.

 8. Аналіз комплектності виробництва на підприємстві.

 9. Аналіз рентабельності і конкурентноспроможності продукції підприємства.

 10. Аналіз стану трудових ресурсів і забезпеченості ними підприємства.

 11. Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліна на підприємстві.

 12. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

 13. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

 14. Аналіз виконання норм виробітку робітниками підприємства.

 15. Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної продукції

 16. Аналіз виконання плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

 17. Аналіз стану основних засобів підприємства.

 18. Аналіз складу, структури, динаміки основних засобів і їх вплив на темпи росту обсягу виробництва підприємства.

 19. Аналіз складу і використання обладнання на підприємстві.

 20. Аналіз збільшення випуску продукції, пов”язаного з поліпшенням використання основних засобів.

 21. Аналіз використання основних засобів підприємства.

 22. Аналіз виробничої потужності підприємства.

 23. Аналіз виконання плану МТП і його вплив на результати роботи підприємства.

 24. Аналіз забезпеченості й використання сировини і матеріалів на підприємстві.

 25. Аналіз матеріаломісткості продукції та шляхи її зниження на підприємстві.

 26. Аналіз стану виробничих запасів підприємства.

 27. Аналіз виконання плану за собівартістю продукції.

 28. Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції.

 29. Аналіз матеріальних витрат у собівартості продукції підприємства.

 30. Аналіз витрат на оплату праці у складі собівартості продукції підприємства.

 31. Аналіз собівартості окремих видів продукції

 32. Аналіз комплексних статей у собівартості продукції підприємства.

 33. Аналіз втрат від браку підприємства.

 34. Аналіз резервів зниження собівартості продукції підприємства.

 35. Аналіз позавиробничих витрат підприємства (адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат).

 36. Аналіз чистого прибутку підприємства.

 37. Аналіз валового прибутку підприємства (прибутку від реалізації продукції).

 38. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

 39. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів діяльності підприємства.

 40. Аналіз рентабельності підприємства.

 41. Аналіз рентабельності продукції підприємства.

 42. Аналіз резервів збільшення прибутку і рентабельності підприємства.

 43. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

 44. Аналіз беззбитковості виробництва окремих видів продукції.

 45. Аналіз фінансового стану підприємства.

 46. Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.

 47. Аналіз майна підприємства та джерел його придбання.

 48. Аналіз ліквідності підприємства.

 49. Аналіз платоспроможності підприємства.

 50. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 51. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.

 52. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.

 53. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.

 54. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.

 55. Аналіз взаємовідносин підприємства з бюджетом.

 56. Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства.

 57. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 58. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 59. Аналіз використання кредитів банку підприємствам.

 60. Аналіз розрахунків підприємства по податку на додану вартість.


Список рекомендованої літератури з економічного аналізу


 1. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік.-2001.- №37.

 2. Баканов М.И ., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.-М.: Финансы и статистика, 1998. - 288 с.

 3. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ.- Харьков: Издательство Харьковского ун-та внутренних дел, 1999.- 394 с.

 4. Бутинець Ф.Ф.‚‚ Мних Є.В.‚ Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів.- Житомир: ЖІТІ‚ 2000.-416с.

 5. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А.Болюх‚ В.З.Бучевський‚ М.І.Горбаток; за ред. акад.. НАНУ‚ проф.. М.Г. Чумаченка.- К.:КНЕУ‚ 2003.-556 с.

 6. Економічний аналіз : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” за ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир:: ПП”Рута”‚ 2003.-680 с.

 7. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.

 8. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

 9. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2000. - 263 с.

 10. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. – 204 с.

 11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- К.- МАУП‚ 2000.- 152с.

 12. Калина А.В., Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учеб. Пособие для вузов, - 2-е изд.-К., 1998. – 272 с.

 13. Коробов М.Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во»Знання», КОО, 2000. – 378с.

 14. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998. – 220 с.

 15. Мец В О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа‚ 2003.-278с.

 16. Павловська О.В.‚ Притуляк Н.М.‚ Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ‚ 2002‚-388с.

 17. Попович П.Я.Економічний аналіз та аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 220 с.

 18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999.- 398с.

 19. Стражев В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. – Минск : Высшая школа, 1999. – 398 с.

 20. Фінанси підприємства : / Ке.авт. кол. і наук. ред прф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид. перероб. і допов.. – К.: КНЕУ‚ 2002.- 571с.

 21. Фінансово-інвестиційний аналіз : Навч. посіб./ Я.Комаринський, І.Яремчук. – К.: Аудит-Інформ, 1996. – 300 с.

 22. Цал-Цалко Ю.С. Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 200 с.

 23. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 248 с.

 24. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА –М, 1999. – 208 с.

 25. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей. – Львів: Світ, 1993. – 220 с.

 26. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник .- К.‚ 2003‚ –312с.


^

Додаток АМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра статистики і економічного аналізу

^ КУРСОВА РОБОТА


з економічного аналізу на тему :

«Аналіз продуктивності праці

на підприємстві»

Виконав :


Перевірив :


Київ – 200…


^ ДОДАТОК Б

ПРОЕКТНЕ ЗАВДАННЯ
до курсової роботи з економічного аналізу


Студента _________________________________

___________________________________________
Тема курсової роботи____________________________
______________________________________
______________________________________
Об”єкт дослідженя _____________________________
______________________________________
Джерела даних _______________________________
______________________________________
Дата Підпис керівника

ДОДАТОК В
^

ЗРАЗОК ПЛАНУкурсової роботи з економічного аналізу на тему:

“Аналіз продуктивності праці на підприємстві"Вступ
Розділ 1. Продуктивність праці – один із основних показників

ефективності виробництва

1.1. Праця як необхідний елемент виробничого процесу.

  1. Показники продуктивності праці.

  2. Фактори формування рівня продуктивності праці.

  3. Методика розрахунку впливу факторів праці на рівень її

продуктивності.

Розділ 2. Аналіз продуктивності праці.

  1. Аналіз загального рівня продуктивності праці на підприємстві.

2.2. Факторний аналіз продуктивності праці.

2.3. Визначення резервів зростання продуктивності праці.

2.4. Вплив трудових факторів на ефективність господарської

діяльності.
Висновки
Список використаних джерелСхожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка