Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства
Скачати 149.73 Kb.
НазваТеоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства
Дата конвертації05.03.2013
Розмір149.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
 1. Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства1.1. Стан використання та управління власними фінансовими ресурсами в Україні.

Упродовж десяти років (1990–1999р.р.) реформування суспільного виробництва ВВП України впав на 59,1%., а виробництво сільськогосподарської продукції знизилося майже 53,3%. Однак вже у 2000 році Україна почала своє економічне зростання. Так у 2000 році обсяг ВВП країни зріс 5,9%. У 2001 році темпи зростання як промислового виробництва, так і сільгосппродукції досягли навіть рівня у 9,2%, що є дуже суттєвим для стабілізації економічного розвитку України. Але 2002 рік вніс свої корективи у динаміку розвитку і вона похитнулася в бік зменшення і Україна мала тільки 4,8% зростання обсягу ВВП. [53].

вырезано

Зміна обсягу випуску продукції за видами діяльності в Україні у 2000 – 2004 рр., до попереднього року становила.

Економіка в цілому: 2002 р. зросла на 107,8%; 2003р. – на 110,7%; 2004 р. – на 105,1%.

Транспорт та зв’язок: 2002 р. зросли на 92,4%; 2003 р. – на 104,0%; 2004 р. – на 105,8%.

Сільське господарство: 2002 р. зросло на 109,2%; 2003р. – на109,5; 2004 р. – на102,1%.

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів: 2002 р. зросла на 123,0%; 2003р .- на 118,2%; 2004 р. – 108,4%. При цьому середньогалузева рентабельність дорівнювала 4,0%, ступень зносу основних фондів 40,5%, а зміна середньорічної кількості працюючих 93,2% [54].

Поступово домінуючий вплив на економічне зростання перейшов на внутрішнього споживача та інвестиційного попиту внутрішніх секторів економіки. Поєднання стабільного внутрішнього попиту і сприятливих зовнішніх умов зумовили прискорення темпів економічного зростання 2003 року, незважаючи навіть на негативний вплив погодних умов на результати сільськогосподарського виробництва.

вырезано

З думкою своїх колег стосовно формування власних фінансових ресурсів не погоджується Д.С. Моляков [ 34, с.85]. Він вважає, що включення до власних джерел валового прибутку значно скорочує розмір фінансових ресурсів підприємства, які мають бути використані для виконання фінансових зобов’язань, що складаються з платежів до бюджету (податку на додану вартість, акцизів, податку на прибуток, плати за воду, земельного податку) і відрахувань у позабюджетні фонди - фонд соціального страхування, пенсійний, фонд зайнятості населення, дорожні фонди та ін. Відомо, що джерелом цих платежів та відрахувань є не лише прибуток, значна частина їх відноситься на собівартість продукції. А отже, на думку Молякова, основним джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства виступає не валовий прибуток, а валовий доход. Одночасно він ставить під сумнів обґрунтованість включення до джерел формування фінансових ресурсів стійких пасивів, страхового покриття та інших грошових надходжень в порядку вторинного перерозподілу. Д.С. Моляков вважає [34, с.85], що основним джерелом формування фінансових ресурсів на рівні суб’єкта господарювання має бути валовий доход і амортизація як частина національного багатства, яка використовується на інвестування.

вырезано

нарахування грошових коштів (пожертвування, благодійні внески та ін.).

Незважаючи на те, що економісти мають певні розбіжності у поглядах стосовно складу фінансових ресурсів, всі вони підкреслюють дуже важливе їх значення в діяльності будь-якого підприємства. Дійсно, всі напрямки і форми діяльності підприємства здійснюються лише за рахунок фінансових ресурсів, вони формуються і складаються з усіх активів та коштів, що залучаються підприємством. Отже, формування оптимального складу фінансових ресурсів є найважливішим елементом фінансової стратегії підприємства. Саме розробка такої стратегії має забезпечити стабільну виробничу діяльність в рамках встановлених обсягів виробництва, найбільш ефективне використання власних фінансових та позикових ресурсів, а також фінансову стійкість підприємств на довгострокову перспективу.

  1. ^ Економічна сутність власних фінансових ресурсів та їх роль в фінансово – господарській діяльності підприємстваВласні фінансові ресурси – це найважливіший показник для підприємства, який характеризує його платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість коштами для функціонування підприємства.

вырезано

Разом з тим, йому властиві наступні недоліки:

1) обмеженість обсягу залучення, а отже і можливостей істотного розширення операційної й інвестиційної діяльності підприємства в періоди сприятливої кон'юнктури ринку на окремих етапах його життєвого циклу;

2)висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу;

3)невикористана можливість приросту коефіцієнта рентабельності власних фінансових ресурсів за рахунок залучення позикових фінансових засобів, тому що без такого залучення неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над економічною./14/

За формами власні фінансові ресурси поділяються на дві категорії:

 • інвестований капітал – це сума простих та привілейованих акцій за їх оголошеною ( номінальною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення капіталу;

 • нерозподілений (реінвестований) прибуток – це частина чистого прибутку, що не розподілений між акціонерами ( власниками).

За рівнем відповідальності власні фінансові ресурси поділяються на:

 • статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

 • додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений та індексований капітал, резервний капітал, спеціальні фонди та нерозподілений прибуток. /42/

 • вырезано

 • безоплатно отриманого майна і коштів від юридичних і фізичних осіб;

 • додаткової емісії акцій або підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок суми різниці між продажною і номінальною вартістю акцій, вирученої при реалізації їх за ціною, що перевищує номінальну вартість;

 • приросту вартості позаоборотних активів, створених за рахунок прибутку або фондів підприємства;

 • відображення позитивних курсових різниць по внесках іноземних інвесторів у статутні капітали українських організацій.

Основні функції додаткового капіталу:

 • фінансування витрат по залученню додаткових коштів (випуск акцій і облігацій для фінансування своєї діяльності);

 • фінансування придбання нематеріальних активів та основних засобів;

 • покриття сум уцінки активів та сум зносу засобів, які підприємство отримало безоплатно.

 • вырезано

 • вилучений капітал – фактична вартість акцій, які товариство викупило у власника з метою анулювання чи перерозподілу.

Компонентами власних фінансових ресурсів також є цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат, страхові резерви.

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки (будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу) безпосередньо залежить від власних фінансових ресурсів, обсяг і структура якого визначається рядом факторів:

 • ^

  форма власності та організаційно - правова форма підприємства;


 • галузева приналежність підприємства;

 • стратегічні цілі і поточні завдання підприємницької діяльності;

 • новостворене або чинне підприємство;

 • вартість фінансових ресурсів на ринку капіталів;

 • загально – економічна і політична ситуація в країні;

 • рівень керівництва підприємством;

 • стан виробничо - збутової та фінансової діяльності./14/

Існує ряд суб’єктивних і об’єктивних факторів, що впливають на власні фінансові ресурси в процесі їх формування, а також в процесі використання, облік яких дозволить більш ефективно використовувати власні фінансові ресурси на підприємстві в цілому, так і в окремих його підрозділах. Найголовнішими з цих факторів є наступні: галузеві відмінності операційної діяльності підприємства, стадія життєвого циклу, кон’юнктура товарного ринку, кон’юнктура фінансового ринку, рівень рентабельності операційної діяльності, рівень оподаткування прибутку, фінансовий менталітет власників підприємства і т. ін.


Розглянемо ці фактори більш докладніше.

вырезано

Таким чином, підприємство, що використовує тільки власні фінансові ресурси, має найвищу фінансову стійкість, але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал.

Для забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності підприємства необхідно постійно контролювати зміни у складі і структурі власних фінансових ресурсів.


  1. ^ Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємстваМайно підприємства складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів – носіїв прав власності окремих суб’єктів, а також частки інвестованих коштів./43/

Власні фінансові ресурси являють собою власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві./42/

Підприємство створюється з метою отримання прибутку, і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого власних фінансових ресурсів. Власні фінансові ресурси є гарантією організації бізнесу.

вырезано

Найбільш важливого значення в діяльності підприємства має нерозподілений прибуток - він характеризує частину прибутку підприємства, яка була отримана в попередньому періоді і не використана на споживання власниками і персоналом. Ця частина прибутку призначена для капіталізації, тобто для реінвестування на розвиток виробництва. За своїм економічним змістом нерозподілений прибуток є однією з форм резерву власних фінансових ресурсів підприємства, що забезпечує його виробничий розвиток в майбутньому періоді.

До інших форм власного капіталу відносяться розрахунки за майно (при наданні його в оренду ), розрахунки з учасниками (при виплаті їм доходів у формі процентів або дивідендів) та деякі інші, що відображаються в першому розділі пасиву балансу.

Зовнішні власні фінансові ресурси являють собою джерела поповнення власного капіталу, які формуються за межами підприємства за рахунок залучення до діяльності підприємства на безстроковий період власних фінансових ресурсів інших суб’єктів господарювання або заощаджень фізичних осіб.

Основною формою залучення зовнішніх власних фінансових ресурсів є отримання додаткових внесків у поповнення статутного фонду, в акціонерних товариствах – проведення додаткової емісії акцій підприємства. Збільшення статутного фонду передбачає зміну відносин власності, набуття права власності на підприємство новими інвесторами. Відповідно до чинного законодавства отримання зовнішніх власних фінансових ресурсів потребує внесення змін і доповнень до Статуту та Установчого договору підприємства, збільшення обсягів статутного фонду. Засновники та нові співвласники підприємства отримують однакові права та обов’язки відносно певної фірми.

вырезано

Досить зручним для підприємства є контокорентний кредит (“овердрафт”). При наданні цього кредиту банк відкриває підприємству контокорентний рахунок, на якому обліковуються як кредитні, так і розрахункові його операції. Контокорентний кредит використовується в якості джерела кредиту в обсязі, що не перевищує обумовлене в кредитному договорі максимальне від’ємне сальдо. За від’ємним залишком контокорентного рахунку підприємство сплачує банку встановлений кредитний відсоток.

Більшість підприємств надають перевагу кредиту з щомісячною амортизацією боргу, оскільки при цьому кредит разом із відсотками щомісячно погашається і частина основного боргу, що в свою чергу значно зменшує наступні виплати.

Найбільш зручним для банка є ролловерний кредит, оскільки для захисту від інфляції процентні ставки по цьому кредиту періодично переглядаються (зазвичай один раз в квартал чи півріччя)

Не дуже популярним для підприємства є онкольний кредит, оскільки він надається без обумовленого строку його використання, а отже підприємство повинне бути готове в будь-який момент повернути гроші, що, звичайно, не сприяє ефективному використанню коштів.

Консорціумний кредит, при якому банк, що обслуговує підприємство, може залучати до кредитування свого клієнта інші банки, широкого розповсюдження на Україні не отримав. Це пов’язано з тим, що банки не хочуть брати на себе відповідальність перед іншими кредитними установами за можливу неплатоспроможність клієнта.

Все більше розповсюдження в сучасній фінансовій практиці отримує комерційний кредит, який надається по товарних операціях у формі відстрочки платежу. Для підприємств, що залучають його, він є маневровою формою найменш ліквідної частини оборотних активів – запасів товарно-матеріальних цінностей. Крім того, він дозволяє автоматично вирівнювати сезонну потребу в інших формах залучення позикових коштів, оскільки більша частина цієї потреби пов’язана з сезонними особливостями формування запасів.

Виділяють наступні основні форми залучення комерційного кредиту [32, с.547] :

1. Комерційний кредит з оформленням векселів. Вексельний оборот по кредиту, що залучається, обслуговується простими і переказними векселями. Основна різниця між ними полягає в тому, що останній може бути переданий платником для виконання третій особі. Строк вексельного комерційного кредиту залежить від виду продукції, господарської практики кредитування підприємств та стану кон’юнктури фінансового ринку.

2. Комерційний кредит по відкритому рахунку. Він використовується між постійними контрагентами при багаторазових поставках заздалегідь узгодженого асортименту продукції невеликими партіями. В цьому разі продавець відносить вартість відвантаженої продукції на дебет рахунка, відкритого покупцю, який виплачує свою заборгованість в обумовлені в договорі строки.

3. Комерційний кредит у формі авансу покупця. В процесі такого кредитування покупець попередньо перераховує продавцю певну суму авансу (в формі повної чи часткової передоплати вартості продукції). В сучасних умовах кризи платіжного обороту авансування постачальників продукції її покупцями отримало широке розповсюдження.

вырезано

До складу внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства входять наступні основні види ( див. рис. 1.6).

вырезано

Рис. 1.6 Склад основних видів внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства
Основною особливістю внутрішньої кредиторської заборгованості є те, що для підприємства вона виступає безкоштовним джерелом залучення коштів - чим вище питома вага внутрішньої кредиторської заборгованості в загальній сумі капіталу, що використовується на підприємстві, тим нижче відповідно буде показник середньозваженої вартості капіталу.

Обсяг внутрішньої кредиторської заборгованості, виражений в днях її обороту, здійснює вплив на тривалість фінансового циклу підприємства – чим вище відносний розмір внутрішньої заборгованості, тим менший обсяг коштів підприємству необхідно залучати для фінансування своєї поточної господарської діяльності. Загальна сума внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства знаходиться в прямій залежності від обсягів господарської діяльності – із збільшенням обсягів виробництва і реалізації продукції збільшуються витрати підприємства, які нараховуються в складі його внутрішньої кредиторської заборгованості, а відповідно збільшується її загальна сума, і навпаки.

Перераховані особливості внутрішньої кредиторської заборгованості необхідно враховувати в процесі управління нею.

вырезано

Із метою забезпечення ефективного формування фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства використовували не тільки власні фінансові ресурси, а й кошти фінансового ринку. Проте для цього держава повинна створити сприятливі умови і нормативно-правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні підприємствам усіх форм власності і галузей народного господарства.


  1. ^ Політика формування власних фінансових ресурсівПерехід економіки України до ринку ставить нові завдання перед бухгалтерським обліком і фінансовим аналізом підприємства для забезпечення стійкості його фінансів.

Стійка діяльність підприємства залежить як від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі наявні в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до яких належать податкова ( кредитна, цінова ) політика держави та ринкова кон’юнктура. Тому інформаційною базою аналізу фінансового стану мають виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри ( податкова ставка тощо ) і зовнішні умови його діяльності, які варіантно міняються і які необхідно враховувати при аналітичних оцінках і прийнятті управлінських рішень.

вырезано

Розрахована за цією формулою сума охоплює необхідний обсяг власних фінансових ресурсів , сформованих як за рахунок зовнішніх, так і внутрішніх джерел.

^ 3. Оцінка вартості залучених фінансових ресурсів з різних джерел.

Така оцінка проводиться врозрізі основних елементів власного капіталу, сформованого як за рахунок зовнішніх, так і внутрішніх джерел.Результати такої оцінки служать основою розробки управлінських рішень відносно вибору альтернативних джерел формування власних фінансових ресурсів, що забезпечують зростання власного капіталу підприємства.

^ 4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Перед тим, як звертатися до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їх формування за рахунок внутрішніх джерел. Так як основними внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства є сума чистого прибутку і амортизаційні відрахування, то варто в процесі планування цих показників передбачити можливості їх зростання за рахунок різних резервів.

^ 5. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів з зовнішніх джерел. Обсяг залучення власних фінансових ресурсів з зовнішніх джерел призначений для забезпечення тієї їх частини, яку не вдалося сформуваи за рахунок внутрішніх джерел фінансування. Якщо сума залучених за рахунок внутрішніх джерел фінансових ресурсів повністю забезпечує загальну потребу в них в плановому періоді, то в залученні позикових ресурсів нема необхідності.

Потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел розраховується за наступною формулою:

(1.3.)

де СФРзовн. – потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел;

Псфр. – загальна потреба в власних фінансових ресурсах підприємства в плановому періоді;

СФР внутр. – сума власних фінансових ресурсів, що планується залучити за рахунок внутрішніх джерел;

Забезпечення задоволення потреб у власних фінансових ресурсах за рахунок зовнішніх джерел планується за допомогою залучення додаткового пайового капіталу, додаткової емісії акцій або за рахунок інших джерел.

вырезано

  1. ^

   Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власних фінансових ресурсів на підприємствах різних

організаційно-правових форм
Ефективність кожної управляючої системи в значній мірі залежить від нормативно-правової бази, яку вона використовує. При розгляді правових норм, які регламентують фінансову діяльність підприємства, треба виходити з того що ця діяльність відбувається в умовах певного правового простору, створеного в державі.

Інформаційною базою для аналізу та оцінки власних фінансових ресурсів виступають існуючі форми фінансової звітності: баланс (Форма №1); звіт про фінансові результати (Форма №2); звіт про рух грошових засобів (Форма №3); звіт про власний капітал (Форма №4); примітки до фінансової звітності.

П(С)БО 1 застосовують для підготовки й надання фінансо­вих звітів підприємства, організації, установи та інші юридичні особи усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певну дату розподілені активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

вырезано

Товариство, згідно закону, має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повної суми всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених цим законом. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного фонду здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного фонду не більше як на 1/3 може бути здійснено за рішенням Правління за умови, що таке передбачено статутом.

Рішення про зменшення статутного фонду акціонерного товариства приймається в тому ж порядку, що і про збільшення його статутного фонду.

Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов’язані із змінами статутного фонду.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

вырезано

Декрет Кабінету Міністрів “Про джерела збільшення власних оборотних коштів підприємств і організацій”(2.12.1992р.). Встановлює, що при оподаткуванні доходів підприємств і організацій оподатковуваний доход зменшується на суму доходу, яка спрямовується ними на приріст нормативу власних оборотних коштів, обумовлений зростанням цін.

Існує також спеціальне законодавство, до якого відноситься податкове,

митне, валютне, фінансове, інвестиційне, що в певній мірі також впливає на процес формування власних фінансових ресурсів на підприємстві.

Схожі:

Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconПлан Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів...
Проблеми, що потребують вирішення при формуванні та ефективному використанні фінансових ресурсів
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconФінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу...
Оцінка механізму поширення впливу „чорних” економічних структур на формування фінансових ресурсів України. 7
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconАналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в україні
У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні. Визначено основні їх види. Досліджено проблеми...
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconОблік фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах: управлінський аспект
Окремих його структурних під­роз­ділів. У цьому показнику відображаються майже всі аспекти діяльності: продуктивність праці; рівень...
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства icon1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів
Вступ
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconФормування ключових І предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти

Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconТеоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів
Вступ
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconВправа 1
Тому знання сутності фінансів підприємств, їх функцій, складу фінансових ресурсів, порядку їх формування та використання є дуже важливим...
Теоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства iconРозділ Теоретична частина 5
Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного підприємства полягає в тому, що значна частина його ресурсів формується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка