Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни
Скачати 100.27 Kb.
НазваСистема облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни
Дата конвертації01.06.2013
Розмір100.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
СИСТЕМА ОБЛІКОВОГО І АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Козак Оксана Романівна ,керівник Отчич Наталія Михайлівна Вишнянський коледж ЛНАУ
В останні роки у світовій економіці відбулися значні зміни середовища господарювання, за умови яких нове стратегічне мислення все більше погоджується із глобалізацією бізнесу й з переходом до нової моделі економічного зростання, тісно пов’язаною з інформатизацією суспільства. Зростання динамічності зовнішнього середовища обумовило збільшення обсягів інформації, її диференціацію та швидку зміну корисності. Кожна подія несе в собі інформаційне навантаження, врахувати яке на підприємствах можна лише шляхом створення адекватного обліково аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень на основі системного підходу.

Розкриття історичних аспектів становлення і розвитку облікової системи підприємства покладено в основу вивчення сутності понять, термінів і явищ, що широко застосовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою, з метою їх адаптації до вимог сучасного рівня розвитку вітчизняної економіки. Визначальна роль обліку та звітності в процесі управління підприємством підкреслюється вітчизняними теоретиками бухгалтерського обліку та фахівцями світової школи. Сучасна облікова система повинна відповідати стратегічним цілям підприємства. Тому при її побудові до уваги слід брати не тільки внутрішні фактори мікросередовища, але й враховувати вплив зовнішніх факторів макросередовища. Такий підхід можливо реалізувати на базі концепції стратегічного обліку. На основі проведених досліджень визначено, що стратегічний облік - це облікова система, яка включає фінансовий й управлінський облік, стратегічне планування й контролінг. Вона адаптована до сучасних умов зовнішнього середовища і дозволяє внутрішнім та зовнішнім користувачам приймати стратегічні рішення.

Вивчення структурних елементів, об'єктів й суб'єктів стратегічного обліку; складу й змісту звітності; моделей облікової політики підприємств, а також порівняння основних характеристик фінансового, управлінського та стратегічного обліку, дозволило прийти до висновку, що особливість стратегічного обліку полягає в орієнтації на майбутній розвиток господарської діяльності, і на можливість врахування впливу зміни факторів макро- і мікросередовища.

Якісно нові підходи, в основі яких ідеї гармонізації різних видів обліку в рамках стратегічного та стандартизації облікових процедур, спрямовані на отримання облікових даних, відмітною рисою яких є: орієнтація на виконання місії підприємства; формування альтернативних варіантів вирішення стратегічних завдань діяльності підприємства та вибір оптимального; розрахунок нормативних тактичних параметрів виконання оптимального варіанта та своєчасного виявлення відхилень від заданих параметрів; інтерпретація виявлених відхилень та їх аналіз з точки зору виконання стратегічного завдання.

Слід зазначити, що саме облікові дані, не враховуючи різновид обраних підприємством інформаційних технологій, завжди були основою для прийняття рішень. Разом з тим поступове виникнення різних моделей облікового процесу призвело до диференціації підходів щодо формування інформації для прийняття рішень. Якщо раніше головним завданням системи бухгалтерського обліку була ідентифікація фактів господарської діяльності у відповідності з заданою кореспонденцією рахунків, то зараз від бухгалтера потрібне вміння надавати корисну, з точки зору обраних стратегічних альтернатив, інформацію.

Поряд з цим виникає певна кількість проблем, пов’язаних зі зростанням обсягу інформації в поєднанні з наявними технічними обмеженнями, що актуалізує питання підвищення ефективності й швидкості збору, обробки й підготовки відповідних аналітичних відомостей. Також залишаються відкритими питання формалізації інформації, що важливо з погляду ефективного управління інформаційними потоками й розробки показників для контролю траєкторії стратегічного розвитку підприємства.

Водночас, варто звернути увагу на недостатнє теоретичне розкриття взаємозв’язків категорії розвитку з поняттям інформації, організації та управління. Саме тому, поглиблене вивчення процесів організації обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємства слід починати зрозгляду центральної категорії діалектики – категорії розвитку підприємства.

Великий внесок в дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення процесу управління зробили такі вчені: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, О.Д. Гудзинський, М.Я. Дем’яненко, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.М. Самочкін та інші. Незважаючи на цінність цих досліджень, існує ряд невирішених теоретичних та практичних питань, що потребують подальших досліджень.

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з метою розв’язання економічних проблем зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість використання облікової інформації суб’єктами господарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб і прийняття економічних рішень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої облікової інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової інформації, а й групи конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які вони можуть приймати на основі цієї облікової інформації

Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами інформаційної системи підприємства. Оперативність збирання та обробки виробничої, комерційної, фінансової та інших видів інформації, забезпечення зацікавлених користувачів об’єктивною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності підприємства – основні функції обліку. Аналіз – функція, яка за допомогою аналітичних і економіко-математичних методів досліджує наявність, структуру, динаміку економічних показників, вивчає ефективність їх використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий стан підприємства. Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, необхідної для аналізу з метою прийняття управлінських рішень.

Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє важливу роль в функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

Під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність . Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного, статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень на макро- і мікрорівнях. Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи управління. Її суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Загальну методологію і нормативні положення обліку і аналізу удосконалюють для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі.

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є:

– аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;

– облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі бухгалтерського обліку з додаванням не фінансових показників;

– контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних;

– планування діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів відповідальності та підприємства загалом;

– формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, облікової та аналітичної інформації

Для виконання вищезгаданих завдань у режимі реального часу на підприємстві повинна функціонувати інформаційна система з відповідним програмним забезпеченням. На українському ринку програмних продуктів достатньо бухгалтерських та аналітичних програм. Найвідоміші бухгалтерські програми „1С:Бухгалтерія”, „БЕСТ”, „Електронна бухгалтерія” тощо.

До програм фінансового аналізу належать аналітичні програми „ИНЗК-АФСП”, „АНЗК-Аналитик”, „ФинЕксперт”, „БЕСТ-Ф” та інші, які призначені для оцінювання та аналізу поточного і прогнозованого фінансового стану підприємства, вибору найкращої стратегії його розвитку, для розроблення інвестиційних проектів і бізнес-планів, ефективного управління маркетинговою діяльністю тощо.

Ключову позицію в інформаційній системі займає система обробки даних. Спочатку дані вводяться в інформаційну систему. Потім вони проходять трансформацію, або процес, що передбачає різні форми маніпулювання даними і аналізу (такі як класифікація, сортування, підрахунок, підсумки), які трансформують дані в інформацію. Інформаційно-процесійні системи також, як правило, використовують склад даних або їх акумулювання. Вихід даних — це звіти, документи, інші системні кінцеві показники, які постачають необхідну інформацію для рішень і контролю виконання поставлених завдань. Отже, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, координації і контролю, а комунікаційна функція системи полягає у швидкому та надійному передаванні даних.

Потреби різних організаційних рівнів і функціональних сфер менеджменту задовольняють п'ять головних типів інформаційних систем: діло-процесійні, офісно-автоматизаційні, управлінсько-інформаційні, системи підтримки рішення, системи підтримки виконання рішень.

Діло-процесійна система (англ. Transaction-Processing System) — комп'ютерна інформаційна система, що виконує щоденні поточні операції, потрібні для розвитку бізнесу, і забезпечує пряму підтримку на операційному рівні організації. Ця система — головне джерело інформації, яку використовують інші типи комп'ютерних систем організацій.

Завдання офісно-автоматизаційної системи (англ. Office Automation System) – полегшити зв'язок і підвищити продуктивність праці менеджерів і офісних працівників через документи і передавальні процеси. Це система селекторної інформації, вона може також містити електронний календар, телеконференцію, графіки та інше.

Проблемам розвитку національної обліково – аналітичної системи та адаптації міжнародного досвіду до сучасних умов української економіки присвячені роботи Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, Б.І. Валуева, М.П. Войнаренка, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, Л.М. Кіндрацької, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Ю.А. Кузьмінського, В.Г. Линника, Є.В. Мниха, О.А. Петрик, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка. Публікації присвячені ключовим аспектам трансформації існуючих облікових систем та аналітичного механізму до вимог ринкової економіки; більшість сучасних дослідників розглядають фінансовий облік з позиції єдиного облікового інформаційного простору, який повинен сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності підприємств шляхом надання інформаційної підтримки користувачам в процесі прийняття управлінських рішень.

Комплексний підхід до досягнення поставленої мети позначив необхідність вирішення завдань теоретичного, методичного і практичного характеру, до яких належать: дослідження й оцінка сучасних концепцій обліку і аналізу та розробка основних напрямків їх удосконалення; оцінка діючої практики, удосконалення підходів до формування інформації про витрати виробництва підприємства; визначення напрямків модифікації обліково – аналітичної системи для потреб стратегічного управління витратами виробництва на підприємстві; систематизація, оцінка та удосконалення методів розрахунку величини майбутніх витрат на виробництво продукції з метою об’єктивного вивчення їх стану й поведінки та вияву можливостей оптимізації;

- визначення напрямів розвитку обліково – аналітичного забезпечення та розробка пропозицій щодо впровадження стратегічного обліку на підприємствах;

- систематизація об’єктів, методів й методичних прийомів обліку і аналізу витрат виробництва за центрами витрат для формування оптимального асортиментного портфелю ;

- удосконалення методики аналізу та оцінки стратегії виробничої діяльності підприємства.

Стратегічний облік, як складова системи управління підприємством і обліково – аналітичного забезпечення процесу прийняття стратегічних управлінських рішень, призначений для планування майбутньої стратегії й тактики функціонування підприємства загалом та окремих стратегічних господарських центрів відповідальності; вимірювання й оцінки ефективності господарювання в цілому та в розрізі окремих стратегічних господарських центрів відповідальності на різних фазах життєвого циклу; коригування керуючих впливів на хід реалізації обраної стратегії.

Вітчизняна система обліку великою мірою орієнтована на податкове законодавство, відтак її роль у прийнятті стратегічних управлінських рішень досить обмежена. Викладена у дисертації теоретична концепція стратегічного обліку спрямована на вирішення суттєвих проблем обліково – аналітичного забезпечення стратегічного управління, а саме: аналізу результатів реалізації стратегії, здійснюваної підприємством; оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів; контроль поточної діяльності, оцінку ефективності діяльності підприємства, оцінку впливу зовнішніх факторів; визначення стратегії й планування майбутньої діяльності підприємства.

Висновок:

1. Для ефективного розвитку підприємництва в Україні необхідна адекватна ринковим відносинам система подання інформації, що дасть змогу формувати релевантну інформацію, аналізувати її і приймати раціональні управлінські рішення.

2. Встановлено, що ключову позицію в інформаційній системі займає система обробки даних. Отже, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, координації і контролю, а комунікаційна функція системи полягає в швидкому та надійному передаванні даних.

3. Обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного забезпечення управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем.

^ Список використаної літератури:

  1. «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» М. Ф Огійчук ,професор В. Я. Плаксієнко , доцент Л.О. Сколотій

  2. Городянська Л. Особливості технічного забезпечення системи бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 17–22.

  3. Садовська І.Б. Обліково-інформаційнезабезпечення управлінського аналізу

  4. Вісник Національного університету „Львівськаполітехніка”: зб. наук.-прикл. пр. „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становленняі проблеми розвитку”. – № 647. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівськаполітехніка”, 2009. – С. 498–503. 4. Информационные системы в экономике: учебник / под ред. проф. В.В. Дика. – М.: ФиС, 1996. – 272 с.

  5. Жаворонкова Г.В. Формування системи інформаційного забезпечення менеджменту лісогосподарських підприємств в сучасних умовах / Г.В. Жаворонкова, Н.В. Голячук, С.Є. Голячук

  6. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Вип. 221. – Т. 1 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 255–263.Схожі:

Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної...
Проблеми облікового, контрольного І аналітичного забезпечення управління підприємством
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconРозділ I основні засади господарської діяльності
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни icon«погоджено» «затверджую»
Начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно- аналітичного забезпечення моз україни
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconІнтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій
Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямками господарської діяльності...
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconАдміністративні методи управління
...
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconСередньострокова програма промислового розвитку чернігівської області до 2015 року
Заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності промислових підприємств області
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни icon«Безпека підприємницької діяльності»
В умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства,...
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconДипломної роботи: «Управління фінансовими ресурсами підприємства»
Вихідні дані до дипломної роботи: законодавчі та нормативні акти з врегулювання фінансово-господарської діяльності підприємств в...
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconЛекція Організація І форми безготівкових розрахунків па підприємствах
Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст І значення для забезпечення господарської діяльності
Система облікового І аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємств україни iconЗакону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка