1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна
Назва1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна
Сторінка3/9
Дата конвертації05.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Коефіцієнт вигід/витрат - Benefit/Cost Ratio (ВСR)

ВСR є відношенням дисконтованих вигід до дисконтованих витрат. Основна формула розрахунку має такий вигляд:

ВСR =

ВСR має кілька варіантів розрахунку.

1. При жорстких обмеженнях на капітал, на відміну від обмежень як по капіталу, так і по поточних витратах:

ВСR = (В – О)/К,

де О – поточні витрати;

К – капітальні витрати.

2. За наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:

ВСR = (В – С)/R,

де R – вартість дефіцитних ресурсів.

Прикладом дефіцитних ресурсів може бути іноземна валюта.
Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами ВСR, більшими або рівними одиниці.

При застосуванні цього критерію слід пам'ятати, що коефіцієнт ВСR має такі недоліки:

 • може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;

 • не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;

 • не показує фактичну величину чистих вигід.

Головною потенційною проблемою при застосуванні цих різновидів критерію є подвійний рахунок, якого слід уникати.

Критерій ВСR може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий.

^ Основна перевага критерію полягає в можливості швидкого з'ясування його значень для оцінки впливу на результати проекту рівнів ризиків.
15. Мета, основні завдання та припущення аналізу беззбитковості

Основна мета аналізу беззбитковості – порівняльний аналіз витрат виробництва і прибутковості основних видів продукції підприємства, а також це визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює витратам.

Основні завдання аналізу беззбитковості:

 • Вивчити структуру собівартості з метою установлення найбільш критичних статей витрат.

 • Оцінити величину змінних витрат на одиницю продукції і постійних витрат за період.

 • Оцінити маржинальний (вкладений) дохід кожного виду продукції.

 • Локалізувати постійні накладні витрати по цехах і по групах продукції підприємства.

 • Розрахувати точку беззбитковості для кожної групи продукції та кожного окремого напрямку.

 • Оцінити прибутковість продаж кожної групи продукції та кожного напрямку.

Основні припущення аналізу беззбитковості:

 • продукція проекту є однорідною;

 • обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації;

 • величина постійних витрат не змінюється протягом року;

 • величина змінних витрат на одиницю продукції не залежить від обсягу випуску;

 • відпускні ціни на продукт проекту не залежать від обсягу випуску, цінова дискримінація відсутня.


16. Поняття точки беззбитковості та показники беззбитковості проекту

Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам.

Обсяг продажів у точці беззбитковості являє собою вартість беззбиткових продаж, а ціна одиниці продукції в цьому разі є беззбитковою ціною продажів. Якщо виробнича програма включає різноманітні продукти, то для будь – якого беззбиткового обсягу продажів існуватимуть різні варіанти цін на вироби, але не буде єдиної беззбиткової ціни.

Для визначення точки беззбитковості проекту враховують вплив витрат по проекту.

В загальному визначені всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.

До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати та потреби в обіговому капіталі.

Поточні витрати – це витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати.

Розрахунок поточних витрат виконується на кожній фазі проекту, їх обсяг постійно уточнюється, тобто використовується принцип ітераційної моделі витрат.

При управлінні структурою поточних витрат слід враховувати ефект виробничого важеля (лівереджу). Операційний левериджд – це залежність прибутку від структури витрат, яка обумовлена зміною обсягу виробництва; він показує, на скільки відсотків збільшиться прибуток від збільшення виручки на 1%.

^ Операційний левериджд показує потенційну можливість впливати на валовий прибуток шляхом зміни структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажів). Ефект виробничого важеля означає, що при збільшенні обсягів виробництва та реалізації питомі постійні витрати зменшуються, а прибуток фірми зростає.

Показники беззбитковості проекту:

 1. Обсяг беззбитковості або зустрічається як точка беззбитковості (ВЕР) – обсяг випуску продукції в натуральному виражені, який дозволяє покрити витрати.

ВЕР = ,

де FC – постійні витрати;

P - ціна одиниці продукції;

AVC – середні змінні витрати на одиницю продукції.

 1. Поріг рентабельності (ПР) – виручка (обсяг випуску у вартісному вираженні), яка дозволяє повернути всі витрати на випуск продукції.

ПР = ,

де MR – виручка після відшкодування змінних витрат, грн.

TR- виручка від реалізації.


 1. Запас безпеки (міцності) – це величина, на яку фактичний (проектний) обсяг випуску перевищує критичний (беззбитковий), розраховують за формулою:

Запас міцності = ×100%.
17. Поняття ризику та невизначеності. Систематичний ризик і несистематичний ризик.

Невизначеність – стан неоднозначності розвитку конкретних подій у майбутньому, ступінь незнання (необізнаності) та неможливості точно передбачити основні величини й показники розвитку діяльності підприємства та інвестиційного проекту.

Ризик – ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або поява додаткових витрат при реалізації проекту.
Систематичний та несистематичний ризик

^ Фактори систематичного ризику

Фактори несистематичного ризику

 • нестабільність нормативного поля режиму інвестування;

 • неправильна оцінка ринкової ситуації;

 • зміна умов зовнішньоекономічної діяльності, валютного регулювання;

 • невизначеність мети, непогодженість інтересів і поведінки учасників проекту;

 • можливість погіршення політичної ситуації, несприятливі соціально – політичні умови;

 • виробничі техніко – технологічні ризики;

 • коливання ринкової кон’юнктури;

 • неточність проектної документації;

 • нестабільність нормативної бази підприємницької діяльності;

 • невірогідність, неточність фінансової інформації;

 • наявність політики протекціонізму

 • низький рівень менеджменту, організації виробництва;
 • ризик зміни пріоритетів розвитку підприємства і підтримки з боку керівництва.


18. Класифікація проектних ризиків.

 1. Ризики, що виникають на передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту:

 • Помилковість при розробці концепції проекту;

 • Відсутність або недостатність достовірної інформації для прогнозування проектних показників;

 • Зміна нормативно – правового регулювання умов реалізації проекту (регулювання ціноутворення, землекористування, виробничих нормативів, експортно – імпортних операцій, охорони довкілля);

 • Зміна політичної ситуації, відношення місцевої влади до проекту;

 • Прийняття рішення про доцільність інвестування ефективних проектів.

 1. Ризики, що виникають на інвестиційній фазі життєвого циклу проекту:

 • Перевищення строків виконання робіт внаслідок недостатньої кількості або якості робочої сили, матеріалів, технічного забезпечення;

 • Помилки у плануванні, проектуванні, недостатньо ефективні координації робіт і управління;

 • Перевитрати на реалізацію проекту (непередбачені витрати внаслідок затримки реалізації робіт за проектом, перевитрати на будівельні роботи, на своєчасність постачання обладнання);

 • Зрив строків будівництва або строків постачання сировини чи матеріалів;

 • Підвищення вартості обладнання внаслідок валютних ризиків;

 • Невиконання контрактних зобов’язань підрядниками;

 • Несвоєчасна підготовка персоналу.

 1. Ризики, що виникають на експлуатаційній фазі життєвого циклу проекту:

 • Поява альтернативного продукту, зміна споживчих очікувань і вимог, неплатоспроможність споживачів;

 • Посилення конкуренції, зміна ринкових позицій;

 • Зниження якості і продуктивності виробництва;

 • Неправильно визначені обсяг і сегмент ринку, на якому реалізується продукт проекту;

 • Зміна цін на сировину і матеріали, вартості перевезення, величини заробітної плати;

 • Зміна вартості капіталу і рівня інфляції;

 • Зміна відношення населення проекту до його реалізації;

 • Поява форс – мажорних обставин.


19. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів.
Якісний аналіз ризику – виявити і ідентифікувати можливі види ризиків, визначити й описати причини і фактори, що впливають на рівень виявлених видів ризику.

Кількісний аналіз ризику – кількісна характеристика можливих вмтрат при реалізації інвестиційного проекту.

Кількісні методи аналізу ризику поділяють на:

 • аналіз чутливості;

 • аналіз сценаріїв;

 • імітаційне (статистичне) моделювання.

 1. При статистичному методу кількісної оцінки ризику проекту розраховують наступні показники (приклад для ДФ винесено на ОСР – не рішать з ними):

 • Математичне очікування (або середнє очікуване значення, Е) – середньозважене значення всіх можливих результатів (NPV проекту), де як вагові значення використовується ймовірність їхнього досягнення.

 • Дисперсія σ2 – міра розкиду NPV, відхилення випадкової величини від її математичного чекання.

 • Стандартне відхилення σ розраховується як квадратний корінь з дисперсії і відбиває міру мінливості розподілу значень величини щодо середнього очікуваного значення.

 • Коефіцієнт варіації ^ СV (або зустрічається позначка - var(x)) показує масштаб відхилення, ризик на одиницю очікуваної прибутковості. Розраховується як відношення стандартного відхилення до середнього значення цього розподілу.

 1. ^ Аналіз чутливості проекту: його мета: ранжування параметрів проекту для визначення його життєздатності в умовах невизначеності.

Аналіз чутливості проекту надає можливість судити про наслідки невід’ємної невизначеності в проектах. За таких умов фактично відбувається прогнозування розвитку ситуації з проектом. Проведення аналізу чутливості передбачає розрахунок базової моделі на основі припустимих значень вхідних змінних проекту.

 1. Аналіз сценаріїв – це метод аналізу ризику, що передбачає розробку поряд з базовим сценарієм проекту альтернативних варіантів розвитку подій (песимістичного і оптимістичного) з визначення ймовірності їхнього настання.

^ Песимістичний сценарій – несприятливий збіг обставин (зниження очікуваних обсягів продажів, ціни продукції, підвищення собівартості одиниці товару).

Оптимістичний сценарій – сприятливий збіг обставин (більш високий, ніж очікуваний обсяг продажів, висока ціна продажів, більш низька собівартість випуску продукції).

Розрахунок результуючого показника ефективності проекту (NPV, IRR) проводиться з урахуванням імовірності настання кожного з розглянутих сценаріїв. У випадку прийнятності отриманого показника проект визначається доцільним до реалізації.

 1. Більш потужним інструментом аналізу проектного ризику є імітаційне моделювання методом Монте – Карло – це тестування можливих результатів реалізації інвестиційного проекту з урахуванням імовірності змін його окремих величин.

Здійснення імітації вимагає досить потужного комп’ютера та ефективних програмних продуктів, тому як для реалізації вхідних випадкових величин повторюється до 1000 разів.
20. Методи та способи зниження проектних ризиків.

Зниження проектного ризику - це скорочення ймовірності його виникнення та обсягу можливих втрат при реалізації проекту.

До методів зниження ризику відносять:

 1. Запобігання – просте відхилення від діяльності або обставин, що спричиняють ризик;

 2. Передача – перекладення відповідальності за ризик на іншу сторону, головним чином на страхову компанію;

 3. Скорочення – проведення власних спеціальних заходів для обмеження розміру ризику, створення спеціальних систем запобігання збитків;

 4. Утримання – збереження відповідальності за ризик, готовність і спроможність покрити всі можливі збитки за рахунок власних коштів.

До способів зменшення проектного ризику відносять:

 1. Страхування – відносини із захисту майнових інтересів господарських суб’єктів і громадян при настанні визначених подій;

 2. Хеджування – система укладання термінових контрактів і угод, що враховує можливість у майбутньому зміни цін, курсів іноземної або національної валюти;

 3. Диверсифікація (розподіл ризиків між учасниками) – об’єднання і розподіл ризику окремих часток договорів між декількома учасниками.

 4. Гарантії – надання власником проекту (позичальником) фінансової установи письмового зобов’язання третій стороні щодо сплати боргу у разі несплати її позичальником;

 5. Резервні фонди – формування страхових фондів з метою покриття непередбачених витрат з проекту;
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconІсторія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconУкраїна на початку XX ст
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Навчальна дисципліна “Право міжнародних договорів” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconДо виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний аналіз" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається форма навчання, де основнимпри організації освітнього процесує самостійна робота людини, що навчається
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається одна із п’яти взаємопов’язаних особливостей постіндустріальної епохи, які є серйозними викликами традиційній університетській...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається навчальні заклади, що пропонують освітні програми в галузі бізнес-адміністрування, організації та управління виробництвом...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconПлан Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна та її завдання....
Об'єкт дисципліни — ділове спілкування, її предмет — його моральний та психологічний аспекти, етичні й психологічні механізми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка