Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка3/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

3 . Вимоги до оформлення курсової роботи.


Курсова робота виконується державною мовою. Остаточний її варіант має бути власноручно написаний розбірливим почерком чи надрукований. Текст роботи необхідно розміщувати з одного боку окремих аркушів паперу стандартного формату. Будь – які незрозумілі позначення, виправлення, довільні скорочення не допускаються.

Загальний обсяг роботи має бути 30 – 35 сторінок. Комплектується вона у такій послідовності: титульна сторінка, план (зміст), вступ (1,5 – 2 сторінки), розділи основної частини (25 – 27 сторінок), висновки (2- 3 сторінки ), список використаної літератури, додатки ( у разі необхідності ). Обов’язкова наскрізна нумерація сторінок. Номер проставляється арабськими цифрами . Першою вважається сторінка, на якій дано зміст (план) роботи. Складові частини плану відзначаються поставленими праворуч відповідними сторінками.

На цитовані теоретичні положення чи задіяні ілюстративні матеріали з робіт інших авторів мають бути відповідні посилання. В тексті їх рекомендується надавати у квадратних дужках, вказуючи порядковий номер джерела із списку використаної літератури та конкретну сторінку. Наприклад: [21, с. 17], де перша цифра «21» означає номер джерела в бібліографічному списку, а друга «17» - його сторінку.

Таблиці та різні ілюстровані матеріали в основній частині роботи повинні чітко виокремлюватися, мати нумерацію і змістовний заголовок. Над заголовком кожної таблиці пишеться з великої букви «Таблиця» і ставиться її номер. Таблиця 1.2 – перша таблиця другого розділу. Діаграми, графіки, схеми оформляються таким чином: знизу під ілюстраціями пишеться «Рис.» і відповідний номер. Рис.2.1.- другий рисунок першого розділу. Посилки всіх вказаних матеріалів розміщуються безпосередньо під ними і позначаються не цифрами, а зірочками (*). Якщо таблиця зроблено самостійно пишеться: розрахунок виконано автором.

В кінці курсової роботи наводиться список використаної літератури. Складається він в алфавітному порядку. Відібрані бібліографічні джерела подаються у відповідності із загальноприйнятою формою. Зокрема колективні підручники монографії описуються наступним чином: повна назва книги, том, частина за чиєю редакцією виконана (прізвище, ініціали), місце видання, назва видавництва, рік видання і загальна кількість сторінок. Для індивідуальних робіт спочатку дається прізвище та ініціали автора (або кількох авторів), а далі у вказаній вище послідовності. Якщо виписуються праці з періодичної літератури, то обов’язково має бути вказано прізвище та ініціали автора, назва статті і видання (журналу, газети, збірника), рік випуску, номер журналу або дата виходу газети, сторінки у зазначеному виданні.

^

4 . Захист і оцінювання курсової роботи.


Після друку курсова робота ретельно вивіряється студентом, зброшуровується і подається на кафедру не пізніше, ніж за два тижні до її захисту. В першу чергу її розглядає, рецензує та оцінює науковий керівник. У своєму письмовому відгуку він відзначає науково – теоретичний рівень дослідження, повноту, правильність розкриття його змісту, відповідність між текстом і планом, оптимальність структури та логічність викладу, вміння використовувати наукові й статистичні матеріали тощо. У випадку отримання незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням висловлених зауважень і повторно подана до розгляду науковим керівником у зазначений ним термін. Для курсової роботи, що має позитивний відгук, ставиться попередня оцінка і приймається рішення про її допущення до захисту.

Захист курсової роботи є завершальним етапом складного процесу її виконання і проводиться у термін згідно встановленому графіку. При підготовці до нього студенту необхідно детально проаналізувати отриманий письмовий відгук наукового керівника. Відбувається він відкрито перед створеною із викладачів кафедри спеціальною комісією у присутності наукового керівника, всіх студентів групи. Під час захисту студент викладає основний зміст розглянутих в роботі положень, обгрунтовує і відстоює прийняту щодо них свою позицію, акцентує увагу на зазначені у відгуку зауваження, дає відповіді на поставленні присутніми запитання. Виступ має бути добре підготовленим, чітким, коротким і повним.

За результатами захисту курсової роботи та з урахуванням якості її виконання виставляється остаточна оцінка, яка записується в екзаменаційній відомості й заліковій книжці студента. При незадовільній оцінці призначається за рішенням комісії повторний захист курсової роботи. Лише студенти, які захистили курсову роботу, допускаються до складання іспиту з політичної економії.

Окремі роботи, що відрізняються високим теоретичним рівнем виконанням і мають цінну практичну направленність, можуть бути рекомендовані до друку в наукових виданнях, для участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, конференціях.

Здані на кафедру курсові роботи зберігаються протягом одного року і потім списуються в установленому порядку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка