Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка10/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

6.4. Монографії, наукові доповіді та статті


 1. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – К.: Саммит-книга, 2011. – 528 с.

 2. Бабич Л.М., Кузнецова А.О. Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів. // Актуальні проблеми економіки, 2011. - №9. – с. 226-231.

 3. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики. – К.: Знання, 2010. – 925 с.

 4. Барановський О. На шляху до нової фінансової архітектури // Вісник НБУ, 2010. - №11. – с. 8-15.

 5. Барановська В.М. Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоекономічною діяльністю. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с.8-13.

 6. Батченко Л.В., Дєліні М.М. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку. // Актуальні проблеми економіки, 2011. - №6. – с. 157-163

 7. Бауэр В. Экономика большого кондратьевского цикла. // Вопросы экономики, 2011. – №3. – с.148-157

 8. Берегуля О. Планування розвитку банку з урахуванням стану конкурентного середовища. // Вісник НБУ, 2011. - №2. – с.40-43

 9. Березянко Т.В. Актуалізація моделі ринкового розвитку національного суспільства. // Економіка та держава, 2010. - №6. – с. 10-12

 10. Береславська О.І. Роль Національного банку України у підвищенні ефективності валютної політики. // Економіка і прогнозування, 2011. - №1. – с.48-58

 11. Беседін В.Ф., Тенькова О.Г. Логіка стратегічного планування: сутність, реформування, напрями вдосконалення. // Економіка та держава, 2010. - №10. – с. 9-14

 12. Бобилев С.Н., Соловьева С.В., Ситкина К.С., Кирюшин П.А. Социально-экономические аспекты экологических конфликтов. // Вестник Моск. ун-та, 2010. - №2. – с. 45-53

 13. Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду. // Економіка і прогнозування, 2011. - №2. – с. 24-39

 14. Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України. // Фінанси України, 2011. - №1. – с. 13-22

 15. Богиня Д., Якуба К. Українське село вимирає: національна безпека. // Економіка України, 2011. - №4. – с. 56-66

 16. Большаков Д., Козлов Г., Меньшов В. Прогноз динамики ВВП США и Китая. // Мировая экономика и международные отношения, 2011. - №4. – с. 105-107

 17. Бондар Н. Корпоративний аналіз соціально-економічного розвитку України та інших Європейських країн. // Економіка України, 2011. - №9. – с. 64-75

 18. Бондарчук Н.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с. 143-145

 19. Бражко О.В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава, 2010, № 1, с. 79-81.

 20. Брежнєва-Єрмоленко О.В. Інтелектуальна складова в структурі елементів нової економіки // Актуальні проблеми економіки , 2010. - №3. - с. 4-12.

 21. Бузгалин А.В., Колчанов А.И. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватности трактовки и реактуализации. // Вестник Моск. ун-та, 2010. - №1. – с. 94-105

 22. Бутко М.П., Маюренко С.О. Теоретичні засади кризових явищ в економіці. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с. 4-7

 23. Бутук А.И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность. – К.: Знання, 2011. – 503 с.

 24. Вовк В. Теорії конкуренції та їх особливості в банківській сфері. // Економіка України, 2011. - №8. – с. 56-66

 25. Вовчак О., Могильницька М., Хмелярчук М. Кредит у системі макроекономічної рівноваги. // Вісник НБУ, 2011. - №2. – с.28-33

 26. Волощенко Л.Ю. Зовнішній сектор економіки України: уроки для посткризового періоду // Економіка і прогнозування, 2010, № 2, с. 61-73.

 27. Гальчинський А. За межами капіталізму. // Економіка України, 2010. - №6. – с. 4-16

 28. Гайдуцький А.П. Економічні та соціальні передумови міжнародної міграції населення. // Економіка та держава, 2011. - №7. – с. 7-12

 29. Гальчинський А. Лібералізм – еволюційні трансформації. // Економіка України, 2010, ; 6, с. 23-34.

 30. Гальчинский А.С. Кризис и циклы мирового развития. – К.: АДЕФ-Украина, 2010. – 480 с.

 31. Гвелесіані А., Литвин І. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації населення // Економіка України, 2010. - № 1. - с. 82-86.

 32. Гвоздю С.В. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств. // Економіка України, 2011. - №6. – с. 67-74

 33. Геєць В. Ліберально-економічні засади: курс на модернізацію України // Економіка України, 2010. - № 3. - с. 4-20.

 34. Гіндес О.Г. Глобальні ризики деградації навколишнього природного середовища. // Економіка та держава, 2011. - №7. – с. 107-109

 35. Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра. // Вісник НБУ, 2011. - №4. – с. 3-6

 36. Горкіна Л. Кооперація в контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. // Економіка України, 2011. - №4. – с. 4-15; №5. – с. 4-14

 37. Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с. 93-95

 38. Готвань О.Д., Мансуров А.К. Современный риск в финансовой сфере: теоретический анализ и подходы к оцениванию. // Проблемы прогнозирования, 2011. - №2. – с. 24-36

 39. Гош О. Соціально-економічний лад реформованості України: основні необхідні інновації. // Економіка України, 2011. - №3. – с. 78-88

 40. Гринберг Р. Возвращение политической экономии. // Вопросы экономики, 2010. - №11. – с. 148-154

 41. Гриценко А.А., Кричевська Т.О. Теоретичні основи грошово-кредитної політки. // Економічна теорія, 2011. - №1. – с. 90-106

 42. Гриценко В. Методологічні основи модернізації України. // Економіка України, 2011. - №2. – с. 4-12

 43. Груба Г.І. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні. // Економіка та держава, 2011. - №8. – с. 88-90

 44. Дмитриева О., Ушаков Д. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и формы распространения. // Вопросы экономики, 2011. - №3. – с. 40-52

 45. Драган І.В. Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації // Економіка та держава, 2010. - № 1. - с. 16-19.

 46. Економіка України: ключові впливи та шлях стабільного розвитку / [О.Г. Білоцерковець, Т.В. Бурляй, Н.Ю. Гончар та ін.]; за ред. І.В. Крючкової; НАН України; Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2010. – 480 с.

 47. Єгоров І.Ю. Науковий потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях / І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижова. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2010. – 156 с.

 48. Єрохін С.А,, Кириченко О.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації. // Актуальні проблеми економіки, 2011. - №5. – с. 27-41

 49. Єфименко Н.А. Особливості відтворення якості основного капіталу як об’єкту управління. // Актуальні проблеми економіки, 2010. - №6. – с. 110-117

 50. Єфименко Т.І. Формування фіскального простору економічних реформ. // Фінанси України, 2011. - №4. – с. 3-23

 51. Єщенко П.С., Арсеєнко А.Г. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму – економічний імператив сучасності. // Економіка і прогнозування, 2010. - №2. – с. 7-25

 52. Єщенко П.С., Арсеєнко А.Г. Демофологізація неолібералізму – шлях до подолання догматизму в економічній науці. // Економіка України, 2011. - №7. – с. 14-25

 53. Звєряков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України // Економіка України, 2010.- № 7.- с. 11-21.

 54. Звягільницький Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні. // Економіка України, 2011. - №5. – с. 65-74

 55. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку. – К.: ДУІЕП НАН України, 2010. – 356 с.

 56. Зуев В. Наднациональный механизм в теории интеграции. // Мировая экономика и международные отношения, 2011. - №4. – с. 30-38

 57. Іванова Т.В. Роль екологічної складової в концепціях сталого розвитку. // Економіка та держава, 2011. - №5. – с. 151-153

 58. Іванюта Т.В. Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління. // Економіка та держава ,2011. - №2. – с. 127-129

 59. Канцуров О. Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ. // Економіка України, 2011. - №5. – с. 5-22

 60. Качалин В. Культура конкуренции. // Мировая экономика и международные отношения, 2011. - №7. – с. 26-32

 61. Кирилюк Є.М. Методологічні аспекти системного підходу до дослідження еволюції економічних систем. // Економіка та держава, 2011. - №5. – с. 10-15

 62. Кириченко О.А,, Вигівська Ю.І. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації. // Економіка та держава, 2011. - №7. – с. 13-16

 63. Кірієнко Ю.А. До питання про економічний зміст категорії «товар». // Економіка та держава, 2009. - №12. – с. 75-76

 64. Коваленко Ю.М. Фінансова система і фінансовий сектор: організаційно-інституційний підхід. // Фінанси України, 2011. - №4. – с. 75-84

 65. Коваленко В.В., Черкашина К.Ф. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрями підвищення: Монографія. – Суми: ДВНЗУАБС НБУ, 2010. – 153 с.

 66. Колодко Г. Від ідеології неолібералізму до нового романтизму. // Економіка України, 2010. - №9. – с.4-11

 67. Комарова І.В. Оцінки державної підтримки аграрного сектору України в контексті досвіду. // Фінанси України, 2010. - №7. – с.65-75

 68. Кононкова Н.П. К вопросу о государственном секторе экономики. // Вестник Моск.ун-та, 2011. - №2. – с. 37-47

 69. Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція. // Економіка України, 2011. - №1. – с. 80-92

 70. Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку. // Економіка України, 2010. – №2. – с. 72-83

 71. Корольков В.В. Технологічна домінантна забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції. // Економіка і прогнозування, 2011. - №1. – с. 131-142

 72. Крутилко О.І. Особливості прямого інвестування та інвестиційної інтеграції країн Центрально-Східної Європи в системі. // Економіка та держава, 2011. – №1. – с. 28-34

 73. Крушельницька Т.А. Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відносин. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с. 132-134

 74. Кудряшов В. Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення. // Економіка України, 2011. - №3. – с. 14-25

 75. Кузьмин Д. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая валютная система. // Мировая экономика и международные отношения, 2011. - №5. – с. 17-23

 76. Кузьмін О., Князь С. Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансфертні можливості й перспективи розвитку. // Економіка України, 2011. – №10. – с. 53-59

 77. Куликов Г.Т. Заробітна плата в кризовий період у контексті її впливу на трудовий потенціал. // Економіка і прогнозування, 2011. - №3. – с. 80-94

 78. Кустовська О.В., Піщик Р.В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні. // Статистика України, 2011. - №2. – с. 20-24

 79. Льовочкін С.В., Опарін В.М., Федосов В.М,, Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку. // Фінанси України, 2011. - №5. – с. 3-13

 80. Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України. // Економіка та держава, 2010. - №8. – с. 60-61

 81. Макаренко М., Жулінська К. Дослідження інфляційних чинників в Україні. // Банківська справа, 2011. - №3. – с. 3-10

 82. Макаренко П.М., Харченко Н.В. Капітал у системі фінансових відносин акціонерного товариства. // Економіка та держава, 2011. - №6. – с. 7-10

 83. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций. / Под ред. В.М. Соколинского. – М.: «КНОРУС», 2010. – 248 с.

 84. Мартіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування. // Економіка України, 2010. - №1. – с. 29-31

 85. Марцин В.С. Особливості планування в ринкових умовах господарювання. // Актуальні проблеми економіки, 2011. - №5. – с.97-108

 86. Марцин В.С. Трансформація функції ціни в умовах ринкових перетворень. // Актуальні проблеми економіки, 2010. -№5. – с. 9-21

 87. Маршавін Ю.М. Зовнішьноекономічна діяльність як чинник продуктивної зайнятості населення. // Економіка та держава, 2010. - №3. – с. 11-13

 88. Маслов А. Методологический эклектизм трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. // Вопросы экономики, 2010. - №12. – с. 96-108

 89. Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку помислового підприємства // Актуальні проблеми економіки, 2010.- № 2.- с. 141-155.

 90. Мещерякова М.А. Измерение интелектуального капитала в современной экономике. // Вестник Моск. ун-та, 2010. - №1. – с. 3-14

 91. Міокова Н.В. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: стан та перспективи розвитку. // Статистика України, 2011. - №1. – с. 86-92

 92. Могилевкин И.М. Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее. – М.: Магистр, 2010. – 317 с.

 93. Мокряк В., Мокряк Є. Взаємозв’язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва. // Економіка України, 2011. - №2. – с. 38-48

 94. Мясников А.А. Синергетические эффекты в современной экономике: Введение в проблематику. – М.: ЛЕНАНД, 2011

 95. Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях: Монографія (Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О.) – К.: ДП «Інформ.-аналіт агенство», 2010. – 156 с.

 96. Нікітішін А.О. Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків. // Економіка та держава ,2011. - №1. – с. 16-18

 97. Ніколаєнко Л.Г. Bubbleeconomics як необхідне породження неолібералізму (соціологічна інтерпретація проблеми). // Економіка і прогнозування, 2011. - №1. – с. 9-27

 98. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015: нац. доп. / За ред. В.М. Гейця та ін. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

 99. Олейнов А. Экономика международных отношений // Мировая экономика и международные отношения, 2011. - №5. – с. 24-31

 100. Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України. // Економіка України, 2011. - №7. – с. 4-13

 101. Осичнюк Є.В. Собственность: прошлое, настоящие, будущее. // Актуальні проблеми економіки, 2010. – 33. – с. 27-46

 102. Остошко Т. Ризики сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС. // Економіка України, 2011. - №3. – с. 57-69

 103. Охріменко І.В. Місце держави в регулюванні аграрного ринку України. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с.14-16

 104. Павлова О. Сільський розвиток: об’єктивність, просторові межі та суспільне призначення. // Економіка України, 2011. - №7. – с. 78-89

 105. Панчук А. Генезис категорії «податковий кредит» // Вісник КНТЕУ, 2011. - №4. – с. 23-31

 106. Парнюк В.О. Амортизація як стимул до інвестування. // Економіка і прогнозування, 2011. – №2. – с. 23-31

 107. Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору. // Економіст, 2011. - №2. – с. 8-14

 108. Пасхавер Б. Збитки годувальника. // Економіка України, 2011. - №3. – с. 46-56

 109. Пасхавер Б. Біном Мальтуса. // Економіка України, 2010. - №6. – с. 79-88

 110. Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України. // Фінанси України, 2010. - №3. – с. 30-37

 111. Плеханов А.О. Тенденції та особливості розвитку сільського господарства у ринкових умовах. // Економіка та держава, 2011. - №7. – с. 104-107

 112. Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України. // Економіка України, 2011. - №7. – с. 83-89

 113. Полунєєв Ю.В. Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країни. // Економіка та держава, 2011. - №3. – с. 8-11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка