Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я
Скачати 63.16 Kb.
НазваДодаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я
Дата конвертації05.04.2013
Розмір63.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

Додаток до рішення II сесії


Літківської сільської ради

V1 скликання від 02.12.2010

П О Л О Ж Е Н Н Я


про постійні комісії Літківської сільської ради.
1.Загальні положення.

1.1.Постійні комісії є органами ради,що обираються з числа її депутатів

для вивчення,попереднього розгляду і підготовки питань,які належать до її ві-

дання,здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі го-

лови,заступника голови,секретаря і членів комісії.

1.4.До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар ради.Сільський голова координує діяльність постійних комісій ради,дає їм доручення,сприяє організації виконання їх рекомендацій.

1.5.Заступник голови комісії і секретар комісії вибираються на засіданні

постійної комісії.

1.6.Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.7.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.8.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні

комісії,ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії,вносити зміни

до складу комісій.

1.9.Постійні комісії діють лише на підставі,в межах повноважень та у спо-

сіб,передбачені Конституцією і Законами України та керуються у своїй діяльнос-

ті Конституцією і Законами України.актами Президента України,Кабінету Міні-

стрів України,рішеннями сесій сільської ради,прийнятими у межах її компетен-

ції,регламентом та цим Положенням.

1.10.Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постій-

них комісій здійснюється виконавчим комітетом ради.
2.Повноваження постійних комісій.

2.1.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попе-

редньо розлядають проекти програм соціально-економічного і культурного роз-

витку села,сільського бюджету,звіти про виконання програм і бюджету,вивчають

і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і

соціально-культуроного будівництва,інші питання.які вносяться на розгляд ради,

розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань,виступають

на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

2.2.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб,які пропо-нуються для обрання,затвердження,призначення або погодження сільською ра-дою,готують висновки з цих питань.

2.3. Постійна комісії за дорученням ради,сільського голови або за власною

ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів,а та-

кож питань,віднесених до відання ради,підприємств,установ та організацій неза-

лежно від форм власності та їх посадових осіб,подають за результатами перевір-

ки рекомендації на розгляд їх керівників,а в необхідних випадках-на розгляд ра-

ди, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

2.4.Постійні комісії у питаннях,які належать до їх відання.та в порядку,виз-

наченому законом,мають право отримувати від керівників органів,підприємств,

установ та організацій необхідні матеріали і документи.

2.5.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду ор-

ганами,підприємствами,установами,організаціями,посадовими особами,яким во-

ни адресовані.Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено

комісіям у встановлений ними термін.
III.Порядок організації роботи постійних комісій.

3.1. Організація роботи постійної комісії здійснюється головою комісії.Го-

лова комісії скликає і веде засідання комісії,дає доручення членам комісії,пред-

ставляє комісію у відносинах з іншими органами,об’єднаннями громадян,підпри-

ємствами,організаціями,установами,а також громадянами;організовує роботу по

реалізації висновків і рекомендації комісії.У разі відсутності голови або немож-

ливості ним виконувати свої повноваження з інших причин,його функції здійс-

нює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.2.Постійна комісія для вивчення питань,розробки проектів рішень ради мо-

же створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників гро-

мадськості і спеціалістів.Питання,які належать до відання кількох постійних ко-

місій,можуть за ініціативою комісій,а також за дорученням ради,її голови розгля-

датися постійними комісіями спільно.Висновки і рекомендації,прийняті постій-ними комісіями на їх спільних засіданнях,підписуються головами відповідних

постійних комісій.

3.3.Проект порядку денного чергового засідання постійної комісії формуєть-ся її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії.

3.4.Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної

комісії за рішенням її голови,а у разі його відсутності-заступником голови постій-

ної комісії.

3.5.Секретар комісії забезпечує участь членів постійної комісії на засіданнях

і не пізніше як за три дні до дня засідання сповіщає їм дату,час і місце засідання,

надає членам комісії і запрошеним матеріали,підготовлені для розгляду на черго-вому засіданні постіної комісії.

IV.Порядок підготовки документів для розгляду на засіданнях постійної

комісії.

4.1.Документи для розгляду на засіданні постійної комісії згідно з резолюці-

єю сільського голови або голови комісії готують уповноважені представники

відповідних підприємств та організацій,керівники яких несуть персональну від-

повідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів.

4.2.Комплект документів,які подаються на розгляд засідання,повинен скла-

датися з проекту рішення постійної комісії,інформації або доповідної записки з

обговорюваного питання,необхідного довідкового та аналітичного матеріалу,

списку осіб,які запрошуються на засідання.

4.3.Підготовлений комплект матеріалів подається секретарю комісії або

працівнику виконавчого апарату,який надає організаційну допомогу відповідній

комісії,в строки,вказані в резолюції сільського голови або голови комісії.

4.4.У разі,коли з поважних причин неможливо подати проект рішення та

інші матеріали для розгляду постійної комісії у встановлені терміни,перелік не-

обхідних документів може бути скорочений сільським головою за письмовим по-

данням керівника відповідного структурного підрозділу,виконавця.

V.Порядок проведення засідань постійних комісій.
5.1.Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним,якщо

в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

5.2.Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії,як

правило,особисто.

5.3.Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної

комісії.

5.4.Особи,запрошені на засідання з окремих питань,можуть виступати при

їх обговоренні,вносити пропозиції,робити зауваження по суті обговорюваного

питання,давати необхідні довідки.Після розгляду відповідного питання і прий-

няття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

5.5.В окремих випадках,за відсутністю члена постійної комісії з поважних

причин,він може висловити свою пропозицію письмово.

5.6.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують

висновки і рекомендації.Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються

більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії,

а в разі його відсутності-заступником голови або секретарем комісії.Протоколи

засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

VI.Виконання рішень постійної комісії.

6.1.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду ор-

ганами,підприємствами,установами та організаціями,посадовими особами,яким

вони адресовані.Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомле-

но комісіям у встановлений ними термін.

6.2.У разі недотримання визначених термінів на ім’я голови постійної комі-

сії відповідними виконавцями подається доповідна записка з обгрунтуванням

причин порушення термінів.

6.3.Рішення щодо подальшого виконання рекомендацій,висновків постій-

ної комісії приймає її голова.

6.4.Контроль за виконанням висновків та рекомендацій постійної комісії

здійснює секретар постійної комісії.
Схожі:

Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconДодаток До рішення ХІІ сесії VІ скликання Шевченківської сільської ради від
Шевченкове в межах Шевченківської сільської ради Броварського району, Київської області,керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України...
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconДодаток 1 до рішення 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради №518 від 30. 12. 2011 року

Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconДодаток №1 до рішення виконкому Літківської сільської ради
Срср» діючого на території Укра-їни відповідно до постанови Верховної Ради України від 12. 09. 91 «Про поря-док тимчасової дії на...
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconДодаток 1 до рішення 16 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради...

Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconЗатверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
На підставі рішення 11 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 28. 07. 2011 року «Про ліквідацію комунального підприємства...
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconЗвіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – ...
Рішення 5 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів»
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconДодаток №1 до рішення 15 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconЗауваження до рішення 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської...
...
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconРегламент роботи Літківської сільської ради VІ скликання
Ст Організація підготовки сесій, проектів рішень, інших документів І матеріалів
Додаток до рішення II сесії Літківської сільської ради V1 скликання від 02. 12. 2010 положенн я iconКраснокутська районна державна адміністрація Харківської області
Відповідно до рішення LХІ сесії V скликання Харківської обласної ради від 15. 09. 10 №1835-v «Про внесення змін до регіональної Програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка