«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Скачати 426.68 Kb.
Назва«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Сторінка4/4
Дата конвертації21.05.2013
Розмір426.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4
^

Обчислити норму запасу (точку замовлення) інструмента і найбільший обсяг його замовлення, якщо відомо наступне.


Середньомісячний розмір споживання інструмента складає 100 шт.

Проміжок часу з моменту документального оформлення замовлення до надходження замовленого інструмента на склад підприємства – 1 міс.

Найменша (припустима) норма складського запасу інструмента – 50 шт., а часовий інтервал між двома суміжними замовленнями – 3 міс.

^ ЗАДАЧА № 20
Визначення необхідної кількості електрокар для

транспортування готової продукції підприємства
На промисловому підприємстві вироблені вироби перевозяться зі складського цеху на склад готової продукції по маятниковому маршруту.

Упаковані вироби транспортуються в спеціальних піддонах на відстань до 500 м.

Маса одного виробу дорівнює 25 кг.

На одному піддоні міститься 8 виробів.

Вантажопідйомність електрокара складає 0,5 т, середня швидкість його руху – 4 км/год.

На вантажно - розвантажувальні роботи партії готових виробів, що містяться на одному електрокарі, приділяється в середньому 12 хв.

Коефіцієнт використання транспортного засобу в часі – 0,9, а режим роботи – двозмінний.

Середньодобовий потік вантажів досягає 30 т за зміну.

Визначити кількість електрокар, необхідних для транспортування готової продукції на підприємстві.

^ Тема «Організація виробничого процесу в часі:

виробничий цикл та його тривалість»
Завдання 1.
Мета: придбання навичок визначення тривалості виробничого циклу обробки предметів (деталей).
^ Методичні вказівки до вирішення завдання
Тривалість технологічного циклу обробки партії предметів (деталей) при послідовному способі їх передачі з одних операцій на інші Тпосл визначається за формулою

Тпосл = , (1)

де n - кількість предметів (деталей) в партії;

m - кількість операцій технологічного процесу;

tі - тривалість обробки одного предмета (деталі) на і – й операції;

Mі - кількість робочих місць, на яких виконується і – а операція.
Технологічний цикл обробки предметів (деталей) при умові паралельного з’єднання операцій Тпар дорівнює тривалості обробки партії деталей на максимальній (найбільшій по тривалості) операції та транспортній партії – на інших операціях, тобто для визначення величини Тпар використовується формула

Тпар = + tmax (n - nm), (2)

де nm - розмір передаточної (транспортної) партії (при умові передачі

деталей з однієї операції на другу поштучно nm = 1);

tmax - найбільша тривалість однієї з операцій, яка виконується, хв.
Технологічний цикл обробки предметів (деталей) при паралельно-послідовному з’єднанні операцій буде найбільш короткий при умові послідовного їх з’єднання на відрізок часу паралельного виконання суміжних операцій , тобто

Тпар.- посл = Тпосл. - і (3)
Для будь-якої пари суміжних операцій

і = (n - nm) () (4)
Коли брати до уваги, що для m операцій таких сполучень буде m - 1, то формула для визначення величини Тпар.- посл матиме такий вигляд
Тпар.- посл = - (n - nm). (5)

Тема «Організація допоміжних виробництв

та обслуговуючих господарств»
Завдання 2.
Мета: придбання навичок визначення ремонтного циклу обладнання, річного споживання інструмента та потреби в різних транспортних засобах.


^ Методичні вказівки до вирішення завдання
1. Ремонтний цикл однотипного обладнання (в роках) Трц визначається за формулою
Трц = Тн  ом  пи  кт  во  до  км / Тдв  qt, (1)

де Тн - нормативний фонд часу експлуатації до капітального ремонту

(між капітальними ремонтами), год;

ом - коефіцієнт виду матеріалу, що обробляється;

пи - коефіцієнт типу інструменту, що застосовується;

кт - коефіцієнт класу точності обладнання;

во - коефіцієнт віку (періоду служби) обладнання;

до - коефіцієнт довговічності обладнання;

км - коефіцієнт категорії маси обладнання;

Тдв - дійсний річний фонд часу роботи обладнання;

qt - частина оперативного часу в дійсному фонді.
Для обчислення тривалості міжремонтного періоду Тмп та періодичності технічного обслуговування Тто по місяцях слід скористатися формулами

Тмп = Трц / nтр + 1, (2)

Тто = Трц / nто + nтр + 1, (3)
де nтр, nто - число поточних ремонтів та технічних обслуговувань протягом

ремонтного циклу визначного виду обладнання.
Річний обсяг ремонтних робіт ремонтно-механічного цеху підприємств Vрр визначається укрупненим методом з використанням формули
Vрр = (tмч + tеч)  npi  k ci, (4)
де tмч - середня трудоємність ремонту механічної частини в розрахунку на

одиницю ремонтної складності обладнання, нормо-годин;

tеч - середня трудоємність ремонту електричної частини в розрахунку на

одиницю ремонтної складності обладнання, нормо-годин;

nрi - кількість ремонтів і – ї групи обладнання в розрахунковому році;

kci - категорія складності ремонту і – ї групи обладнання, ум. од.
2. Система економічного управління інструментальним господарством підприємства потребує також розрахунки річних показників споживання та потреби у визначеному виді інструмента, норми запасу та об’єму заказу різновидів інструмента.

Річне споживання конкретного виду інструмента можна обчислити, спираючись на наступні показники:

1) норма зносу одиниці інструмента - Ті, год, хв.;

2) тривалість роботи інструмента в розрахунку на річну програму предметів (деталей), що обробляються – Тр.ін.

Вони визначаються за формулами
Ті = tст (mе + 1), (5)

Тр.ін = tм  Nгд, (6)
де tст - стійкість інструмента, хв.;

mе - число переточувань одиниці інструмента;

tм - машинна година обробки одного предмета одиницею інструмента, хв.;

Nгд - річна програма обробки предметів (деталей), шт.
Абсолютний обсяг річного споживання інструмента Пін.г. обчислюється як співвідношення тривалості роботи інструмента в розрахунку на річну програму обробки предметів (деталей) до норми виробітку одиниці інструмента
Пін.г = Тг ін / Твир. (7)
Норма запасу інструмента на підприємстві Нз.ін розраховується за формулою

Нз.ін = Пм.ін  tіз + Зmin, (8)
де Пм.ін - місячне споживання інструмента, шт.;

tіз - тривалість виготовлення заказу, міс.;

Зmin - міняльний (резервний) запас на складі, шт.
3. Одним з важливих завдань організації транспортного господарства є визначення потреби в різних транспортних засобах. Так, треба визначити необхідну кількість електрокар для транспортування готової продукції. Необхідні розрахунки здійснюються на основі наступної інформації:

1) тривалість транспортного циклу (час, який потрібний для подолання відстані транспортування в обидва кінця, та вантажно-розвантажувальних робіт) – tтц, хв.;

2) добова продуктивність одного електрокара, яка розраховується з обліком величини tтц та змінності роботи цеху – Пс, т;

3) середньодобовий потік вантажів від цеху до складу – Гс, т.

Для визначення необхідної кількості електрокарів Ne використовується формула

Ne = Гс / Пс (9)
Аналогічний методичний підхід повинен застосовуватися і при визначенні необхідної кількості електронавантажувачів.

Послідовність розрахунку наступна:

1) середньорічний потік вантажів, т;

2) час для подолання відстані (на яку транспортується вантаж) в обидва кінця, хв.;

3) загальний транспортний цикл (час пробігу подвійної відстані з додаванням середньої тривалості простою при навантаженні та розвантаженні), хв.;

4) добова продуктивність транспортного засобу, т;

5) необхідна кількість транспортного засобу даного типу, шт.

Кількість спеціальних піддонів з визначеним статистичним навантаженням Nсп для міжцехових перевезень вантажів можна визначити за формулою
Nсп = Q (1 + kнг + kрп) / Vвп, (10)
де Q - загальний потік вантажів, т;

kнг - коефіцієнт нерівномірності потоку вантажів;

kрп - коефіцієнт тривалості ремонтних робіт;

Vвп - потік вантажів у розрахунку на один піддон, т.


Тема «Організація потокового та автоматизованого

виробництва»
Завдання 3.
Мета: придбання навичок визначення експлуатаційних параметрів потокових ліній.

Методичні вказівки до вирішення завдання
Основні експлуатаційні параметри різновидів потокових ліній (конвейєрів) визначаються за допомогою наступних співвідношень (формул)
такт r відношення дійсного фонду часу роботи потокової лінії в розрахунковий період в хвилинах Тр до обсягу виробництва продукції за той же період в натуральному вимірі N, тобто
r = Тр / N ; (1)
ритм R множення такту потокової лінії r на величину транспортної партії nm, тобто
R = r  nm ; (2)

кількість робочих місць з кожної операції Mpi – співвідношення трудоємності і – ої операції та такту потокової лінії r
Mpi = ti / r ; (3)
коефіцієнт завантаження робочого місця і – ї операції kз - ділення розрахункової кількості робочих місць Mpi на найбільше ціле число робочих місць з і – ої операції Mi
kз = Mpi / Mi ; (4)
розрахункова чисельність робочих на і – й операції rpi - співвідношення розрахункової кількості робочих місць з операції Mpi до норми обслуговування nоб

rpi = Mpi / nоб ; (5)
довжина конвейєра (потокової лінії) Lк(пл) – відстань між центрами двох суміжних виробів на конвейєрі lo та кількість робочих місць на ньому Mpi

Lк(пл) = lo  Mpi ; (6)
швидкість конвейєра Vк(пл) – співвідношення віддалення між двома суміжними виробами lo та такту конвейєра (потокової лінії) r

Vк(пл) = lo / r ; (7)
площа виробничої ділянки, яка зайнята потоковою лінією Sк – множення довжини конвейєра Lк на його ширину з розрахунком проходів з двох сторін h + 2 p, тобто
Sк = Lк (h + 2 p) (8)


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України.

2. Закон Украины «О предприятиях».

3. Закон Украины «О предпринимательстве».

4. Закон Украины «О собственности».

5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1996.

6. Агаджанов Г.К. Экономика водопроводно-канализационных предприятий. – Харьков.: ХГАГХ, 2000.

7. Бронер Д.А. Экономика и статистика жилищного и коммунального хозяйства. - М.: Стройиздат, 1986.

8. Булатов А.С. Экономика. - М.: БЕК, 1994.

9. Бузирев В.В. Економіка житлової сфери. - М.: ИНФРА, 2001.

10. Крупицкий М.Я. Экономика, организация и планирование жилищного хозяйства. - М.: Стройиздат, 1978.

11. Лапицкий В.И. Организация и планирование энергетики. - М.: Высш. школа, 1975.

12. Научная организация труда в городском хозяйстве: Учеб. Пособие для вузов /Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989.

13. Нормирование труда в промышленности /Под ред. С.С. Новожилова и др. - М.: Экономика, 1982.

14. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Вища школа, 1989.

15. Орлова Р.И. и др. Экономика коммунального хозяйства. - М.: Стройиздат, 1988.

16. Осипова Г.А. и др. Экономика, организация и планирование газового хозяйства. - М.: Стройиздат, 1975.

17. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2001.

18. Пузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. - М.: СОФИТ, 1994.

19. Титяев В.И., Кислощаев А.Г. Организация и планирование жилищно-коммунального хозяйства. - Харьков: Вища школа, 1980.

20. Файнберг А.И. Экономика, организация и планирование городского электротранспорта. - М.: Транспорт, 1987.

21. Чернишов Л.Н. Экономика городского хозяйства. - М.: Изд-во «Люберецкая газета», 1999.

22. Юр’єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. - Нав. посібник. – Харків: ХДАМГ, 1997.

Навчальне видання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»).


Укладачі: Галина Миколаївна Грецька,

Євген Миколайович Кайлюк

Відповідальний за випуск: Є.М. Кайлюк

Редактор: З.М. Москаленко


План 2006, поз. 586
Підп. до друку 27.12.2006 Формат 60х841/16. Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк.1,8 Обл.-вид. арк. 2,2

Тираж 200 прим. Замовл. №

ХНАМГ 61002, м. Харків, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

1   2   3   4

Схожі:

«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Відповідальний за випуск Валько М.І., д т н., професор, завідувач кафедри технічної хімії І харчових технологій
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconКонспект лекцій спрямований на надання методичної допомоги студентам...
Науково-практичні основи технології переробки молока І молочних продуктів” для студентів 4 курсу зі спеціальності 051701«Технологія...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань І оцінюється...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка