Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
Сторінка2/8
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 13. Форми суспільного продукту в процесі відтворення

Результативність виробництва. Загальні і кінцеві результати виробництва.

Суспільний продукт і його структура. Виробництво, розподіл, обмін і споживання суспільного продукту. Вартісна і натурально-речова форми суспільного продукту. Сучасні форми суспільного продукту: валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП).

Національний доход і його структура. Виробництво, розподіл, перерозподіл і використання національного доходу. Співвідношення нагромадження і споживання при використанні національного доходу.

Проблема співвідношення сукупного суспільного продукту, національного багатства і національного доходу.

Національне багатство, його структура. Матеріальна та нематеріальна частини суспільного багатства. Використання національного багатства.

Економічний потенціал і його роль у процесі відтворення і економічному зростанні. Структура економічного потенціалу. Потенціал продуктивних сил і потенціал виробничих відносин. Економічний потенціал України.

Соціальна і економічна ефективність виробництва. Показники ефективності виробництва: продуктивність праці; трудомісткість; фондо- і матеріаломісткість виробництва; фондо- і матеріаловіддача.
^ Тема 14. Розподіл національного доходу. Споживання та заощадження.

Суть і функції розподільчих відносин. Місце та роль розподілу у процесі відтворення. Взаємозв’язок виробництва і розподілу. Розподіл засобів виробництва і робочої сили, валового суспільного продукту, національного доходу, необхідного та додаткового продукту.

Розподіл національного доходу та формування доходів населення. Форми і системи заробітної плати. Фактори диференціації заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Індекс вартості життя. Рівень життя населення. Фактори, які впливають на відхилення заробітної плати від вартості робочої сили.

Диференціація доходів населення.

Суспільні фонди споживання: їх суть, джерела формування і принципи розподілу. Сутність та механізм перерозподілу національного доходу і доходів населення.

Споживання як результат процесу розподілу. Виробниче і невиробниче споживання. Зв’язок споживання з виробництвом, розподілом та обліком. Раціональні норми споживання. Споживання на душу населення. Поточні і перспективні розумні потреби. Закон Ангеля. Закон зростання потреб. Заощадження.

Державне регулювання розподілу доходів.
^ Тема 15. Держава, її економічні функції.

Держава як суб’кт економічної системи. Необхідність і суть державного регулювання економіки. Обмеженість ринкового механізму. Проблема взаємодії ринкового та державного регулювання механізму.

Національні особливості державного регулювання. Державна власність, її місце і роль в ринковому регульованому господарстві, її ефективність. Основи державного регулювання економіки. Види регулювання: адміністративне та економічне. Економічні функції держави. Правове регулювання. Визначення мети і макроекономічних пріоритетів. Захист конкуренції. Перерозподіл доходів. Стабілізація економіки. Регулювання економічної діяльності. Реалізація соціальних цінностей та фінансування суспільних благ.

Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція.

Державний сектор та підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави.

Форми державного регулювання. Короткострокове регулювання. Довгострокове державне регулювання. Пряме і непряме регулювання. Правові інструменти регулювання. Адміністративні інструменти. Економічні інструменти державного регулювання. Індикативний план як вихідний організаційно-економічний інструмент державного регулювання. Передумови індикативного планування. Роль державного бюджету як інструмента регулювання. Податкові і грошові інструменти. Цінові інструменти. Інструмент регулювання доходів. Мультиплікатори як показник ефективності використання економічних інструментів регулювання.

Методи державного регулювання економіки: податкова політика, науково-технічна політика, активна амортизаційна політика, грошово-кредитна політика, структурна політика, бюджетно-фінансова політика, цінова політика, антиінфляційна та антимонопольна політика.

Фінансова система та фінансове регулювання.

Бюджетне регулювання.

Податкова система податкове регулювання.

Кредитно-грошове регулювання.

Сучасні проблеми державного регулювання економіки в Україні.
^ Тема 16. Економічні цикли. Економічні кризи.

Суть циклічності та її ознаки. Причини циклічного розвитку та економічних криз. Внутрішні і зовнішні фактори циклічності.

Типи економічних циклів. Короткострокові цикли Джозефа Кітчіна. Матеріальна основа короткострокового циклу. Зв’язок малих циклів із грошовими кризами. Середньострокові цикли Жуглара. Цикли К.Маркса, їх зв’язок із оновленням основного капіталу. Середні (будівельні) цикли С.Кузнєца. Циклічність і принцип акселератора (ефект акселерації). Довгі цикли М.Кондратьєва. Загальні риси економічних циклів: рекурентність, регулярність, кратність.

Загальні та часткові кризи, світові кризи.

Промисловий середній цикл та його фази.

Економічні кризи. Закономірності економічних криз. Криза перевиробництва і криза недовиробництва. Суть кризи. Зміст і ознаки фаз циклу: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Матеріальна основа промислового циклу. Механізм виходу із кризи.

Особливості відтворення суспільного капіталу та криз у сучасних умовах. Сучасні фактори впливу на цикл. Структурні кризи.

Довгі хвилі економічного розвитку. Матеріальна основа довгих хвиль. Зв’язок довгих хвиль із НТП та структурною перебудовою економіки. Зв’язок довгих хвиль з еволюцією технологічного способу виробництва. Підвищувальна і знижувальна хвилі довгого циклу. Інноваційна концепція довгих хвиль Йозефа Шумпетера.

Застосування теорії довгих хвиль для складання економічних прогнозів та визначення тенденцій розвитку. Особливості кризового стану в економіці України.
^ Тема 17. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні акспекти глобальних проблем

Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. Сучасна структура світового господарства.

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. Транснаціональні корпорації і розвиток міжнародних виробничих зв'язків.

Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми.

Світова торгівля: сутність та структура. Всесвітній ринок товарів і послуг. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Торговельна політика, її види та інструменти. Теорія порівняльних витрат. Торговельний і платіжний баланс. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі.

Міжнародні кредитні відносини і механізм їх регулювання. Зміст і структура світової валютної системи. Валютні курси. Конвертованість валют. Валютні ринки.

Міграція населення і світовий ринок праці. Сутність і причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Сучасна глобалізація світогосподарських зв'язків і виникнення загально цивілізаційних проблем людства. Природа і види глобальних проблем сучасності та їх класифікація.

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Демографічні проблеми світу і шляхи її вирішення.

Засвоєння Світового океану і Космосу.

Проблема і шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі. Масштаби загрози і шляхи вирішення екологічних проблем.

Національні і глобальні проблеми роззброєння та демілітаризації економіки.

Взаємопов'язаний характер, економічні основи та шляхи вирішення глобальних проблем людства. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних економічних проблем.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Предмет і метод економічної теороії.

1. Предмет та історичні етапи розвитку економічної теорії.

2. Економічні категорії та економічні закони.

3. Методи пізнання в економічній теорії.

4. Функції економічної теорії. Зв’язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

Література: [2, с.6-32; 6, с.13-29; 7, с.12-39; 9, с.32-39; 11, с.6-20; 12, с.8-17; 14, с.24-41; 15, с.23-44; 16, с.36-55; 19, с.9-24; 20, с.5-52; 21, с.4-29; 22, с.10-25; 23, с.7-23; 24, с.27-39; 25, с.3-24; 26, с.9-48; 28, с.12-38; 29, с.3-52; 30, с.5-24; 31, с.5-19; 33, с.12-39; 34, с.9-23; 35, с.4-28; 36, с.8-22; 32, с.5-28; 35, с.5-21].
Тема 2. Загальні основи соціально-економічного прогресу.

1. Економічні потреби та економічні інтереси як спонукальні мотиви виробничої діяльності.

2. Суспільний поділ праці.

3. Роль і місце людини в суспільному виробництві.

4. Рушійні сили, фактори та критерії економічного прогресу.

5. Технологічний спосіб виробництва і його структура. НТП і НТР.

Література: [2, с.73-120; 4, с.49-51; 5, с.39-52; 6, с.56-66; 8, с.20-74; 10, с.24-37; 11, с.44-54; 12, с.48-58; 15, с.24-36; 17, с.30-38; 18, с.27-57; 21, с.24-27; 24, с.53-71; 28, с.42-63; 31, с.8-22; 32, с.29-45,74-91; 35, с.25-29,48-52].
Тема 3. Економічна система суспільства.

1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Цивілізаційна структура сучасного світу.

2. Суть економічної системи та її структура. Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин.

3. Типи економічних систем.

4. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.

Література: [ 4, с.56-59; 5, с.39-52; 8, с.20-74; 10, с.45-55; 11, с.57-85; 12, с.73-87; ; 15, с.61-73,87-92; 16, с. 33-45, 134-145; 17, с.41-47; 18, с.76-90; 24, с.71-133; 25, с.45-73; 30, с.43-77; 31, с.52-84; 3].
Тема 4. Відносини власності.

1. Власність в системі виробничих відносин.

2. Суб”єкти та об”єкти власності. Право власності.

3. Форми власності та форми господарювання.

4. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

5. Відносини власності в Україні.

Література: [2, с.59-82; 8, с.20-74; 12, с.73-87; 13, с.122-126; 15, с.61-73,87-92; 16, с. 33-45, 134-145; 17, с.41-47; 18, с.76-90; 19, с.32-64; 22, с. 68-95, 104-125; 24, с.71-133; с.43-77; 31, с.52-84; 32, с.52-74; 35, с. 25-48, 129-137; 37, с.247-289].
Тема 5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

1. Натуральне та товарне виробництво.

2. Товар і його властивості.

3. Вартість товару та визначення її величини.

4. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

5. Закон вартості. Закони розвитку товарного виробництва.

Література: [2, с.123-146; 4, с.43-46; 5, с.76-81; 6, с.67-80; 8, с.74-106; 11, с.108-133; 12, с.115-149; 17, с.52-71; 18, с.92-106; 20, с.48-60; 22, с.127-151; 24, с.133-155; 25, с.94-108; 26, с.594-95; 28, с.120-138; 29, с.25-43; 30, с.32-43; 31, с.98-126; 32, с.29-45; 35, с.48-59].
Тема 6. Гроші і грошова система.

1. Еволюція форм вартості та виникнення грошей.

2. Суть та функції грошей.

3. Грошовий обіг. Закон грошгового обігу.

4. Грошова система.

5. Конвертованість грошей.

6. Грошові реформи. Інфляція.

Література: [2, с.146-165; 4, с.66-70; 5, с.52-76; 6, с.140-153; 8, с.92-106; 10, с.60-68; 11, с.135-163; 12, с.153-182; 13, с.211-224; 16, с.71-80; 17, с.67-71; 18, с.111-130; 20, с.84-88; 22, с.151-179; 24, с.155-183; 26, с.102-130; 28, с.142-165; 29, с.105-126; 30, с.334-359; 31, с.112-123; 32, с.137151; 35, с.39-63,285-305].
Тема 7. Капітал і наймана праця.

1. Виробництво як процес суспільної праці, фактори виробництва та їх поєднання.

2. Суть капіталу як економічної категорії.

3. Трудові відносини при капіталізмі, наймана праця.

4. Робоча сила як специфічний фактор виробництва. Вартість та ціна робочої сили.

5. Механізм створення додаткової вартості.

Література: [2, с.228-247; 8, с.106-153; 10, с.163-173; 12, с.277-281; 13, с.333-348; 15, с.108-135; 16, с.167-191; 17, с.130-153; 18, с.132-143; 19, с.216-232; 20, с.313-342; 22, с.313-342; 24, с.310-336; 25, с.138-149; 30, с.138-149; 31, с.318-335; 32, с.224-236; 35, с.160-172, 186-206; 37, с.289-323].
Тема 8. Ринкова економіка: суть, функції, умови формування.

1. Класифікація ринків.

2. Суть, функції і структура ринку.

3. Різноманітність моделей ринкової організації господарства.

4. Закон попиту і пропозиції.

5. Інфраструктура ринку, суть, елементи

6. Конкуренція: суть, форми, методи, закон.

7. Монополія як антипод конкуренції. Суть, причини та види монополії. Форми монополій.

Література: [2, с.165-172, 195-204; 5, с.127-132; 6, с.156-163, 173-175; 8, с.164-188; 10, с.117-128; 11, с.165-183; 12, с.184-191; 13, с.182-204; 15, с.53-62; 16, с.80-84, 93-96; 17, с.73-108; 18, с.145-160, 162-177; 19, с.103-114, 246-259; 21, с.71-78; 22, с.179-202; 24, с.183-201; 25, с.108-124; 26, с.131-143; 28, с.168-192; 29, с.135-138; 30, с.88-97; 31, с.145-170; 32, с.168-181; 35, с.64-72].
Тема 9. Підприємство та підприємництво

1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.

2. Організаційно правові форми підприємництва.

3. Підприємництво: суть та умови функціонування. Форми підприємств.

4. Ризик в діяльності підприємства. Проблема банкрутства.

Література: [2, с.257-275; 4, с.138-147; 5, с.137-162; 6, с.252-276; 8, с.124-153; 10, с.131-139; 11, с.230-251; 12, с.254-274; 13, с.307-349; 15, с.225-256; 16, с.149-167; 17, с.130-140; 18, с.204-225; 22, с.268-313; 24, с.268-310; 29, с.262-270,283-300; 30, с.97-104; 31, с.236-252; 32, с.236-270; 35, с.145-165].
Тема 10. Витрати підприємства і прибуток

1. Кругооборот і оборот капіталу

2. Основний і оборотний капітал. Амортизація

3. Витрати виробництва

4. Прибуток та фактори, що його визначають

5. Ціни, їх види. Ціноутворення.

Література: 4 [175-190], 7 [288-305], 8 [313-341]
11. Галузеві особливості виробництва

1. Природа і генезис торгового капіталу. Витрати обігу. Торговий прибуток.

2. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.

3. Акціонерний капітал.

4. Аграрні відносини, їх специфіка, особливості продуктивних сил у сільському господарстві.

5. Еволюція власності на землю. Радикальні перетворення у відносинах власності.

6. Рента і рентні відносини. Ціна землі.

7. Форми господарювання у сільському господарстві, агропромислова інтеграція.

Література: [2, с.172-179; 5, с.127-132; 6, с.185-203; 10, с.212-223; 11, с.173-183; 16, с.96-104; 17, с.73-97108; 18, с.180-191; 22, с.226-253; 24, с.226-235; 25, с.124-133; 28, с.235-251; 31, с.163-164; 32, с.170-178; 35, с.73-83,300-303].
Тема 12. Суспільне відтворення. Нагромадження капіталу.

1. Суть і структура суспільного відтворення. Закономірності відтворення.

2. Реалізація валового суспільного продукту. Умови реалізації при простому та розширеному відтворені.

3. Нагромадження, його суть і джерела. Закон нагромадження. Економічні та соціальні наслідки нагромадження.

4. Економічне зростання, нагромадження та інвестиції. Реалізація нагромадження через фінансування капіталовкладень.

5. Структурні зміни суспільного відтворення в перехідній економіці України

Література: [2, с.397-422; 8, с.276-292; 10, с.248-257; 11, с.298-324; 12, с.498-508; 17, с.197-214; 18, с.302-314; 21, с.131-152; 22, с.497-526; 24, с.477-500; 25, с.267-279; 31, с.374-418; 37, с.411-465].
Тема 13. Форми суспільного продукту в процесі відтворення.

1. Суспільний продукт та методи його обчислення.

2. Сучасні форми суспільного продукту:

– валовий національний продукт (ВНП);

– валовий внутрішній продукт (ВВП);

– національний доход (НД);

– чистий національний продукт (ЧНП).

3. Національне багатство, його суть, структура і проблеми розширеного відтворення.

4. Економічний потенціал, його роль у процесі відтворення та економічному розвитку.

5. Економічна та соціальна ефективність виробництва. Показники ефективності виробництва.

Література: [2, с.422-444; 8, с.292-311; 10, с.257-294; 24, с.500-532; 25, с.279-303; 31, с.418-453; 37, с.465-488].
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconІ. А. Сахневич практикум для самостійного оволодіння
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка