Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
Сторінка4/8
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Теоретичні питання для ІДЗ


 1. Назвіть і охарактеризуйте основні історичні етапи становлення економічної теорії, як науки.

 2. Місце і роль економічної теорії в системі економічних знань.

 3. Охарактеризуйте економіку та її дві сторони: продуктивні сили та виробничі відносини.

 4. Що є предметом вивчення економічної теорії і чим він відрізняється від предмету «економікс»?

 5. Розкрийте суть поняття «система економічних законів» і на яки групи вона поділяється?

 6. Проаналізуйте методико-методологічні засади аналізу пізнання в економічній теорії.

 7. Назвіть і охарактеризуйте функції економічної теорії.

 8. Охарактеризуйте основні економічні потреби суспільства, їх суть та структуру.

 9. Розкрийте зміст економічних інтересів, як одного із спонукального мотиву виробничої діяльності.

 10. Проаналізуйте зміст суспільного поділу праці.

 11. Яку роль виконує людина в суспільному виробництві?

 12. Назвіть і охарактеризуйте рушійні сили, фактори та критерії економічного прогресу.

 13. Технологічний спосіб виробництва і його структура.

 14. НТП і НТР їх взаємозв‘язок та взаємодія.

 15. Проаналізуйте формаційний підхід до періодизації суспільного розвитку.

 16. В чому полягає зміст цивілізаційного підходу суспільного розвитку?

 17. Охарактеризуйте основні етапи розвитку цивілізації.

 18. Розкрийте суть економічної системи та її структуру.

 19. Назвіть основні типи економічних систем і дайте їм коротку характеристику.

 20. Відзначте переваги та недоліки сучасної економічної системи і тенденції її розвитку на початку ІІІ тисячоліття.

 21. Розкрийте основні риси натурального та товарного виробництва.

 22. Дайте визначення економічної категорії «товар», розкрийте його властивості.

 23. В чому полягає суть вартості товару та визначення її величини?

 24. Яким чином відбувається розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах?

 25. Розглянути основні закони розвитку товарного виробництва

 26. В чому полягає суть виробництва як процесу суспільної праці?

 27. Назвіть основні фактори виробництва та їх поєднання.

 28. Розкрийте поняття капіталу як економічної категорії.

 29. Як складуються трудові відносини при капіталізмі?

 30. В чому полягає специфічність робочої сила як фактору виробництва?

 31. Механізм створення додаткової вартості.

 32. Розкрийте зміст поняття «власність» як економічної категорії.

 33. Яку структуру мають відносини власності?

 34. Назвіть суб’єкти та об’єкти власності.

 35. Охарактеризуйте типи і форми власності.

 36. Еволюція власності, основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

 37. Особливості розвитку відносин власності в Україні.

 38. Розкрийте економічну суть роздержавлення власності.

 39. Охарактеризуйте хід приватизаційного процесу в Україні.

 40. Проаналізуйте еволюційний розвиток форм вартості.

 41. Виникнення грошей та їх суть.

 42. Назвіть і охарактеризуйте функції грошей.

 43. Розгляньте закон грошового обігу, його суть та алгебраїчну форму .

 44. Охарактеризуйте грошову систему, її елементи.

 45. Розкрийте суть інфляції, причини її виникнення та наслідки інфляційного процесу в країні.

 46. Проаналізуйте основні шляхи усунення інфляції.

 47. Дайте характеристику основних проблем стабільності грошового обігу та конвертованості грошової одиниці.

 48. Грошові реформи та шляхи їх впровадження.

 49. Охарактеризуйте вирішальні умови створення ринкового господарства.

 50. Ринкове господарство, його суб’єкти та об‘єкти.

 51. Основні риси та ознаки ринкової економіки.

 52. Охарактеризуйте основні функції ринку.

 53. Ринкова структура та інфраструктура.

 54. Механізм саморегулювання ринку.

 55. Моделі ринкової організації господарства.

 56. Закони попиту та пропозиції, фактори формування попиту та пропозиції.

 57. Суть конкуренції та її основні форми прояву.

 58. Основні методи конкурентної боротьби.

 59. Охарактеризуйте закон конкуренції, його переваги та недоліки.

 60. Суть та причини виникнення монополії.

 61. Форми та типи монополій.

 62. Особливості монополізації виробництва в сучасних умовах..

 63. Економічні та соціальні наслідки монополізму.

 64. Держава як головний важіль обмеження монопольної влади виробника.

 65. Проаналізуйте основні принципи та ознаки підприємництва в Україні.

 66. Переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємництва в Україні.

 67. Суть підприємництва. Основні форми підприємств.

 68. Ризиковість діяльності підприємства. Проблема банкрутства.

 69. Дайте характеристику участі держави в управлінні підприємством.

 70. Охарактеризуйте мале підприємництво.

 71. Моделі підприємництва.

 72. Охарактеризуйте поняття інфраструктури ринку та її основні елементи.

 73. Поняття та принципи функціонування ринкової системи, її функції.

 74. Природа і генезис торгового капіталу.

 75. Витрати обігу і торговий прибуток.

 76. Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Норма позичкового капіталу.

 77. Класифікація кредитів.

 78. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.

 79. Акціонерно-нормативний капітал.

 80. Цінні папери.

 81. Кругообіг і обіг капіталу.

 82. Поняття основного і оборотного капіталу. Визначення амортизації.

 83. Фізичний і моральний знос основного капіталу.

 84. Суть та класифікація витрат виробництва.

 85. Собівартість продукції, її види та структура.

 86. Прибуток та фактори, що його визначають.

 87. Ціни та ціноутворення.

 88. Аграрні відносини, їх специфіка, продуктивні сили і виробничі відносини.

 89. Рентні відносини у сільському господарстві.

 90. Механізм утворення диференційної ренти.

 91. Агропромислова інтеграція та АПК. Агробізнес.

 92. Відносини власності у сільському господарстві.

 93. Форми господарювання в АПК. Взаємозв’язок і поєднання дрібного і великого виробництва в АПК.

 94. Основні шляхи піднесення сільського господарства в Україні.

 95. Суть аграрної реформи в Україні.

 96. Суть, структура і закономірності суспільного відтворення.

 97. Умови реалізації при простому та розширеному відтворенні.

 98. Пропорції суспільного відтворення.

 99. Фонд нагромадження та закон нагромадження.

100. Зв’язок економічного зростання, нагромадження та інвестицій.

101. тСуспільне відтворення в перехідній економіці України.

102. Суспільний продукт.

103. Валовий національний продукт та валовий внутрішній продукт.

104. Національний доход, його розподіл та перерозподіл.

105. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

106. Суть та структура національного багатства.

107. Проблеми розширеного відтворення.

108. Економічний потенціал та його роль в процесі економічного розвитку.

109. Показники ефективності виробництва.

110. Розподіл як економічна категорія.

111. Взаємозв’язок виробництва та розподілу.

112. Форми заробітної плати.

113. Системи заробітної плати.

114. Соціальний захист населення.

115. Причини диференціації доходів населення.

116. Соціальні фонди споживання.

117. Охарактеризуйте види споживання.

118. Суть та причини циклічності економічного розвитку.

119. Фази економічного циклу.

120. Типи економічних циклів.

121. Антициклічна політика.

122. Теорія «довгих хвиль» в економіці.

123. Необхідність та суть державного регулювання в ринковій економіці.

124. Теорії держави та економічної ролі держави.

125. Державна власність та державне підприємництво.

126. Форми, методи державного регулювання економіки.

127. Інструменти державного регулювання економіки.

128. Фінансова система і фінансове регулювання.

129. Сутність і види податків.

130. Теорія та практика економічної системи соціалізму.

131. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси.

132. Основні концепції та моделі перехідної економіки.

133. Роль держави в перехідній економіці.

134. Економічні передумови переходу країн до ринкової економіки.

135. Етапи розвитку світового господарства.

136. Сучасна структура світового господарства.

137. Міжнародний поділ праці та його основні форми.

138. Економічна інтеграцій, її суть та стадії.

139. Форми міжнародних економічних відносин.

140. ТНК в системі міжнародних економічних зв'язків.

141. Основні форми міжнародного поділу праці.

142. Роль та місце України в світовому господарстві.

143. Світові валютно-кредитні відносини.

144. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці.

145. Концепція ноосфери В.І. Вернадського і формування глобальної економіки.

146. Економічні основи вирішення глобальних проблем людства.

147. Шляхи подолання глобальних проблем.


 1. Проблемні питання для ІДЗ.


1. Чи згодні ви з твердженням, що безмежні потреби людей визначають обмеженість ресурсів? Відповідь обґрунтуйте цифровими та статистичними даними по Україні та інших країнах.

2. Погодьтесь або спростуйте твердження : “обмеженість ресурсів і безмежність потреб насправді є неправильним. Ресурси є безмежними, тому що нескінченним є процес відкриття нових джерел ресурсів. Потреби ж, навпаки, обмежені, оскільки існують фізичні межі їхнього задоволення.” Відповідь аргументуйте ситуаціями з економічного життя, прикладами, статистичним та фактичним матеріалом по Україні та інших державах.

3. В Україні, за оцінками економістів, у 2005-2009 рр. близько 40% населення проживало за межею бідності. Чи відбувається це внаслідок катастрофічної обмеженості ресурсів? Запропонуйте можливі шляхи виходу із ситуації, аргументуйте цифровим та статистичним матеріалом.

4. Побудуйте криву виробничих можливостей економіки умовної економічної одиниці (домогосподарства, держави) з певною кількістю техніки, робітників. Покажіть як зміниться крива виробничих можливостей в різних ситуаціях, використовуйте її властивості.

5. Приведіть приклад розрахунку альтернативних витрат студента на навчання в університеті для українського студента та інших держав, якби він залишив навчання та працював, наприклад, комерційним агентом. Зобразіть для кожного прикладу криву виробничих можливостей.

6. Яка мета економічної моделі? Які можна привести приклади побудови економічної моделі для різних країн? Які передумови поведінки в моделях, що найчастіше використовуються сучасною економікою?

7. Приведіть графічний аналіз одиничної ринкової рівноваги, що означає – “відсутність ринку” ?

8. Проаналізуйте графічно та на прикладах наслідки зміни попиту та пропозиції , наслідки спільної зміни попиту і пропозиції.

9. Які є види галузевої рівноваги, що таке багатоманітність галузевої рівноваги графічно?

10. Обґрунтуйте стабільність та нестабільність рівноваги, наслідки та практичне застосування при аналізі конкретних ринків, зокрема фінансових та інших.

11. Чому уряд України дозволяє легальні та нелегальні заробітки своїх громадян за кордоном?

12. Чому іноземні фірми здійснюють виробництво в Україні, а продукцію вивозять додому?

13. На яких умовах уряд повинен сприяти експорту капіталів із України резидентами України?

14. З погляду отриманих знань, поясніть, чому сьогодні в Україні йде активна пропаганда недержавного пенсійного страхування?

15. У макроекономічній політиці існує політичний бізнес- цикл. Він охоплює дві фази: перша - адміністрація, яка виходить на вибори, вдається до проведення популістських заходів; друга - адміністрація, яка прийшла до влади, змушена приводити більш реалістичну політику. Дайте коментарі до цього положення. Наведіть приклади.

16. У ході реалізації економічної політики потрібно шукати компроміс між
справедливістю та ефективністю. Як Ви розумієте це положення? Наведіть приклади.

17. В чому відмінності між Л. Вальрасом та А. Маршаллом при описуванні механізму функціонування ринку ? Миттєва, короткострокова та довгострокова рівновага.

18. “Павутинноподібна” модель ціноутворення на прикладах, проаналізуйте наслідки зміни попиту при нестійкій та стійкій рівновазі.

19. Обґрунтуйте наслідки введення акцизу, податку та дотації.

20. Які будуть наслідки введення імпортного податку, квоти ? Приведіть аналіз для розвинутих країн та України.

21. Директивна ціна та ”чорний ринок” , зниження якості та наслідки встановлення межі цін, ілюструйте графіками на конкретних ринках.

22. Чому в державах з перехідною економікою відбувається стрімке зрощування бізнесу та влади? Назвіть економічні та політичні чинники.

23. Від яких факторів залежить природний рівень безробіття?

24. Які є причини бюджетного дефіциту і якими заходами уряд може його зменшити? Проаналізуйте стан справ в Україні.

25. Розкрийте суть державного боргу його наслідки для економіки. Проаналізуйте стан справ в Україні.

26. Яку фіскальну політику має проводити держава в період економічного спаду?

27. Що страшніше для уряду: інфляція чи безробіття? Чи можна уникнути цих явищ одночасно?

28. Проведіть дослідження споживчого ринку в Україні, на основі чого визначіть які товари якісні та неякісні, використовуючи доступну інформацію, побудуйте функцію попиту та пропозиції, проаналізуйте вплив цінових та нецінових факторів.

29. Визначіть на основі доступних даних графік попиту та пропозиції м’яса в Україні; в регіоні визначіть ціну рівноваги, рівноважний обсяг, накресліть графіки, які б відображали і підвищення податку на свинину, яловичину; підвищення податку на прибуток громадян; зростання цін комбікормів; які наслідки фіксації цін державою на м’ясо? Покажіть графічно.

30. Ви – багата людина . Чи будете Ви відмовлятися від своїх звичок , бурхливо реагувати на зміни цін змінами обсягів своїх покупок? Якою буде крива попиту населення із високим рівнем доходу?

31. З якою метою держава доплачує виробникам дотації ? Як фіксовані ціни стимулюють виробників товару? Яку мету переслідує введення фіксованої ціни, нижчої за рівновагу?

32. Охарактеризуйте ступінь еластичності пропозиції золота на світовому ринку. Що відбудеться з еластичністю пропозиції золота, якщо будуть відкриті нові родовища? Приведіть дані для графіків, побудуйте, прогнозуючи умови рівноваги.

33. Проведіть графічно-функціональний аналіз сімейства витрат виробництва в короткостроковому періоді та висновки аналізу, практичне значення.

34. Уявіть себе в ролі бухгалтера будь-якого підприємства, а потім економіста-теоретика. Чи буде різним Ваш погляд на визначення витрат? Обґрунтуйте на ряді прикладів відмінності бухгалтерських і економічних витрат.

35. Ви власник приватизованої квартири в центрі великого міста, де вирішуєте організувати невелике ательє по виробництву дамських капелюхів. Наймаєте двох робітниць-пенсіонерок, починаєте виробництво. Приведіть розрахунок своїх витрат. Чи врахуєте неявні витрати? Назвіть основні статті витрат та співвідношення з прибутком враховуючи ставку відсотка чи вдало розміщені грошові кошти? Обґрунтуйте.

36. Ви організували підприємство по наданню юридичних послуг. Які воно має витрати, які потрібні дані для розрахунку короткострокових витрат? Аргументуйте. Відповідь можна оформити таблицею та графіками.

37. Як співвідносяться граничні витрати, середні змінні та середні витрати? Яка залежність між спадною продуктивністю, витратами та стадіями виробництва, аргументуйте формулами і прикладами.

38. Поясніть, які затрати є: економічними, зовнішніми, внутрішніми. Чим відрізняються постійні затрати від змінних? Розкрийте поняття середніх і граничних затрат.

39. Які є вхідні бар’єри на монопольному ринку? Кожен аргументуйте прикладами.

40. Які є варіанти державного регулювання цін природних монополістів?

41. Поясніть економічні наслідки діяльності монополії. Охарактеризуйте негативні риси монополії. Назвіть позитивні риси монополії.

42. Наскільки ефективною в боротьбі із наслідками інфляції є індексація заробітної плати? Чи гарантує вона стабільність зарплати?

43. Чому більшість країн відмовилися від використання індексації доходів? Чи використовувалась політика індексації в Україні?

44. Визначте позитивні та негативні наслідки економічного зростання. Поясніть концепцію «нульового» економічного зростання. З чим вона пов'язана?

45. Обґрунтуйте роль інновацій, патентів, ліцензій на ринку монополістичної конкуренції при максимізації.

46. Дайте визначення ризику в інвестуванні. Що мається на увазі під альтернативою “ризик- дохід”? Що відбувається з необхідною ставкою дохода при збільшенні ризику?

47. Поясніть виникнення парадоксів закону попиту, наведіть приклади з реальної дійсності.

48. Подумайте, чи купуєте Ви які-небудь товари і чи користуєтесь ви послугами, що є продукцією монополій? Назвіть їх, поясніть, чому вони є монопольним продуктом? Чи потрібне втручання держави у формування цін на них? Як держава може вплинути на обсяги їх виробництва?

49. В Україні практикується надання субсидій на користування комунальними послугами. Поясніть, куди зміщуються криві попиту та пропозиції на комунальні послуги. До якої міри ця практика є позитивною? Чи є вона негативною і чому?

50. В Хмельницький з концертом приїхав популярний артист. Дирекція філармонії виставила ціну на квитки в розмірі 100 грн., в результаті чого було продано недостатньо квитків для окупності концерту, який відмінили. Чому так сталося? Що не врахувало керівництво філармонії? Як би ви побудували цінову політику? Як отримати максимум виручки і продати всі квитки?

51. В кінці 1973 р. країни-члени ОПЕК різко скоротили видобуток нафти, в результаті чого ціни на неї зросли в 4 рази. Загальна їх сума доходів від нафти за період 1973 – 1980 р.р. зросла на 340%. Однак, з 1981 р. ціни на нафту почали спадати. Щоб утримати високі ціни країни-члени ОПЕК скоротили виробництво на 45%, а Саудівська Аравія – на 80%, але і ці заходи не зупинили падіння цін. Спробуйте відповісти, які економічні процеси відбувалися за цей же період у країнах-споживачах нафти? Як повелися виробники нафти, що не є членами ОПЕК? Як зреагував на енергетичну кризу Радянський Союз та його керівництво?

52. Поясніть, чому освіта, наука, НТП розглядаються як фактори сучасного економічного зростання? Як ці фактори задіяні в економіці України?

53. Яким чином пов'язані економічне зростання та рівень життя населення?

54. Наскільки відчутний цей зв'язок в Україні?

55. Аргументуйте, чому Україна відстає у налагодженні світових господарських зв'язків?

56. Який механізм використовує держава, регулюючи ціни на хліб, електроенергію, комуні кальні послуги, послуги пасажирського транспорту? Поясніть графічно та на прикладах.

57. Що таке державний бюджет країни? Назвіть і охарактеризуйте основні його види. Динаміку наповнення і використання.

58. З якою метою уряд України закуповує зерно та цукор у держрезерв? Як це пов’язано з регулюванням цін? Наведіть приклади з останніх років. З якою метою встановлюють квоти на виробництво? Відшукайте приклади.

59. Уявіть, що Ви власник продовольчого магазину. Вам потрібно збільшити виручку. Яке рішення ви приймете, враховуючи, що в асортименті товару входять: горілка, цигарки, пиво, хліб, цукор, цукерки, торти, кава, чай, апельсини, борошно, олія, масло, маргарин, крупа гречана і крупа рисова, яблука, мед, жуйка, молоко, оливки, картопля, соняшникове насіння, свіжа риба, заморожені кури, заморожена риба, помідори, капуста. Дайте пояснення щодо кожного товару. Як на Ваше рішення вплине еластичність кожного товару чи групи товарів?

60. Уявіть, що Ви фермер. В 2004 і в 2005 роках ціни на пшеницю падали, зате росли на ячмінь, картоплю, всю овочеву продукцію, одночасно зростали ціни на пальне. Використовуючи теорію попиту та пропозиції, а також теорію еластичності спробуйте відповісти на такі питання:

а) чи буде фермер сіяти пшеницю в 2006р.?

б) чи вигідно фермеру сіяти ячмінь?

в) яким буде його рішення щодо картоплі та овочевих культур, враховуючи, що потрібно використати найману працю?

г) чи однаково буде поведінка фермера на власній та орендованій землі?

61. Уявіть, що Ви є власником промтоварного магазину, який торгує готовим одягом для дорослих, для дітей, спецодягом, а також дорослим та дитячим взуттям. В Україні в 2005 році відбулося суттєве зростання зарплати у бюджетній сфері. Вас, як власника, держава зобов’язує підняти мінімальну зарплату продавцям. Яку цінову стратегію ви оберете на 2006 рік, враховуючи, що податки будуть незмінними? Це ж саме, враховуючи що податки зростуть? Знизяться?

62. Уряд прийняв рішення ввести податок з продажів на ряд товарів, зокрема: горілку, пиво, цигарки, цукор, олію, борошно, каву, чай, імпорту заморожену курятину. Як це рішення вплине на:

а) продажі цих товарів?

б) покупку цих товарів?

в) виручку від їх продажу?

г) на чиї плечі ляже податковий тягар по кожному і товарів?

д) покажіть графічно для кожного товару:

- доход бюджету від оподаткування;

- частку продавця в сплачених податках;

- частку покупця в сплачених податках;

- мертві втрати суспільства від оподаткування.

Підказка: врахуйте еластичність попиту та пропозиції на кожен товар. Зробіть висновок щодо раціональності рішення уряду.

63. Уявіть що Ви є власником продовольчого супермаркету, розташованого в центрі Києва, де, зазвичай отоварюються люди з високими доходами. Ваш асортимент включає не лише дорогі і рідкісні товари, але й звичайні продовольчі товари, що є в кожному продовольчому гастрономі. Якою буде ваша цінова політика? Які із винятки закону попиту ви обов’язково врахуєте? На яких засадах ви будуватимете стратегію продажу? Якщо вам запропонують перемістити магазин в спальний район з набагато меншою орендною платою, Ви погодитися? Обґрунтуйте відповіді, наведіть графічну аргументацію.

64. Побудуйте довільну модель рівноваги попиту та пропозиції так, щоб лінія ^ D торкалась осей цін та обсягів, а лінія S – осі цін. Визначте рівноважну ціну і поясніть:

а) утворення надлишку споживача та його суть;

б) утворення надлишку продавця та його суть;

в) що визначає мінімальні ціни виробника (продавця)?;

г) що визначає максимальні ціни покупця?

д) за яких умов виникне дефіцит на ринку?

е) коли утвориться „Мертва зона” ринку?

65. В 70-х роках ХХ ст. Нідерланди почали видобуток нафти у Північному морі, розраховуючи, що це сприятиме процвітанню економіки і збільшення доходів країни. Через деякий час стало очевидним, що економіка Нідерландів втратила динаміку розвитку. Почалась економічна стагнація на тлі зростання капіталовкладень в нафтовидобуток з низькою еластичністю за доходом і відпливу капіталів з високоеластичних (високотехнічних) галузей. Це явище отримало назву „голландська хвороба”. Використовуючи цю інформацію поясніть:

а) виникнення структурної кризи в Україні?

б) занепад сільського господарства;

в) енергетичну кризу в Україні 2006 року?

г) значну частину металів в України;

д) який шлях розвитку має обрати Україна в світлі енергетичної кризи 2006 році?

е) якою має бути політика держави щодо АПК та сільського господарства?

66. Чи можна здійснити цінову дискримінацію:

а) при продажу яблук однакової якості в центральному супермаркеті?

б) при продажу підручників з економіки для студентів старших та молодших курсів?

в) при продажу жіночого одягу однакової якості в престижному універмазі в центрі Лондона і в маленькому магазинчик на його робітничій околиці.

67. Ви маєте певну грошову суму. Перед Вами відкриваються альтернативні шляхи використання цих грошей і купити земельну ділянку; покласти на строковий вклад до банку; придбати капітальне обладнання для випуску продукції, яка користується великим попитом і приносить високий дохід. В якому випадку Ви зупинитесь на купівлі земельної ділянки? Які економічні показники Ви врахуєте при цьому? Як визначається ціна землі?

68. Подумайте, чи дійсно безплатна освіта та медицина є тягарем для суспільства? Як ви вважаєте, наскільки виправданими є безплатні послуги в цій галузі в розвинених і слаборозвинутих країнах, де існує значний бюджетний дефіцит?

69. Проаналізуйте ситуацію з державним боргом в Україні.

70. Охарактеризуйте зовнішньоекономічну політику України. Які типи зовнішньоекономічної політики ви знаєте?

71. Проаналізуйте ситуацію з бюджетним дефіцитом в Україні.

72. Як змінюється структура витрат сімейного бюджету із зростанням доходу

73. Чому сімейні доходи найповніше характеризують рівень добробуту населення? Які особливості використання сімейних доходів в Україні у сучасних умовах?

74. Чим обумовлені необхідність і сутність суспільних фондів споживання?

75. Чому з переходом до ринкової економіки стає необхідною індексація доходів населення?

76. Чим пояснюється необхідність визначення мінімального споживчого бюджету? Яка ситуація в Україні.

77. Чим пояснюється необхідність встановлення державою мінімальної заробітної плати? Яка ситуація в Україні.

78. Чому і як держава перерозподіляє доходи?

79. Які ринкові фактори та неринкові фактори впливають на розмір заробітної плати?

80. Чому інфляція стала супутником сучасних грошових систем майже в усіх країнах Яка ситуація в Україні.

81. Назвіть переваги та недоліки таких заходів антиінфляційної політики:

а) політика доходів (контроль над заробітною платою та цінами);

б) монетарна політика (скорочення випуску готівкових грошей, кредитної емісії).

82. Охарактеризуйте антиінфляційну політику в Україні?

83.Проаналізуйте позитивні сторони командної та ринкової економіки за такими показниками:

а) регулювання галузевих пропозицій;

б) регулювання розподілу ресурсів;

в) ціноутворення;

г) розподіл трудових ресурсів (професійний, територіальний);

д) державне регулювання?

84. Який механізм узгодження виробництва та споживання діє в умовах ринку? Охарактеризуйте його.

85. Чи можливе і в яких межах регулювання цін державою в умовах ринкової економіки? Назвіть недоліки ціноутворення в умовах командної економіки.

86. Чи вважаєте Ви безробіття невід'ємним елементом ринкової економіки? А в умовах командної економіки?

87. Споживання і заощадження. Прожитковий мінімум і соціаль­ний захист населення в Україні

88. Чому в Україні в останні роки став реальністю дефіцит державного бюджету? Охарактеризуйте його?.

89. Які б Ви запропонували заходи щодо зменшення дефіциту державного бюджету в Україні, якби були президентом.

90. Якими показниками можна охарактеризувати економічне зростання? Охарактеризуйте ситуацію в Україні.

91. Чи тотожні поняття «торговий баланс» і «платіжний баланс»? Якщо ні, то в чому полягає різниця між ними? Охарактеризуйте ситуацію в Україні.

92. Роль і місце інтернет-торгівлі в сфері ринкової інфраструктури України

93. Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці.

94. Основний капітал, його фізичний і моральний знос в Україні.

95. "Відплив умів" з України.

96. Чинники формуванння відмінностей у заробітній платі.

97.Зміни в умовах експлуатації робочої сили в ХХ-ХХІ ст.

98. Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Характерис­тика тіньової економіки України.

99. Фінансово-монополістичний капітал та сучасні проблеми його функціонування і розвиткув Україні.

100. Постіндустріальна цивілізація і Україна.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconІ. А. Сахневич практикум для самостійного оволодіння
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка