1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства
Назва1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства
Сторінка1/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6


Зміст
Вступ.............................................................................................................................6

1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства

1.1. Класифікація та загальна характеристика економічної ефективності управління підприємством.......................................................................................11

1.2. Методологічні основи і критерії оцінювання ефективності діяльності підприємства..............................................................................................................15

1.3. Проблема підвищення ефективності діяльності підприємства......................20

2. Аналітична оцінка ефективності функціонування підприємства ПБП «Спринт»

2.1 Економічний аналіз ефективності господарської діяльності ПБП «Спринт»....................................................................................................................23

2.2 Механізм управління активами на підприємстві ПБП «Спринт»......................

2.3 Оцінка ефективності управління витратами та податковими платежами в ПБП «Спринт»...............................................................................................................

3. Шляхи оптимізації механізму управління ефективністю функціонування підприємства

3.1 Зарубіжний досвід ефективного функціонування підприємства.......................

3.2 Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства...............

Висновки........................................................................................................................

Список використаних джерел......................................................................................

Додатки

Вступ
На розвитку підприємництва негативно позначається кризове становище економіки. Так, лібералізація цін і пов'язана з нею інфляція призвели до ліквідації фінансової бази малого бізнесу через обезцінення заощаджень населення і різке підвищення відсоткових ставок. Слід враховувати й таке: економічна суть підприємницької діяльності полягає в одержанні прибутку не будь-яким шляхом, а за рахунок зниження витрат виробництва стосовно до ринкової ціни через науково-технічний прогрес. Інфляція, спричинена надто високими цінами на засоби виробництва, фактично закриває доступ багатьом підприємствам до сучасних технологій, найновіших досягнень науково-технічного прогресу.

Негативно позначається на розвитку підприємництва також глибокий спад виробництва. Він посилює монополістичний характер економіки, її дефіцитність, розширює інфляцію, породжує економічний хаос і невпевненість. До того ж постійна інфляція, коли зростання цін перевищує збільшення номінальних доходів населення, веде до звуження ємності внутрішнього ринку, істотно стримує розвиток підприємницької діяльності у виробничій сфері. Крім того, недосконалими залишаються організаційні й правові засади розвитку підприємництва, фінансово-кредитна й податкова системи. Всі ці та інші факти переконливо свідчать, що процес становлення підприємництва як форми господарювання відбувається нині досить суперечливо. На його шляху необхідно подолати багато труднощів, як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.

Суть підвищення ефективності виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю трудових матеріальних і фінансових ресурсів отримати суттєве збільшення обсягу виробництва продукції і національного доходу. Необхідність і можливість підвищення ефективності виробництва обумовлюється як сукупністю постійно діючих факторів так і рядом особливостей сучасного етапу економічного розвитку України. Вона служить

індикатором впливу різних факторів: соціально-економічних, технологічних, організаційних та інших.

Економічна ефективність підприємства виражається у різних вартісних і натуральних показниках, які характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва в масштабах підприємства, галузі і народного господарства в цілому (обсяги валової, товарної, реалізуємої, іноді чистої продукції).

Результати оцінки економічної ефективності використовуються як база для розробки планових рішень подальшого розвитку, а деякі з них є основними для визначення ефективності використання спеціальних та основних.

З урахуванням змісту процесу управління ефективністю та вимог, що пред'являються до нього, формуються його цілі та завдання.

Головною метою управління ефективністю є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця мета покликана забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави і персоналу підприємства.

Виходячи з цієї головної мети, система управління ефективністю покликана вирішувати наступні основні завдання:

- Забезпечення максимізації розміру ефекту при відповідному ресурсному потенціалі підприємства і ринковій кон'юнктурі. Це завдання реалізовується шляхом оптимізації складу ресурсів підприємства і забезпечення їх ефективного використання. Основними природними обмежувачами розміру ефекту виступають максимально можливий рівень використання ресурсного потенціалу і кон'юнктура товарного і фінансового ринків, що склалася на даний момент.

- Забезпечення оптимальної пропорціональності між рівнем ефекту і допустимим рівнем ризику. Як уже зазначалося, між цими двома показниками існує прямо пропорційний зв'язок. З урахуванням відношення менеджерів до господарських ризиків формується допустимий їх рівень, що визначає агресивну, помірну (компромісну) або консервативну політику здійснення тих чи інших видів діяльності або проведення окремих господарських операцій. Виходячи із заданого рівня ризику, у процесі управління повинен бути максимізований рівень ефекту.

- Забезпечення високої якості ефекту. У процесі формування ефекту підприємства повинні бути насамперед реалізовані резерви його зростання за рахунок операційної діяльності і реального інвестування, що забезпечує основу перспективного розвитку підприємства.

У рамках операційної діяльності основну увагу необхідно приділити забезпеченню зростання ефекту за рахунок розширення обсягу випуску продукції та освоєння нових перспективних її видів.

- Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства. Цей рівень при успішній діяльності підприємства повинен бути не нижче середньої норми прибутковості на ринку капіталу, при необхідності відшкодовувати підвищений підприємницький ризик, пов'язаний зі специфікою діяльності підприємства, а також інфляційні втрати.

- Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства у майбутньому періоді. Оскільки прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, його розмір визначає потенційну можливість створення фондів виробничого розвитку, резервного та інших спеціальних фондів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства. При цьому самофінансуванню розвитку підприємства прибутку повинна відводитися головна роль.

- Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства. Це завдання покликане забезпечувати максимізацію добробуту власників у перспективному періоді. Темп зростання ринкової вартості значною мірою визначається рівнем капіталізації прибутку, отриманого підприємством у звітному періоді. Кожне підприємство, виходячи з умов і завдань господарської діяльності, саме визначає систему критеріїв оптимізації розподілу прибутку на капіталізовану та споживчу його частини.

- Забезпечення ефективності програм участі персоналу у прибутках. Програми участі персоналу у прибутках покликані гармонізувати інтереси власників підприємства і його найманих працівників, а також з одного боку, ефективно стимулювати трудовий внесок цих працівників у формування прибутку, а з іншого - забезпечувати досить прийнятний рівень їх соціального захисту, який держава в сучасних умовах повністю забезпечити не в змозі.

Усі розглянуті завдання управління ефективністю тісно взаємопов'язані, хоча окремі з них носять різнонаправлений характер (наприклад, максимізація рівня ефекту при мінімізації рівня ризику; забезпечення достатнього рівня задоволення інтересів власників підприємства і його персоналу; забезпечення достатнього розміру прибутку, що направляється на приріст активів і споживання тощо). Тому в процесі управління ефективністю окремі завдання повинні бути оптимізовані між собою.

Значна роль підвищення ефективності у розвитку підприємства та забезпечення інтересів його власників і персоналу визначають необхідність безперервного управління нею.

Головною метою дипломної роботи є визначення економічної ефективності діяльності підприємства.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах формування ринкових відносин, підприємствам із різними формами власності необхідно шукати нові шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

При написанні даної роботи найважливішими є такі завдання :

  • охарактеризувати теоретико-методологічні засади економічної ефективності функціонування підприємства;

  • визначити критерії, показники, та методи оцінки економічної ефективності;

  • проаналізувати механізм формування ефективної діяльності підприємства;

  • дослідити зарубіжний досвід ефективної діяльності підприємства.

Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить від того, наскільки швидко і правильно воно орієнтується у вирішені ринкових відносин, наскільки точно і безпомилково вибирає ділових партнерів.

Найбільш значними дослідженнями проблемами ефективності підвищення діяльності підприємства займалися : Буряк П.Ю., Антошкіна Л.І., Апатенко О., Варналій З.С., Вдовиченко І.А., Вінник О.М., Виноградська А.М., Єхануров Ю.М. та інші. Це пов'язано не лише з економічними причинами, а й самою структурою народного господарства, існуванням єдиної централізованої системи управління.

^ 1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності

діяльності підприємства

    1. Класифікація та загальна характеристика економічної ефективності управління підприємством


Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва (діяльності) залежить від багатьох чинників. Тому для практичного розв'язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває класифікація чинників її зростання за певними ознаками. Класифікацію чинників зростання ефективності (продуктивності) виробничо-економічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати за трьома ознаками:

  1. видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення);

  2. напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (діяльності);

  3. місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю).

Групування чинників за першою ознакою уможливлює достатньо чітке визначення джерел підвищення ефективності: зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції, зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва, а також раціональне використання природних ресурсів. Активне використання цих джерел підвищення ефективності виробництва (діяльності) передбачає здійснення комплексу заходи, які за змістом характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення виробничо-комерційної діяльності суб'єктів господарювання (друга класифікаційна ознака).

Визначальними напрямами є:

1) прискорення науково-технічного та організаційного прогресу (підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; удосконалення структури виробництва, організаційних систем управління, форм і методів організації діяльності, її планування та мотивації);

2) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг);

3) усебічний розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.

Практично найбільш важливою треба вважати класифікацію чинників ефективності за місцем реалізації в системі управління діяльністю (третя ознака групування чинників). Особливо важливим є відокремлювання внутрішніх (внутрішньогосподарських) і зовнішніх (народногосподарських) чинників, а також поділ низки внутрішніх чинників на так звані тверді і м'які.

Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності суб'єктів господарювання. Продуктивність діючого устаткування залежить не тільки від його технічного рівня, а й від належної організації ремонтно-технічного обслуговування, оптимальних, строків експлуатації, змінності роботи, завантаження в часі тощо.

Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень ефективності діяльності, якщо розв'язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції (послуг), раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачання.

Самі продукти праці, їхня якість і зовнішній вигляд (дизайн) також є важливими чинниками ефективності діяльності суб'єктів господарювання. Має бути реальна корисна вартість, тобто ціна, яку покупець готовий заплатити за виріб відповідної якості. Проте для досягнення високої ефективності господарювання самої тільки корисності товару недостатньо. Пропоновані підприємством (організацією) для реалізації продукти праці мають з'явитися на ринку в потрібному місці, у потрібний час і за добре

обміркованою ціною. У зв'язку з цим суб'єкт діяльності має стежити за тим, щоб не виникало будь-яких організаційних та економічних перешкод між виробництвом продукції (наданням послуг) та окремими стадіями маркетинговихдосліджень.

Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники — керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюються дійовим мотиваційним механізмом на підприємстві (в організації), підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в трудовому колективі.

Єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування характеризують добру організацію діяльності підприємства (установи), що забезпечує необхідну спеціалізацію та координацію управлінських процесів, а отже, вищий рівень ефективності (продуктивності) будь-якої складної виробничо-господарської системи. При цьому остання для підтримування високої ефективності господарювання має бути динамічною та гнучкою, періодично реформуватися відповідно до нових завдань, що постають за зміни ситуації на ринку.

За переважання трудомістких процесів досконаліші методи роботи стають достатньо перспективними для забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства (організації). Постійне вдосконалення методів праці передбачає систематичний аналіз стану робочих місць та їхню атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та використання нагромадженого на інших підприємствах (фірмах) позитивного досвіду.

Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства (організації). Від нього залежить, у якій мірі враховуватимуться зовнішні чинники і зростання ефективності діяльності на підприємстві (в організації).

Відтак належний стиль управління як складовий елемент сучасного менеджменту є дійовим чинником підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства, кожної підприємницької структури.

Державна економічна й соціальна політика істотно впливає на ефективність суспільного виробництва. Основними її елементами є:

а) практична діяльність владних структур;

б) різноманітні види законодавства (законотворча діяльність);

в) фінансові інструменти (заходи, стимули);

г) економічні правила та нормативи (регулювання доходів і оплати праці, контроль за рівнем цін, ліцензування окремих видів діяльності);

д) ринкова, виробнича й соціальна інфраструктури;

є) макроекономічні структурні зміни;

є) програми приватизації державних підприємств (організацій);

ж) комерціалізація організаційних структур невиробничої сфери.

Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб'єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів — організацій (дослідних і навчальних центрів, інститутів, асоціацій), їхню діяльність треба зосередити на:

1) розв'язанні ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем та економіки країни в цілому;

2) практичній реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління.

Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств (організацій) є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. Нині всі підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж (товарно-сировинних, фондових, праці) та інших інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній вплив на результативність діяльності підприємств (організацій) справляє належний розвиток виробничої інфраструктури (комунікацій, спеціалізованих інформаційних систем, транспорту, торгівлі тощо).

Структурні зміни в суспільстві також впливають на показники ефективності на різних рівнях господарювання. Найважливішими є структурні зміни економічного та соціального характеру. Головні з них відбуваються в таких сферах:

а) технології, наукові дослідження та розробки, супроводжувані революційними проривами в багатьох галузях знань (пропорція імпортних та вітчизняних технологій);

б) склад та технічний рівень основних фондів (основного капіталу);

в) масштаби виробництва та діяльності (переважно за деконцентрації з допомогою створення малих і середніх підприємств та організацій);

г) моделі зайнятості населення в різних виробничих і невиробничих галузях;

д) склад персоналу за ознаками статі, освіченості, кваліфікації тощо.

Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва (діяльності).
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconПлан Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та...
Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconМетодологічні засади формування
Розділ методологічні засади формування маркетигового комплексу туристичного підприємства
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconЕкономіка та організація інноваційної діяльності
Комплексне оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconДержавне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади
Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни,...
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconТеоретико-методологічні засади саморозвитку особистості
Педагогіка вищої та середньої школи: зб наук праць. Вип. 29 / ред кол.: В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах та ін.; гол...
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства icon«Обґрунтування виробництва І оцінка ефективності діяльності зат «Варенич»»
Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства 39
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconЗатверджено
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її...
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconРеферат на тему
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства...
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства icon1. Сутність І особливості управління трудовими ресурсами в сучасних умовах
Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та організаційно-економічні аспекти відтворення персоналу організацій І...
1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства iconДипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності...
Теоретико-методологічні основи обліку І аналізу формування доходів за видами діяльності та характеристика ват «Півдгзк»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка