Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
Сторінка1/8
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти та науки України

Хмельницький національний університет

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей.

Затверджено на засіданні

кафедри економічної теорії.

Протокол № 1 від 01.09. 20010


Хмельницький, 2010

Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей / Мороз С.В., Нікулін В.В., – Хмельницький: ХНУ, 2010. -


Укладачі: Мороз С.В., к.е.н., ст. викладач;

Нікулін В.В., ст. викладач.


Відповідальний за випуск: Бондаренко М.І. к.е.н., доц.

Вступ

Сучасний період економічного розвитку України характеризується поступовим переходом народногосподарських структур до ринкових структур. Перехід народного господарства до ринку потребує налагодження якісно нової системи економічної освіти. Суть проблеми полягає в тому, що керівникам державних підприємств, підприємцям, домашнім господарствам необхідні знання, пов’язані з механізмом функціонування ринку, його інфраструктури, розуміння інвестиційної політики. Вони мають володіти здатністю вибору в умовах обмеженості ресурсів, вміти реально оцінювати закономірності співвідношення попиту та пропозиції, володіти навиками менеджменту та маркетингової політики. Людина не може байдуже ставитись до рівня національної економіки. Вона повинна знати, за яких умов і якими шляхами може успішно розвиватись суспільне виробництво, оскільки від цього залежить рівень життя населення.

Всі ці проблеми вивчає дисципліна „Економічна теорія”. Вона є методологічним фундаментом комплексу економічних наук: галузевих (економіка промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства); функціональних (фінанси, кредит, маркетинг); міжгалузевих (економічна географія, демографія, статистика, теорія управління і регулювання).

Ще однією особливістю курсу “Економічна теорія” є те, що в предмет курсу включено дослідження поведінки людей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ.

Мета: формування системи знань про економічні відносини та суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Завдання: вивчення загальних засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі політекономії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально-орієнтовну економічну систему.

Предмет: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.

^ Основний зміст дисципліни: Предмет і метод економічної теорії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси. Економічну систему суспільства. Відносини власності. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція. Гроші і грошова система. Капітал і наймана праця. Підприємство і підприємництво. Витрати виробництва і прибуток. Ринкова економіка: суть, функції, умови формування. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. Підприємство в аграрній сфері. Форми суспільного продукту в процесі відитворення. Розподіл національного доходу. Нагромадження, споживання та заощадження. Домогосподарство. Відтворення робочої сили, зайнятість та їх регулювання.держава, її економічні функції. Циклічні коливання в економіці. Циклічність суспільного відтворення. Економічні кризи. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем.

^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ.
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії.

Зародження економічних знань. Історичні етапи розвитку економічної теорії. Основні школи та теорії економічної теорії. Розвиток економічної теорії в Україні.

Предмет економічної теорії. Економічні категорії та економічні закони. Система економічних законів. Пізнання та використання економічних законів.

Методи пізнання в економічній теорії. Специфіка економічних досліджень. Мікро- та макрорівні досліджень. Метод наукової абстракції. Метод діалектики – дослідження економічних явищ у розвитку. Єдність абстрактного і конкретного. Методи аналізу та синтезу. Системність і єдність логічного і історичного аналізу. Методи індукції та дедукції. Математичні і статистичні методи. Поєднання кількісного та якісного аналізу.

Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Формування економічного мислення як результат вивчення економічних наук. Роль економічного мислення в розумінні економічного життя суспільства.
^ Тема 2. Загальні основи соціально-економічного прогресу.

Економічні потреби та економічні інтереси як спонукальні мотиви виробничої діяльності. Мета виробничої діяльності, основний економічний закон суспільства. Обмеженість (рідкість) ресурсів.

Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного прогресу.

Роль і місце людини в суспільному виробництві.

Рушійні сили та фактори економічного прогресу: суперечності, інтереси, конкуренція.

Критерії економічного прогресу: рівень розвитку продуктивних сил, ступінь суспільного поділу і кооперації праці, економія робочого часу, зростання додаткового продукту, рівень розвитку суспільства, ступінь задоволення потреб людини.

Соціальний прогрес. Взаємозв’язок економічного і соціального прогресу.

Технологічний спосіб виробництва і його структура. Технологічні революції як етапи розвитку продуктивних сил і способів взаємодії людини з природою. НТП і НТР. Їх роль в економічному прогресі.
^ Тема 3. Економічна система суспільства.

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Об'єктивні основи розвитку людської цивілізації. Етапи розвитку та гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу.

Економічна система, її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Критерії розвитку продуктивних сил.

Зміст, чинники та риси перехідної економіки. Типи перехідної економіки. Формування інституційних та економічних умов переходу до ринку.

Криза та розпад адміністративно-командної системи і необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції переходу до ринкової економіки. Еволюційний шлях. Радикальний перехід („шокова терапія”).
^ Тема 4. Відносини власності.

Відносини власності в системі виробничих відносин. Суть відносин власності. Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній системі. Зв’язок власності і управління.

Економічний зміст власності. Право власності. Суб’єкти та об’єкти власності.

Види і форми власності. Різноманітність форм власності і форм господарювання.

Основні тенденції у розвитку відносин власності в сучасних умовах.

Відносини власності в Україні.
^ Тема 5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

Загальні форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Їх суть, умови виникнення, основні риси.

Обє’ктивні умови переростання натурального виробництва у товарене. Роль суспільного поділу праці і обміну. Економічна відособленість товаровиробників. Еквівалентність відносин у товарному виробництві. Суть товарного виробництва, його типи. Просте і розширене (підприємницьке) товарне виробництво.

Тенденції розвитку товарної економіки та виникнення безпосередньо суспільної форми виробництва.

Товар і його властивості. Споживча авртість. Мінова вартість. Індивідуальна і суспільна вартість товару. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Фактори, які визначають величину вартості товару. Теорії, що визначають цінність товару. Визначення вартості товару за теорією граничної корисності. Зв’язок вартості товару з корисністю речі і ступенем насичення потреби у товарі. Ступені задоволення потреб. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

Функціонування товарного господарства та його закони. Теорії вартості. Закон вартості.
^ Тема 6. Гроші і грошова система.

Еволюція форм вартості і виникнення грошей. Суть грошей. Еволюція форми грошей. Гроші як загальний еквівалент. Функції грошей. Еволюція форми грошей у ХХст. історія українських грошей. Роль золота в людській цивілізації.

Альтернативні теорії гршей.

Грошовий обіг, його закони і методи регулювання. Сучасні зміни в грошовому обігу.

Гршшова система, її елементи. Валютний метал і платіжні засоби. Ринок золота. Золотий паритет, золотий запас, золотий стандарт. Типи грошових систем: монометалізм, біметалізм, система паперових грошей. Демонетизація золота. Електронні гроші.

Інфляція, її суть, причини і наслідки. Заходи по стабілізації гршового обігу: нуліфікація, девальвація, ревальвація, ревалоризація, дефляція. Грошові реформи, їх значення для стабілізації грошового обігу. Шляхи подолання інфляції. Проблема інфляції в економіці України.

Проблема конвертованості грошової одиниці. Шляхи забезпечення конвертованості національної грошової одиниці.
^ Тема 7. Капітал і наймана праця.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу.

Первісне нагромадження капіталу: суть та особливості в Україні. Суть капіталу, матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Постійний та змінний капітал. Теорії капіталу та їх сучасне трактування. Капітал – економічна категоррія товарногот виробництва.

Капітал і наймана праця.

Робоча сила як товар і як фактор виробництва.

Робочий день і його структура. Необхідний і додатковий продукт. Механізм створення додаткового продукту. Норма додаткового продукту. Еволюція способів створення додаткового продукту. Закон додаткової вартості – основний мотив товарного виробництва.
^ Тема 8. Ринкова економіка: суть, функції, умови формування. Класифікація ринків

Ринкове господарство як компонент товарного виробництва. Суб’єкти ринкового господарства.Основні ознаки ринкової економіки. Суть і функції ринку.

Структура ринку: товарний ринок, фондовий ринок, ринок капіталів, ринок праці, ринок науково-технічних розробок, валютний ринок.

Механізм саморегулювання ринку. Попит і пропозиція. Закон попиту і пропозиції. Ринкова кон’юктура.

Різноманітність моделей ринкової організації господарства.

Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

Загальне уявлення про інфраструктуру ринку. Організаційно-технічна інфраструктура ринку. Товарна біржа. Фінансово-кредитна інфраструктура ринку. Науково-дослідницька інфраструктура ринку. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

Ринкова інфраструктура: товарна, фондова біржа, біржа праці, страхові, інвестиційні, трастові компанії, пенсійні фонди.

Конкуренція в ринковій економіці. Функції конкуренції. Форми та методи конкурентної боротьби. Закон конкуренції та його функції.

Монополія як спосіб ринкової поведінки економічних суб’єктів. Причини виникнення і суть монополії. Види монополії: природна, адміністративна, економічна. Форми монополії: картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат. Типи монополії: монополії окремого підприємства; монополія як змова; монополії, що базується на диференціації продукту.

Модифікація конкурентно-ринкового механізму. Економічні наслідки монополізму
^ Тема 9. Підприємство і підприємництво.

Підприємство: суть і умови функціонування. Види підприємств за розміром. Нові види підприємницької діяльності зразок крупного та дрібного виробництва.

Переваги та недоліки крупного виробництва. Переваги та недоліки малого бізнесу.

Підприємство в умовах ринкової трансформації економіки України. Стан підприємств у перехідній економіці.

Типи приватизованих підприємств у перехідній економіці. Структури капіталу приватизованих підприємтсв. Основні групи інвесторів. Проблема реструктуризації підприємтсв в умовах переходу до ринку: організаційна та фінансова.

Участь держави в управлінні підприємствами. Вплив макроекономічної політики держави на підприємства.

Невизначенність і ризиковість сучасної ринкової економіки. Ризик в діяльності підприємства. Проблема банкрутства підприємств. Страхування як засіб обмеження рівня ризиковості.
^ Тема 10. Витрати виробництва і прибуток.

Промисловий капітал та його кругооборот. Стадії кругообороту та функціональні форми промислового капіталу.

Основний і оборотний капітал. Час обороту і число оборотів капіталу. Час виробництва і час обігу, шляхи їх прискорення. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

Витрати виробництва. Індивідуальні і суспільно-необхідні витрати виробництва. Їх співвідношення з вартістю товару. Вартісна структура продукту. Собівартість продукції, її види і структура .

Шляхи зниження собівартості продукції. Прибуток іяк економічна категорія. Розподіл прибутку: фонд розвитку виробництва, фонд соціального розвитку, фонд матеріального заохочення. Норма прибутку та фактори що впливають на її величину. Роль прибутку в розвитку підприємництва.

Ціни та ціноутворення. Суть ціни. Фактори, що впливають на ціну. Види цін. Методи ціноутворення. Завдання ціноутворення на рівні підприємства. Вплив держави на ціноутворення в умовах ринку. Державний контроль за цінами.
^ Тема 11. Галузеві особливості виробництва.

Природа і генезис торговельного капіталу. Торговельний капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Особливості сфери функціонування торговельного капіталу та його функціональна структура. Витрати обігу. Торговельний прибуток і його норма.

Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Позичковий процент. Норма позичкового проценту та його динаміка. Межі коливання. Кредитно-банківська система, як сфера руху позичкового капіталу.

Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств. Формування акціонерного капіталу і акціонерних товариств в трансформаційній економіці України.
^ Тема 12. Суспільне відтворення. Нагромадження капіталу.

Суть і структура суспільного відтворення, його зв’язок з індивідуальним відтворенням. Просте і розширене відтворення. Екстенсивна та інтенсивна форми розширеного відтворення. Суспільне відтворення як багатогранний процес, його основні елементи. Закономірності відтворення; циклічний розвиток; співвідношення екстенсивної та інтенсивної форм; співвідношення темпів росту І і ІІ підрозділів суспільного виробництва; посилання інтеграційних процесів; дія закону економії часу. Особливості відтворення робочої сили.

Реалізація валового суспільного продукту. Проблема перетворення товарного капіталу у грошовий. Роль сфери обміну і ринку.

Умови реалізації при простому відтворенні. Умови реалізації при розширеному відтворенні. Ринок і пропорції суспільного відтворення. Місткість ринку.

Нагромадження, його суть і джерела. Номінальне і реальне нагромадження. Умови для здійснення нагромадження. Виробничі і невиробничі нагромадження. Фактори які впливають на розміри нагромадження. Фонд нагромадження. Норма нагромадження. Фактори впливу на норму нагромадження. Нерівномірність (циклічність) процесу нагромадження; його вплив на попит на робочу силу. Закон нагромадження в умовах нерегульованого капіталізму. Закон нагромадження в сучасних умовах.

Технічна, вартісна і органічна будова капіталу. Економічні межі застосування машин.

Економічні наслідки нагромадження. Забезпечення розширеного відтворення в екстенсивній чи інтенсивній формі. Вплив на співвідношення живої та уречевленої праці у структурі витрат. Фондомістка, фондоекономна та фондонейтральна форми розширеного відтворення. Вплив нагромадження на економічне нагромадження; на приріст основного капіталу. Вплив на оновлення технічної основи виробництва. Нагромадження і концентрація виробництва, організаційно-технічне та економічне усуспільнення виробництва. Нагромадження і інвестиції. Ефективність нагромадження.

Соціальні наслідки нагромадження.

Економічне зростання, нагромадження та інвестиції. Реалізація нагромадження через фінансування капіталовкладень.

Структурні зміни суспільного відтворення в перехідній економіці України.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconІ. А. Сахневич практикум для самостійного оволодіння
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка