«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Скачати 426.68 Kb.
Назва«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Сторінка1/4
Дата конвертації21.05.2013
Розмір426.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи з дисципліни

«Організація виробництва»

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності

6.050100 – «Економіка підприємства»)


Харків – ХНАМГ – 2006
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - «Економіка підприємства»).

Харків: ХНАМГ, 2006. – 32 с.

Укладачі: Г.М. Грецька,

Є.М. Кайлюк
Рецензент: О.А. Карлова


Затверджено кафедрою МММГ, протокол № 3 від 10.10. 2006 р.Зміст

Стор.

Загальна частина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Завдання на контрольну роботу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.1. Теми контрольних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6

1.2. Контрольні задачі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2. Тема. Організація виробничого процесу в часі: виробничий цикл та

його тривалість. Завдання 1. Методичні вказівки до

вирішення завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3. Тема. Організація допоміжних виробництв та обслуговуючих

господарств. Завдання 2. Методичні вказівки до

вирішення завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

4. Тема. Організація потокового та автоматизованого виробництв.

Завдання 3. Методичні вказівки до вирішення завдання. . . . . . . . . . . 28

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30


^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Дисципліна “Організація виробництва” є нормативною і вивчається студентами на 4- му курсі за спеціальністю 6.050100 - “Економіка підприємства”. Матеріали цієї дисципліни виносяться на іспит.
2. Програмою дисципліни передбачається вивчення чотирьох змістових модулів

(ЗМ) і виконання контрольної роботи. Зміст кожного модуля наступний:
ЗМ 2.1. Основи організації підприємства (виробництва)

▪ Теоретичні та наукові основи організації підприємства

(виробництва).

▪ Виробничі системи. Виробничий процес та принципи його

раціональної організації. Структура підприємства.

▪ Організація виробничого процесу в часі: виробничий цикл та його

тривалість.

▪ Організація допоміжних виробництв та обслуговуючих

господарств.
ЗМ 2.2. Організація праці на підприємстві

▪ Організація трудових процесів і робочих місць.

▪ Нормативи та методи нормування праці.

▪ Організаційно-виробниче забезпечення якості та

конкурентоспроможності продукції.
ЗМ 2.3. Методи організації виробництва

▪ Одиничний та партіонний методи організації виробництва.

▪ Організація потокового й автоматизованого виробництва.

▪ Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції.

Організаційне проектування виробничих систем.

ЗМ 2.4. Особливості та організація виробництва на

підприємствах міського господарства

▪ Особливості організації міського господарства.

▪ Побудова виробничої структури підприємств

житлово-комунального господарства.

▪ Організація виробництва на підприємствах водопостачання та

водовідведення.

▪ Організація виробничої діяльності на міському пасажирському

електротранспорті.

▪ Організація виробництва на підприємствах тепло- та

енергопостачання.
3. Метою контрольної роботи є перевірка знань, отриманих шляхом самостійного опрацювання теоретичних питань і практичних завдань з дисципліни.

1. Завдання на контрольну роботу
1.1. Для виконання контрольної роботи з курсу необхідно проробити відповідні розділи підручників та навчальних посібників. З цією метою використовується література, перелік якої наведено далі.

1.2. Контрольна робота містить виконання трьох завдань: двох – тем контрольних робіт, одного – контрольної задачі. Номера завдань наведено в таблиці 1.1. Наприклад, коли шифр студента - 24412, то остання цифра номера шифру є “2”, а передостання – “1”. Отже, з табл. 1.1 студенту необхідно виконати завдання: теми контрольних робіт – 12, 32; контрольна задача – 12. Якщо шифр студента – 25145, то слід виконати завдання: теми контрольних робіт – 5, 25; контрольна задача – 5.

Таблиця 1.1 – Перелік завдань контрольних робітОстання

цифра

номера

шифру

Номера завдань

для парного номера

передостанньої цифри шифру

(для 2, 4, 6, 8, 0)

для непарного номера

передостанньої цифри шифру

(для 1, 3, 5, 7, 9)

теми контрольних

робіт

контрольні

задачі

теми контрольних

робіт

контрольні

задачі

1

1

21

1

11

31

11

2

2

22

2

12

32

12

3

3

23

3

13

33

13

4

4

24

4

14

34

14

5

5

25

5

15

35

15

6

6

26

6

16

36

16

7

7

27

7

17

37

17

8

8

28

8

18

38

18

9

9

29

9

19

39

19

0

10

30

10

20

40

20


1.3 Суть питання теоретичних розділів розкривають детально. Основою для відповіді повинні бути матеріали з літературних джерел. Для відповіді слід користуватися декількома навчальними посібниками. Загальний обсяг відповіді на теоретичні питання не повинен бути менше ніж 12 сторінок тексту.

1.4 До контрольної роботи, яку виконав студент, необхідно додати спи-сок літератури, в якому зазначаються автори, назва книг і статей, видавництво, рік видання.

^ 1.1. Теми контрольних робіт


 1. Сутність і методи організації та управління виробництвом.

 2. Основні характерні риси підприємства. Підприємство та власність.

 3. Структура підприємства та фактори, що її зумовлюють (навести приклад схеми виробничого підприємства).

 4. Процес виробництва; його фактори: робоча сила та засоби виробництва. Виробнича система, її елементи.

 5. Виробничий процес. Технологічний процес. Технологічна операція, її види.

 6. Загальні принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізація, паралельність, безперервність, пропорціональність, прямоточність, ритмічність, автоматичність, гнучкість і гомеостатичність.

 7. Організаційні типи виробництва: одиничне, серійне, масове. Дослідне виробництво.

 8. Характерні риси партіонного методу організації виробництва. Три різновиди партіонного методу організації виробництва.

 9. Характерні риси одиничного (індивідуального) методу організації виробництва. Шляхи удосконалення одиничного методу організації виробництва.

 10. Характерні риси потокового методу організації виробництва. Класифікація потокових ліній, принципи класифікації.

 11. Етапи розвитку автоматизації виробництва: напівавтомат, автомат, автоматичні лінії. Організація комплексно-автоматизованих дільниць, цехів та заводів з використанням ЕОМ. Гнучке автоматизоване виробництво.

 12. Виробничий цикл. Поняття та структура виробничого циклу. Склад виробничого циклу: час виробництва і час перерви. Тривалість виробничого циклу.

 13. Види руху деталей партії по операціях технологічного процесу: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.

 14. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу. Шляхи удосконалення організації праці та виробництва (раціональне планування робочих місць, скорочення часу перерв, прискорення допоміжних процесів, тощо).

 15. Організація ремонтного господарства. Ремонти: малий, середній, капітальний. Система управління ремонтами. Основні завдання ремонтного господарства.

 16. Організація інструментального господарства. Система індексації інструменту: цифрова, буквене та змішана.

 17. Організація енергетичного господарства. Основні задачі енергетичного господарства. Енергетичні баланси. Визначення потреби виробничого підприємства в енергоресурсах.

 18. Організація внутрішньозаводського транспорту. Класифікація транспортних засобів: за видами, за призначенням, за способом дії та напрямку переміщення вантажу.

 19. Елементи процесу праці. Трудові процеси: ручні, машинно-ручні, машинні, автоматизовані. Метод праці. Елементи операції ( трудові рухи, трудові дії та ін.).

 20. Сутність нормування праці. Принципи та функції нормування праці. Поняття норми часу, норми виробітку, норма обслуговування.

 21. Дослідження трудових процесів. Фотографія робочого часу, хронометраж.

 22. Задачі та зміст підготовки виробництва нових видів продукції чи послуг. Схема життєвого циклу продукції. Підготовка виробництва: міжнародна, міжгалузева, галузева і заводська.

 23. Визначення технічної підготовки виробництва. Визначення основних стадій науково-дослідних робіт. Конструкторська підготовка виробництва. Основні задачі та стадії (технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічній проект та робоча документація).

 24. Поняття і показники якості продукції. Завдання виробничого підприємства при досягненні оптимального рівня якості. Фактори якості продукції.

 25. Технічний контроль. Види та засоби технічного контролю. Якість комунально-побутового обслуговування.

 26. Показники, що характеризують якість і надійність роботи підприємств житлово-комунального господарства. Шляхи підвищення якості продукції (послуг) підприємств комунального господарства та побутового обслуговування.

 27. Особливості міського господарства як об’єкта організації виробництва, основні тенденції його розвитку. Основні типи підприємств побутового обслуговування.

 28. Зв’язок та взаємодія підприємств житлово-комунального господарства залежно від розміру міської території та чисельності населення. Специфічність зв’язку виробництва і потреб в житлово-комунальному господарстві. Основні напрямки удосконалення організації міського господарства.

 29. Модель системи управління виробництвом на прикладі галузевого підприємства.

 30. Організаційні типи побудови виробничої структури. Характерні риси виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств комунального господарства.

 31. Організація виробничого процесу на водопровідних та каналізаційних станціях, очисних спорудах. Організація контролю якості послуг на підприємствах водопостачання та водовідведення. Показники оцінки якості послуг на підприємствах водопостачання і водовідведення в населених пунктах.

 32. Характеристика та особливості міського пасажирського транспорту на ринку транспортних послуг.

 33. Організація виробничої діяльності на пасажирському транспорті та шляхи його удосконалення. Структура виробничих підрозділів пасажирського транспорту, їх склад і завдання.

 34. Взаємозв’язок транспортних підприємств із зовнішнім середовищем. Служби депо, шляху, ремонтно-експлуатаційні дільниці. Організація виробничої діяльності депо з утримання та ремонту пасажирського транспорту.

 35. Організація руху пасажирського транспорту. Нерівномірність пасажиропотоків та їх вплив на організацію руху. Показники оцінки якості на міському електротранспорті. Організація контролю якості обслуговування пасажирів.

 36. Організація виробництва на підприємствах теплопостачання комунального господарства, їх виробнича структура й особливості.

 37. Особливості теплоенергетичних підприємств міського господарства як об’єктів енергоринку. Показники оцінки якості роботи підприємств комунальної енергетики.

 38. Організація експлуатації газового господарства в населених пунктах. Виробнича структура підприємств з експлуатації газових мереж комунального господарства. Організація контролю якості послуг на підприємствах газового господарства та показники оцінки якості їх роботи.

 39. Організація зеленого господарства в населених пунктах.

 40. Організація санітарного очищення населених пунктів.^ 1.2. Контрольні задачі
Задача № 1
Визначення і порівняння фондо - і механооснащеності

праці на окремих підприємствах
На основі вихідних показників, що наведені у табл. 2.1, необхідно:

1) розрахувати рівень фондо - і механооснащеності праці і його динаміку за порівнювані роки по кожному підприємству;

2) зробити загальний висновок про рівень фондо - і механооснащеності праці на підприємствах.
Таблиця 2.1 – Фінансово-економічні показники окремих підприємств


Показник

Завод А

Завод Б

Завод В

1

2

1

2

1

2

Балансова вартість

виробничих основних

фондів, тис. у. о.


13695


68491


167700


179100


15875


15602

У тому числі

вартість машин і

устаткування, тис. у. о.


6294


29146


77142


82386


6670


6864


Загальна чисельність

персоналу, чол.


3574


3070


1680


1700


397


374

У тому числі

робітників, чол.


2860


2488


1346


1360


332


316


Примітка: 1 – базовий рік, 2 – розрахунковий рік.
^ ЗАДАЧА № 2
Визначення і аналіз рівня прогресивності технології

на окремих підприємствах
На одногалузевих підприємствах ВАТ «Прогрес» і ВАТ «Ровента» застосовуються різні технологічні процеси, що характеризуються техніко-економічними показниками, які наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Основні техніко-економічні показники застосування

технологічних процесів у 2002 - 2004 рр.Показник

ВАТ «Прогрес»

ВАТ «Ровента»

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Трудоємність річної програми виробів за стадіями технології,

тис. нормо-год:- заготівельна

2016

2174

2387

1142

1302

1494

- механообробна

3024

2985

2984

2592

2381

2301

- складська

2160

2121

2089

1066

1177

1285

Усього

7200

7280

7460

4800

4860

4980

Трудоємність продукції, яка

виготовлена за допомогою

нових технологічних процесів,

тис. нормо-год.


1510


1675


1865


768


884


986

Коефіцієнт використання металу

0,68

0,70

0,71

0,64

0,65

0,67


Для визначення інтегрального рівня технології необхідно прийняти наступну вагомість окремих показників: коефіцієнт використання металу – 0,45; частка заготівельної стадії технології – 0,35; частка продукції, яка виготовлена за допомогою нової технології – 0,20.

Необхідно:

1) визначити структуру стадій технологічних процесів з трудоємності і частку продукції, яка виготовлена за допомогою нових технологічних процесів за відповідні роки на обох підприємствах;

2) обчислити інтегральний рівень технології за окремими показниками в ВАТ «Прогрес» і ВАТ «Ровента» та індекс його росту за 2002 – 2004 рр.
^ ЗАДАЧА № 3
Обчислення інтегрального коефіцієнта технічного рівня

металорізальних верстатів у машинобудівному об'єднанні
Машинобудівне об'єднання «Квазар-СТ» виробляє спеціальну техніку для внутрішнього і зовнішнього ринків. Для виконання щорічної виробничої програми воно використовує кілька груп металорізальних верстатів – токарські, свердлильні, фрезерні, шліфувальні та інші. Їхня характеристика приведена в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Кількісний склад і техніко-експлуатаційні показники окремих груп

металорізальних верстатів за станом на початок розрахункового року


Показник

Групи металорізальних верстатів

Кількість верстатів, що знаходяться

в експлуатації, шт.

172

58

76

44

65

Коефіцієнт продуктивності в порівнянні з кращими світовими зразками аналогічного

обладнання

0,76

0,82

0,78

1,05

0,66

Коефіцієнт ремонтоємності (відношення

кількості ремонтів до прогнозованого терміну

експлуатації)

1,10

1,00

1,20

0,90

0,90

Коефіцієнт питомої металоємності в

порівнянні з кращими світовими зразками

0,80

0,74

0,82

0,76

0,84

Частка прогресивних видів у загальній кількості

групи верстатів

0,20

0,15

0,12

0,14

0,08

Частка технічно та економічно застарілого обладнання в загальному парку верстатів

0,60

0,64

0,58

0,68

0,72


Примітка: Верстати: 1 – токарські, 2 – свердлильні, 3 – фрезерні, 4 – шліфувальні, 5 - інші
Експертна оцінка складається з таких коефіцієнтів вагомості (значимості): коефіцієнт продуктивності – 0,25; коефіцієнт ремонтоємності – 0,15; коефіцієнт питомої металоємності – 0,2; частка прогресивних видів – 0,2; частка технічно та економічно застарілого обладнання – 0,2.

Розрахувати:

1) середні значення коефіцієнтів продуктивності, ремонтоємності і питомої металоємності, а також частки прогресивних видів, технічно та економічно застарілого обладнання по групі металорізальних верстатів у цілому;

2) інтегральний показник технічного рівня окремих груп верстатів і загального парку металорізальних верстатів об'єднання «Квазар-СТ».

^ ЗАДАЧА № 4
Визначення рівня і динаміки механізації та автоматизації

виробництва на окремих підприємствах

Використовуючи вихідні дані, які наведені в табл. 2.4, розрахувати рівень і динаміку наступних показників на окремих підприємствах:

1) ступінь охоплення робітників механізованою працею;

2) частку робітників, що використовують на своїх робочих місцях персональні комп'ютери;

3) загальний ступінь охоплення персоналу підприємства механізованою працею;

4) частку обсягу продукції, яка зроблена за допомогою автоматизованих засобів праці;

5) інтегральний коефіцієнт механізації та автоматизації виробництва.
Таблиця 2.4 – Фінансово-економічні показники окремих

машинобудівних підприємств
Показник

Завод А

Завод Б

Завод В

1

2

1

2

1

2

Загальна чисельність персоналу, чол.

2600

2660

1240

1280

680

730

Чисельність виробничих робітників, чол.

2240

2280

1030

1060

560

600

Чисельність робітників, що

працюють за допомогою машин і

механізмів, чол.

1440

1720

610

660

310

400

Чисельність робітників, що

використовують на своїх робочих

місцях персональні комп'ютери, чол.

26

60

34

74

22

46

Загальний обсяг товарної

продукції, тис. у. о.

27600

30100

18100

19800

12400

14200

Обсяг продукції, яка виготовлена за допомогою автоматизованих засобів праці, тис. у. о.

6900

9630

3800

7120

3600

4800
  1   2   3   4

Схожі:

«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconКонспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам...
Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань І оцінюється...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка