Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка2/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

2. Основні етапи виконання курсової роботи


2.1 Вибір і затвердження теми дослідження.

Виконання курсової роботи передбачає обов’язкове ознайомлення студентами з тематикою, що розроблена й затверджена кафедрою. Орієнтовна тематика наведена у додатку. Студенти самостійно вибирають одну із рекомендованих тем, а також можуть запропонувати іншу, за власною думкою, актуальну тему, яка, зрозуміло, знаходиться в межах вивчення курсу політичної економії. В кожному випадку при визначенні конкретної теми дослідження проводиться консультація з науковим керівником. І після належного погодження тема курсової роботи затверджується.
^

2.2 Опрацювання тематичної літератури і фактичного матеріалу.


Опрацювання матеріалу, що стосується теми дослідження, має розпочинатися з перегляду і аналізу відповідних розділів підручників та конспектів лекцій. Водночас необхідно виявити й уточнити основні проблемні положення, які розглядатимуться у курсовій роботі. Після загального ознайомлення з темою дослідження складається попередній (робочий) план, узгодивши який з науковим курівником студент переходить до наступного етапу у своїй роботі.

При підборі необхідної літератури рекомендується використовувати систематичні й предметно – тематичні каталоги бібліотек, а також обов’язково передивитися і відповідним чином «профільтрувати» зміст економічних журналів, збірників, часописів тощо. Особливу увагу приділяти виданням останнніх років. Бажаним і цінним є використання іноземних літературних джерел. Перелік основних найменувань українських та російських періодичних видань економічного спрямування, матеріали яких доцільно задіяти при написанні курсової роботи надається в додатку.

При аналізі й проробці відібраної літератури суттєве значення має вміння вірно вести записи, занотовувати текстовий матеріал. Виписки можуть бути дослівними у вигляді цитат чи довільними, коли автор викладає запозичені теоретичні положення власними словами. Занотовувати бажано на одній стороні окремих аркушів паперу чи спеціальних карток, що сприяє полегшенню й прискоренню його систематизації, розподілу за розділами, параграфами згідно логіці плану роботи.

Важливе місце в роботі над джерельними матеріалами відводиться збору та обробці конкретних фактів і статистичних даних. Із літературних джерел слід виписувати факти та цифри лише ті, що мають безпосереднє відношення до виконуваної теми дослідження. Наразі не забувати, що найдоцільніше використовувати повною мірою необхідний офіційний статистичний матеріал, що публікується у щорічних спеціальних виданнях Держкомстату України. Особлива увага також має надаватися опрацюванню відповідних законодавчих актів (законів України, указів президента, урядовим рішенням, постановам тощо).

Відібраний цифровий, фактичний матеріал призначений не для простого фіксування в роботі, а потребує поглибленого аналізу. Його можна згрупувати і подати у вигляді таблиць. При цьому кожна таблиця повинна відрізнятися структурно - логічною побудовою, бути негроміздкою, зручною і зрозумілою для аналізу, а також обовязково мати порядковий номер, чіткий заголовок, що відображає її зміст, посилання на використані джерела інформації. З метою забезпечення більш наочного ілюстрування, конкретизованого чи синтезуючого подання й пояснення тенденцій, закономірностей розвитку досліджувальних соціально – економічних процесів та явищ бажано складати і задіювати схеми, діаграми, графіки, рисунки.

Аналіз і осмислення спеціальної літератури повинно стати відправним моментом у формуванні чіткої логіки курсової робити. Адже саме на цій основі відбувається уточнення теоретичних позицій, складається остаточний план і після його затвердження науковим керівником студент приступає безпосередньо до текстостворення.
^

2.3 Зміст і структура побудови тексту курсової роботи.


Повноцінності, належного рівня освітньо – кваліфікаційної значимості курсова робота набуватиме насамперед за умови її самостійного, творчого виконання. Разом з тим, зміст роботи повинен логічно й повністю розкривати всі визначенні у плані питання, відповідати темі дослідження. Пишеться робота простою, зрозумілою мовою, без надмірно ускладненого, схоластичного викладу матеріалу. Речення мають бути лаконічними, стислими, виразними. Слід уникати захаращення тесту громіздкими констукціями з чисельними і вставними зворотами, заплутаних, наукоподібних зашифрованих фраз, не зловживати запозиченнями великої кількості і довгих цитат із різноманітних публікацій. Важливо не допускати повторень викладеного матеріалу, суперечностей між наведеними теоритичними положеннями, статистичними даними.

Робота не пишеться нашвидкоруч, «одним махом» і не повинна бути звичайним механічним монтажем дослівнх витягів із підручників, монографій, брошур, журнальних, газетних статей чи «скачаною» з мережі інтернетівських сайтів. Не варто її загромаджувати і цифровим матеріалом без належного аналізу, висновків. Загалом же написання курсової роботи має приносити її автору гідне відчуття самостійності, впевненості у розумінні досліджувальної проблеми, стремління висловлюватися своїми словами, проявити інтелектуально – економічну зрілість.

Курсова робота повинна мати завершену структурну побудову з відповідними складовими елементами. Традиційно вона складається зі вступу, основної частини, висновків і пропозіцій, списку використаної літератури. Можливі також різного виду додатки.

У вступі розкриваються актуальність вибраної теми, ступінь її наукової розробки з посиланням на літературні джерела, визначають предмет, мету, конкретні завдання, методи дослідження , практичне значення і взаємозв’язок з іншими економічним проблемами.

В основній частині курсової роботи мають бути глибокі і всебічно висвітлені головні виділені питання дослідження. Вона, зазвичай, складається із двох – трьох розділів, які поділяються на відповідні параграфи (пункти.) Кількість розділів і параграфів залежить від місткості, складності висвітлюваних питань й поставлених завдань у курсові роботі. У першому з них розглядаються теоретико – методологічні аспекти теми, зокрема природа, сутнісні ознаки соціально – економічних процесів, у наступних – різноманітні форми прояву сутності та методи, напрями вирішення проблем їхнього розвитку. Загалом же, ця частина роботи найскладніша. В ній студент повинен викласти теоретичні положення теми та проаналізувати існуючі стосовно них різні погляди в економічній літературі, обґрунтувати власну позицію, якомога найповніше використати сучасний конкретний матеріал і, зрозуміло, розкрити поставлене в темі питання. Саме тут найбільш повно, прозоро й чітко може демонструватися його вміння як визначати, так і розв’язувати наукові економічні проблеми.

У заключній частині роботи необхідно узагальнити, стисло підсумувати результати дослідження, зробити основні теоретичні висновки, дати практичні рекомендації та пропозиції, що витікають зі змісту викладеного матеріалу. Важливо, щоб у висновках було відображено власне самостійне розуміння студентом опрацьованих і висвітлених ним проблем у курсовій роботі.

Написаний перший (чорновий ) варіант курсової роботи подається науковому керівнику для попереднього рецензування. З урахуванням отриманих зауважень складається остаточний, чистовий варіант тексту роботи, яка належним чином оформляється і у визначений термін здається на кафедру.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка