Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році
Дата конвертації03.04.2013
Розмір71.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році
Роман Гладковський,

головний спеціаліст департаменту загальної та дошкільної освіти

Міністекрства освіти і науки, молоді та спорту України;

Андрій Довгань,

доцент кафедри педагогічної майстерності
Зміст шкільного предмета "Економіка" побудовано таким чином, щоб він зміг реалізувати мету і завдання курсу, сформувати в учнів базові знання з економічної науки, познайомити їх з основними тенденціями розвитку економіки (науки і господарства) на сучасному етапі, отримати спеціалізацію з обраного профілю.

На сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати розви­ток економічної культури, економічного мислення учнів спрямованого на критичний аналіз процесів і результативність діяльності, форму­вання умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати еко­номічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

У старшій школі економіка як навчальний предмет з наступного, 2011/2012 навчального року викладатиметься в 11-класах всіх профілів (окрім економічного) на рівні стандарту та академічному (одна година на тиждень). На профільному рівні економіка викладатиметься у 10-11 класах економічного профілю (три години на тиждень).

Навчання здійснюватиметься з використанням таких програм:

 • програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010.

 • програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 10-11 кл. Профільний рівень К., 2010.

 • програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11кл. (11 клас). Абетка-Нова. 2003,2006.

 • збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Частина І. 10-11 (для 11 кл.). Аксіома. 2008.

 • збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором) Частина ІІ. Аксіома. 2008

 • основи споживчих знань (Гільберг Т.Г., Капіруліна С.Л., Довгань А.І. та ін.). ЄС і ПРООН. 2008.

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Вчитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилу­чення одних на користь інших. Обласні, районні та міські методичні кабінети (центри) не уповноважені регламентувати розподіл вчителем навчальних годин у межах тем.

Вивчення економіки у 2011/2012 навчальному році для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту й академічного рівня має такі особливості:

 • навчальна дисципліна викладається у 11 класах, а її програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання практичних робіт, та резервний час;

 • програмою передбачено чотири розділи: "1. Основи економіч­ного життя суспільства", "2. Ринкова економіка", "3. Національна економіка як ціле", "4. Світова економіка", які охоплюють десять тем.

Для вивчення навчального предмету "Економіка" рекомендовано використовувати підручники-переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:

  1. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. авт. Ра­діо­нова І.Ф.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011.

Матеріали як підручника загалом так і кожної теми добре струк­туровані. Крім основної змістової частини, у темах подано визначення приросту знань учня після вивчення теми, цікаві події, факти, пов’язаним з матеріалом теми, підсумки теми, пояснення практичного значення отриманих знань, контрольні запитання та завдання. Нав­чальні матеріали підручника доповнюють інші методичні посібники, що значно розширюють можливості вчителя при підготовці матеріалів проміжного контролю знань учнів та практичних робіт.

До таких методичних посібників належать:

 • Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту. авт. Горленко А.О. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011;

 • Методичний посібник для вчителя до "Збірника завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів" авт. Горленко Г.О. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010;

 1. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) авт. Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. 11 клас – Харків: Ранок, 2011. Підручник містить 12 тем, які розкривають зміст кожної теми навчальної програми з економіки.

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням курсу "Економіка" протягом 210 годин навчального часу (по три години на тиждень у 10-му та 11-му класах), введенням курсів за вибором та факультативів, вивченням близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії на про­фільному.

Вивчення економіки у 2011/2012 навчальному році на профіль­ному рівні має такі особливості:

 • навчальний предмет викладається у 10 та 11 класах, її програма розрахована на 105 годин, що охоплюють 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 годин на виконання практичних (лабораторних) робіт, та 5 годин резервного часу у кожному класі;

 • програмою передбачено п’ять розділів – "1. Вступ до еконо­мічної теорії", "2. Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура", "3. Теорія і практика підприємницької діяль­ності", "4. Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні", "5. Світова економіка та інтеграційні процеси" – які охоплюють двадцять чотири теми.

Для вивчення навчального предмету на профільному рівні реко­мендовано підручники переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів:

- Радіонова І.Ф., Радченко В.В. Економіка (профільний рівень). 10 клас – Кам’янець - Подільський: Аксіома, 2011.

- Радіонова І.Ф., Радченко В.В. Економіка (профільний рівень). 11 клас – Кам’янець - Подільський: Аксіома, 2011

Матеріали підручників логічно структуровані. Крім основної змістової частини, визначення приросту знань учня, схематичного зображення логіки теми, підсумків теми, пояснення практичного значення отриманих знань, матеріал цієї частини підручників дає можливість учню поглибити знання, частково вийшовши за межі програми, підготуватися до конкурсів та олімпіад з економіки.

Додатково із згаданими підручниками для 10 та 11 класів з вивченням економіки на профільному рівні варто використовувати такі методичні посібники:

 • Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи та лабораторні роботи: Навчальний посібник для учнів 10-х класів суспільно-гуманітарного напрямку навчання. авт. Горленко Г.О. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010;

 • методичний посібник для вчителя до посібника Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи та лабораторні роботи авт. Горленко Г.О. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.

Також, для вивчення предмету на профільному рівні можна використовувати підручники:

- Економіка (профільний рівень), авт. Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.). 10 клас. - Харків, Ранок, 2011р.

- Економіка (рівень профільний), авт. Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.). 11 клас. - Харків, Ранок, 2011р.

В 11 класі учні переходять до вивчення підприємництва та різних аспектів діяльності фірм, особливостей національної економіки та ролі уряду у її функціонуванні, а також особливостей розвитку світової економіки та інтеграційних процесів у світі.

У межах варіативної складової змісту освіти пропонується вивчення у 10-му класі таких курсів за вибором: "Основи споживчих знань", "Основи інтелектуальної власності", "Фінансова математика", "Географічна економіка", "Економічне моделювання та розв’язування економічних задач".

Програми згаданих курсів подано у виданні: Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Ч. 1, 2. – Кам′янець-Подільський: Аксіома, 2008.

Для підготовки до ДПА можна використати Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки. 11 клас (авт. Ю.В. Бицюра, Г.О. Горленко, С.Л. Капіруліна), Київ: Центр навчально-методичної літератури, 2011.

Для організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс "Моя економіка" (автори Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко).

У класах з поглибленим вивченням економіки пропонуємо вико­рис­товувати програми "Основи економіки" автора І.І. Климюка або "Основи економіки" авторів Л.М. Кириленко, Л.П. Крупської, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко.

При роботі за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин в залежності від можливостей навчального закладу. Для поглиблення і розширення змісту про­фільних предметів або забезпечення профільної прикладної і почат­кової професійної спеціалізації навчання пропонуються курси за ви­бором, які викладаються за рахунок варіативного компонента змісту освіти. У старшій школі, як профільній, зміст предмету "Економіка" представлений окремими спеціальними курсами, які враховують інте­реси, здібності та життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи з іншого. До варіативної частини профільної школи віднесено такі економічні курси: "Основи підприємницької діяль­ності", "Власна справа", "Основи менеджменту", "Основи сімейного господарювання" тощо.

Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення вивчення економіки і споріднених з нею предметів на достатньому рівні. За їх допомогою відбувається трансформація наукових знань учнів в їх практичний досвід. Практичні роботи, екскурсії, презентації, дослідже­ння, моделюючі або ситуативні вправи є невід'ємною складовою занять. Робочі плани профільних класів можуть включати багато курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму.

Важливим завданням вважаємо продовження впровадження у навчальний процес курсу за вибором "Основи споживчих знань", оскільки споживча освіта в Україні є однією з головних форм пристосування людей до нових і швидко змінних умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.

З метою активнішого впровадження споживчих знань у навчаль­ний процес пропонуємо, у випадку відсутності достатньої кількості годин на вивчення курсу, наскрізну навчальну програму курсу за вибором "Основи споживчих знань" для учнів 1-11 класів вивчати у будь-якому з класів, коригуючи кількість годин.

У зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, буде здійснено оптимізацію організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році. Виконання програм з економіки як у профільних, так і непрофільних класах рекомендуємо за рахунок резервного часу, інтенсифікації навчального процесу та ущільнення начального матеріалу тих розділів програми засвоєння яких не викликає труднощів в учнів.

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з економіки вчителям надає журнал "Географія та основи економіки в школі" видавництва "Педагогічна преса".

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі...
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка